چگونه آب مروارید را درمان نمایید نشانه های آب مروارید

آب مروارید یکی از بیماری های چشمی می باشد و بیشتر افرادی که در دوران سالمندی می باشند به این بیماری دچار می شوند آب مروارید با افزایش سن به آرامی پیشرفت می نماید و باعث کوری و کم بینایی چشم می شود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر چگونه آب مرواید را درمان نمایید نشانه های آب مروارید را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : «آبـ‌ـــمـــرواریـــد» جزو شایعـ‌ــتــرین اخـــتـــلــالــات بیـــنــایــی و یکـــی از 3 عامــل اصـــلــی نابـــینـایی اســت. آبــ‌ــمرواریــد به معــنــی این است که عدســـی چشــم شفافــیــت خود را از دسـت بدهد. طبعا زمـانــی که عدســی چشــم کدر شود و قابـلـــیــت خود را در تمــرکز نور روی شبـــکــیــه از دســت بدهد، تصویر خوبی روی شبـکــــیه تشـــکیـل نمــیــ‌ــشود و در نتــیــجــه شخـــص تصـــاویر اجــســام و منـــاظــر خارجــی را به حالـــت کدر و مات میـــ‌ــبینــد.

در بیــشتر موارد آبـــ‌مــرواریــد با افـــزایـــش سن به آرامــی پیـــشرفـــت میــ‌ـــکـــنـــد. با گذر زمــان ساختـار عدســـی چشــم نیـــز تغـیـــیــر میــ‌کـــنـد که گرچـــه هنوز علـــت آن به طور دقـــیق مشـخــص نیـــســـت، امــا به نظــر میــ‌ـــرسد مهــمــ‌تــریـــن عامل ایــن اســـت که پروتئینـــ‌هـــای عدســــی تحـتـــ‌ـــتــاثـــیــر رادیــکـــالـ‌های آزاد تغــیــیر می‌ــکنــنــــد و تدریجــا کدر می‌ـــشوند. آبـ‌ــــمرواریـد انواع مختلــفی دارد که یکـــی از مهــم‌تریــن آنـــها آبـ‌ــمــرواریــد مرتـــبـــط با سالـــمـــندی اســـت.

درواقــع، بیــــشــتر موارد آبـ‌مـــرواریـــد در سالــمـــنـــدان بروز میـ‌ــکــند و روند طبـــیـــعی سالــمــنـدی میــ‌توانــد با سخت و تار شدن عدســی همــــراه باشــد.

نوع دیـــگری از آب‌مــروارید به صورت یک مشکل ثانویه بروز می‌ــکــنـد. بعـــضــی بیـمــاری‌ـــها، به‌ـخـصوص دیـــابـت کنــتــرلــ‌نـــشــده، مصــرف برخــی داروها از جمـــله کورتــیزون خوراکـــی، التــــهــابــات داخل چشــم و همچنـــیـن ضربـــهــــ‌ـــهـــای چشــمـــی میــ‌ــتوانــنـــد سبـب بروز آبـ‌ـــمـروارید شوند. به علــاوه، انــــجام عمـــل‌ـــهای جراحـــی داخـــل چشــم نیــز ممـکــن اســت زمـــینـــه‌ـــســـاز ایــن مشکـــل شوند.

علاوه بر ضربه به چشـم، سوختــگی ناشــی از مواد شیــــمــیایی، قرار گرفــتـــن در معـــرض گرمـــای شدید و اشعــه مادون قرمــز نیز که به عدســی آســیـــب می‌ــرســاننـــد بایـــد به‌ــــعـــنوان عامـــل خطــر در نظــر گرفـتــه شوند. در موارد نادری آب‌ــمـــرواریـد در زمان تولد نوزاد تشـــخــیـــص داده میــ‌ـــشود که یک بیــمـــاری مادرزادی اسـت یا در نتــیــجــه انـــتـقال یک بیــمـــاری عفونی مانـــند سرخــجــــه، توکسوپلـــاسـموز یا سیـفلـــیس طی دوران بارداری به جنـیــن بروز پیــدا میــ‌ــــکنـــد.

علــائم ابــتــلـا به آبـــ‌ـــمــروارید

یکـــی از بارزتــریـــن علـــائم ابـتـــلـــا به آبـــ‌ـــمـــرواریـــد، کاهــش قابــل‌ـــتوجه قدرت بیـنایـی در انـــجــام فعــالیــتــ‌هـای روزمــره اســت. به طور کلــی، ایـــن کاهـــش بیـــنــایـــی به آرامــی و طی چنــد سال ایـــجـــاد میـ‌ــشود، ولی گاهـــی نیــز به سرعــت پیشــرفت می‌ــکـــند و مشـــخـــص میـــ‌شود. همــچــنـــیـــن در حالــت پیــشـــرفــت آبــ‌ــــمروارید، رنــگ مردمـک به جای سیـــاه به خاکســـتــــری یا شیـــری متــمـــایل میـــ‌شود. در مراحـــل پیشــرفــتــه بیــمــاری نیــــز ممـــکـــن است قدرت بیـــنایــی فرد تنها تا حد درک نور کاهــش یابـد.

دوبیـنــی، تار دیــدن تدریـــجی محـــیــط، دید مهـــ‌آلود و کدر، ضعــف بیــنــــایــی در تشــخـیــص رنگــ‌ـــها، احـــســـاس وجود پردهـ‌ای روی چشم و احــساس نیـاز به تعویض عیــنک نیز میــ‌ــتوانـــد از دیـــگر علـائم ابـــتلــا به آب‌ــمــرواریـــد باشـــد.

نکــتـــه دیگـــری که بایــد به آن توجه داشــت ایــنــکه آبـــ‌ـمــرواریــد هیــچ دردی ندارد.

افـــرادی که در معــرض خطــــرنـــد

همـــه افـــراد ممکن اسـت به آبــ‌ــمــرواریـد مبــــتـلا شوند زیـــرا سالـمنــدی مهم‌ـتـریـــن عامـــل زمــینـــه‌ــســاز آن اســت.

با ایـــن حال احـــتمـــال ابتــــلــا در بیــمــارانی که سال‌هـــاسـت به دیـــابـت مبــتــلا هســــتند، افـراد با سابـــقـه خانوادگی آب‌ـــمرواریـــد، کســـانــی که جراحــی چشـــم داشـتــهـــ‌ـانـــد، افـــرادی که با نور شدیـد قرمـزرنـــگ مانــنــد کورهـــ‌ــهای صنـــعـــتــی مواجــهــ‌اند و بیـــمـــارانی که برای درمـــان سرطـــان تحت‌ــدرمـــانـــ‌ـهای رادیوتراپی قرار دارند بیشـــتـــر اســت.

به علـاوه، مصـــرف طولانـــیـــ‌ـــمــدت داروهای کورتـــیکواسـتــروئیدی، اســـتعمـال دخــانـــیات، مصــــرف زیـــاد الــکـل و تغــذیــــه بدون مقـــدار کافــــی میوه و سبزیجـــات به دلــیل کمـــبود ویتـامـــیـــنـــ‌ـــهـــا و آنـــتــی‌ــاکـسیـــدانــــ‌ـــها میـ‌ـــتواند زمیـــنه ابــتــلــــا به آبــ‌مـرواریــد باشـد.

درمــان آبــ‌مـــرواریـد

تا زمـانـی که آبـــ‌ــمـرواریـد به مرحلـه پیشــرفــتـــه نرســیـــده و فعـــالیــــتـــ‌هــای روزمــره شخــص را مخــتـــل نکـــرده اســت، درمـــانــی لازم ندارد، امـــا زمــانی که بیمـاری کاملــا پیـــشرفــت کرده باشـــد، تنــهـا روش درمــان عمــل جراحـی اسـت. عمــل شامــل خارج کردن عدســـی چشم از یک شکــاف کوچک به وسیـلـه دســـتــگــاه مخـصوص به نام «فیـکو» و نصـب عدسی مصــنوعی (لنـز) داخــل چشــم اســت. امـــروزه ایــــن عمـــل جراحــی بســیـار رایـــج اســت و به طور سرپـایی انــجام می‌شود و در بیـش از 95 درصد موارد با موفقــیـــت همـراه اسـت و بیـــنایـــی بســیـــار بهـبود میـــ‌ـــیابـــد. علت عدم موفقــیــت درمــان در بعــضی بیـمــاران می‌ــــتواند مشـکلـــات دیگــر چشـــمـــی مانــــند گلوکوم یا اســـتـــحـــاله ماکولای چشـم باشـــد یا بهــ‌ــــنـدرت عوارضـی مانــنــد خونریــزی حیــــن عمــل یا پیــش از عمــل یا عفونت پس از عمـــل پیــش میــ‌ــآیـــد. پس از عمــل بیمــار مرخــص میـــ‌ــشود و روز بعــد پانــسمـــان برداشـتــه خواهد شد. پس از آن دستور قطـــره ریـــخـــتـــن به بیـــمـــار داده میـ‌ــشود و بیــمــار می‌ـــتوانـــد بلافـــاصلـــه فعالـیــتـ‌هـای عادی روزمـــرهــ‌ــاش را شروع کند.

6 باور رایـــج دربـــاره آبـــ‌ـمرواریـد

1) آبـــریزش چشــــم با آبــــ‌ـــمرواریــــد مرتــبـــط اســـت؟

بعـــضی افراد فکــر میــ‌ـــکنـــند اگــــر آبــریـــزش چشم دارنــد، حتــما مبتلا به آبـ‌ـــمـــرواریــد شدهـ‌ـــانـــد یا ایـــنکـــه آبــ‌مـــروارید زمــیــنـــهـ‌ســاز آبــریـــزش و اشـــک می‌ـشود، در حالــی که ایـن دو مســـاله هیـــچ ارتـبـاطــی به یکــدیـــگـــر ندارنـد و اســـتـــفــــاده از کلـــمه «آب» در ایـــن بیــمـــاری به دلــیــل اشـــک یا آبــریـزش چشمـی نیــســـت. آبـــریـــزش چشم مربوط به بیـــماری‌ــــهـای سطــحــی چشــم اسـت و عوامــــلـــی مانـــنـد آلودگـــی هوا، پایــیـــن آمـــدن کیفـــیت اشـــک، حســـاســیـــت ملـــتـــحــمه و قرنیـه، ناخـــنـــک و… میـــ‌ـــتوانــد زمـــیــــنـــهـــ‌ــساز آن باشـــد، در حالـــی که آبــ‌ــمرواریـــد، کدر شدن عدســـی چشــم اســت.

2) اگــر آب‌ـــمـرواریـد جراحـی نشود به آبـ‌ــســیاه تبـــدیل می‌ـشود؟

بهـ‌ـــنــدرت ممـکن اســت عمــل نکــردن آبـ‌مــرواریـــد پس از سال‌ـــهای طولانـی و نه در مدت کوتاه به آبـــ‌ـــسیـــاه ( ناشــی از افزایـش فشــار چشـــم) بیـــنـــجــامــد. از طرفــی، آبـ‌مـــرواریـد بایـد زمــانــی جراحــی شود که دیـــد بیـمـــار مخــتــل شده باشـد؛ یعـــنـی کدورت عدســــی به حدی رســـیــده باشــد که شخــص نتوانــد فعالــیتـــ‌ـهای روزمـــرهــ‌ــاش را انـــجــــام دهـــد. درواقع، تا زمــانــی که فرد میــ‌ــتوانـد به فعــالـــیـــتـــ‌ــــهــای روزمــــرهـ‌ــاش بپـــردازد، عمــل آبـــ‌ــمـــرواریــد را نیـز میـــ‌ــتوان به تاخیــر انــــداخـــت. عمل جراحی برای افــراد مخــــتلــف، متفاوت خواهـــد بود. بهــ‌ــــعــنوان مثــال جراحی برای مهــندس جوانی با فعـــالـیتــ‌هــای مختـــلف از جمــله رانـندگـــی، مطالـــعـــه و… با جراحـــی فرد سالــمــنـدی که برای تمـاشـــای تلویزیون مشـــکل دارد، تفــاوت میـ‌کــنـــد.

3) بیــمــاران به دلـــیل بیمـــاریــ‌ـــهــای قلــبــی نمـــیـ‌ـــتوانــنـد تحــت‌ـــبیــهوشی برای جراحی قرار گیـرنــد؟

چشــم ارگان کوچکــی اســت و به راحـــتـــی میـــ‌ــتوان با بی‌ـحســی موضعـــی، آب‌مــرواریـــد را عمل کرد. نیـازی به بیــهوشی نیـــســت و عمــل معـــمولا ظرف 15 دقــیــقـــه انـجـــام می‌ــشود.

4) مصـرف داروهای ضدانــعـــقاد مانـنــــد آســپـــیریـــن، وارفـاریـــن و… به دلـــیـــل ناراحـــتـی قلبـــی یا عروقی و عدم امـکان قطـــع دارو مانـعـــی برای عمـــل آب‌ــمـرواریــد اســت؟

عمـل آبـــ‌مـــرواریـــد هیــــچ نیــازی به قطـــع چنــیـــن داروهایــی ندارد و در حالی که بیــمـــار دارو مصــرف میــ‌کـــنــد، به راحـتی میـــ‌ــتوانـــد تحــتـ‌ـــجراحــی آبـ‌مـــرواریـــد قرار بگــیــرد.

5) بیــمـــار چنـــد روز پس از عمـل آبـــ‌ــمــرواریــد به اســـتــراحـت نیاز دارد؟

پس از عمل آبــ‌مـــرواریـــد نیـــاز به اسـتراحـت خاصـــی نیـــســت و توصیـه میـ‌ـــشود بیـــمــار حداکــثـــر تا 24 ساعـــت مراقب باشـــد. روز بعـــد از عمــل که پانــســمـــان برداشـــته میـ‌ـــشود، فرد دیـــد خوبی دارد و میـــ‌ـــتوانــد به فعـــالــیت‌هـــای روزمــرهـــ‌ــاش بپــردازد.

6) اگـــر آبـ‌مــــرواریــد عمل نشود، ممکـــن اســت منـــجـــر به نابــیــنــایــی شود؟

نابــیــــنایـی کامــل نه، امـا اگـــر زمـــان طولانــــی مثـــلـا 10 یا 20 سال بگــذرد و آبـــ‌ــمرواریـــد عمـل نشود، می‌ــتوانـد دیــد را تا حد درک نور کاهــش دهـــد.

توصیه‌ـهـــای تغــــذیـه‌ـــای برای بهبود عمـــلکـرد عدســی چشـم

دکـــتر سیــدمــهدی مدرسـ‌ــزاده، اســــتاد چشــــمـــ‌ــــپزشــکـــی و رئیس مرکــز تحـــقیقات چشـــم دانــشگـــاه علوم پزشـــکــی ایـــران: گرچـــه به طور قطــع نمی‌ـــتوان راهــکار قطــعـــی برای پیــشــگیــری از آبــ‌ــمــــرواریـــد مطـــرح کرد، امـــا به هر حال کاهــش زمــینــهـــ‌ـــهـای خطــر جزو بهــتــریـن توصیــه‌ـــهای سلامـــت محـسوب میــ‌ـــشود. در ایــن زمـــینــه مصــرف بعــضی خوراکـــیـــ‌ــهــا با تاثـــیـر قابــل‌ــتوجه بر بهـــبود عمــلـکــرد سلول‌ـــهـای بینــایـی و عدسی چشــم قطـــعــا مفـــیــد خواهــد بود.
رژیـــم غذایـی سرشــــار از سبـــزیـــجــات

ریـزمـغــذیـــ‌ـــهــای فراوان موجود در سبــزیـجات خام، بهـــ‌ــخصوص ویتــامـــیـن A تاثــیــر فوق‌ـالـــعـــادهــ‌ای برای سلـــامـت چشمــ‌ـــها دارنــد. الــبــــتــه سبـزیــ‌ــها بایــد پیـــش از مصــرف به خوبی شســـته و ضدعفونی شوند تا از بروز دیـگــــر بیـمـاری‌ـــهـــا پیـــشـگـــیــری شود. علــاوه بر مصــرف روزانـه سالــاد همــراه با چاشـنـــیــ‌ـــهــــای مفــیـــدی مانـــنــد روغن زیتون و آبـلــــیمو میـــ‌ـــتوان آب سبـــزیـــجاتــی مانــنــد هویج را نیز در برنامـــه روزانـــه گنـجــاند.

هویج و کدو حلوایــی جزو بهـــتــــریــن سبــــزیــــجات با ایـــن تاثیـــر فوق‌ـــالعــاده هســـتـــند که میــ‌توان آب هویج و آب کدو حلوایـــی را برای حفـــظ سلـــامـــت چشـمـــ‌ــهــا در برنـامـــه غذایــی روزانـــه گنـــجــــانــــد.

در ایــنـــ‌بــاره از خواص اسـفـناج نیـز نبـــایــد غافل شد. ایــن سبـــزی خوشمــزه منـــبـــع غنی از بتــــاکـــاروتن و آنـــتـی‌ـاکـــســیدانـــ‌ــهـاسـت که مصـــرف روزانـــه آن بر اسـاس تحــقــیقات میــ‌توانـــد مانـــع بروز آب‌ــمــرواریـد شود.

سیر

فواقد بیـ‌ــنـــظــــیـــر سیـــر بر کســی پوشیده نیـــســت و نمــیـ‌توان در چنـــد سطـــر آنــها را برشـمرد، امــا آنـچــه در رابــطــه با سلـامـــت عدســـی چشم و جلوگیــری از کدرشـدن آن توصیــــه میــــ‌ـشود، مصرف روزانــه 2 تا 3 حبــــه سیـر اســت. درواقـع، ایـــن توصیــه سبــب شفافـــیــت عدسی چشــم می‌ـــشود، درست مانــنــــد زمـــانی که سطــحــی را با آب و صابون میـــ‌ـــشوییـــم.

چای سبز

چای سبز جزو بهــتـــریــن نوشیدنـــیـــ‌هـای سلــامــت است که تاثـــیر خوبی نیز بر مشکـــلات بیــنـــایی خواهد داشــت. برای بهــرهــ‌مــندی از خواص ایـــن نوشیــدنـــی توصیـــه میـــ‌ـــشود روزانـــه 3 تا4 فنـــجـــان میــل شود. آنــتـــیـــ‌اکــســیدانــ‌ــهـــای موجود در چای سبــز به بهـــبود عمـــلــکـــرد چشـــمــ‌ـها کمـــک میـ‌کـــنــد و میــ‌ـــتوانـد بهــ‌عـنوان یک مکــمـــل محـــسوب شود. در رابــطه با مقـدار مصــرف بهـتر اســت نظــر پزشـک را نیز جویا شد.

خوراکــیــ‌ـهــای سرشـــار از ویتــامــین C

مصـرف مکـــمـل‌هــــای ویتـامــیـــن C و مواد غذایــی سرشار از آن مانـنـد مرکـــبـــات، کیوی، توت‌ــــفرنــگـــی و… تاثــیـــر پیـــشگیـرانـــهــ‌ـــای نســبــــت به تشــکــــیـــل آبـــ‌مــرواریـــد دارد. جالــب اســـت بدانــیـــد تجمـــع ویتــامـیـــن C در عدســی چشــم بیـــشــتر از سایـــر انـــدام‌ــهــا و قسمــتــ‌ــهای بدن اسـت. در صورتــی که آبــ‌ـمـــرواریــد تشــــخیــص داده شود میـــ‌ـــتواند با مشورت پزشک مکـــملــ‌ــهـای این ویتــامـــیــن را نیــز مصـــرف کنـــد. یک مکــمـل طبــیــعی از ویتـــامـیــن C و بتــاکــــاروتن که تاثیـــر عالی بر بیــــنــایــی دارد را نیـــز میــ‌ـــتوان به راحـتــی در منــزل تهـیه کرد. کافی اسـت آب 2 برگ آنـدیو، 2 ساقه کرفــس، مقـــداری جعــفـــری و 5 عدد هویج را با هم مخــلوط کنـــیـــد و از فوایـد بیـــ‌ـــنظــیر آن بهـــرهــ‌مند شوید.

بادام

بادام را نیــز بایـــد در گروه‌ـــهای خوراکـی‌ـهـای مفـــید برای تقویت بیـنـــایــی و پیشــگـــیری از آبـــ‌مــــروارید دانــست. چنــــد دانـــه بادام را یک شب در مقـداری آب خیـس کنـــیــد و صبــح روز بعـــد پس از جدا کردن پوستـ‌ــهــا، میـل کنــید. البــته میـــ‌توان به جای آب از شیـر استــفـــاده کرد تا ارزش غذایـی بالــاتــری داشـــتــه باشـــد. گفـــتــه می‌ـــشود گذاشتــن عصــاره بادام خیس‌ـــشده در بادام روی پلـــک چشــم‌ـهـــا به رفـــع تحــریکـــ‌ــپذیـــری و قرمــزی ناشــی از آبـــ‌مـــرواریـد نیز کمـــک میــ‌کـنـــد.

الــــبـــتـــه بایـد توجه داشـــت هیــچ یک از ایــن توصیــهــ‌ـــهــای طبیــعـــی به طور کامـــل نمــی‌ــتوانــد آب‌ـمــروارید را درمـــان کنــد و جایگــزیـن عمل جراحــی نیــســت. درواقـع، چنیــن راهـــکارهـا و روش‌ــهایــی بهـــ‌عــــنوان اصول تغــــذیــه و شیوه زندگـــی سالــم بهــتـــر اســـت از دوران کودکـــی و جوانـی رعـــایـت شود تا سلــــامــت عمومی بدن حفظ شده و با آســیـــبــــ‌هـــای رادیـــکــالــ‌ــهــای آزاد ناشی از آلودگــی هوا و… به‌ــــعــنوان عامــل زمـــیـــنـهــ‌ســاز بســــیـاری از بیــمـاریــــ‌ـــها از جمــلـه آبــ‌مــرواریـــد مقــابـــلـه شود.

آب‌ مرواریـد در جهـــان

ترجـمه از مریــمـــ‌سـادات کاظــمـــی: براســاس آمــار سازمـــان بهــداشــت جهانــی، «آبـــ‌ـــمرواریـــد» ناشــــی از سالمـــندی با 48 درصـد آمار نابـــیـنــایـــی در صدر مهـــمـــ‌تـــریــن علل نابیـنــایــی در دنـــیا قرار دارد که 18 میـــلـــیون نفــر را شامـل میــ‌شود. تشـخـــیــص و درمــان منـــاسب در ایــنـ‌بــاره بســـیــار تاثــیــرگــــذار اســـت، به طوری که آب‌ـــمروارید در کشورهــای توسعـــهــ‌یـــافـــته تنـها در 5 درصد موارد به نابــیـنایـی منـــجر میــ‌ـشود، اما در کشورهــــای فقـــیر 50 درصــد نابـــینــایـیـ‌ـــهــا را شامــل خواهد شد.

طی سالـــ‌هـــای اخیـر به دلـــیل افـــزایــش سن امیــد به زنــدگــی تعـــداد مبــتلــایــان به ایـن بیـــماری چشـــمـــی نیــز بیشـتر شده اســت. پس از 75 سالــگــی، احــتــمـال ابتــلا به آبــ‌مروارید تا 50 درصــــد افـزایـــش میـ‌ـــیــابــــد و گرچــه تا به حال هیچ اقدام پیشـــگیــرانـــه موثری نســـبــت به آبــ‌ـــمـــرواریـد شنـــاخـــتــه نشـده، امــــا عمــل جراحـی می‌ــتوانـــد بســـیار موثر باشد و بیـنــایــی عادی را به بیــش از 95 درصـد مبــتــلـــایـان بازگـرداند.

بهـ‌ـرغـــم ایـنــکه در حال حاضـر عمـــل جراحـی آبــ‌مـــرواریــد بســــیـار پیـــشرفت داشـــته، معــــمولا عمــل سرپایـــی محـسوب میـــ‌شود و بیـــشـتـــر مبـتـــلایــان در کشورهای توسعـهــ‌یافـتـــه پیـــش از تحــلـــیـــل بیـــنایـــی، تحــتـ‌ـــعمــل جراحی قرار می‌ـــگـــیـــرند، امـــا هنوز در بســیــاری از کشورهـــای فقــیـر و توسعـهــ‌ــنیـــافــته امــکـــان دســـتــــرسی به تجـهیــزات و درمان منـاسـب آن وجود ندارد. از طرفـــی، بایــد توجه داشــــت حتـی در برخی کشورها که امـــکــــانـــات و مراقـــبتـــ‌هـــای جراحـــی نیــز وجود دارد تحــلــیــل بیـنایــی شایــع اســـت که مهــــم‌ــــتــریــــن علــل آن را بایـد انـتـــظــار طولانــــی برای عمـــل جراحــی، عدم امـکــــان درمان به دلـــیـــل هزیــــنــه‌ــهـــای بالــا برای قشــر ضعـــیف جامــــعـــه و عدم اطــلــاعــ‌ـــرســانـی و آگـاهـی عمومی دانــست.

تحــلـــیل بیـنـــایــی و بهــ‌تــبع آن نابــینـــایـی به دلایـــل مخـــتـــلـــف از جمــله آبـــ‌ـــمــــرواریـد درمــانـ‌ــنـــشده مشـــکـــلــات عدیدهـــ‌ای برای فرد و خانواده ایــــجاد می‌ــــکنـــد و یک مســالــه سلـامـــت عمومی و اجـــتــمـــاعــی- اقـــتــصــادی برای جوامـع، بهـــ‌ــخصوص کشورهـــای در حال توسعـه و کمــ‌ــدرآمد خواهـد بود. گزارشــــ‌ـهــای سازمـــان بهداشـت جهـانـــی حاکــی از آن اسـت که از هر 10 نابیـنــا به دلـــایـــل مخـــتــلــــف از جمــله آبــ‌ـــمرواریــد، 9 نفــر در چنـــین جوامـــعی زنـــدگـی میـــ‌کــننـد و کشورهــــای جنوب صحــرای آفـــریـــقـا، چیـن و هنـــد نزدیـک به 60 درصــد نابـــینــایان جهــــان را دارنـد.

اقـدامات سازمــان بهـــداشـــت جهــانــی برای کاهــش آمـار نابــینـــایـی در جهـــان

بررســـیــ‌ـــهـــای سازمــان بهــداشـــت جهــانی نشـان میـ‌ــدهـــد حدود 80 درصـد موارد نابــینـــایــی در جهــان از طریـــق شنـــاخــت علـــل زمیــنــهــ‌ــســاز، تشــخیـص بیمــاری در مراحــــل اولیه و درمــان مناســـب اجتـــنـــابــ‌ــــنـاپــذیر خواهــد بود. در این‌بـــاره طرحـــی تا سال 2020 میـــلـــادی مطـــرح شد که پیــشـــرفـتـ‌ــهای قابـــلــ‌ـــتوجهـــی از طرف سازمان بهداشـــت جهـانــی و کشورهــای عضو، نهــادهــــای مرتـــبط با سلـامـت کشورهـــای مخــتلـف و بخـــشــ‌ــــهای خصوصی سمــنـــ‌هـا (NGO) انــجــام گرفــتـه اسـت.

هدف این طرح همـــاهـــنــگـی گســتــرده نهـــادهــای خصوصی و بیــنـــ‌الـمـــللــــی در پیــشـــگـیـــری از نابـــیـــنــایی و کمـــک مالـــی در زمـــینــه مراقــبـــتـــ‌ــهـــای درمانـــی اســـت که میـــ‌ـــتوانــد به جلوگیـــری از نابــیـنــایــی‌ـهای اجتــنابـــ‌ــپذیــر بیـنــجــامـد. در ایـــن طرح همــچــنـین بر میــزان موفقــیت بالا در بازگـردانــدن بیـــنــایـــی و بهبود کیفـــیـــت زندگی، خدمـــات مطــلوب و در دســتــرس، بهــ‌ــخصوص در جوامـــع محـــروم و اقـــدامـاتـــی مبنــی بر غلبـــه بر موانـــع و تقویت خدمــات کامـــلــا تاکــید شده اســـت. تاکـنون نهــــادهـــای بیــنــ‌ــــالــمـــلــــلی سالـــانـــه هزیـــنـــهـــ‌ای بالـــغ بر 80 میلـیون دلـــار را به اقــدامات پیـشـــگیـرانه از نابـــیــنایـــی اخــتصــاص دادهــ‌ـــانــد و دســـتیـــابــی به اهــداف مورد انــتــظـــار تا سال 2020 میـــلــــادی، نیــازمـــنـد افـــزایش حداقـل 2 برابـــری ایـن هزیــنــه است.

چگونه آب مروارید را درمان نمایید نشانه های آب مروارید

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.