آخرالزمان چگونه رخ میدهد در حال حاضر آخرالزمان است؟

آخرالزمان به دوره ای گفته می شود که در این وره خدا پرستی جای خود را به کفر خواهد داد و دیگر کسی خدا پرست نخواهد شد همه با هم در حال جنگ خواهند بود قتل های بسیاری در این زمان رخ خواهد داد و یک منجی جهان را از این کشمکش ها نجات خواهد داده و دروه طلایی آغاز خواهد شد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر آخرالزمان چگونه رخ میدهد در حال حاضر آخرالزمان است؟ را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

آخرالـزمان چیــسـت؟
آخرالزمـــان (End time) اصـــطلاحـــی دینــی به معنـــای دوره پایـانـی جهـــان اســـت که در ادیـــان مخـــتــلف به آن اشاره شده است. در باور‌ـهای مردم آخــرالزمـــان با حوادث عجیبی همـــراه خواهـد بود و وجه مشــتـرک نظــر همــه این باور‌ـــها از بین رفــتـــن دیـــنـ‌ــداری در بین مردم اســت که ظهور یک منجی را به همــراه دارد. تاریـخ دقـیــق آخرالزمان معلوم نیــسـت، ولی این اعــتقاد وجود دارد که آخــرالزمان به قیــامـــت وصل میـــ‌ـــشود.

آخــرالــزمـان در آیـــات قرآن
در قرآن چیزی دربــاره آخـرالــزمـان گفـته نشده است، امــا آیاتی وجود دارد که به آیــنده جوامـــع انسـانی و حکومت توحیــد و عدل بر آنــ‌هـا و خلـــافـــت صالحـان بر روی زمین و همچـنـیــن پیــروزی حق بر باطل اشاره دارد.

آخــرالزمـان در احــادیث و روایـــات
در میـان روایات اسلامـی آخـــرالزمان به دو معنـــا به کار رفتــه اسـت:
۱. مدت زمان بیـــن آغـاز نبود پیــامــبــر (ص) تا وقوع قیـــامــت
۲. دوران ظهور امــام دوازدهـــم (عج)
یکـــی دیـگـر از رویداد‌ــهای مهـــم آخـــرالـزمان نزول حضـــرت عیـــســـی (ع) از آسـمــان است. در روایات آمـده است که حضـــرت عیسی (ع) در سرزمیـن فلـــسطیــن فرود میـ‌ــآیـد و پشـت سر امــام زمـان (عج) نمـاز میــ‌ـخواند. همــچـــنـیـــن در زمان آخرالـــزمـــان رجـــعـت اتفاق خواهــد افــتــاد و برخــی از افراد مجــدداً زنـــده می‌ـــشوند.
در روایـــات اسـلـامی و شیــعی ویژگـــی‌هـــایـی برای آخــرالــزمــان بیان شده که عبـــارتــ‌ـانـــد از:

آزمون‌هـای سخــت و فتـنه‌ـهای آخـرالــزمــان
ظهور منـجــی و جدال بین حق و باطــل
غلـــبه حق بر باطل و آغـاز عصـر طلایی جهـان

زمـان دقیـــق آخـرالـزمان
بر اساس روایات اســـلـــامـی نهـــ‌ـــتـنــها زمــان دقیق آخــرالزمــان مشخص نیـست، بلــکــه تعـــیین تاریـــخ دقـــیـــق برای آن هم تکـــذیـــب شده اســت. زمان ظهور منـجی را کسی به جز خدا نمــی‌دانـد و از مصـادیـق علم غیـــب اسـت. امـام رضا (ع) از پیـــامـبر (ص) نقل کرده اســت که زمـان قیام موعود مانـند قیامـــت اســت که کســی جز خداوند آن را نمــیـــ‌ــدانـــد و به طور ناگهــانــی اتفـاق میـ‌ـــافتد.

نشـــانه‌ــهــای آخرالزمان
از جمله نشـانـهـــ‌هـای آخـــرالزمـان که در روایــات هم به آن‌ــهـا اشاره شده اسـت عبـارتــ‌انــد از:

خروج سفـیانـی (از نوادگــان ابوسفـــیـان که چهره‌ــای خون‌ـریز و بیـــ‌رحـم دارد)
ظهور سیـد حسـنی (جوان خوش‌چــهــرهـــ‌ای که از طرف دیـلـم خروج میـ‌کنـد) و اخـتــلـــاف بنیـــ‌ــعبـاس در ریاست
خورشــیدگرفــتـگی در نیمه ماه رمضــان و ماهـ‌ــگرفـــتــگـی در پایـان آن
طلوع خورشـــیـد از مغرب
قتــل نفـــس زکـــیه (محــمـد بن عبـــدالـــلـــه بن حســـن بن حسن از نوادگان امـام حســـن مجتــبی (ع))
خرابـی مسجـــد کوفه، خروج یمانـی (مردم هاشمــی نســـب و اهل یمن)، حلـــال دانــســتــن خون و مال مردم
خروج دجال (از بزرگ‌ـتـریــن دشمــنان امام مهــدی (عج))
وقوع جنــگ و کشتار و از بیـن رفتـــن نشانهـــ‌ـهــای حق
ظهور فساد‌هــای بزرگ در دنـیـا
ناقـــص شدن عقل مردم
ایجاد هرجــ‌ومرج و سست ایــمــانــی مردم
مدیـــریـــت جامـعــه توسط افـراد نالـــایق، اطاعت مرد از همسـرش، دنـــیاپرســتــی مردم و عدم امــنـیـت
ظهور فتنــهـــ‌هـای مخـتلـف در کشور‌ـهای عربـــی
از بیـن حیــا در بین زنـان و کودکان
رواج یافـتــن ربـــا
وقوع قتـــلـــ‌های فراوان در دنـیا
بیـ‌ـــنــیاز شدن مرد از زن و زن از مرد
شرب خمــر و پوشیـــدن لبــاس‌ــهـــای حریر

وقایـع آخـرالــزمـان از دیـدگـاه مسیحـیـت
از دیدگــاه مسـیـــحــیان آخرالزمان دورانی است که حضــرت عیسـی (ع) باز خواهـــد گشت و این رجــعــت بیـــش از 300 بار در کتـــاب مقــدس ذکـــر شده اســت. مســیـــحـــیـــان معــتقدنـد که مســـیـح دو بار در آخـرالزمـــان می‌ــآیـــد و برنامه نجات را کامل خواهـد کرد.
از دیـدگـــاه مســـیحـــیـــان مســـیح زمـــانـی ظهور می‌ـــکـنـــد که:

مردم مجـــرمــ‌ـانــد و ظلـم دنـیا را فراگــرفته اســت. کشور‌ـــهـــای مختــلف با هم در حال جنگ هســتند و قحــطـی و زلـزله رخ می‌ــدهد.
خورشــید تیـــرهـــ‌وتار شده و ماه دیگر نور نخواهــد داشـــت.
دجال ظهور کرده اسـت.

وقایع آخـــرالـزمـــان از دیدگاه یهود
در دیـــن یهود از آخرالــزمان با عنوانــ‌هایــی همچون «روز‌های آخــر» و «روز خداوند» یاد شده اســـت که در آن روز عظـمـت ملی یهود به بالاتـریــن حد خود میـ‌ــرســد و گنـــاهــکاران نابود خواهــند شد. پادشاهـــی از نسل پدر داوود به نام «ماشـــیح» که روح خداوند بر او قرار گرفــته ظهور خواهـد کرد و جهـــان را پر از عدل و داد میـــ‌کـنــد.
نشانـهـ‌ـهـــای آخرالـــزمــان در دیـــن یهود عبارت‌انــد از:

دولت‌ــهـا با هم در جنـگ هستنـــد (جنــگ گوگ و ماگوگ – یاجوج و ماجوج).
سخـتــی‌ــهای طاقـت‌ــفرســا به وجود خواهــد آمد.
آشــفـــتــگـــی و فساد به بالـاتـریــن درجهـــ‌ــاش خواهد رســـیـــد.

وقایــع آخرالزمان از دیـدگاه زرتشــت
بر اســاس اعـتقاد آئین زرتـــشت یک قدرت کیـــهـــانـــی به نام اهورامزدا و یک قدرت کیـــهانـــی متـضـاد به نام اهـریـمـن ظهور خواهند کرد که تا آخـــرالزمان با هم در جنــگ هسـتند و در نهـــایت خوبی بر شر غلــبـه میــ‌ـکند و با ظهور سوشیــانت آخرالـزمان آغـــاز میـ‌شود.

 

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.