آداب خواندن نماز باران و وقت استجابت دعا و نماز باران

نـماز باران از جملـه نمــازهای مســـتـــحبی اســـت که در طلب باران و به هنـــگــام خشکـســـالــی و کم شدن سفره های آبــی خوانـده می شود. این نماز ماننــد نمـاز اعــیـاد (فطــر و قربان) به جمـــاعـــت و فُرادی خوانـده می شود.

 

نمــاز باران چگونه است؟
خوانــدن این نمــاز وقتـى مستـــحب است که نهــر‌ها خشـک شود و باران نبـارد و آســـمان از ریـختـن بارانــش بخـــل بورزد به جهـــت شیوع گنـاهان و کفـــران نعـمــت‌هــاى خدا و ندادن حق مردم و کم فروشى و خیـانـــت در کیـــل و وزن و ظلم و نیرنــگ زدن و ترک امــر به معروف و نهى از منـکـر و ندادن زکــات و حکـم کردن بر خلـــاف آن چه خدا نازل کرده و گنـاهـــانــى دیگر نظیر اینـ‌ــهــا، گنــاهــانى که خشم و سخـط پروردگـار را برمـىـــ‌ـــانگیزد و از آمدن باران جلوگیرى مىـ‌ــنـمایـد همــانــطور که در روایـات آمده اســـت؛ و کیــفــیــت آن نظیـــر کیفـیــت نماز عیـــد دو رکــعـت اســت که به جمـــاعـت برگـزار مى‌شود و فرادى خوانــدنـــش نیــز بامــیـد ایـنکه مســـتـــحـــب باشــد اشکالى ندارد.

در نماز باران بعـــد از حمد و سوره رکـــعـــت اول پنـــج بار تکبـــیــر مى‌گوید و بعد از هر تکـــبــیــر قنوت مىــ‌گیــرد و در رکــعـت دوم بعـد از حمد وسوره چهار تکبیـــر و بعـد از هر تکــبـیـــر یک قنوت انـجـــام مىــ‌ـــدهــد و در قنوت هاى نمــاز باران هر دعــائى که بخوانـــد کافى است الـبـــتـــه بهتر آن است که قنوت‌هـا مشتمل بر طلب باران باشد از خداى رحــمان و عطوف طلب کنــد که عطوفت و رحمـتــش را شامـل او و مردم او بسـازد و درهاى آســـمـــان را برحـــمــت و باران خود بگشـایـــد و قبل از دعـاء در هر قنوت نخـــست بر محـــمد صلى اللـــه علـیـــه وآلــه و آل او علــیهم الصـلوة و الـــسـلـام درود بفرســتـد و مســـتحـبــات ایــن نمـــاز چند چیز اســت.

آداب خواندن نمـــاز باران
۱- ایــنکـه حمـــد و سوره آن را به صداى بلـــنـد قرائت کنــد و آن سوره هایى را که در نماز عید فطـر و قربان مسـتـحـب بود انتـخـاب نمــایـــد.

۲- اینکه مردم سه روز روزه بگــیــرنـــد و روز سوم براى نماز بیـرون روند و آن روز دوشنـبه باشد و اگر میـسر نشد روز جمعه بخـاطــر شرافت و فضیــلتـــش ‍ بیرون شوند.

۳- ایــنکـــه امام جماعت به اتفـاق مردم به طرف صحـرا حرکـت کنــد و حرکــتشـــان با وقار و سکینــت و خشوع و با حالـت درخواســت باشد و براى نمـاز محلى پاک و نظیـــف را انتـــخاب کنــد و بهتـــر آن است که بیرون شدنشــان با قیـافــه و هیئتى باشـد که رحـــمـــت خدا را جلــب کنـد مثـل پا برهــنـه بودن و امــثـــال آن.

۴- اینــکــه منـــبــر را هم با خود بطـرف صحـــرا ببـرنـند و مؤ ذنـ‌ـهاى شهــر پیــشــاپیش ‍ امـــام جمـــاعت حرکت کنـــند.

۵- اینـکـــه آدابـى را که بزرگان شیـــعــه در ایـــن باب آورده اند رعــایت کنــنـــد مثـل اینـکه پیرمـردان و اطفـال و معلولیـن و حیوانـات را با خود ببرنـــد اطـفــال را از مادران و اطـــفال حیوانات را از مادر‌ــها جدا کنند تا صداى ضجـــه و گریـــه زیـــاد شود و بدین وسیله دریاى رحــمــت الـهى بخــروش آیـــد و لازم است مســلــمــانان نگــذارنـد کفـار و مســیــحیان و یهودیان که اهل ذمه‌ اند و سایـر کفـار با آنـــان به صحـــرا بیایــند.

مســائله ۱ – بهــتر آن است که نمـاز باران را در وقت نماز عید (یعنى از طلوع خورشید تا ظهـر) انجـــام دهــند هرچنـد که بعـیــد نیــسـت وقت مخصوصى نداشـتــه باشد.

مســـائله ۲ – نماز باران اذان و اقامـــه ندارد بلــکـــه مؤ ذن به جاى اذان و اقامه سه مرتبـه مى‌ـــگوید: (الصـلوة )

مسائله ۳ – بعد از آن که امـــام جماعـت از نمـاز خارج شد مســتـحب اســت عبـاى خود را پشت و روى کند یعـنــى طرف راست آن را به طرف چپ و طرف چپ را سمـت راسـت خود بیندازد و بالاى منــبـــر رود و روى بقبـلـــه نموده صد مرتبــه با صداى بلــنـد تکــبیـر بگوید سپــس روى از قبله بطـرف مردم سمــت راســـت خود نموده با صداى بلــنــد صد بار سبحان الـــلــه مىـــ‌ـگوید و سپــس به طرف مردمى که در سمـت چپ قرار دارنـد بر گردانیــده صد بار با صداى بلند لا الـه الـا الله مىــ‌گوید آن گاه رو به مردم مى کنـد و صد بار حمـــد خدا مىـ‌ـگوید که در گفتن آن نیز عیـبــى ندارد صداى خود را بلـــنـــد کرده همـــچنــانـــکـــه عیـــبى ندارد مردم نیز در گفتن ایــن ذکر‌ها امـام را متــابـــعـــت نموده آنـــان نیز بگویند بلکـــه حتى مثـــل امام صدا را بگفتـن اذکار بلنـــد کننــد واى بســا که بلــند کردن صدا زودتــر رحـمـت الهــى را جلـــب نموده امیـــد رســـیـــدن به مقصود را بیـشتـــر کنـد.

آن گاه امام دست‌ـــها را به دعا برمىـ‌دارد مردم نیـــز دعــا مى کنـــند و در دعـا کردن پافشارى مى کننــد و سعـى مى کننـد در دعـا تضـــرع و زارى کنــنـد از خدا طلـــب عطف و رحمـت کنـنـد الــتـماس کنــنـد و عیبى ندارد که تنـــهـا امـام دعا کند و مردم آمین بگوینـد، آن گاه امام شروع مى کنـــد به ایـــراد خطبه و در خطــبــه مبالغـه مى کنـــد در تضـــرع و طلــب عطـف و رحــمـت و بهـتر آن اســت که بعــضى از خطـــبــه هائى که از معـــصومیـــن وارد شده را انتخـاب کند نظـــیر خطـبه اى که از مولایمــان امـــیــرالــمؤ منیـن علـیه الســلــام وارد شده و در اولش آمــده: (الـحــمد للـه سابـــغ النعم) تا آخر و بهتــر آن است که دو بار خطبه بخوانـد همان طور که در نمــاز عید دو بار باید بخوانـــد چیزى که هســت خطــبــه دوم را به نیت رجـــاء ایــراد کنــد نه بعــنوان دســتور.

مســائله ۴ – همـان طور که جائز است ایـــن نمـــاز در هنگـــام خشـــکــســالــى از جهـــت نیــامـــدن باران خوانده شود جائز است در هنـــگـام خشـک شدن چشــمـــه‌ها و چاهـــ‌هـــا نیـــز خوانده شود.

مســـائله ۵ – اگر اجــابــت این خواســتـه از ناحــیـه خداى تعـالـــى به تاخیر افـتاد مردم مىـــ‌توانــند ایــن مراسم را آن قدر تکرار کننـــد تا رحمـــت الـــهى آنـــان را دریـــابــد ان شاء‌الله تعالى و اگـــر در نیـــافــت باز هم نبـــاید زبان به اعتـراض بگشـایـند و یا از رحمــت الهــى مایوس شوند، بلــکـه بایـد بدانـند که قطـــعا مصــالحـى مهــم‌ـتـــر در بین بوده که خداى تعـالـــى بآن واقـف اسـت و مردم از آن خبرى ندارنـــد ایـــن نیز جائز اســـت که نمـاز را همه روزه تکـــرار کنـنـد ولى روزه سه روزه را تکرار نکــنــنـد.

و، اما اگر همه روزه و متصــل بهم انجـــام ندادند سه روز دیـگر را براى بار دوم روزه مىــ‌ـــگیــرنـــد ولى نه به نیـــت انـجـــام دسـتورى بلـکـه به نیت رجـــاء درتـــکرار نماز نیــز نیــت رجــاء مى‌ـــکـــننـد.

آداب خواندن نماز باران و وقت استجابت دعا و نماز باران

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.