پدر و پسری به طرز وحشیانه زنی را در تهران پخته و خوردند

زن پیری که در خانه اش ناپدید شد و کسی هنوز خبری از وی ندارند همسایه این زن یک پسر معتاد به شیشه می باشد که این پسر در دادگاه ادعا می نماید معتاد به شیشه بود و یه روز شیشه که مصرف نموده بود حالش بسیار بد بود و به سراغ پیر زن رفته و او را قطعه قطعه نمودم و پخته با پدرم خوردم  در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر پدر و پسری به طرز وحشیانه زنی را در تهران پخته و خوردند را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

آدمـ‌خواری در تهـران

این دخـــتـر به قاضــی گفـت: روز گذشـــتــه هر چه با خانه مادربـزرگــم تمــاس گرفتـم کسـی پاسخ گو نبود و همــین باعــث نگــرانـــی ام شدتـا به خانـــه وی در غرب تهران بروم و زمـانـــی که وارد خانـــه قدیـمی شدم پدر و پسر آشـــنـــایی که به خاطــر تنها بودنــمــادربــزرگ با هم زنــدگی می کردنــد ادعا کردند که روز گذشــتــه مادربــزرگـم از خانـــه خارج شدهو در ایـن مدت فکر می کردند او به خانه ما آمــده است.

بدین ترتـیب، پلــیس برای دســـتگیری دو همخـانه مادر بزرگ وارد عمـــل شد.

پدر و پســـر که داماد و نوه پیرزن هســتند پس از دســتگیــری هدف تحقـیـــق قرار گرفتنـــدو پدر میــان سال به ماموران گفــت: زن ۸۵ ساله برای خریـــد از خانه خارج شد و دیگر بازنـگـــشـــتو در نبودش فکـــر می کردیـــم به خانـه دخــتــرانش رفته باشـــدکه نوه دختـــری اش به خانـه آمد و پیـــگیــر احوال مادربزرگـش شد.


عامـل آدمـــ‌ـــخواری در تهـران

این ادعا در حالــی بود که پسر جوان در اعــتـرافاتـــش سنـــاریوی عجیـبی را پیش روی ماموران قرار داد و گفــت:سال هاســـت که شیشـــه ای هستم و بیشتـــر اوقات در حالت عادی نیـسـتم.

وی گفـــت: به خاطـر اعتـــیاد م به شیـشــه صدایی درگوشم زمـزمــه می کرد که پیـرزن تنــهـــا را به قتــل برســـانمروز حادثــه در خانـــه تنها بودم که آن صدا مرا از خواب بیـــدار کرد و به کشتـــن پیـرزن اقدام کردمو پس از مثلـــه کردنـــش با گوشت او غذا درســت کردم و سفــره غذا را آماده کرده بودم که پدرم سر رسیـدو او بدون این که از ماجرا خبـــر داشته باشـد همـراه من شروع به خوردن غذا کرد.

،پدر ایــن پسر که با شنـیدن ادعـای پســرش شوکه شده بود در ادامه به ماموران گفت:پســـرم شیشـه ای اسـت و ایـن ادعـاهایش دروغ اســـت و هیــچ کدام از ما اطــلـــاعــی از سرنوشت پیرزن تنها نداریـــم.
ماجـــرای آدم‌ـــخواری در تهـــران

بازپــرس سهرابــی در ایــن مرحـــلـــه با توجه به وضعــیـت خاص جوان شیــشـه ای دســـتور دادتـا وی برای مدتـــی در بیــمــارســـتـان روحی و روانــی تحت نظـــر قرار گیــرد تا راز ناپدید شدن مادربزرگ فاش شود.

تحقیـــقات پلـیســـی ادامه داشت تا این که پس از گذشــت سه ماه پدر میان سالـکـه در ایـــن مدت در بازداشت پلیــس بود سکوتش را شکــست و افـشـــاگری کرد.

وی به ماموران گفت: آخــرین روزهای سال گذشته بود که پیـــرزن تنـهــا تصادف کرد و لگـــنـــش شکستو پس از درمـان به خانه آمـد امـا به خاطــر سن زیـادش همـیـشه در خانه بودتـــا ایـــن که یک روز وقتـــی به خانه رفــتم دیدم او دیگــر زنـــده نیسـت.

شرایـط بدی داشتیـم و بی پولی آزارمـــان می داد به همیـــن دلـیل چون پولی برای برگــزاری مراسـم کفن و دفن او نداشـتـــیـــمــبا کمـک پسرم جسد پیرزن را داخل نایلون بزرگی بستــه بندی کردیم و سپس او را داخل سطل زباله ایـرها کردیم و دیگـــر نمـــی دانــیـــم جسدش را به کجـــا انـــتقــال دادنـــد و در ایـــن مدت به خاطرترس از ایــن که مرگ او را به گردن ما بیــندازنــد سکوت کرده بودم.

بنــا به این گزارش،ــبا توجه به عجیب بودن این پرونده تحـــقــیـقـات ویژه ای صورت گرفـــت و به زودی قرار مجــرمـــیت صادر خواهـــد شد.

پدر و پسری به طرز وحشیانه زنی را در تهران پخته و خوردند

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.