آزادی قاتلانی که به شکل وحشیانه ای مرتکب قتل شده بودند

قاتلان مردی که در دنیا دست به جنایات دسته جمعی زده اند خیلی آسان از جرمی که کرده اند آزاد شده و در حال حاضر نیز باز هم در حال انجام قتل های زنجیره ای می باشند این قتل ها به شکل های بسیار فجیعی رخ داده است در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر آزادی قاتلانی که به شکل وحشیانه ای مرتکب قتل شده بودند را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : قاتـــل سریالــی را دســتگــیر کردنـــد، سپس اجـازه دادنـــد برود و باز هم آدم بکشد! این فقـط موضوع فیلــمـ‌ـــهـــا یا داستـــانـ‌ــهای جنـــایـی نیــســت، در زندگی واقـــعــی هم چنیـــن اتفـــاقاتـی میـ‌ــافـــتـد. گاهـی مسئولیـن واقـــعا نمیـ‌ــدانـــند او کیـــســـت، گاهـی هم شواهد کافــی در دســت ندارنـد تا قاتــل را نگـه دارنـــد. وحشـتـنـــاک اسـت اما کســانی که از ما محــافظـــت می‌کـنـــنــد هم می‌ــتوانـــنـد اشـــتــباه کنــنـد. علیـرغم تلاش و تعـــهدی که مجریان قانون به ویژه کارآگــاهـــان قتل، در پیدا کردن قاتــل و اجرای عدالت دارند برخـــی از بدتـــرین قاتلــان می تواننـــد آنـــقـدر زرنگ باشـــند که ناشـــناس بمانـنـــد و سال ها به راحـتــی از دســت قانون فرار کنـنـــد. در ایـن جا به مواردی اشاره می‌کنــیـم که پلیــس قاتل را دستـــگــیــر کرده و اجازه داده دوباره آزاد شود و آدم بکـشــد.

آرتور شوکراس (Arthur Shawcross)

آرتور شوکراس قاتــل سریــالــی اواخـر دهه ۷۰ و هم چنـین اواخـر دهه ۸۰ بود. او در دســامبـــر ۱۹۹۰ ده نفـر را کشــت. جنـــایـات وحشتــناک شوکراس در دو بازه زمانـی مخــتلــف اتفـــاق افتاد، اولی قتل دو کودک: جک بلـیـک ۱۰ سالـــه و کارن آن هیـل ۸ سالــه که به جسـد هر دو تجاوز کرده بود. شوکراس در سال ۱۹۷۲ به قتــل آنــ‌هـــا اعتراف کرد و محـــکومیت ۲۵ ساله اش آغاز شد. او تا ۵۷ سالگی آزاد نشــد.

او پس از ۱۵ سال در سال ۱۹۸۷ با عفو مشروط آزاد شد و دوباره قتـل را آغــاز کرد. او بعد از دو سال ضرب و شتـــم، قطــع عضو و قتـــل که جان ۱۱ نفر را گرفت، سرانجــام توسط هلـــیــکوپتـر پلـــیــس در نزدیــکی یکـی از اجــسادش دســـتـــگیر و سپس به حبس ابــد محـکوم شد. او در سال ۲۰۰۸ در زنـــدان مرد.

هنری لی لوکاس (Henry Lee Lucas)

هنری لی لوکاس یکی از عجـــیــب‌ـــتــریـن و ترســنــاک‌ـتـــرین قاتلان سریـــالی اســـت. او و همـــدستـــش «اوتیــس تول» به صد‌ـــهـــا قتــل، تجاوز، قطـع عضو و آدمخواری اعـــتـراف کردند. لوکاس در دوران قتـل‌ـهــای ۲۳ سالـه خود، بعــد از دســـتگیــری در دو موقعیـــت جداگانــه آزاد شد. او در سال ۱۹۶۰ مادرش را کشـت و محـــکوم به ۲۰ تا ۴۰ سال زندان شد، امـــا پس از ۱۰ سال در ۱۹۷۰ آزاد شد.

او تقریــبــا بلافــاصـــله پس از آزادی دوباره دستــگـــیـر شد، ایـن بار برای آزار دخــتران نوجوان در سال ۱۹۷۱. این بار او تعــهــد داد و در سال ۱۹۷۵ آزاد شد. در اواخر دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ قتـلــ‌هـای زیـادی انــجـام داد که تعدادشـــان مشـخــص نیـــست. او اعتراف کرد بیش از ۳۵۰ نفــر را کشــتـــه است. هرچند فقـط سه مورد از جمــلــه قتــل مادرش تایــیــد شد. از تعـداد مقتولین که بگذریم، حقـیــقــت این است که لوکاس دوبار آزاد شده و به جنـــایــات خود ادامه داده است.

جان کریــســتـــی (John Christie)

جان کریـستی قاتـــل زنـجیره‌ای بریـــتـانــیــایــی دهـــه ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ بوده که حداقــل شش زن را کشته اسـت. کریـســتی وانمود می‌ـــکـرد که اطلـــاعاتـی درباره سقط جنـیـن یا برخــی روش‌هــای پزشـــکی دارد تا قربـــانــیـــانـش را فریــب دهــد و پس از بیهوش کردن به آنـــ‌ـها تجـاوز کرده و به فتل برسـانــد. کریــسـتـــی کاملا بی عاطـــفه بود و برای رســـیـدن به تمـــایلات خودخواهــانـــه خود به هرکـسـی خیـــانــت میـــ‌ـکرد و همسـرش «اتــی کریـسـتـی» را هم که بیـش از یک دهه همـــدســت او بود به قتل رسـاند.

در سال ۱۹۴۹، کمــتر از یک سال بود که زوجی به نام تیــموتی و بریـل ایوانز به مجتـمـع آپـارتمانی آن‌ــهــا نقل مکـــان کرده بودند که بریــل و نوزادش گم شدند و تحـــقـیقـــات آغــاز شد. جان کریستی به این زوج قول داده بود که بریل را جراحی کنــد، اما در نهایـــت هر دوی آنـــ‌ها مرده پیـــدا شدنـد. هر دو خفـــه شده بودند.

تاثیـــرکـــریســتی به عنوان یک مرد محـــتـــرم آنقدر زیــاد بود که حتـی بعد از قتل بریــل و دخترش، تیـــموتی ایوانز به تصــادفــی بودن مرگ هردوی آنـــ‌ـهـــا اعتراف کرد. او بعـد‌ها نظـــر خود را اصلـاح کرد و گفـــت: کریـــستی به طور اتفـاقــی آن‌ها را در یک عمل جراحی اشـــتبـا‌ـــهـا کشــتــه است و او را به پلـیـــس معـرفــی کرد. اما پلیـــس شهــادت او را رد کرد و اعـتقــاد داشـــت خود ایوانـــز قاتـــل واقعـــی اسـت. جان کریـســـتـــی علـیه ایوانــز شهـادت داد. ایوانز هم به دلیــل جرمی که مرتـکـب نشـــده بود در مارس ۱۹۵۰ به دار آویخـــتـه می شد. تحـــقـــیـقـــات بیشتــر نشــان داد که کریســتــی قاتــل بوده و در ایـن سالـ‌ـها قتـــل‌های دیـگری هم مرتکب شده است. کریـــستـی چهار نفـــر دیــگر را کشتـه بود و محـکوم به مرگ شد و در سال ۱۹۵۳ به دار آویخـــته شد.

تد بانـدی

تد بانـــدی قاتـــل سریــالی آمــریکایــی در نهـایت به قتل حداقـــل ۳۶ زن اعــتــراف کرد، هرچـنـد تعداد واقعی قتــل‌ـهای او ممـکن است بیـش از ۱۰۰ نفــر باشــد. قتــل‌ـهــای او در هفت دوره مخـــتــلف بین سالـــ‌ـــهـای ۱۹۷۴ و ۱۹۷۸ اتـــفاق افتـاده است. او در نهـایت در فلوریـدا دستـگـیـــر شد. بانــدی از واشـنگــتن و با کشتـــن دو زن در یک روز تابســتانـــی و در یک پارک عمومی با صد‌ـــهـــا شاهـــد شروع کرد، او زن‌ـها را فریـب داد، به یک جای خلوت کشــاند و به قتل رسانـــد. بعـد از ایـــن قتلـــ‌ـهـــا تحـقـــیقات پلـیس آغـــاز شد و پس از بازجویی شاهـدان صحـــنه جرم فهمیـــد بایــد به دنــبــال مردی به نام «تد» با یک فولکس واگن بیــتل قهوه‌ـــای باشد. اما تد بانــدی به یوتا رفـتــه بود تا در دانـــشـــکــده حقوق تحـصـــیل کنـــد.

در این مدت، بانـدی با الـــیـزابــت کلاپفـــر رابـطــه داشت، کســی که متوجه رفتار عجیب او شده بود و بین بانـدی و «تد» (مردی که پلـیس به دنـــبالـــش بود)، ارتبــاط یافـت. الـــیزابت در بازه زمانی قتــلـ‌هــا سه بار به پلـیس دربــاره شباهـتـــ‌ــهــای بانــدی با مردی که به دنبــالش هسـتـند گزارش داد مانـــنـــد داشــتــن عصـــایـــی که قربـــانـــیــان بی گناه خود را با آن فریــب میـــ‌داده و از آن‌ها تقـــاضــای کمک می‌ـــکـرده است. در آن زمـــان پلـــیس صد‌ها راهنمایــی دربـــاره تد دریـــافت کرده بود که رســیــدگـــی به همه آنـ‌ـــهــا با تکنولوژی دهـــه ۱۹۷۰ امکــانــپذیر نبود و بانــدی آزاد مانـد و به قتـــل‌های خود ادامـــه داد.

اد کمـــپــر

وقتی نوبت قاتـــلـــان سریـالـــی جسور و بی باک می‌شود اد کمـپر با همـــه رقــابـت می‌ــکنــد. او قاتـل زنـــجیـره‌ــای بی رحـــم دهــه ۱۹۷۰ بود که برایش هیـــچ چیــزی اهمیت نداشـت. قتلـ‌هــای او در سال ۱۹۷۳ با کشـتن مادرش به پایان رســـیـد و خودش را به پلیس معرفــی کرد.

او زنان را در ماشـــین خود حبـس میـــ‌کرد، سرشـان را جدا می‌کـــرد و جسدشان را چنــد روز در آپارتمانش نگـــه میـــ‌داشــت. او پدربـزرگ و مادربزرگش را هم به قتـــل رســـانـــد و در سال ۱۹۶۴ به بیمارســتــان روانـــی فرستاده شد، اما بعد از ۵ سال در سال ۱۹۶۹ آزاد شد و نزد مادرش برگـشت. از اینـجـــا بود که قتــل دانشجویان دخـــتر را شروع کرد، آنــ‌ـهـــا را می‌ــکـــشـــت سرشــان را میـ‌بریـــد و به جسـدشـــان تجاوز میــ‌ـــکرد.

گری ریـجوی

شایــد وحشــتناک‌تــرین قاتـل سریـالی این مطلـب گری ریــجوی باشد که به او لقب قاتـل رودخـــانــه سبز را داده اند. او حدود ۲۰ سال به طور ناشــنـــاس مرتــکب قتــل میـ‌ـشــد و از این جهــت یکی از طولانــیــ‌ـــترین بازه‌ـــهـای زمــانی قتــل را داشـــته اســت. او از سال ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۸ (یا ۲۰۰۱) مرتــکب قتـل میــ‌ـــشـــده اســت.

گری با اســـتـــفـــاده از تکنولوژی DNA که مثــل امروز پیشــرفـــتـه نبود توسط پلیــس شنـــاســایـی شد. اما شواهد کافـــی برای دســـتگــیری او وجود نداشــت و پلـــیس مجبور شد او را آزاد کنـد. ریجوی توانـــست در بازجوییــ‌ـــهـــا آرامش خود و زندگی ظاهـــرا عادی خود را حفـظ و پلیس را گمراه کنـد. او به قتـلـ‌ـــهای خود ادامه داد تا ایـــنـکــه در نهایت به ۴۹ مورد قتـل محکوم شد و به بیـــش از ۷۰ قتـــل اعتـــراف کرد. تصور می‌شود او بیش از ۹۰ نفر را کشته باشد.

تد بانـــدی (دوباره)

توانایی غیـر طبـیــعــی باندی برای فرار از پلیس باعــث شد نام او بار دیگـــر در این لیســـت قرار گیرد. همان طور که تحقـــیقـات پیــش میـ‌ــرفـــت و شمار اجــساد بیشتــر می‌ــشـــد، باندی به یوتا رفت تا در دانشکـــده حقوق تحــصــیـل کنـــد. پس از ورود او زنان گم میـ‌ـشدنـد. ناپدید شدن زنــان در ایالــتـ‌هـای اطـراف مثـل آیداهو و کلـرادو هم اتفـاق میـــ‌ـافتــد که بعد‌ــها مشـــخــص شد کار یک دیوانــه اســـت.

در سال ۱۹۷۵ پلـــیــس در فولکـس واگن بیتل باندی ابـــزار قتل و تجــاوز کشـــف کرد و توانـــست بیـن بانـــدی و تدی که مدت‌هـا به دنـــبالش بودنـد ارتــبـــاط پیدا کند. تد بانـــدی به جرم ربودن یک زن به ۱۵ سال زندان محکوم شد. هرچـــنـــد پلــیس ابــزار تجـاوز موجود در ماشـیـن او را با زنـــان گمشده مرتــبــط میــ‌ــدانســت. بانـدی در حالــیکه محکومیت آدم ربـــایــی خود را می‌ـگـــذرانـد پلـــیس مطمئن شد که قاتل نیـــز هست. او در دادگاه از خودش دفاع کرد، و از آنــجــا که یک دانـشـجوی حقوق جذاب و آراســتــه و خوش صحــبت بود می‌ـــخواســت وکالتـــش را خودش بر عهده بگیـرد. هیـــچکس نخواهـد فهـــمـیـــد ایـن فرار حســـاب شده یا اتــفـاقـی بوده در هر صورت بانـــدی بالـای پلـــهـــ‌ـــهــای کتــابـخــانه حقوق بود که فرصت فرار را پیـــدا رد. او مدت کوتاهــی برای تحقــیق دربـاره مسائل حقوقی برای دفاع از خودش تنــها گذاشــته شد که پنجره طبـــقــه دوم را باز کرد،ـبه خیـــابـــان پریـــد و فرار کرد. از این لحظـه بود که پلـــیـس FBI تعـقــیب سراســـری خود را آغــاز کرد و ۱۰۰ هزار دلـــار جایـزه برای دستگیـری او تعـییـن کرد. اما ایـن پایان ماجرا نبود.

آنــدره چیــکاتیـــلو

آنـــدره چیــکاتـــیلو یا قصـاب روستوف یک قاتـل سریــالـــی اوکرایــنـی بود که به بیــش از ۵۰ نفر تجـــاوز کرد و آنــ‌ـــهــا را به قتل رسانـــد. او به ۵۲ قتل محـکوم شد اگرچــه ادعـا می‌کـــرد بیــش از ۵۶ نفــر را کشتـه و در سال ۱۹۹۴ به اعــدام با گلوله از پشــت سر محـــکوم شد. او سال‌ـــها با اضــطـــراب، خجـــالـــت وحشـتـنـاک و ناتوانی جنســی دست و پنــجـــه نرم می‌ـکرد حتی بعـــد از ایـنکه ازدواج کرد.

قصـاب روستوف در ایــســتـگاه‌ــهــای قطار و سایـــر مکـانـــ‌هـــای عمومی نزدیـک جنـــگـل یا منــاطق برنـامــه ریزی شده قربـانیان زیـبـا و جوان خود را فریب می‌ــداد و آنــ‌ــهـــا را به دام قتل میـــ‌کشاند. آندره اولیـــن قتـل خود را در دسامبـر ۱۹۷۸ انـجام داد و طی آن دخـتــر جوانــی را خفــه کرد، با چاقو ضربـه زد و به او تجاوز کرد. پلیـــس شواهد زیــادی داشـــت از جمـلـه خون ایـــنــکــه خون دختر را روی برفـــ‌ـــهـای بیرون خانه چیـــکاتیـــلو پیــدا کرد و حتی شاهدی که او را با قربــانی در روز قتل دیـده بود. امـا در نهایـــت مرد دیـگری به نام الکـسـانـدر کراوچنکو دستــگیر و در سال ۱۹۸۴ اعدام شد.

ایـــن اولیــن بار نبود که چیکـاتیـلو توانست از دست پلیس فرار کند. در سال ۱۹۸۴ بعـــد از تقریبا یک دهــه قتل در ایـــســتگــاهـــ‌هـای قطـار، چیـکـاتیـــلو در ایــستگـــاه قطار دســـتگـیـــر شد در حالــی که یک چاقوی بزرگ و لوازم تجـــاوز را به همــراه داشــت، پلیـــس خون او را آزمایش کرد، اما یک اشـتـــباه به خاطـر امـــکـــانات محدود آزمایـــش در آن زمـــان منجر شد خون چیکاتیلو با خون پیــدا شده در صحــنــهـــ‌ـــهای قتــل تطابق نداشـتـه باشد. پلـــیس شواهـد کافـی نداشت بنــابـــراین چارهـــ‌ای نداشـت که او را آزاد کند. او شش سال دیـــگـــر هم به قتـــلـ‌های زنجــیــرهـ‌ــای خود ادامـه داد.

جفـــری دامــر

حتی جفـری دامـر آدمــخوار معروف هم یک بار توسط پلیس دستگــیـــر و آزاد شده است. دامــر بیـــن سالـــ‌ـهـای ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۱ هفـده مرد را کشــت. او به قربانیـان خود تجاوز میـ‌کــرد و جنـازه آنـ‌ـهــا را میـــ‌ـخورد. علـاوه بر ایـــن از جســـد‌ـهـا عکس می‌ـگرفت و سر آنــ‌ــها را سوراخ میـــ‌ـــکرد تا زامـبـــیـــ‌ــهــای زنــده ایجــاد کند.

جفری دامـــر تا شب ۲۷ مه ۱۹۹۱ جان چند مرد را گرفــته بود. پلیس تمـــاسی دربــاره یک پســر برهنــه آسیـایی دریـافـــت کرد که بی هدف در خیـابانــ‌ـــها سرگردان بوده اســـت. دامر به پســر دارو خورانده و سعی داشـت او را به قتـــل برسـانــد، امـــا در عوض خوابــیــده و پســر در خیــابان سرگـردان شده است. پلیس به محــض رسیـدن به صحــنـه تحـقیـق و بازجویی از شاهدان را آغــاز کرد، و دامــر پلـــیــس را متـــقــاعـد کرد که قربــانـی ۱۴ سالــه درواقع دوست ۱۹ سالـــه اوست که بیـش از حد الکل خورده است. علـیـرغم اعتراض شاهدان پلـیـس به دامـــر و قربـــانـــیــش اجـازه داد بروند. پسـر بعدا کشـتـــه و نقـص عضو شد.

تد باندی

گفـــتیم که بانـــدی از پنـجـره طبقــه دوم کتــابخـــانـــه پایـین پرید و فرار کرد. او آزاد شد تا دوباره به قتل‌ــهــای خود ادامــه دهد هرچند آزادی جدیــد او زیـــاد طول نکشـــید و شش روز بعد در کلرادو دستــگــیر شد. اما باز هم پایــان ماجــرا نبود. در شب سال نو، پس از مدتـــی زندانــی بودن، تد راه فراری از سقـــف ایـجاد کرد به دفـــتر اصلـــی زنـدانبان رســـیــد، کلــید‌ــها را برداشــت و از زنـدان فرار کرد. او درســـت از در اصــلــی فرار کرد.

آزادی قاتلانی که به شکل وحشیانه ای مرتکب قتل شده بودند + تصاویر

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.