آزار جنسی دختر 13 ساله توسط مرد 40 ساله متاهل

دختر 13 ساله ای که مورد آزار جنسی مرد 40 ساله شده بود با مراجعه به دادگاه و شکایت از این مرد به تبعید و زندانی شدن این مرد باعث شد آزار جنسی در دنیا به یک معضل تبدیل شده است و بسیار از کودکان و نوجوانان با آزار جنسی روبرو می شوند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر آزار جنسی دختر 13 ساله توسط مرد 40 ساله متاهل را در سایت دانستن خواهید ذیذ با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن:
این زن گفت: یک‌ـــســال است که برادرم به خاطر حمــل مواد مخـدر به زنـــدان افـتاده است و همـــســـرش همــدر ایــن مدت از او جدا شده اســت. به همـیــن خاطـر برادرزادهـــ‌ــام مهـتـاب گاهــی اوقات را پیـش مادرش میــ‌مانـد و بعــضی شب‌ـــهـــا را به خانـــه من میــ‌ـآید. مدتـی اســت متوجه شدهــ‌ـام برادرزاده‌ام به افـــسـردگی مبـــتلا شده است. حالا که با او صحبـت کرده‌ام فهـــمــیـــدم به تلــه یک مرد افـــتاده و مورد سوءاســتـفـاده قرار گرفتـه است.


نقـــشـه شیطانی برای دخـتر نوجوان

آزار جنــسی دختـــر ۱۳ سالــه

به دنـــبــال شکایت این زن پلیس به بازجویی از دخـــتــر نوجوان پرداختـ‌. مهتاب دخـــتـر ۱۳ سالـه گفـت: وقتی پدرمــبـــه زنـــدان افـــتــاد و مادرم از او جدا شد بعـــضی شب‌ـــها در خانــه مادرم و بعـضی شبــ‌ــهادر خانـــه دوستــانم و گاهی اوقات هم در خانه عمهــ‌ـام میــ‌ـمـــاندم. تا این‌که مدتـی پیشــبـــه پیـــشنهاد یکی از دوستانــم با یک مرد ۴۰ سالـــه آشـنا شدم‌.احــمــد وقتی شرایط سخت زنـــدگـی‌ـــام را فهمید به من قول داد کمـکــم می‌ــکــنـد‌. من حتـی درباره احـــمد با مادرم هم صحـــبت کرده بودم.

مهـتـاب دخـــتر نوجوان دربـاره ازار جنـــسی مرد ۴۰ سالـــه گفـــت ادامه داد: من بیـــشـتر وقت‌ــهـــا به خانـــه مرد میـانسـال میــ‌ـرفتـــم‌. او به من مواد مخدرمی‌ـــداد و وقتی از خود بی‌ـــخود میــ‌ـــشدم مرا آزار می‌ــداد. من که پس از مدتی از ایـن وضعــیـــت خســـتـه شده بودمخواســتـم ارتبــاطـم را با احــمـــد تمـام کنـــم، امـا او دســت از سرم بر نمیـــ‌داشـت. پدرم که از ماجـــرا مطلـــع شده بودحـــضـانـــت مرا به عمهـ‌ام سپـرد و عمــهـــ‌ـــام پیـگـــیر ماجرا شد.

به دنـبـال اظـــهارات ضد و نقیض ایــن دخـــتر نوجوان قربـانــی آزار جنـــسی که در بازجوییـــ‌هـای بعـدی مدعـی شده بود احـــمد دوست پدرش بودهو وقتی از ماجرا ی زندانی شدن پدرش مطلع شده وی را به تلـــه شیــطانیـ‌ـــاش کشـــانـــده اســـت احـــمد بازداشـت شد، ولی جرمــش را انکـار کرد.

مرد ۴۰ سالـــه دیـــروز در شعبه پنجم دادگـــاه کیـفــری یک استـان تهـــران پشت درهـای بسته و غیرعــلنیمـــحــاکمه شد. قضـات دادگاه این مرد را به زنـــدان و تبعیــد محـکوم کردنــد.

آزار جنسی دختر 13 ساله توسط مرد 40 ساله متاهل

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.