آزار جنسی زنان و دختران در محل کار بیداد می کند

آزار جنسی  دخترانی که در شرکت ها منشی می باشند زنان نمی توانند در برخی از جوامع پیشرفته به سر کار رفته و درآمدی داشته باشند و حتما باید با رئیس شرکت خود رابطه جنسی داشته باشند تا بتوانند در شرکتی مشغول به کار شوند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر آزار جنسی زنان و دختران در محل کار بیداد می کند را در سایت دانستن خواهید دید با ماهمراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: هـــمــیشــه در به اصطـــلاح نظــرســنجـی کشورهــای غربـی گفتـــه شده مردم کشورهـــای اســکــانـــدیناوی شادتـرین و خوشبخت‌ــتــریـــن افـــراد روی زمین هستـــند. هر سالـه نهـادهــای وابستـه به سازمان ملل یا دیــگر مؤسـسـات فهـرسـتی از شادترین کشورهای جهـان منتـــشـر میـ‌ـــکـننـــد که تقـــریــبــا عادت کردهـ‌ایــم کشورهـــای حوزه اسکــانــدینـاوی را در ردهـ‌هـای نخـــســت این فهــرست ببـینیم.

کشورهای سوئد، نروژ، دانـــمارک، ایـسـلنـــد، فنــلاند، و همـــچنـین جزایــر فارو را کشورهای اسکـانـــدیناوی می‌گویند که پیــشیـنه تاریـــخی و فرهــنـگـــی کمـــ‌وبیـــش یکــسانـی دارنـــد و تبـار همه آنـــهـــا «وایـکیــنگـــ‌ـهـــا» است. امــا با جســـت و جویی ساده در اینــتـــرنـت، به مواردی بر می خوریم که با ادعـــاهــای مطرح شده دربـاره ایــن کشورها متـــناقـــض اسـت.

مسئله فقر در نروژ

نروژ با جمعــیتـی نزدیک به 5 میـلیون و 200 هزار نفـــر یکی از ثروتمنـــدترین کشورهای جهـان است. منـــشاء اصلی ثروت آن فروش نفـت و محـــصولات نفتی اســت، با این وجود در این کشور کوچک فقر شدیـــد همـــچنـان وجود دارد. به نوشته وب‌ـسایـت « borgenproje» در شهــر «اسلو» پایـــتخـت نروژ، 8.3 درصـد جمعـیـــت از فقر شدید رنــج میـــ‌ـــبـــرند. مهاجــران، خانواده‌ــهـــای بچهـ‌ـدار و خانواده‌ــهـــای تک‌ـــپـــرست از مهـمتریـن افـراد درمعــرض فقر هستنــد.

افــشــای رسوایـی‌های جنــسی در آمریـکا و اروپا

براساس این گزارش در سال 2014 فقـــر کودکــان در کشور نروژ رقمـــی بسـیـار بالایـی داشـــتــهـ‌ــاســـت و برآورد شده که بیـــش از 78 هزار کودک ایــن کشور در خانواده‌ـــهای فقـــیر زندگی میــ‌ـــکــرده‌انــد و 3.4 درصد این کودکــان در وضعـیت «فقر نســـبــی» به سر میـ‌ـبـردنـــد.

تبـــعیض، نژادپـرســتــی و تجاوز جنـسی

شبکـه خبــری «بیــ‌ـــبـــی‌سی» بهـ‌تـــازگـی گزارشی منــتـــشـر کرده که در آن ضمن روایــت تجربه شخـصـی «نیــنـــا اِوِرســن» می‌ــنویســد: طی دهـ‌ــهای گذشــتـــه بیــن سالهای 1950 تا 2017، درمنطـقهــ‌ــای کوچک به نام «تیـــسـفــیورد» باجـــمـعــیـــت 2 هزار نفر، 151 مورد آزار جنـــسـی از جمـــله کودکــ‌ـــآزاری را به پلـــیــس گزرارش شده اما پلـیــس نروژ هیـچـــ‌گاه ایــن پرونده‌هــا را پیـگــیری نکردهـــ‌ است. «نینـا اورسن» که هم‌ـــاکــنون 49 سال دارد به «بی‌ـــبی‌ســـی» گفتــه در 14 سالـگی از سوی یکی از اقوامش مورد تجاوز جنسی قرار گرفتـه امـا هیـچ‌گــاه جرأت نداشــتــه آن را با خانواده در میـان بگذارد چرا که او را به دروغگویی و فحــشــا متـــهـــم میـ‌ــکردند. با گذشت همـه این سالــها «نینا» همـــچنان احسـاس نا‌امـنــی می‌کـــنـــد با آنـــکه همـ‌اکنون در «تیـــسفیورد» زندگی نمـی‌ـکــند.

به گفـــته «نیـنا اورســن» او تنـــهــا کسـی نیـــست که در ایـن منطقـه مورد تعـرض جنــسی قرار گرفـته بلکـه بسیاری از دوستــانــش نیـز به سرنوشت او گرفـتار شدهـــ‌اند. درســال 2007 والــدیــن یک کودک که مورد تعرض جنــســـی قرار گرفـتـه بود حتـــی به نخسـتـ‌وزیر نامـــه نوشتنـــد امـــا آن نامـه با آنکـــه جاروجنجـــالــهـــای رسـانهــ‌ای زیـادی به پا کرد امـا در عمل هیــچ اقـــدامی صورت نگرفت. «آنـا کولیـچوک» کشــیــش و شوهرش «ایـــنگار» که وکیــل است نیز گفــتــهـ‌ــانـد بارها در نشــستــهــای عمومی، داســـتان 20خانواده که کودکانـــشان مورد تجاوز جنــسـی قرار گرفــته بودند را با مقـامـــات سیـــاسی محــلـــی، پلــیـــس، مقامات بیمارستـان و دیگــر مقامـات منـطــقـــه در میــان گذاشته‌ـانــد امـــا آنـــهـا هیــچ تمـــایلی به شنــیـــدن ایـن حوادث را نداشــتـــند و به راحــتی می‌ــگـــفـتـــنــد «شمـــا دروغ میـ‌ــگویید» یا ایـنکه نمی‌دانسـتـــند چگونه این مسئله را مدیریـــت کنـــند.

«بی‌بـــی‌ـــسـی» میــ‌افزاید: گرچـه بیـــان سوء‌استــفــادهــ‌ــهای جنــسی برای بسـیـــاری از قربـــانیان سخـت اســت امـا در «تیــسـفیورد» ایــن مسئله بسـیـار سخـــتـ‌تــر اســـت چرا که در بسیاری از موارد افراد اعتـــمادی به پلیس و مقــامات ندارنـد. به عنوان مثــال «نیـنا اورســن» و خیلـی کسان دیگـــر سالهـا تلــاش کردهـــ‌ـــانـد تا داســـتان رنــج خود را برای مقـامـــات روایت کنـد اما هیـچ گوش شنوایـــی نبودهــ‌ـــاست. «نینـا اورسـن» دلــیـل اصلی ایـــن بی‌ـــتوجهی آشــکـار پلـیــس و مقـامــات محــلــی در پیـ‌ـــگیـــری ظلم واردشـــده به او را تبعـیـض و نژادپـــرسـتی نهادیــنـــهــ‌شـده در منـــطـقـــه زیــسـت او می‌ــداند چرا که منطقه «تیســـفـیورد» متــشـکــل از قومیتـــهای مخـتـــلــفـی اســـت و بیشــتــر مقامات محلـی از اقوام آنهـــا نبودنــد.

زنان در سوئد امـــنـیت ندارند

براسـاس گزارش روزنامــه ایـنـدیــپـــندنت، یافتـهـ‌ــهای «آژانس اتـــحــادیـــه اروپا برای حقوق بنیادی» نشـان میـــ‌ــدهـــد که کشورهای سوئد و دانــمـارک بالـــاتــریـن میــزان آزارو اذیـــتــهای جنسـی در بیـن کشورهـای اروپایی دارنـــد. دادهـــ‌هـــای ایـــن آژانس اروپایـــی بیـانــگـــر آن اســت که در سوئد و دانمارک 80 تا 100 درصــد مردم گفته‌اند مورد تعرض یا آزار و اذیـت جنـسی قرار گرفتــه‌ـاند که ایـــن آمار بیـشـــترین میزان در هر جایـــی از قاره اروپاست.

آزار جنـسـی زنـان در فرانـســـه

گزارش «آژانـس اتــحادیـــه اروپا برای حقوق بنــیادی» که با عنوان «خشونت علیه زنان، یک بررسی جامع در اتـحادیــه اروپا» منتــشر شده میـ‌ـ‌افزایـد: در کشورهـــای انــگلـــیـس، فرانـــســـه، آلـمـــان و فنــلانــد 60 تا 80 درصد مردم گفتهـــ‌ــانـــد که هدف آزار جنـســی قرار گرفـــتـــهـــ‌ـــانـــد. «ایـندیـپـــندنـــت» همچـنیـــن میـــ‌ــافـزاید «مؤسسه گیتــ‌استون براسـاس دادهــ‌هـــای خود عنوان «مرکز تجـــاوز غرب» را به سوئد داد که تنـها پس از پادشـاهی «لسوتو» در آفـــریقـــای جنوبی بیشـــتـرین آمار تجـــاوز به عنـــف را به خود اخـــتـــصـــاص داده بود.

آزار جنسی زنان و دختران در محل کار بیداد می کند

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.