آزار جنسی و قتل ندا توسط مرد مواد فروش در مشهد

ندا یک دختر 7 ساله افغانی فقیر که در منطقه فقیر نشین زندگی می نمود به دام یک مرد مواد فروش افتاد او وی را بعد از آزار و اذیت جنسی به صورت وحشیانه ای به قتل رساند امروز قاضی احمدی نژاد حکم اعدام این مرد شیطان صفت را صادر نمود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر آزار جنسی و قتل ندا توسط مرد مواد فروش در مشهد را درسایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: احـــمدیـ‏ نژاد بازپــرس ویژه قتـــل دادســـرای مشــهد در رابـطــه با آخــریــن وضعــیت پرونده قتل ندا دخــتـــر ۷ سالـه افـغانـستانـیاظـــهـــار کرد: اقدامات مربوط به پزشکـــی قانونی و دیــگــر اقــدامات قضــایی لازم در خصوص ایــن پرونده به صورت ویژه از سوی دادســرا پیـگـیری و انـجــام شد.
پرونده قتــل ندا

وی دربـاره پرونده قتـــل ندا ادامه داد: تحـــقـیـقات در دادسرا تکمـــیل و کیــفـــرخواست صادر شد.

گفتـــنــی است: با صدور دســتور از سوی قاضی احمدی نژاد (بازپــرس ویژه قتــل عمـد مشهد ۱۸ فروردیـــن صحنهـــجـنایــت هولنــاک قتـل ندا کودک ۷ ساله با حضور متهم بازسازی شد. «ع-الـف» مرد ۴۱ ساله «ندا»دختـر بچــه ۷ سالـــه افغــانـــســـتانـی که به قصد خریــد نان از منــزل خارج شده بود را ربوده و به لانــه شیطانی خود کشــیــد و پس از آزار و اذیـــت، او را به قتل رســاند.


عامــل قتل ندا

ایـــن جنایت وحشـــتـــنـــاک هفتم فروردین در منطــقـه شهـــرک شهیـــد رجـــایــی مشــهــد رخ داد و متــهـم به قتــلدر کمــتـر از ۴۸ ساعت با تیـزهوشی مقــام قضــایـــی و کارآگاهــان اداره جنـــایـی پلــیس آگــاهی در حالــی بهـچـــنــگ قانون افـــتاد که سرهــنگ رزمــخواه (رئیس پلیــس آگــاهـــی خراســـان رضوی) نیــز با تشکـــیــل گروهویژه پیــگـیــری ایـن جنایـــت، فرمـاندهـــی عملیـــات را به عهـــده گرفـــتـه بود.

بیــشـــتـــر بدانـــیـــد:خانواده «ندا» خواستار اشد مجـازات قاتــل‌ـانــد

هنوز تلــخــی فاجعه قتـل آتنــا و ستــایش در کاممـان بود که آزار ندای شش سالـــه توسط مرد معتـاد ۴۵ سالـهو پیدا شدن جنازه‌اش ایــن بار در یکی از حاشیه‌ــهـــای آسـیـب خیـــز مشــهــد اتـــفـاق افــتـاد.

مهـلا گل مکــانـــی، مسئول خانـــه علم جمـــعــیـت امام علــی در قلعـه ساختـمـــان مشـهد در این باره اظهار کرد:ندا دخـتـــر شش سالـهــ‌ـای بود که برای خرید نان از خانــه بیـــرون رفـــت و دیگر برنـــگشــت. وی توسط فردیــمورد آزار قرار گرفــتـــه و به قتل می‌ـرســـد و جنـــازه‌ـــاش درون کیــسـه زباله‌ــای در گوشه خیـابـان پیـدا میـــ‌شود.

وی افـــزود: فردی که به این جنــایت اقــرار کرده، مرد معـــتـاد ۴۵ سالـــهـ‌ـــای اسـت که در کودکــی ترک تحـصـــیل کرده،سابـقـــه طلـاق و دو بار ازدواج دارد و صاحب سه فرزنــد اسـت.وی در نزدیکــی منــزل خود و همسـایــگـی خانواده ندا،ــچرخ میوه فروشی داشـتــه و سیــب زمــینـــی و پیاز میــ‌ــفروختــه اسـت.


ندا دخـــتر ۷ ساله افــغــانـی

مسئول خانه علم جمـعــیت امــام علـی در قلـعـه ساختمان مشـــهــد با بیـان ایـنکه در حال حاضر خانواده ندابـــه شدت خواستـار اشد مجـازات قاتـل هســـتـــنـد، گفت: اکنون خانواده ندا به شدت عصبـی و هیجانـــیـــ‌ــاندو می‌ــخواهـنـــد مجــازات قاتـــل در همان محلـه صورت گیـرد که الـبـتــه یک بعــد آن این اســـت که میــ‌تواند منـجر به بازتولیــد خشونت شود.
جزئیات قتـــل ندا

گل مکـانی با اشـــاره به ایـــنــکــه خانواده ندا خانواده پر جمــعـیـتــی هســـتند که برخـــی فرزنـدان آن از حق تحـــصیل محرومنــد افزود:مادر ندا زنـی کم سن و سال و پدرش کارگر اســـت. بایـــد همــیــنجـا این پرســش را مطــرح کردکـــه جای آموزش‌های خودمــراقبـــتـی در این خانواده کجا بوده و چرا ندا مهـارت «نه گفــتــن» را نیاموخته است؟.

وی در ادامـه به آسیبـ‌هــای اجــتمـــاعــی زمـیـــنـــه ساز بروز ایـــن جنایت اشاره کرد و گفت:قلــعــه ساختمــان محـلـــهــ‌ـای در حاشــیه مشـهـــد است که جمــعــیـت زیادی دارد و افغانــســتانیــ‌ها و ایـــرانـیـ‌ـــهـای بلوچفـــاقد شنـــاسـنــامـه در آنــجـا بســـیارند. پشت داسـتـــان ندا روایــت تلـخـــی از محـــرومیت و فقر وجود دارد. ما با یک ساخــتــار فقر در ایـن منطـــقه مواجــهـ‌ایم و سهل الوصول بودن دسترسی به مواد مخدر، بی شناسنامـــه بودن برخی ساکنـیـــن، محـرومیــت از تحصیـــل و بیـکاری زمینـه کودک آزاری و بســیاری مشکلات اجتـــماعی دیگر را در این منطـــقـه رقـم زده است.

گل مکــانـــی افــزود: علـــی رغـــم فرمــان رهـبـــری مبـــنی بر ثبت نام و تحــصـــیـل رایگان افغـــانـــها در مدارس،هنوز هم تعـداد زیــادی از بچـه‌ها به علت کمـبود مدرســه و دیــگــر مشـــکلات از حق تحصیـل محـروم هستـــنــد.

وی به گســـتـــردگی مصـرف مواد مخــدر در محــلــه ساختـمــان مشـــهد اشاره کرد و گفــت:خانهـــ‌ــهای پاتوق در ایــن منـــطــقه بسیار هســتــنـــد و حتی کودکان زیر ۱۰ سال را شاهدیم که پدرو مادر خرده فروش آنــهـــا مواد مخدر را به کودکــ‌ـــشان میــ‌ـــدهند تا جابـجـا کرده و به مشتـــری برسانـنــد. طی شش سالـــی که از تاسیـــس خانه علـم در ایـن منــطقه می‌گذرد در تمام مدت بارها شاهد بودهـــ‌ایـــم که ایـــن پاتوق‌ـــها پلـمــب شدهـ‌ــانــد امــا بعــد از مدتــی با جوشکاری باز شده و افراد به خانه خود برگــشتـــه و ادامـــه کار دادهـــ‌ـانـــد اما هیچ نهادی پیـگــیـــر نبوده که چه بلـایی بر سر کودکــانی که در این منـطقه زندگـی می‌کنـند و دچار حادتـریـن انواع کودک آزاری می‌ــشوند، میـ‌ــآیــد.
قتــل ندا کودک افـــغـانـی در مشــهـــد

مسئول خانـــه علـــم قلــعه ساختـــمـان افـزود: نمـی‌ــدانیـــم چه بلــایی به سر کودکــانــیکـه به معـــنـــای واقعی بعـد از پلمب این خانـهـــ‌ــهــا رهــا میــ‌شوند میـــ‌آید. طی ایـن شش سال شاهـد اقـــدام مناسبــی برای سامــانــدهی ایـــن منطقـــه نبوده‌ایـــم.

وی بر لزوم اجـــرای طرح ملی مقــابــله با کودک آزاری و طرح دیده بان کودک اشـــاره کرده و گفـت:ایـــجاد برنـامهــ‌های پیـشــگـــیرانه و تشــخــیص موارد حاد و ایــجـاد بانک کودکـان دارای سابــقـــه کودک آزاری ازجمـــلـه اقـداماتـــی اســت که برای قلــعـــه ساخـــتـمـان ضروری به نظر می‌رسد. هیــچ نهـادی متولی ریـــشه کنی کودک آزاری وجمـع کردن مواد مخــدر در ایـــنـــجـا نیــسـت. در ایـــن مدت موفق شدیم ۱۰۰ کودک که از جمـلـــه پرمعــضــلـــ‌ـتـــریـن‌هـــا بودنـــد را تحت پوشش ببریم. دورهـ‌هـای آموزشــی برای این کودکـان ترتـــیـب دادیم و موفق شدیـم برای برخــی از آنهـــا شناسنـــامه بگیـــریــم امـا هنوز تعـــداد زیادی از آنـهـــا شنـاسنـامـــه ندارند.

گل مکـانی افـــزود: مشکلـات بهـــداشـــتـــی نیـز در ایـــنجـــا بسیـار زیـاد مشـــاهـده میـــ‌ــشود که از جمله آنهــا می‌توان به شیوع شپش سر اشــاره کرد.

وی تاکید کرد: لازم اسـت منـشـأ این آســیبـ‌ــها به صورت دقــیق شنــاسایی و با آن برخورد شود.در ایـنـــجا اغلب پدر و مادرهــای خرده فروش مواد مخــدر خودشـان گرفتـــار چرخه بزرگتـــری هســتــنـــد و باید به جای پاک کردن صورت مسئله این چرخــه را از بین برد. انـتظار داریـم لایــحـــه حمـــایت از حقوق کودکان تصویب شود و توجه جدی به ایـن منــطـقـه صورت گیرد تا شاهـــد سامان یافـتـــن این وضعیت باشـــیم.

آزار جنسی و قتل ندا توسط مرد مواد فروش در مشهد

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.