آموزش فر کردن مو با بیگودی های کوچک و بزرگ

فرکردن مو به روش های خانگی بسیار موثر و زیبا می باشد بیگودی یکی از گزینه هایی است که شما می توانید با این روش موهای خود را به شکل سالمی بیگودی گذاشته و زیباتر نمایید فر کردن مو با سشوار و وسایل الکتریکی باعث آسیب دیدن مو می شود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر آموزش فر کردن مو با بیگودی های کوچک و بزرگ را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

درسـت اســت که این روزهـــا انواع متفاوتی از دســـتگاه‌ـهــای الکتریـکــی برای فر کردن و حالت دادن موها وجود دارد؛ اما اســـتفاده مکــرر از هرکـــدام از این دســـتگـاه‌ها به موها به شدت آســـیـــب میــ‌ـــزنـــد؛ اگـــر به فکـــر سلامت موهای خود هسـتــیـــد اســـتـــفاده از حالـــتـــ‌ـــدهنـدهـ‌ـهـــای داغ را کنار بگذارید به روش‌‌ـــهای بی‌ خطر روی بیاورید.

به گزارش مجله خبری دانستن : حتـــمـا تا به حال اصــطلاح میزانـپـلـی را زیـــاد از مادربـــزرگـــ‌ها شنیــده‌ایـد اما میـــ‌ـدانــیــد واقعـــا چه معـنـــایـــی می‌ــدهـــد؟ میـزانـپـــلـــی به عمل پیچــیـــدن مو با بیــگودی گفته می‌شود. موها با انجام میـــزانپـــلـی به‌ــصورت حلـــقـــه‌ــهـــای بسیـار زیــبــا درمـــیــ‌ـآیـــد و زیــباتر جلوه میــ‌ــکـنــد همچنـــین انـجام یکـســری شینیون‌ها بسیــار راحــتـ‌ــتـــر میــ‌ـشود؛ علاوه بر ایـــنــهـا چون بدون سشوار و دیـــگر وسایل حالـــت‌ــدهـــنـــده الـکـــتــریـــکـــی موهای‌تان را حالـت می‌ـــدهید، موها آسـیب کمــتــری میـ‌بیننـد بنابراین نه شکنـــنده می‌شوند و نه رنگـــ‌ـشان خیلی زود کدر و بیـــ‌حــالت می‌شود بنابرایـــن اگــر میــ‌ـــخواهید با کمتـرین هزیـنـه چه به لحــاظ سلـامــت و چه به لحـاظ مادی موهایــ‌تـــان حالت بگـــیرد پیـچـیـدن با بیگودی را یاد بگـــیرد البتـه اگـــر برای حالت دادن موها خیلـــی عجول نیســـتـــید.

کدام بیگودی را انــتــخـــاب کنــیـد

انـتـــخاب بیگودی‌هــای فر وابستـه به حالــتــی اسـت که می‌ــخواهـــیـــد به موهاي‌تان بدهـید، یعـــنــی می‌ـخواهـــیـــد فر ریز بدهـــیـــد یا درشــت یا متوسط. ایـــن بیگودی‌هــا را مي‌ــتوانـــيد از بیــرون تهیه کنـــید یا اينــكــه با هزیـــنـه‌ کمـتــری در منـــزل درســـت کنـــیـــد، به این ترتـــیب که کاغـذهـــایـــی به ابـــعـــاد ۹ در ۹ یکــدست و هم اندازه بســـتـــه به حجـــم مو به تعداد ۳۰ تا ۵۰ عدد درست کرده (میـــ‌توانـــیـد از کاغـذهای یادداشت مربع شکـل اســـتـــفــاده کنیـد) و آنـــهـــا را لولهــ‌ـــای شکل کنید که مثل بیــگودیـــ‌های ریــز شود.

البـتـه انـــتـــخــاب بیـــگودی بستگـی به جنــس مو هم دارد، مثلــا اگر موها بســیــار لخت بود، حتـما از بیـــگودی ریز استفـاده کنیــد و الـــبتـه می‌ــتوانـــیـــد بســته به حجم مو یک تا 2 قاشق ژل در آب حل کرده و با آبــپاش روی موها هنگــام پیــچـــیــدن بپــاشـید یا از اســـپـری‌ـــهـای مخـــصوص همـــیــن کار یا موس اسـتفـاده کنيد. بهتریـن سایـز برای بیـــگودی سایز متوسط است که بهتریـــن نتــیـــجـــه را ایــجاد میـــ‌ــکند. یادتـــان باشد برای موهای فر هرگز از ژل اسـتـفــاده نکـنیــد.

ما در ایـنـجـــا مقـــدمــات بیگودی پیچی و طریــقه بســـتــن موها را طی چند درس ساده به شما یاد میـــ‌ـدهـــیـــم. اگــر ایـــن درس‌ـــهـــا را یاد بگیـریـد، دیگــر دچـــار کوچک‌ـتریـن اشـکـــالی نخواهــید شد و میــ‌توانـــیــد خودتان آرایــشگـر خودتان باشـید.

 

آموزش فر کردن مو با بیگودی های کوچک و بزرگ

اولین قدم برای پیــچـیـــدن موها

برای پیــچیدن موها، سر بایـــد تمــیز و شسـتـــه شده باشد. پوست سر خشـک ولی ساقهـ‌هـای مو باید مرطوب باشــد بنـابـراین پس از حمـام آب موها را با حوله تا جایــی كه ممـکــن است بگــیــریـــد و بعد در حالی که هنوز نمدار هستـند، آنهـــا را به دو طرف سر شانـه کنيد. بایــد به دقـــت گرهـ‌ــهـــا را باز کنــید تا بتوانـــیـــد بهـــ‌ـراحــتـی آنـهــا را از هم جدا کنید؛ الــبـــتـه می‌ـــتوانیـد فقــط به انـدازه‌ـــای موها را از هم جدا کنیــد که برای پیچـیدن بیگودی لازم است. اگر مي‌ــخواهـــيد کل موهای سر را بپـــیــچــیــد بایـــد با باز کردن فرق آنـهـا را به 9 قســمت تقـــســـیـم کنید. یادتان باشــد اگــر موهایــ‌ـتان کامـلا خشــک شده، میــ‌ـــتوانید با اســپـــری آب آنها را مرطوب کنـید.

از کجای سر شروع کنـــید

برای شروع پیـــچـــیدن از قسمـــت جلو یعــنــی مســـتـــطـــیـــل جلو شروع کنیــد و همـــیـــن‌طور پیــچیدن را تا انـــتـهــای پس گردن در امـــتـداد مستطیل جلو ادامه دهیـــد. بایـــد نخــست موها را مسـتـــقـــیــم نگـه داشته و بعــد بیگودی را جلو یا پشـــت دســتـه مو نگه دارید و شروع به پیـــچــیــدن کنـیـــد و مواظــب باشــیـــد که سر موها کاملـا صاف بسـتـه شود و سپــس بیگودی را ببـــنـدیــد. در مرحله بعـد از دو طرف سر شروع به پیـــچیـدن کنیـد و در نهایـت 2 مثــلـــث طرفـــین و بنا گوش را بپــیچـــیـــد. همــیـــشه بهتـــر اسـت پیـــچــیـدن به زیر باشـد. برای پیـچیدن جلوی سر دو یا سه تا بیـــگودی اول را به طرف جلو میــ‌پــیــچـیم. اگـــر موها چتری بلند بود، بسته به فرق خودتــان میـــ‌توانیـــد به سمت چپ یا راست بیـگودیـ‌هـــا را بپیچیـد.

اگر موهایــ‌ـتـــان فر اسـت…

اگـر موهایـــی فر داریـــد و میـ‌ـــخواهیـد با بیگودی حالـت بهـتری به آنـها بدهــیـــد بایـد نکـاتــی را مد نظـر داشتهـ‌ باشیـــد؛ اول اینـــکه بعد از شسـتــن موهای خود حتــمـــا از نرمـــ‌ــکـــنـــنده اســتفاده کنید؛ همـچــنــین از شانه با دنـدانهـــ‌های ریـــز اصــلـا اســتفاده نکــنـــیـــد چون موجب وز و فر شدن موها میــ‌شود.توصیـــه می‌ــکـــنــیــم برای اســتـفـــاده روزانـه از برس سیـمی استفاده کنـــیـد؛ الـبـتــه شانهـــ‌هـــای دنـــدانه درشـــت هم می‌توانـد برای شمـــا انـتخاب خوبی باشد. هنـــگـــام سشـوار کشـیدن حتـــمــا از برســ‌ـــهـــای‌ گرد‌ چوبی اسـتـفاده کنیدپــیـشنهـاد میـ‌ـکنــیـــم موها را با فر بودنـــ‌ــشـــان زیبـــا جلوه بدهـید و دائم آنها را چه با سشوار یا هر وسیـــله دیگـری صاف نکنـیـد چون موهای شما بیـشتـــر مســتعـد موخوره مي‌ـــشود. برای اینــکه موها بهتـر حالت بگیـرنــد آنـــهـــا را هر یک یا 2 ماه یک‌بـــار نیــم‌ـــســانت کوتاه کنــیـــد؛ الـــبــته نبــاید موهایــ‌ـــتان را به شیوه خرد کوتاه کنــیــد چون مدل دادن به آنها سخت می‌ـــشود.

تافت یا ژل فراموش نشود

از جلو با لایــهـ‌های خیلـی کم کار خود را شروع کنیـــد، کمــی تافـــت یا مواد نگهـدارنـــده به موها بزنـیـد، الـبتـه اگر موهایــ‌ــتــان کمی حالـت دارنـد و به راحـــتی به هر فرمی که میــ‌خواهید درمــی‌آیــنــد، اســتــفاده از مواد حالـــت‌دهـــنده توصیـــه نمـیــ‌شود و تنهــا نم داشتـن موها کافـی اســـت. برای موهای فر هم هرگـز از ژل اســـتــفاده نکـنــیـــد. همـــچـــنـیــن میــ‌توانیــد برای براق شدن و گرفتــه شدن خرده موها قبل از اســـتفاده از بيگودي کمي کرم مو يا کريستال مو لابهـ‌ــلا و روي موها بزنــيد.

زاویه 90 درجــه را رعایت کنـید

هنــگــام پیـــچیدن حواســ‌تـان باشــد که بایـــد از جلو تا پس سر موها با زاویه ۹۰ درجه پیـچـیــده شوند، پس سر به بالا یا با زاویه ۹۰ به بالا یا ۱۸۰ درجه تکـــهـ‌ــهای مو را بپـــیــچـــید، بغــل‌هـــا را هم با زاویه ۹۰ درجـه بپـیچیـد. در 2 مثـــلـــث طرفــین اگـــر بیـــگودی جا نشــد، میـ‌ـــتوانیـد آنهــا را به طور اریب بپــیــچید.

بیـــگودیـ‌ـــها را یکجـا باز نکـنیـــد

بعــد از اینـــکــه تمام بیـــگودیـــ‌هـا را پیــچیـــدیـــد، بیــن يك تا 2 ساعت به موها اجـازه دهــیــد که فر شوند و حالــت بگــیرنـد البــتــه برای بهـتـــر حالت گرفتــن می‌توانیـــد حدود 20 دقیقـه سشوار روی موها بگـــیــریــد، البـــته این مدت در افـــراد مختلـف متغـیـر است. بعـد از زمـان سپری شده همـه موها را باز نکنـیـد. ابتدا از زیـر موها یک بیگودی باز کنـــیــد، اگــر مو حالت فر گرفـــته بود، بقــیـــه را باز کنـــیــد و در غیر ایـن صورت بیگودی را سر جای خودش بپـیچیـد و اجـازه دهــیــد موها خشک شود و حالــت بگیـرد.

ژل انتـــهــایی را فراموش نکـــنــید

وقتی موها آماده شد، بیــگودی‌ــهــا را تک‌ـــتـــک باز کنـــیــد و از ژل یا کرم مو و… برای بهـتـر مشــخــص‌تـر شدن فرها و همچنـــیـن مانـدگاری بیـشـــتـــر آنـهـا اســـتــفاده کنیـــد و بعد بیگودی بعـدی و زدن مواد و همـین‌طور تا آخـر. مواد مختــلفــی برای فرم دادن به موهای فر وجود دارد، انـتـــخــاب مواد درست، بستگـی به هدف نهایـی ما دارد. برای تثبـیت کردن موها در آخــر میـــ‌ـــتوان از تافـــت استـــفـاده کرد؛ اگر میـ‌ـخواهـــیــد از تافـت استـــفــاده نکنــید بعـد از آنکـه موها را به ترتـــیب از جلو به سمت پشت سر به آرامـی باز کردیـــد، می‌ـتوانـید با انــگــشـتــانـــ‌ـتـــان آنـهــا را از هم جدا کرده و فر را طبـــیعـــیــ‌ـــتر نشــان دهــید و در ایـــن هنـــگام برای براق شدن موها از کمـــی روغن زیـتون یا کریســـتـال یا کرم مو استــفــاده کنـیــد.

درشــت یا ریز؟

برای جلوی موها از بیگودیـــ‌ـهـای درشت اســتـفــاده کنـــیــد و برای قســمـــت داخلی موها را به جلو و نزدیــک به صورت برس زده و بعـــد بیـــگودی بپیـچید. همــچـــنـین برای آنــکه موها پوش داشــتـــه باشــنــد، بیـگودیـ‌ـهـا را در فاصـــلــه‌ـــای دورتـر از هم بپیچــید تا وقتـی که آنهــا را باز میـــ‌ــکنـــیـــد، بتوانـیــد موها را پوش دهــیـــد. اگر فر ريز مي‌خواهيد لايهـ‌هــا را نازک و از بيگودي‌ــهاي ريزتـر استفاده كنـــيد و اگر فر درشــتـــ‌تر و بابليس شده مي‌خواهيد از بيگودي‌هــاي درشـت‌ـتـــر برداشتــه و لايه‌ها را ضخيمــ‌ـــتـــر برداريد.

چند فوت کوزه‌گـــری که فقـــط آرایــشـــگرها میـ‌دانـــند

1- دو عدد بیـــگودی را در جهـت مخالف هم بپیـــچـــیـد، حسـن ایــن کار در آن اسـت که برای بسـتــن آنهـــا فقـــط از یک سنـجـاق اســتـــفـــاده می‌کــنـید. به ایـــن طریـق اگر سنـجـاق کم داشـتـهـــ‌ باشــید، مشکـلـــی پیش نمیــ‌آیـد.

2- موهاي فر كنار گونه را می‌ــتوان به راحـتــی درسـت کرد. حلــقـــه‌ـای از مو را دور انــگشــت سبابه بپــیچــیـــد و بعـــد آن را طوری نگه داریـــد که وسط آن خالی بمـاند و سپـس سنــجـاق (کلـــیپس) را روی آن بزنــید.

3- وقتـــی میـ‌ـخواهیـــد دالبــرهای نرمــی به موهای‌تــان ببخـــشیـد از سنـــجـاقـــ‌هـای بلنــد استـــفــاده کنیـد. موها را دور انـگشــت پیـچیده و بعد حلـــقــه مو را تا نزدیــکــی سر بپیــچـــید و فر را کامـــلـا صاف و تخـــت نگـــه داریـد و به کمــک یک سنجاق محکم ببـــنـــدید به طوری که حلقـه مو راست بایستـد.

4- موهاي فر پشــت گردن برای مواقـعی که موی سر کوتاه اسـت به وسیلـــه سنــجـــاق زده میـــ‌ــشوند. برای پیـچـیـدن این فرها، شانـه دستــهــ‌داری را برداشته و به کمــک آن دســتهـــ‌ـــای از موها را در دســته شانه بپیـچـیــد و سنــجـــاق بزنــیــد.

آموزش فر کردن مو با بیگودی های کوچک و بزرگ

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.