آموزش ماساژ جنسی و داشتن رابطه جنسی بهتر

ماساژ جنسی برای زوجین در اول رابطه جنسی مفید می باشد شهوتی شدن زن و شوهر بسیار خوب می باشد از رابطه جنسی لذت بیشتری می برند و می توانند سکس با کیفیتی داشته باشند نحوه ماساژ باید طوری باشد که طرفین از هم لذت ببرند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر آموزش ماساژ جنسی و داشتن رابطه جنسی بهتر را در مجله خبری دانستن خواهید خواند با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : ماسـاژ به هردوی شمــا کمــک میکند تا از اسـتـرس و خستگی کار روزانــه خلاص شوید و از یکــدیــگر لذت ببـریــد.برای شروع ماسـاژ جنــسی ،شما باتوجه به علایق خود میتوانیـــد محــیط اطـراف را با استفـاده از نورچـراغ خواب وموزیــک آرام آمــاده کنـــیـــد.فراموش نکـنید که پیام گیــرتـلـفــن خودرا هم روشن کنـیـد تا بعدا”صـــدای زنگ تلـفن مزاحم کار شما نشود!
بعداز آماده شدن شرایط بدون معطـلـــی ماساژ جنســـی همــسر را شروع نمــایــیـد.

-برای شروع ماســاژ ابتدا صورت او را نوازش کنیـد تا اضطـراب و خســـتــگی او برطرف شود.
-ماسـاژ گردن و شانه و پشت به رفـــع دردهای عضــلـــانــی کمـــک میـــکنـــد.
-شمـــا میـتوانیــد ازاو با ماســاژ دسـت وپا پذیرایـــی کنیــد.
-ماســاژ سراسربدن از فرق سرتا انگـشــت پا بسیار تحــریـــک کننـــده است.
-شما میتوانیــد بعــضــی جاهـــای بدنش را به نرمـــی و با ملـــایـــمت وبعـــضـــی جاهـای دیـگــررامحـکـــم و با فشارمــاساژ دهیـد.
-بسیــاری از زوجهـا که بعــد از کار روزانــه خستـه بوده و میـــلی به انجـــام رابـطـــه جنســـی ندارنـــد بوسیـله ماساژ جنســـی، بخوبی تحریـــک و آماده انجـام رابـطـه جنســـی میـشوند.ازطرف دیـــگـــرمـــاساژ جنــسی ارتبـاط و اطمـــینان میـان شما را بیــشـــتـر میـسـازد.
-در هنگـام ماســاژ جنسـی باید به عکـس العـــمل کلامـی و بدنـــی همــســـرتــان خوب توجه کرده و با توجه به میــزان رضـــایـت و نیاز او به ماســـاژ سایرقـســمـتـهـــای بدنـش ادامـــه دهد.
-همــیشه بدن همــسـر خود را باعشـــق و حساسـیـت لمـس کنیــدو بیـــاد داشـتـــه باشیـــد که یک ماساژموفق فقط با لمس عاشقـانه انـجـام میشود.
چنــین تصور کنـیـد که عشـــق و علاقه از قلـب شما به دســـتــهایـتــان منـــتقـــل و از آنـــجـــا به بدن او هدایـــت میشود.
اصول ماســـاژ جنسی و شهوانـــی:
۱- بهتــر اســـت ماســاژ روی یک پارچـــه نرم و لطیف و روی زمـیـن انــجام شود.تخــت خوابهـای فنـــری برای اینکـــار منــاســب نیستنــد.
۲- برای انجام ماسـاژ باید محـــیـــط شمـــا راحــت و امن بوده و نگران آمد و رفت سایــریـــن ومزاحــمـت دیگران نباشـید.
۳- دســتــهای خود را تمیز شســـته و آنـــهـا را گرم کنــیــد.
۴- مواظب باشـــیـــد که روغن ماساژی که استــفــاده میـکنـیــدخیلی گرم یا خیـــلی سرد نباشد.
۵- ساعـت مچــی انـگشتــر و زیورآلات خود را خارج کنیــدتا به پوست او آسیبی نرســد.
۶- همیــشــه اول روغن ماســـاژ را روی دســـتـــهای خودریــخــتـــه بعـــد به بدن همسرتان بمـــالــید.گاهی اگر روغن یا لوسیون ماســاژ را مستقـــیـمــا” روی بدن بریـزیــد آزاردهنـــده خواهــد بود.
۷- از شروع ماسـاژ تا پایـــان آن هیـچوقت هردو دست خود را باهـــم از بدن او برنــدارید.
۸- همـیــشه با نرمــی و صرف وقت ماســاژ دهـــیـد و هیچـگــاه عجله نکـــنـــید.
روشهای انـــجـــام ماساژ جنـســی:
۱- با استــفاده از کف هردو دست بدن طرف مقــابل را دایره وار ماســـاژ دهـیــد.ایــن دایــره را از مرکز به خارج بکشید و روی قســـمتهـــای استــخوانــی بدن زیـــاد فشار ندهــیــد.میـــتوانیــد ماســـاژ را با نوک انــگــشتان یا کف دست انـــجـــام دهید.همـیشـــه بدن او را به آهــستـگـــی ماســـاژ دهــیــد.
۲- همـــسـر شما به شکـــم دراز میـــکشد وشمــا روی رانـــهای او میـــنــشیــنـیــد.کف دست خود را روی باسـن او گذاشـــتــه انگشـتـــهـــا را بطرف بالـــا(سرش) نگـــه داریـــد.حالـا با فشـــار بدن خود دســتـتان را روی پشــت او بطـرف سرش بالا ببریـد .هنگامیـکه به گردن رســـیـــدید دســتـــهـــا را بطـــرف شانـــه ها ببرید.شانـه و بازو را بمــالـــیـــد و از آنــجــا به سمــت باسن بروید و دوباره از اول شروع کنیـد.

۳- در یک طرف او بنـشــیـــنیــد و دستـهــا را دوطرف ستون مهـره ها بگـــذاریـد و کمـــر او را به طرف لگن و ران بمـــالـید.اغلـب مردان و زنـــان از این نکـــته شکـــایت دارنــد که از لحاظ جنـســی به رضایـــت کامل نمـــیــرســـنـد بدون آنکـــه از خودشــان بپـــرســـندآنـها از رابطه جنــسی چه میـــخواهـند وچرا به ارتـبـــاط جنـــسی نیـاز دارنــد.

در اولین قدم شمــا بایـــد بدن خود را بخوبی بشـــنــاسید.بدن خود را لمــس کرده و آنرا نوازش کنید تا بفـــهـــمـیــد که چه میخواهـــیـــد.بیاد داشتــه باشـــیــد که عشـق و علـاقه فقط در لمـس مکانـــیکـی بدن خلاصـــه نمــیــشود.
در حیـن رابــطــه.جنسـی شما میتوانـــید با صدا وتغــیـیـر قیافـه خود طرف مقــابل را راهــنـمـــایی کنــید یا اینکــه دست او را بگیـریــد و روی قسـمـــتـهــایــی از بدنــتــان بگـــذارید که از تحریـــک آنهــا احساس لذت بیــشتری میــبریـد و به ایــن ترتیـب همســـرتــان را راهنــمــایـــی کنید.
مواقـعـــی هســت که گفـــتــار کاربـــردی ندارنـــد و شما باید با رفتارتان با طرف مقــابـل ارتـباط برقـــرار نمـــاییـد.انــسان نیـازفراوانـی به لمـس دارد و همـین موضوع اهـــمـیت ماســاژ جنســـی را برای زوجها بیشــتـر میسـازد.گاهــی همــین لمس بدن و ماساژ جنـســی علـــاوه بر لذت زیــاد حتی ممـــکـــن است به ارگاسـم نیـــز منجـــر شود.
فضای محــیـط پیرامون نقـش مهمی در میـزان رضـایت شمـــا از رابـــطـه جنسـی دارد برای همـــیـــن بهتر است:
-شما معــمولا” اتاق خواب خود را مطابــق فانتزی های سکسی تان ( تخیلـات جنسی) تزیـین میــکـنــیـــد.
-یکی از مهـمتریـن نکـات محـیـــط اطراف مسئله نور و روشنـــایــی اســـت.
-میتوانــیـد از آباژور یا چراغ خواب با نور کم اسـتفــاده کنـــیـد.
-لامــپــهـای پرنور و همـچـنیـــن تلوزیون و هر وسیــلــه پرسروصدای دیـگری را خاموش کنید.
-بهتـــر است یک موزیـــک ملــایـــم نیـز پخـش کنیـد.
-نوع پوشش و حتــی رنــگ لباس شمـا میــتوانـــد برای طرف مقابـــل حاوی پیـام و نکــتـــه خاصـــی باشد.
-برای راحـتی بهــتر اســت لبـاس نرم و کوتاه و به رنـــگ روشن بپوشیـد.

چنـد نکـــتــه مهم در مورد ماساژ محـرک جنسی:
۱- با انـــگشت اشاره ومیـانی خود مانـــنــد یک مداد به سراسر بدن اوبکـــشــیـــد.
۲- قســـمـــتـهای تحریـــک کنـــنـده بدن مثل آرنــج و داخـــل رانـها را غلـــغـــلــک بدهــید.
۳- انــگـــشـت خود را مانـند روش اول روی بدن بکشــیــد ولی ایــن بار انـــگشتــتــان را مرتب از روی بدن برداشته و دوباره روی آن بگذارید و نقــطه نقطـه جلو بروید.
۴- با لبـــهــایـــتـان سراسـر بدن او را ببوسید.
۵- انگـــشتان خود را مثـل حالــت راه رفـــتـن پرنده روی بدن او بحـرکــت آورید.
۶- با نوک انگـــشت ولی با فشـــاری بیـــشتر از حالــت شمـاره یک بدن او را لمــس کنـــید.
۷- پوست او را بیــن انگشتان خود گرفته و خیــلــی آرام و بنـــرمــی نیشگون بگـــیــریــد.
۸- پوست او را بیـــن انگـشت شست و چهـارانـــگـــشــت دیـــگـرجمــع کرده و بدون ایجـــاد درد بگـــیریــد.
۹- موقع نیـــشـــگون گرفتـن به آرامـــی و بدون ایجـاد درد پوست را بپیچـــانـیـد.
۱۰-با نوک انگشـت به نرمی ماننـد یک پر بدن او را نوازش کنیـــد.
۱۱- با کف انـــگـشــتــان خود بدن او را از بالــا به پایین لمـــس کنـیــد.
۱۲- مثـــل حالـت بالــا انـــگســـتــان خود را به شکـل دایـــره حرکــت دهــیـــد.
۱۳- گاهـــی بدن او را با پشـــت انگشــت نیـز نوازش کنیـــد.
۱۴- با دو انــگـــشـتـــتان دو خط فرضـی موازی و ممــتــد روی بدن بکشید.
۱۵- با انگــشـــتـان خود یک حلقــه دور پوست او ایـجاد کرده و این حلـــقــه را بحــرکت در آورید.
۱۶- دو انـگـــشـت خود را به شکــل نعــل اســـب یا حرف یو گرفته و با آن بدن را ماســـاژ دهــیـــد.
۱۷- با انگشــتان خود مثــل حالـتـی که روی کی بورد میزنـیــد روی بدن او بزنـیـد.
۱۸- قســمـت باسـن و کفـل های او را نوازش کرده و بمالـیـد.
۱۹- گاهی با کف دســـت روی رانـهـــا و سیـــنـــه او آرام ضربـه بزنـید.
۲۰- با کف دسـتـتـــان شانه و سیـــنـــه ولگــن وزانوی او را بمــالیـد.
۲۱- با دســت تمـام بدن او را نوازش کنــیــد.
۲۲- با ناخن به آرامی روی نواحــی مخـتــلــف بدن او بکشیــد.
۲۳- گاهـی با نوک چهـار انــگشتـــتــان با هم او را ماســاژ دهـید.
۲۴- با ناخـــن به نرمی روی پوست او خطهــایـــی بکـشــید.
۲۵- با پشـت دسـت و ناخن هایتــان بدن او را نوازش کنـیـــد.
۲۶- ناخن شسـت را روی یک سینـه و ناخــن بقیـه انگشــتـان را روی سیـنه دیــگر قرار دهیـد و به آرامی فشـــار دهید.
۲۷- با ناخـن دایـــره های بزرگی روی سیــنـــه او بکشید.
۲۸- با چهـــر انگــشــت دسـت خود ماننــد یک برس به نرمـــی روی بدن او بکـشـــیـــد.
بیـــاد داشــتـه باشید که کارهـای فوق را هر دو طرف،چه زن و چه مرد،ــمیـتوانـند برای همــسر خود انـجــام داده و لذت ببـرنـد.

نحوه ماســاژ گردن
گردن را چگونه ماســـاژ دهـــیـم؟
شب ها گردن را با کرم ماســاژ دهـیـد، به این ترتــیب که مقداری کرم را با سر انــگـشــتـان روی گردن بگـــذاریــد و دست را از پایـیـن به طرف بالــا به شکل ضربـه های آهـــستـــه ای حرکـــت دهیــد. یکــی از بهـــتریـن و آســـانـــتریـــن کرمـهــای خاص گردن را می توانید از مخلوط مساوی لانولیــن و کره کاکاپو بســازیــد. لانولین و کره کاکاپو را در ظرفی بریزید و روی بخــار آب کمـــی حرارت دهـــیــد تا ذوب شود و بهــم بیامـیزید. کرم بدســت آمــده را شبهـا روی گردن بمــالـید و صبـحهـا بشویید. روغن بادام زمینـی و یا روغن ذرت نیمـــگـرم هم برای ماســـاژ گردن منـاســـب اســـت.
کرم تقویت کنـــنده پوست گردن را به ایـــن شکـل بسازید:
یک قاشــق غذاخوری کره کاکـــاپو، یک قاشـــق غذاخوری لانولین، نصـف فنجــان روغن بادام زمــیـــنی یا روغن ذرت، چهار قاشق غذاخوری آب.
روغن ها را درون ظرفـی به آرامی حرارت دهـــیـد تا ذوب شود، سپــس آب را به آن اضافه کنــیـد و هم بزنـــیــد. ماده بدســت آمده را در ظرفــی غیـــر فلــزی بگـذاریـد. هنـــگـــام استــفاده مقـــداری کرم روی پوست گردن پخش کنید و از پایــیــن به طرف بالا، پوست گردن را ماساژ دهـــیـد.

نکتـه:

در هنـــگـــام ماساژ گردن بسیــار مراقـــب باشـید که به مهـــره های گردن آسـیـب نرســـد و یا حرکـات شمـا ناگـــهانـی و یا با فشــار ناگهــانی بر روی مهـــره های گردن نبــاشد.

نحوه ماسـاژ کف پا (آموزش از دکـــتر مهـــرداد منصوری)
ماســـاژ پا یکی از راه های احسـاس آرامش در پا و گاهی کل بدن است. ماســاژ میـتوانــد موجب افزایـش جریان خون پا شود. ایســتادن و راه رفتن به مدت طولانـی میـتواند موجب فشـــارهـای زیـادی به فاشیار کف پا شود که موجب احـــســاس خستـگـی و یا درد در پا میــشود. ماسـاژ پا میتوانــد در برطرف کردن ایـن احســـاس خستـــگـــی و درد کمـک کند. در زیـــر چند نمونه از ماســاژ هایـی را که برای کف پا اسـتفــاده میـشود ذکــر میـــکنـــیـم.
روش اول ماسـاژ کف پا: با یک دسـت پنـجـــه پا را میگـیـریم. با دسـت دیـــگر طوری پا را میــگــیـــریـــم که کف انــگشــتــان در زیر کف پا قرار گرفــتــه و شســـت بر روی پا قرار بگـــیرد و سپس همین دســـت را از پنـجـه به طرف مچ پا میــکشـیـم و فشار ملـــایـمـی به پا وارد میـــکــنیم.

روش دوم ماســـاژ کف پا: با دو دست پنجـه پا را میـــگـــیریم بطوریکه انـگـشتـــان دو دسـت در زیر پنجـــه و شست هر دو دســت بر روی سطح پشتــی پنـجـه پا قرار بگــیرنـد. فشـار کمی با دستـها به پا وارد کرده و دســـت ها را در جهت مخـالف هم به طرف خارج میـــکـــشیـم بطوریــکـــه سر متـاتــارس ها مثـــل بادبــزنی که باز مشود از هم دور کنــد. ایـــن کا را 10-5 بار تکرار میـکنـــیم.

روش سوم ماساژ کف پا: با دو دست طوری کف پا را میگیـــریــم که کف انـــگـشــتان بر روی پشت پا قرار گرفتـه و شســت ها بر روی کف پا باشـند. سپس در حالـیکــه با شست هایمــان کف پا را فشـــار میدهیم آنــهـــا را از هم دور کرده و به طرف لبه پا میبـــریــم. ایـن کار را ابـــتــدا در قســمــت پاشـنه انـــجام میدهیـم و در دفـعات بعـــد کم کم به طرف پنجه میرویم.

روش چهارم ماساژ کف پا: با یک دسـت پنـــجه پا را گرفـــتـه و با پاشـنــه دسـت دیـگر فشار مداومی را به کف پا از پنــجـه تا پاشنه وارد میکـــنیــم.

روش پنــجم ماســاژ کف پا: به هر قسمــت کلفت شده و برجـــســـتـه یا دردنــاک در کف پا، با انگـشـت شسـت بطور دایـــره وار فشـار وارد میـــکـــنـــیـم. فشار باید عمقـی باشد ولی نه آنقـــدر زیاد که ایـجـــاد درد کند.

آموزش ماساژ جنسی و داشتن رابطه جنسی بهتر

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.