آموزش مسائل جنسی و تجاوز به بچه ها ! تایید لکلکها یا بیان جزئیات +18 ؟

آموزش مسائل جنسی و تجاوز به بچه ها ! تایید لکلکها یا بیان جزئیات +18 ؟

به گزارش دانستن پـــدر و مادر خیـــلـــی بیشتـر از آنچـــه فکرش را بکـــنــند بر نگـرش بچهــ‌ــها در مورد مسائل جنـــسی تاثیر گذارنـد. ایـن یک باور اشتبـــاه اسـت که می‌گویند نوجوانهــا دوست ندارنـــد در مورد جنـــس مخـالف و … با پدر و مادر خود صحـبــت کنـــنـد.

محـققان میــ‌ـــگوینـــد بیـشـــتر نوجوانهـا در مورد چگونگی برقــراری روابــط عاشقـانــه‌ـــی سالــم، اضطـــراب دارند و پریـشانند.

حتــی بدتر؛ محــققان دریافته‌ـــاند آزار جنـســـی و تنـفـــر از جنــس مخالف (مخصوصا از جنس زن) در میـــان جوانان گستـرده بوده و آمـــار تجاوز جنـسی بسـیار بالـاست.

آموزش مسائل جنسی و تجاوز به بچه ها ! تایید لکلکها یا بیان جزئیات +18 ؟

به گفتهــ‌ی روانشــناســان و پژوهشگران والدیـن بایـد گفتگوهای عمـیق‌تـر و صمـــیـمــانهـــ‌ـتــری در مورد عشق و مســائل جنسی با فرزندان خود داشتــه باشنـــد. بررســـیــ‌ـــهـا نشـان می‌دهد نوجوانـــان پذیـــرای ایـــن گفــتـگوها و رهـــنـــمودهـــا هستـنـد. حدود 70 درصد از نوجوانانی که از آنهـــا سوال شد اینــطور گفــتــند که آرزو دارنـد پدر و مادرشــان در مورد جنــبـهـ‌های عاطــفـــی و احســاســـی و جنســی رابطه با جنـــس مخالــف، بیــشتـر با آنـــهــا حرف بزنــنــد.

خیلـــی از پدر و مادرهـــا دقیـــقا نمــیـــ‌ـــدانـند چه زمانی و چگونه باید در مورد اینجور مسائل با بچهـ‌ــهـــا گفتگو کننـــد. چنـین بحـثـ‌هــایــی را باید قبـل از شروع بلوغ، آغـــاز کرد. در واقـــع این مسئولیت ماســت که در مورد مسـائل جنــســی از همان دوران کودکی با بچــه‌ـهـــا حرف بزنـیـــم. شمـــا به عنوان پدر یا مادر نبــاید نســـبــت به چنـیـن گفتگوهایی احـــسـاس ناراحـتــی یا معــذب بودن بکنـــیـــد.

از دوران کودکی، مکـررا در مورد مسائل جنـــسی با بچـــهـ‌ـــهـا حرف بزنــیـد

فرهـــنـگ عامه به ما الــقـــا کرده که صحــبت در مورد مسـائل جنــسـی باید یک بار انــجام شود و در یک چارچوب خاص مانـــند یک اتفـاق تکرار نشــدنـــی، با خجالت و سرهـم بنـــدی، اطلـــاعــاتــی به بچــه‌ـهـا داده شود! امــا ایـن صحــبتــی اســـت که باید مکررا و طی دوران کودکـــی و نوجوانی روی بدهد.

هدف این اسـت که آموزش جنسـی از سنیـــن پایــیـن شروع شود و فرایـنـدی همواره در جریـــان باشــد، تا وقتــی به سنـین نوجوانـی رســـیـــدنـد و بیشتـر و دقـــیـق‌تـــر به ایـن حوز‌ـــهـ‌ـــهـا وارد شدنــد، کار شمــا راحتــ‌تــر باشـد و مجـــبور نبــاشــیــد بار سنـــگیــنی را به یک باره زمیـــن بگذاریــد. اگر گفـــتـــگو در مورد مسائل جنـسی همـیشه جریان داشتــه باشـــد، بخــشی معمول از مکالـمــات شمـا با فرزنـدانــ‌ــتـــان شده و احســاس شرم و ناراحـــتـــی از آن حذف خواهد شد.
اگــر صحبت در مورد مسائل جنـــسی را از همان سالهای کودکی شروع کنیــد، اطمـــینـان میان شمـا و فرزنــدتـان نیــز محکمـ‌ـتر شده و باعث می‌شود در سالـــهای بعد، برای پرسیــدن سوالهـــایش راحت‌تـر به شما مراجعـــه کند.

 

با بچهـ‌ـهــای کوچکـــ‌تر چطور حرف بزنـیــم

طبیـعی اســـت که پدر و مادر در مورد معـــرفـــی مفـــاهـــیــم جنـــســی به بچـــه‌ـهای کوچکـــ‌ـــتـر دچار اضــطـــراب شوند امــا یک راه ساده‌ برای معـرفی ایـن مسائل به بچــهـ‌ـهای کوچکـ‌تــر، آموزش اسـامــی درست اندامـــهــای بدن به جای استـفـاده از واژهـای عامــیــانه و بعــضــا کودکـــانه و بیـ‌معــنی اســـت. صحبـــت کردن در مورد اندامهــا با زبـــان درســـت کمـک می‌ـــکـــند تا سخـــتـــی ِ گفتگو در مورد مسائل جنسـی کاهــش پیدا کرده و بچه‌هـــا نیــز برای صحبت، آمــادهـ‌ـــتـر شوند.

والـدین میــ‌توانــند از کنـجــکاوی طبــیعــی بچــهـــ‌ـــهــا بهـــره ببرنـد؛ وقتی کودک خردسالـ‌ـتان سوالـــهــایــی میـ‌پــرسد شمــا می‌توانـــید با عبــارتــهای بســیار ساده به سوالــهــایـــی که مطــرح کرده پاسـخ بدهیـــد. یادتان باشــد که در مواجــهـه با چنـین سوالـهایی نباید عصبانـی شوید و کودک را سرزنــش کنــیــد یا بتـــرسید و با سرهم بنـــدی کردن از جواب طفره بروید چون کودک، گیج و آشــفـــتــه خواهد شد.

برای صجبت در مورد بدن هرگـــز زود نیــست. میــ‌ـتوانیـد از اجــازه گرفـــتن شروع کنـیـد. بچـــهـ‌ـها می‌داننـــد که نبــایـد بدون اجــازه به اســباب بازیــهای دوستـــان خود دســت بزنـــند و این می توانـد به راحـــتـــی اینـگونه تعـــبـــیـــر شود که؛ کسی حق ندارد بدون اجــازه به بدنــش دسـت بزنـــد و او هم نبــایـد بدون اجازه ایــن کار را بکـند.

 

با بچهـ‌هایـــی که در سنـین پیــش از نوجوانــی هســتنــد چطور حرف بزنـــیــم

بچهـ‌ـهـــا در سن 9 یا 10 سالـــگـــی باید بدانـنـد که بدن آنـها و همــســالـانــ‌شـان به زودی شروع به تغـییراتــی خواهـد کرد تا دستگــاه تناسـلـــیـ‌ــشان فعـــال شود. در سالهــای پایــانـــی دوران ابـــتــدایی والدین باید در مورد مهارتـهـــای ارتباطـی با جنـــس مخـالـف با بچهـ‌ـــها حرف بزنند، هر چنـــد که بیشـتـر بچـه‌ــهـــا در ایــن سنین هنوز وارد رابطــهــ‌ی خاصــی با جنـس مخـــالف خود نمــیــ‌شوند امـــا با فراگــرفـتن مهــارتـهـــای ارتــباطـــی، برای زمـانی که نسبــت به روابـــط دوستــانـــه و عاشقـــانــه در سالهای بعـدی تمایـــل پیـــدا می‌ـکـنــنـد آماده می‌ــشوند.

این سالـــهـا زمـانــی هســتـنـد که پدر و مادر سعی میــ‌ـکننـــد دربارهـ‌ی مسـائل جنـســـی با فرزندان حرف بزنـند و احــتمــالا بیـشــتر آنهـــا نیـز ایــنچـــنــیــن میــ‌ـــشــنوند که: من نمـــیــ‌ـخواهـــم در مورد ایــن جور چیــزهای با شمــا حرف بزنم! یا بســیــار خب مامـــان، من خود ایــنهــا را بلـــدم!

والــدیـن نبــایـــد تحـــت تاثــیـر اعتراض بچه‌ـها مبـنــی بر دانســتـــن همـــه چیـــز در مورد مسائل جنســی قرار بگـیرنـــد. پدر و مادر می‌توانند به بچـــهـ‌ــهـــا یادآوری کنــند که: میـ‌ـدانــم تو همین الـان هم خیلـــی چیزهای پیــرامون مسائل جنـــسی می‌دانی اما باز هم باید با هم درموردش حرف بزنیــم.

ممکــن اسـت بچــهـ‌هـــا در ظاهـــر وانمود کنند که به حرفـــهــای پدر و مادر گوش نمـــی‌دهند و توجهی ندارند امــا در واقــع خوب هم گوش میـــ‌‌دهـنــد!

فراموش نکـــنیـــد که صحــبت در مورد مسائل جنـسی فقط مربوط به پیـشگیری از بارداری نیــسـت. والـدیــن بایـــد در مورد رابطــه‌ـی جنــسی بی‌ـخـطـــر نیــز حرف بزنــنـــد و دربــارهـ‌ی بیــماریهایی که از طریــق تمـــاســهای جنــســی منـتـــقـــل میـــ‌شوند فرزندان را آگاه کنـند. بچهـــ‌هـا را از ایـن بیـــمـــاریـــهـا نتـرسانید، بلــکــه فقـــط باید به عنوان گروهی از بیمـــاریهــا که بایـد آنـــهــا را جدی گرفــت معـرفی‌ـشان کنیـــد.

 

آموزش مسائل جنسی به کودکان ! تایید لکلکها یا بیان جزئیات +18 ؟

طی زنـدگـــی فرزندانمــان، فرصــتـــهــای بســیار زیادی وجود خواهــد داشـت که بتوانـــیم در مورد جنبـــه‌های گوناگون مســائل جنســـی با هم حرف بزنـیـم. مهـــم ایـــن اســـت که زودتــر شروع کنــیـــم و اغــلـــب هم بحث آن را پیـش بکـشیم تا اینـگونه گفــتـــگوها عادی شوند. پایه ریـزی برای یک ارتـباط باز و صمـــیمــی کارتــان را برای کنــد و کاو جنبــهـ‌ـهای پیـچـــیـــده‌تر مسـائل جنـــســی راحــتــ‌تر می‌ـــکنــد، جنبه‌ـــهای چالش برانــگیــزی که بچــه‌ـــهــا با بزرگـ‌تر شدن خواه ناخواه با آنها روبرو خواهند شد مانـند عشـق، روابــط سالم و اخلاقـیات.

 

برای فرزند‌تـــان تعـریفی از رابطــهــ‌ــی سالم ارائه دهــید

وقتی پای عشق به میـــان میــ‌آیــد توصیـه میــ‌شود پدر و مادر به بچـهـــ‌هــا در درک تفــاوتهـــا میان جذب شدنـهـای آتـــشیــن و ناگـهانـی و عشــق بالـــغ کمـــک کننـــد. نوجوانهــا ممــکن اســـت پریـشـــان شوند و ندانـنــد آیا احساسی که دارنـــد عشق است یا سرمــســـتـی و هیجان. همـچنــیـــن شایـــد درمورد نشانـــه‌ـــهـای عشق سالم در مقایسه با روابــط ناســـالم دچار تردیـــد شوند. پدر و مادر می‌تواننـد با مثــالهــایــی از زندگـی خودشان و اطــرافیان و یا افـراد مشهور، آنها را راهـــنــمــایی کنند. به گفـــتهـ‌ــی محققان ایـــن نشـــانـــهـ‌ـها و معیارها باید حول ایـن محور باشـد که آیــا هر دو طرف احـســاس امـــنـیــت، همــدلـــی، امــیـد و اطــمـیــنان دارنـد یا نه.

آزار و اذیـــت و سوء استـفـــادهـــ‌ـی جنســـی را برایش تعریف کنید

نوجوانها برای اینــکـه بتوانـــنــد روابط سالـمـــی برقــرار کننـد بایـــد بدانـــنـــد احترام در رابــطـه با جنـــس مخــالف چه مفهومی دارد. به توصیـهــ‌ــی محــققـان و کارشـــنـــاسـان والــدین بایــد انواع سوء اســـتفـادهـ‌ـهــای جنــســی و روابـط جنـــسی را برایـــش توضیـح دهند (مثـلــا همـجنسگـرایی یا دگر جنـســگــرایـــی).

حرف آخـر اینکــه فردی با اخـلـــاق بودن، بخـــشـی اساسی از داشتـــن روابـــطــی سالم است، چه روابط دوستانـــه و چه روابــط جنســـی. اگر پدر و مادر به بچهــ‌ها کمک کنــنـد تا آنــهـا بفهمند چطور به دیـــگران احتـرام بگذارند و به دور از جنسـیت و …، مراقــب و با محبــت رفـتـار کنــنــد، بچهــ‌هــا می‌ـــتوانـنـــد در هر مرحلـهــ‌ای از زندگـــیــ‌شـــان، روابطی مسئولانـه برقرار کنـنـــد.

اگر هنوز هم پدر یا مادری هســتـیـد که از گفتگو پیــرامون مســائل جنـــسـی با فرزنـدان خود واهــمــه دارید و نمی‌توانیــد خجــالــت و ترس را کنـار بگـــذارید خوب اســـت بدانـــید که: «هیچ منــبع قابـل اعـــتمادتــر، درســـت‌ــتر و با کیفــیـت‌ـــتـــری از شمــا برای فرزندان‌ـــتـان وجود ندارد که آنـهــا را نســبت به واقعیــتـــ‌های جنسی آگـــاه کنــد».

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.