راه های ساده برای آموزش کودکان درباره مسائل جنسی

مسائل جنسی را به کودکانتان قبل از 7 سالگی یاد دهید تا در بیرون از منزل بتوانند از خودشان دفاع نموده و اجازه تعرض جنسی به کسی ندهند بیشتر کودکان به مسائل جنسی آشنایی ندارند شاید چیزهایی درباره رابطه جنسی بدانند ولی کودک آزاری باید در ایران رسانه ای شود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشترراه های ساده برای آموزش کودکان درباره مسائل جنسی  را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

آموزش مسائل جنـسی به کودکان
آموزش جنــســی کودکان مهمــتریـن مسئله ای می باشـــد که می توان با اسـتــفاده از آن از آزار جنـــســـی در کودکان جلوگیــری کرد. آموزش مســائل جنــسی به کودکان با آموزش جنسـی بزرگـسـال بســـیــار متـفـاوت اســت.

در آموزش جنـســـی کودکـــان نباید مسائل جنــسـی را همـاننــد آموزش مسائل جنسی بزرگــســالان برای آنــان توضیح داد. به خاطر حس کنــجکاوی در کودکـان، والـــدیـن با سوالــاتی در مورد مســائلی جنســی از جانـــب آنـــان مواجــه می شوند که نیــازمنـد اطلاعـــات می باشــنــد. خانواده ها باید در پاسخـگویی به این سوالــات و آموزش جنـــســـی به کودکـــان هوشیار باشــنــد.

والــدین برای پاسخگویی به ایـن سوالات نبایــد بگوینـد که ایـــن حرف زشــته، دیـگــه ایـن حرف رو نزنـــی ها و یا جواب های مشابـه به این گونه سوالات کودکــان بدهند. چرا که والـــدیـن با دادن ایــن گونه پاسخ ها به کودکان کنـجـــکاوی آنهـا را بیـش از پیش تحریک می کنـد و همـــین امــر سبــب می شود که کودک سوال خود را از کســی دیــگـــر بپـرســد. ایــن گونه پاســـخ ها از جانــب اطرافـــیــان کودک ممکــن است پاسخ های صحیــحی نبــاشـــد و برای کودک بسیـار خطــرنـــاک است.

از طرف دیـگر با توجه به پیـــشـــرفت تکنولوژی های ارتبــاطـــی و اطلـــاعــاتـی در زنـدگــی های نوین امروز، موجی از اطلاعـات درست و نادرسـت در مورد مسـائل جنســی در اختـیار افــراد مخـتلف از جمـــله کودکـان قرار داده شده است که می تواند کودکـــان را به مســـیر های اشـــتـباهی سوق دهـد. والـدین با آموزش جنـسی صحـیـــح به کودکان می توانـــند از کودک خود در مقـابل بســیاری از مسائل و عواملی مخـتــلـفی که آنان را تهــدیـــد می کنـــد، محـــافظــت نمـــاینـــد.

آموزش جنســی کودکـان
آموزش جنسی کودکان معمولا از سمـت والـدیـن آموزش داده می شود. یکی از مشـــکلاتی که بسیــاری از والـــدیـــن با آن مواجه هستـنـــد ناگـــاهی آنان در مورد چگونگی صحبت کردن در این باره با فرزنــدانـــشـــان می باشــد. از طرف دیگـر نبود یک منـبع آموزش رسـمی و غیـــر رسمـــی صحیـــح برای والـــدیـــن منـــجر به وجود آمـــدن مشـکلات کوچک و بزرگ برای والـــدین شده اسـت.

قبـــل از هر چیزی والـــدیــن باید به کودکـــان بیاموزنـد که قســـمت های پوشده بدن کودکـان قسـمـــت های خصوصی بدن اوست و نبایـد ایـــن قسمــت ها را به کسـی نشـان دهـد یا به کسـی اجازه دهد که بدن او را لمس کند.

بایــد به کودکــان بیاموزید به محـض ایـــنــکه کسـی قصد لمــس کردن یا دیدن قسـمت های خصوصی بدن او را داشت عکس الـعـمــل نشان دهـــد و سریــع بگوید که : ایـن کار رو نکن. من بدم می یاد. دوست ندارم بهم دسـت بزنی و بعــد از آن سریع ایــن موضوع را به والـدین خود منـتـقـل نمــایــد.

کودکان، آزار جنسی را احـساس می کنــند و زمانـــی که شخصـــی آنـــهــا را لمــس می کند احـســاس بدی در آنها ایـــجــاد می شود. بایـــد به کودکــان آموزش داده شود که در زمان هایـــی که این احساس بد را داشـــتـند سریـع ایــن موضوع را با پدر و مادر خود در میـان بگذارد. زمانــی که کودک شما ایــن قضــیــه را به شمـا می گویند حتـــمــا او را تشویق کنیــد و نســبـــت به فردی که قصـــد آزار جنـــسی کودک شما را داشـتـه عکـــس العـمـــل نشـان دهــیـد چرا که این فرد دوباره به سراغ بچه شمـــا یا بچــه های خانواده های دیــگـــر می رود.

به هیـچ وجه فکــر نکـــنـیـد که شخـــصی که قصد آزار جنسـی کودک شمـا را داشته باید در یک نگاه آدم بدی به نظر بیــایـــد، این افـراد در جامعه بزرگــسالان معــمولا از وجه خوبی برخوردار هسـتند.

بر اساس تجـــربـیات در زمـیــنـه آزار جنـــسی کودکـــان می توانــیم بگوییـــم که اکــثر آزار های جنــسی کودکـــان از سمـت آشنـایـان اتفـــاق می افتــد. به همیـن دلـــیـــل حواس پدر ها و مادر ها باید بسـیار جمـــع باشـد.

در سن 2 تا 3 سالـگـــی کودک متوجه بدن خود و تفاوت های جنــسیــتــی خود می شود و ایـن توجه باعث می شود کودک راجع به بدن خود کنـجکـاوی کند. والدین بایــد با پاســـخ های خود کنــجکــاوی های فرزنـدشان خود را کنـترل نمایـنـــد و حواسشـــان باشـــد ایــن کنجـاوی کودکـــان بیـــش از حد ادامه پیدا نکـند. در ایـــن سن ممکـن اسـت سوالـــات در مورد نحوه تولد خود بپرســد. برای پاسخ به ایـن سوال اول بایــد ببــیـنـنــد که این سوال چرا و چگونه در ذهـن کودک نقش بسته اســت و سپس با فهــمیـــدن ریشــه این سوال پاسخـی بر اساس دانســتــه های کودک به او بدهنـد.

با بزرگتـر شدن کودکــان به مرور سوالـــاتـشان دقـیق تر می شود که شما بایــد با توجه به اطـــلــاعـات کودک به او پاسخ دهـید. در صورتی که در پاســـخـگویی به سوالـات جنسـی کودکـان دچار مشکل شدیـــد حتما از یک روانشناس متـــخــصص مشــاوره بگیـــریــد.

بهترین نوع آموزش جنـــسـی کودکـــان ایـن است که والدین به خصوص مادر ابتـــدا خود اطـلاعـات لازم برای آموزش مسـائل جنـــسـی و نحوه پاسخ دهی صحیح به سوالات فرزنـد خود را کســـب کرده و سپــس با توجه به شرایـــط و طرز فکر کودک اطـــلـاعــات لازم را متـــنــاسب با سن فرزنـــدش به او بدهـد. با این کار خطـــر کودک آزاری و کســـب اطــلـاعات غلـــط و نامـنـاســـب جنسـی را برای فرزنــدان به حداقل می رسانـــید.

برای کســب اطـــلاعـــات بیـــشـــتـر در مورد نحوه آموزش جنــســی کودکـــان توصیـه می کنـــیم که حتمـا از یک روانشناس متـــخصــص در زمـــینه کودک مشاوره بگــیریــد.

چه مسائل جنسـی را به کودکان آموزش دهـــیــم
بسته به سن کودک مسائل جنســی که باید به او آموزش دهـیــد متـفـاوت اســت. والدین بایــد آرام آرام با تناسـب سن کودک اطـــلــاعات جنـسی را در در اخـتیـــار کودک بگذارنـد. با انـــجام ایـن کار از بسـیـاری از مشکــلات رفتـــاری، اختـــلالـــات جنـــسی در فرزندانشان جلوگیـری خواهــند کرد.

چه زمـانی آموزش جنـــســی کودکان را شروع کنــیـــم
بحـث بهـتــریــن سن کودک برای آموزش مسائل جنــســی به او مسئله ای اسـت که بســـیاری از روانـــشنــاسان و متــخصـــصان علوم رفـــتاری و جنـســـی در حال منــاقـــشــه بر روی آن هستند. آموزش مسـائل جنـسی باید از همان سال های نخـــست زنـــدگی آغـــاز گردد. طبـیـــعــی اســت که هر چه کودک بزرگتر می شود ملـــاحـظــات تربـــیتی او نیـز پیــچـــیــده تر می شود. آموزش مســائل جنـسی در کودکان در سنیـن مختــلف متــفــاوت اسـت و در دوران نوجوانــی با توجه به شرایـط خاص این دوران ملــاحظــات ویژه خود را می طلـبد.

خطرات جنـسی که کودکان را تهدیــد می کنـــد
در زنـــدگی های امروزه با توجه به پیشتـــرفت تکنولوژی و شبکه های اجتـــماعـــی، اطـــلـاعات به راحـــتی در اختـیــار تمامـــی افراد به خصوص کودکــان قرار می گیــرد که ممـکن اســـت بسیاری از این اطـــلــاعــات نادرسـت باشــند. والـــدین می تواننــد با آموزش جنـسی کودکان از فرزنـدان خود در مقابل خطرات احتمــالی ایــن گونه اطلاعـات محـافـــظـت کنـــنـــد. کودکـانی که آموزش جنســـی دیده انـــد، کمتـر مورد آزار جنســی قرار می گیرند و در این شرایط می توانـند از خود محـــافظت نمـــایـنــد.

راه های ساده برای آموزش کودکان درباره مسائل جنسی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.