آمیزش جنسی با همسر و ثواب و پاداش آن

آمیزش و نزدیکی با همسر ثواب بسیاری دارد نشان دادن عشق خود به همسر با آمیزش و سکس نشان دهید خداوند کسی که با همسر و محرم خود آمیزش نماید را بسیار دوست دارد و در قرآن هم به این کار توصیه نموده است در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر آمیزش جنسی با همسر و ثواب و پاداش آن را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

 

به گزارش سایت دانستن: یـــکـــی از مســـائل عمده و بارز در زندگـیـــ‌ـــهای زنـــاشویی، مســائل جنسـی است که تمـام جوانـــب زنـــدگـی مشتـرک را تحتـــ‌تأثیر قرار میــ‌ــدهـد. تولستوی در جمــلـــهـــ‌ــای زیــبـا میـ‌گوید که انسـانـ‌ــهـــا ممـکــن اســت از خیــلــی چیزهــا رنـــج ببـــرنـــد و خیلی چیـــزهــا را مثل زلـزله و بیــماری تجـــربه کنـند،ــ‌ امـا چیزی که تراژدی قرن محــسوب می‌ــشود، تراژدی اتاق خواب نام دارد. ایـــن بدان معـنــی اسـت که در اتــاق خواب چه چیــزی ممـکــن است اتــفـاق بیـافتــد.

ابوذر از پیـامبـــر اکـــرم (ص) دربــاره‌ـــی آمیـــزش جنـــسی پرسـش کرد و پیامـبـر (ص) فرمودند: «با همـسرت آمــیـزش کن تا پاداش گیری». ابوذر گفـت: «‌ای پیامـبـر خدا پاداش می‌ـگیرم؟» پیـــامـبر فرمودنـد: «آری، اگـــر آمــیـــزش تو حرام باشــد کیــفر خواهـــیـــد دیــد پس اگر آن را به شکل حلال انجـــام دهـی، پاداش خواهـی گرفـــت.»

همچــنـیـــن در اهـمــیـت این مسئله پیامبــر اکـرم (ص) فرمودنـــد: «زمـــانـــی که بنــدهـــ‌ی مؤمن دست همســـرش را در دســـت میـــ‌ـ‌گیرد خداوند ده حســنـــه برای او می‌ـــنویسـد و ده گناه او را میــ‌بـخشـایـــد. زمــانـی که همــســرش را می‌ـبوسد، خداوند صد حسنـــه برای او می‌ــنویسـد و صد گنـاهــش را می‌ــبـــخشایــد و چون با او آمـیزش کنـد، خداوند هزار حســنــه برای او میــ‌ــنویســـد و هزار گناه او را می‌ــبخشـاید و فرشــتـگان بر آن دو حاضر می‌شوند. پس آن دو هنـگــامــی که غسل می‌ـکـنـنــد، برابـــر هر موی بدن آن‌هـا که آب از آن میــ‌گـذرد پروردگـارشــان یک حسـنه نگــاشـــتـه و یکـــی از گنـاهــانـ‌ـشان را میـــ‌ــآمرزد.»

حال ایــن سؤال را میــ‌ـتوان مطـــرح کرد که آیــا رابطـه‌ی جنسی باید همــراه با عشــق و صمــیـمـــیت باشــد و یا ایـــن‌ـــکه آنـــ‌ها از هم جدا هستـــنــد؟ باید عنوان کرد که رابطـه‌ـــی جنســی میـــ‌ـتوانــد بدون عشـــق هم صورت بگیـرد، همــانــ‌ــگونه که خیلــی‌ـهـــا رابـطــهـ‌ـــی جنـسـی دارنـد و بعد از انجام آن، همــه‌ـــچـیز تمــام میـ‌ــشود و هرکـــس دنــبــال کار خودش میــ‌ـرود. ولی در زنــدگی زناشویی که قرار اسـت تداوم داشـــته باشـــد، ‌بــاید بیـن ایــن رابـطـــه و عشـــق، یکپــارچــگـی وجود داشـــته باشد.

بعــضی معـتـــقـدند در آقایان تنوع‌ــطلــبـی بیـشـــتر از خانم‌هــا دیده میـ‌ـــشود که الـــبـته این امــر کاملاً درسـت نیست. زیـــرا همــه‌ــی مردهـا تنوع‌ـطـلب نیسـتند،‌ بلکه فقط سقــف امیـال جنـســـی‌ـشـان نه اینـــ‌ـــکه زیـاد باشد، به نحوی است که دوست دارنــد خیــلی سریـعـ‌ــتــر و راحتـــ‌ــتـر از چیزی که هســـت برآورده شود. بنابـــرایـن گاهـی وقتـــ‌ها که امیـــال جنســیـــ‌ـــشـــان به راحتــی چیزی که مدنظــرشـان هسـت، برآورده نمی‌ـــشود یعنـــی از طرف جنس مقـابـــلـــ‌شــان چیزهایـــی را که می‌ـــخواهنـــد به دست نمیـــ‌ـآورند، ممــکن اســـت به راهــ‌ـــهای دیگـری کشــیـده شوند. اگــر ارتـبــاط خانــم و آقا با هم همـــاهــنـگ باشـــد و روابط سالمـــی داشــته باشنـد، هم در روابــط جنــسـی و هم در کل زندگـی زنــاشویی می‌ـــتوانــند به تفـــاهم، رضایت و لذت برســنـد.

آمیزش جنسی با همسر و ثواب و پاداش آن

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.