پیشگیری از مبتلا شدن به آنفلوآنزای پرندگان با چند روش ساده

آنفلوآنزا یکی از بیماری های خطرناک بین پرندگان و انسان بشمار می رود افرادی که از دچار آنفلوآنزا می شوند باید تحت نظر پزشک باشند چون آنفلوآنزای پرندگان در بسیاری از موارد دچار مرگ بیمار شده است در ادامه جزئیات بیشتر پیشگیری از مبتلا شدن به آنفلوآنزای پرندگان با چند روش ساده را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

مــدتـــی اســـت که نام آنـــفلوآنـزای پرنــدگــان دوباره بر سر زبـــان ها افتاده اسـت و چون انـسـان تمـاس زیـادی با ایـن گونه حیوانــات دارد نگـــرانی هایــی نیز بیــن مردم شکـــل گرفتـــه اســت امـــا ترس و نگرانـی همواره به دلـــیــل نبود آگــاهـــی و شنـــاخت درست از ویروس و بیـــماری شکـــل می گیرد.

به گزارش سایت دانستن: گفـــتگویی با دکتر مهــدی وصفـی مرنـــدی، دکـــتـــرای تخـصصی میکــروبیولوژی و ایمونولوژی از دانـشگـــاه مونتــرال کانــادا و اســـتــاد بیـماری های طیور دانـــشــکده دامـپــزشکی دانـشـگــاه تهــران انجام داده ایم تا اطـــلــاعـات بیشــتـــری در خصوص ایــن بیــمــاری در اخـــتیـارتان قرار دهیــم.

آنــفــلوآنــزای پرندگـان چیــست؟

– آنفلوآنزای پرندگــان، بیــمــاری تنـــفسی، واگیردار ویروسی طیور اهـــلـــی، صنـــعتی و سایر پرندگان اســـت که به وسیــله ویروس های تیـــپ A آنــفلوآنـزای پرندگـــان ایـجـاد می شود. بیـماری آنــفــلوآنزای طیور در پرنــدگـان به دو فرم بالـیـــنی بسیـار بیــمـــاری زا (فوق حاد) ماننــد تحت تیپ های HSN1 و H5N8 و کم بیـمـاری زا (کم حدت) مانــنــد H9N2 مشاهده می شود. فرم بســیـاری بیمــاری زا، می تواند در پرندگـان تا صددرصـــد تلفات بدهــد. البته فرم کم بیــماری زا (H9N2)، اگـــرچه تلـــفــاتی ایـــجاد نمـــی کنـــد ولی اگـــر عفونت تنــفـســـی ناشـــی از این قبیـل ویروس ها توسط سایر ویروس ها یا باکــتری های تنفـسـی تشدیــد شود، تلــفات زیادی به بار می آورد.

ضروری اســت اضـافه بکنم اغلـــب ویروس های عامــل آنــفلوآنزای انسانـی توسط ویروس های تیپ A آنـــفلوآنزا ایـجــاد می شود. همـچــنــیـن ویروس های تپی A آنــفــلوآنزا، علاوه بر پرنــدگان و انسان در دام هایی مانـــنـــد سگ و گربـه، خوک، اســب و شتــر نیــز بیـــمــاری تنـفســی آنفـلوآنزا به وجود می آورد ولی خوشبـختانـه سدی میــان گونه ای بین ویروس های آنــفلوآنـزای انـــســان و سایر پرنــدگـــان و دام ها وجود دارد و به راحــتی این ویروس ها از گونه ای به گونه دیـگر انـــتــقــال نمی یابـنـــد.

این بیـماری چگونه به انـــسان منـتــقل می شود؟

– با توجه به سد میـــان گونه ای ویروس های آنــفلوآنـــزا، انســـان به دو شکــل به ویروس های آنفــلوآنزای پرندگان آلوده می شود. روش قدیمی یا کلــاسیک، عبــارت از انـــتــقال یا جابــجـایـــی هر دو ویروس های آنـــفلوآنزای پرنـــدگــان و انـســـان به یک گونه دامی واسط مانند خوک و گراز است. این دام ها، توانایی مخـــلوط کردن ژن های ویروس های آنفلوآنزای انـسان و پرنــدگان را دارنـد. به عبـــارتــی دیــگر در اثر بازآرایی یا آرایـــش مجـــدد ژن های آنفلوآنزا در سلول های پوششی نای خوک، ویروس های پرنــدگان توانـایی انتقــال به افـراد انســانی را پیـدا می کنـــند.

اما روش غیـــرکــلاسیـــک، انـــتـــقال مستقـیـم ویروس های پرنـدگان به افـراد انـسانـــی است که بر اســاس تئوری سد میـان گونه ای به راحتـی قابل انتقال نیــست و افـــراد انــسانـــی فقط زمـانی به شکـــل مســـتقیـم به ویروس های پرندگــان آلوده می شوند که تمــاس نزدیک به نســبـــت طولانـی با پرنــدگــان مبـتــلا به آنـــفلوآنـزا در اوج بیـمـاری داشــته باشنـد.

چه افـــرادی بیــشــتـر در معـرض خطر قرار دارنـد؟

– با توجه به توضیحــات داده شده مرغداران، کارگران و کارکــنـان مرغداری ها و سایر طیور صنـعتی مانـــنـــد بوقلـمون، اردک، شتـر مرغ و بلـــدرچین و … و همــچـــنیــن پارک های پرندگان و دامپــزشـــکان با احـتمــال زیـــادی برای درگــیـــر شدن با ویروس های قابــل انتقال به انـسان مواجه اند.

آیا ویروس از انســـان به انـســـان نیـز قابل انتــقـــال است؟

– تمـامـــی ویروس های آنـــفلوآنـزای پرندگــان مانـند H7N7، H5N7، H5N1 و H5N6 که تاکنون به شکل مستقـیم، از پرندگـــان به انسان ها منـــتـقـــل شده انــد، با وجود داشـــتـــن میزان کشـندگی بالـــا برای افراد انـــســانی، توانـایــی انتــقال فرد به فرد یا انـــتــشــار در جوامـع انـــسـانـی را ندارند.

علـائم ابـتـــلـــا به ویروس کدام است؟

– علائم آنـــفـــلوآنـزای پرنـــدگان یا مرغی در افـراد انـــسانـــی مشــابه آنفــلوآنزای انـسانی اســت. به علاوه میـــزان کشنـدگـی ویروس هایی مانــنـــد H5N1 برای افراد انســانی بیشتر است.

در حال حاضـر کدام نوع از ویروس های آنفلوآنزای پرندگــان باعــث تلــفـات در برخـی از مرغـــداری های کشور شده است؟

– تحـت تیـــپ H5N8 تلـفاتی در برخـی مرغـــداری ها بر جای گذاشــته است.

آیا تحـت تیــپ H5N8 پرندگـــان قابلــیــت انــتقـــال مستـقــیـــم به افراد انـــسـانـی را دارد؟

– خوشبــختانـه نه. ولی چون سابـــقه انـــتقال سایــر تحـــت تیـــپ های آنفلوآنزای پرنـــدگـان به انــسان وجود دارد. پس برای پیشـــگیری از انتقال ویروس H5N8 به افرادی که بیــشتــر در معــرض خطر قرار دارنـــد باید احتـــیـــاط های لازم رعــایـت شود.

برنامــه سازمان دامـپــزشـــکـی کشور برای کنـــتـرل و پیشـــگیــری بیـــمـــاری آنفلوآنزای پرنــدگان چیست؟

– تشخــیص کانون های واحدهــای طیور صنعتـی یا طیور بومی و معــدوم سازی آنـهـا از جمـلــه این برنامه هاست تا مرغ یا تخـــم مرغ آلوده مطـــلــقا دســـت مصــرف کنـنــدگــان نرسـد.

خطرات آنـــفــلوآنـــزای پرنـــدگــان برای ایمنـی غذا چیســـت؟ آیا می توان با خیـال راحت تخـــم مرغ یا مرغ و به طور کلی گوشت پرندگـــان را مصـــرف کرد؟

– با توجه به برنـامه ملی و کشوری ریـشــه کنـی ویروس های آنفــلوآنزای مرغـی فوق حاد، امـــکــان انـتــقال ایـــن ویروس ها به افراد انــسانی نزدیــک به صفر است. همـچنــین بر اســـاس برنـــامـــه معــدوم سازی پرندگان مرغداری های آلوده و فرآورده های آنـــهـــا مانند تخم مرغ، امکـان انــتقـال ویروس های H5N8 به افراد انـــسانـی محتــمــل نیـــســـت و مردم می توانـــنـد با خیــال آسوده، مرغ و تخـــم مرغ را با توجه به نظارت سازمـــان دامـــپـــزشـــکی کشور مصــرف کنــنـــد.

آیـــا واکـســنـــی برای مقابـلــه با آنـفـلوآنــزا پرندگـان در کشور ما وجود دارد؟

– در کشور ما در کشور ما برای ویروس های کم حدت مانــند H9N2 واکــسن آنـفـــلوآنـــزا وجود دارد ولی برای آنـفــلوآنــزای فوق حاد واکســـنی موجود نیســـت.

آیا واکســـن ضد آنـفـلوآنزای فصـــلی برای پیشگـــیری از آنفـــلوآنـزای پرندگان نیز کارســـاز اســـت؟

– خیر. مطلــقا موثر و کارسـاز نیـست.

روش های درمانــی موجود در صورت ابـتـلــای افــراد انــسـانی چیــست؟

– ویروس های H5N8 به افـراد انــســانــی منـــتــقل نمـی شوند امـــا در صورت انــتـقـــال احتمـــالی و تشـخــیـــص سریع، امــکــان درمـان فرد مبتلـا به آنفـــلوآنـزای مرغـی با داروهای ضد ویروسی مانند «اوسلـتـــامــیویر» و «زانــامیویر» وجود دارد.

آیا ممـــکــن است سگ ها و گربــه ها نیـــز ناقــل این بیـــماری به انـــســـان باشـــند؟

– در کشور کره شمـــالی سابــقـــه انتـــقال ویروس های H5N8 به سگ ها و ویروس های H5N1 به گربه ها ثبت شده است.

در صورت مشاهــده پرنده مرده در محـل زنـدگــی یا طبــیـعـــت چه بایــد کرد؟

– پرنـــدگـــان در طبـــیعـت به علـــل مختـلـف معمولا تلف می شوند و هر نوع مرگ را نبـایـــد به آنفـــلوآنزا نسـبت داد. به هر حال بهـــتر اســت در صورت مشاهـده پرنـــده تلــف شده در مناطــق روستایـــی یا طیور خانگی، سریــعــا به ادارات دامـپزشکــی شهـرستــان ها اطـلـاع داده شود.

روش های پیشــگیـری از ابــتلا را به اخـتــصــار توضیـح دهـید.

– هیچ خطــری برای خانواده های ایرانـــی وجود ندارد ولی هموطن های روستایـــی در صورت مشــاهده در حال تلف شدن طیور روستایــی و خانگی، نبـــاید آنــهــا را با ذبح اضطراری مصـرف کننــد. خانواده های روستــایـی توجه داشته باشـــند که لاشـــه پرنـــدگـــان تلـــف شده را در اختیار سگ و گربـه های شان قرار ندهند و در اولین فرصـت آن را با استفـاده از دستکش و ماسـک ایــمــنی، در گودالـی دفـــن کنــند و روی آن آهـک و آب بریزنـد و با نیـم متر خاک بپوشانند. خانواده های روستـایی طیور خود را در فضای باز رها نکــنـنـــد. شکـارچـیان پرنــدگــان مهــاجـــر آبـزی نیـــز از شکـار آنـــهـا خودداری کنـنـــد.

آیـا ممکن است که ایـن آنـــفـلوآنـــزا نیز همـانـند چند سال قبل به اپــیـــدمی تبـدیـــل شود؟

– بلـه. احــتمال اپیدمـی های آنــفلوآنزا در سطوح کم، متوسط و گستـرده در کشور ما و سایر کشورهای در حال توسعــه یا صنعــتـی پیــشـرفته وجود دارد. خوشبــخــتانـــه تاکنون واگـیــری های H5N8 به سرعـت ریــشـــه کن شده اســـت.

حرف آخر؟

– کلـام آخــر من به هیات محــترم وزیـــران و مجــلس شورای اسلامی اســـت که ضروری اســت اعــتبـارات لازم را به سرعت در اختیار سازمـان دامــپـزشــکـــی کشور قرار دهــند تا کانون های احتـمــالــی را در اولیـــن زمان ممـکــن معـــدوم و خسارات مرغداران را پرداخـت کننـد. بی توجهی مقامـــات به سخـــن آخــر من، خســـارات جبـران ناپــذیـری را به صنعـــت طیور کشور تحمـــیل خواهـد کرد.

پیشگیری از مبتلا شدن به آنفلوآنزای پرندگان با چند روش ساده

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.