احکام ازدواج مرد شیعه با زن سنی و برعکس

ازدواج فرد شیعه با سنی احکام و قوانین خاص اسلام را دارد در دین اسلام ازدواج کردن احکامی دارد که باید به این احکام واجبه توجه نمایید احتیاط مستحب این است که شخص شعیه با سنی ازدواج ننماید ولی اگر کسی دوست داشت با یک سنی ازدواج نماید باید این احکام را رعایت نماید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر احکام ازدواج مرد شیعه با زن سنی و برعکس را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

ازدواج زن شیـعـــه با مرد سنـــی طبـــق نظــر بســـیـاری از مراجــع تقـــلید مکــروه است و جایز نیـــســـت اما ازدواج مرد شیعــه با زن سنـی بر اســـاس شرایـط خاصـی جایز است.

شیعه و سنـی هر دو مسلـــمان و در اعـتـقـادات، احـکام، اخلاق و… دارای مشترکـات زیـادی هستنـــد و الـــبتـه اختـــلاف هایــی هم دارنـــد که قابل انــکار نیـست، اما این اختــلــاف ها نبـــایــد منـــجـــر به خصومت و دشـــمــنـــی شود و به اســاس اتحــاد و برادری اسلامی ضربــه وارد سازد.
ازدواج زن شیـعـــه با مرد سنی چه حکمی دارد؟

امام خمیـنی: مکـروه است و احـتـیـــاط مسـتـحــب ترک ازدواج است.

آیت الـلـه بهـجت: جایـــز نیســـت.نمـــی توان دخـتر یا زن شیعـه را به عقـد مرد سنــی در آورد به احــتیاط تکـلیــفـــی.کراهـــت دارد، به اختـــلـــاف مراتب در دورى از ایمان (به معـناى اثـنى عشــرى بودن) و مى تواند در هر یک از زن و مرد به عناوین ثانویه حرام باشد و بدیــن لحـــاظ حکـــم موارد، مختلف اســـت.

آیــت الله تبریــزی: ازدواج مزبور به جهــت ایــنـــکـه مورد خوف گمراهـی نسبـــت به خود زن یا فرزنـدان وی می باشـــد جایز نیـــست.

آیت الــلـه خامـنـه ای: ازدواج زن شیـــعـــه با مرد سنـــى اگر خوف خطر براى مذهب نبـــاشد، اشکال ندارد.

آیــت اللـــه سیـسـتـــانی: اگـر بیـــم انحراف و گمراهـــی باشــد، جایز نیـــسـت.

آیـت الـــله مظــاهــری: مرد شیـــعـــه می توانــد با زن سنــّـی ازدواج کند.


احـکام شرعـی ازدواج شیـــعـه و سنی

 

آیت اللـــه صافی گلپایـگانـــی: بنـــابــر قول مشـــهور جائز نیســت.

آیـت اللـــه فاضـــل لنکرانـی: فی نفســه اشکالی ندارد ولی برای حفـــظ عقــائد زن منـــاسـب است حتــی الامـکـــان با مرد شیـــعه ازدواج کنـد.بهــتــر اســـت با مرد سنی ازدواج نکــنـد.
ازدواج شیـعــه و سنی از نظر آیات عظام

آیـت الــلـــه گلـــپـایگــانی: ازدواج زن شیـــعــه با مرد سنـی غیـر ناصــی مکـروه اسـت پس احتـــیـاط مســـتحـــب ترک ازدواج اسـت.

آیـــت الــله مکارم شیرازی: ازدواج زنان شیعـه با مردان اهل سنـــت با توجه به خطــر انــحــراف مذهبــی اشکـال دارد.

آیت اللـه نوری همــدانی: اگـر مطـمئن اســـت که هویّـت مذهبـــی خود را حفظ می کنــد، اشکال ندارد.

آیـت الــلــه وحیــد خراسانـی: برای زن شیعــه جایـــز اســت که با مرد سنـی ازدواج کنــد، البته کراهــت دارد بلـکــه بنــابر احـــتیاط مســـتــحب ترک کنـد مگـر زمـــانــی که بترسد از گمــراهی پس در این صورت حرام است.

آیت الـــلـه گرامــی: چون معمولاً خوف زوال عقیــده است جایز نیسـت تکـــلـیــفاً، گرچـــه باطل نیســـت وضعاً.

آیت الله محــقق کابــلـــی: ازدواج شیعـه با سنـــی غیر متـعـــصـب الــبــتـــه کراهـــت دارد اما اگر خوف انحرات داشــتـه باشـــد جایز نیـــســت.

آیــت اللـــه محمدصـادق روحانی: مانعی ندارد.
احــکـــام شرعی ازدواج شیعه و سنـی

آیــت الـــلـه سیــد محمـــد حسیـــنــی شاهرودی: نســـبت به وهابـــی ها و مطــلق ناصبـــی ها که دشــمــن اهل بیـت عصمت و طهــارت (ع) می باشنــد ازدواج با آنـــها حرام اسـت و نجــس می باشـــنــد، بلـــکه از کافر و سگ نجس ترند، لکـــن اگــر وهابی اتـــفاقـــاً دشـمــن اهل بیت (ع) نباشــد حکــم سایر سنـی ها را دارد و اما سایــر سنـــی ها که ناصـــبی نیــستند، پس ازدواج با آنــهــا کراهت شدید دارد و علــی الاظهر حرام نیــســـت و زن باید مطمئن باشــد که شوهر در دیـانـت او تأــثیر نخواهـد کرد و اگـر از آن محــل بیــرون شود و با شیــعـه ازدواج نمـــایــد بســـیــار خوب است و علـی ای حال باید به طریــق شیـــعه عقــد نماید.

آیـــت الـــلـــه اردبــیــلـــی:‌ از نظـر شرعــی اشــکـــال ندارد و جایز است ولی تا آنـجائی که ممکــن اســـت با پســر شیعه ازدواج کنـد، چرا که ممکن اســت اگر با پسر سنـــّــی ازدواج کنـــد در دخــتر تأثــیــر گذاشـتـــه و به مذهب او خلـــلی ایـجـــاد کند ویا در او تردیدی به وجود بیـــاورد چنــانـچــه در روایـتی به ایـن علت اشــاره دارد و همچنیــن در مورد تربیــت اولاد و مذهــب آنــهـا در آیـــنده دچـار مشکل می شوند.


احــکـــام شرعــی ازدواج شیـعه و سنـــی از نظر مراجـــع تقلیــد

امام خمــینــی: نکـــاح مرد شیعه با زن سنـی غیر ناصبی جایز اســت.

آیـت الـلـــه بهجت: ازدواج مرد شیـعـه با زن سنـــی اشـــکـــال ندارد (در غیر ناصـــبى و غالـى جایـــز است). و بهتــر است سعــی در شیعـه شدن او بینـــجـامـد.

آیت الـــلـه تبریـــزی: ازدواج مرد شیعــه با زن سنی جایز اســت مگر خوف گمـــراهـی باشد.

آیت الله خامنـــه ای: مانـع ندارد.نکــاح انــقـطــاعی با مجوسیــه، اشـــکـال ندارد.

آیـــت اللـه سیـســتانی: ازدواج مومن (شیـعـــه) با زن سنی غیــر ناصــبی جایــز اسـت مگـــر خوف گمــراهــی رود که حرام اسـت.

آیـت اللــه صافی گلپایـــگانـی: اشکـــالـی در جواز ازدواج مرد شیعــه با زن سنــی غیـــر ناصـی نیســت.

آیــت اللـــه فاضـل لنــکــرانـــی: ازدواج مرد شیـعه با زن سنی مانــعــی ندارد.
آیـــا از نظر شرعـــی ازدواج شیــعـه و سنـی صحــیـــح است؟

آیـت الله گلــپـــایـــگانـی: اشکــالـــی در جواز ازدواج مرد شیـــعـه با زن سنـــی غیر ناصبی نیــست.

آیت اللـه مکــارم شیــرازی: ازدواج مردان شیــعـه با زنان اهــل سنت اشـکـــالــی ندارد.

آیت الـلـه نوری همدانی: اگر مطمئن است هویت مذهبی خود را حفظ می کنــد جایـــز اســـت.

آیـت الــلـــه وحیــد خراسـانی: برای مرد شعیــه جایز اسـت ازدواج با زن سنـــی، مگــر از گمـراهــی بتــرســد.

آیــت اللــه ظاهری: مرد شیــعه می تواند با زن سنـّی ازدواج کند.

آیــت الــله محـقق کابلـــی: ازدواج شیعـــه با سنــی غیـر متعـصـب الــبـتـه کراهت دارد اما اگـر خوف انـحـــرات داشـــته باشد جایز نیـــسـت.

آیــت الـــله وحیـــدی خراســـانی: در صورت خوف گمراهــى حرام است، ولى در صورتى که خوف گمـراهــى در اعـتـقادات و مذهب نبــاشــد، ازدواج با مخـالفـیـن (غیـــرشــیـــعــه دوازده امامــى) که از نواصب، غُـــلات و خوارج نباشند، به طور موقت یا دائم با رعایــت شرائط معــتبـــر مکروه اســت.

احکام ازدواج مرد شیعه با زن سنی و برعکس

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.