احکام غسل بعد از رابطه جنسی و خارج شدن منی

آنـچه در زیر میـــ‌ــآیـــد، دروس “بیستم و بیســتــ‌و‌یکـــم” از جلد اول «رسالـــه‌ـــی آموزشـــی» احـــکـــام و مسائل شرعی اســت که مطـــابق با فتــاوای حضرت آیتــ‌اللــهـ‌العــظــمــی خامـــنهـ‌ـای مدظلهــ‌الـعـالی تهــیـــه، تنــظیم و منــتـشر شده است.

* اســبــاب جنابت

انســـان به یکی از دو چیـز جنـب می شود:
۱. آمیــزش جنســی (به هر نحو که باشد، با حلال یا با حرام، منی بیــرون بیاید یا نیایــد، بالغ باشــد یا نبــاشد)

۲. بیرون آمـدن منی (چه در خواب و چه در بیــداری، چه عمـداً و چه بیـ‌ـ‌ـــاختـیـار)

توجه:

رطوبت خارج شده از مرد، اگـر همـراه با شهوت، جَــسـتـــن و سست شدن بدن باشـــد، حکـم منی را دارد، و اگر علـــایــم سهــ‌گـــانه یا یکــی از آنهـا وجود نداشـــتــه باشـــد و یا شک در آن باشد حکـــم منی را ندارد، مگــر این که از راه دیـگـری یقـــیــن کنـــد که منی اسـت.

مایـعی که زن در هنــگام اوج لذت جنـسی میـ‌بینـد، حکـم منـی را دارد و بایـد غسـل نمایـد، و اگـــر شک کنــد که به ایـــن مرحــلـه رســـیده یا نه و یا شک در خروج مایـع داشــته باشـد غســل واجـــب نیسـت.

رسـیدن منــی به داخـل رحم بدون دخول، سبـب جنـابـــت زن نمی‌ـشود.

با تحــقـــق دخول ولو به مقــدار حشفه (به معـــنـــی ختنـــه گاه)، غســـل بر مرد و زن واجب اســـت، هر چنــد منی خارج نشود و زن نیز به مرحلهـ‌ی اوج لذت نرسـد.

هرگـــاه زنـی پس از نزدیــکی، در حالـــی که منی در رحـــم او باقـــی مانده است بلـافاصــلــه غســـل کنـــد و بعـــد از غسـل، منــی از رحم خارج شود غســلـش صحـــیـح است و منی خارج شده بعد از غسل نجـس است، هر چنـد اگـر منی مرد باشـد باعـث جنابـــت مجــدد نمــیـــ‌ـشود.

بر زنـان، پس از انــجـــام معـــاینـــات داخلـــی با وسایـل طبـی تا زمــانی که منــی خارج نشود، غسل واجب نیـســت.

* کارهــایــی که بر جنـب حرام اســـت
۱. مس خط قرآن و اســـمـــا و صفات مخـصوص ذات باری تعـالــی و همـــچنـــین به احــتـیـــاط واجـــب نامـــهای انـبیــای عظـــام و ایمـه‌ـی معــصومیـن (ع)

۲. ورود به مسجد الحرام و مسجـــد الـــنـــبی (ص)، هر چند از یک در داخل و از در دیگــر خارج شود.

۳. توقف در مساجـــد دیگــر، ولی اگــر از یک در وارد و از در دیگـــر خارج شود مانع ندارد.

۴. گذاشتـــن چیزی در مســـجد.

۵. خواندن خصوص آیات سجــده از سوره هایی که سجـده‌ی واجـــب دارنــد، ولی خوانـدن سایـر آیات از این سورهــ‌هـــا اشـکـال ندارد.

توجه:
حرم امامـان معـصوم (ع) بنابر احتـیـاط حکـــم مسجـــد را دارد.

ورود جنـــب به داخــل حرم امـام زادگـــان (ع) اشـــکـالـی ندارد.

تکـــیـــه‌ــها و حســینیـه‌ـها حکـم مســـجـد را ندارند.

منـظور از آیــات سجـــده: آیهـ‌ـــی ۱۵ از سورهــ‌ــی ۳۲ (سجـده) و آیهــ‌ــی ۳۷ از سورهــ‌ـی ۴۱ (فصــلــت) و آیهـــ‌ی ۶۲ از سورهـ‌ـــی ۵۳ (نجـــم) و آیـهــ‌ی ۱۹ از سوره‌ـــی ۹۶ (علـق) میـ‌ـــباشــد که خوانـنـــده یا شنونده‌ی آنـهـا واجـب است سجده کنــد.

* احکام غسل جنــابـــت
۱. در انــجـام تکلـیـــف شرعی، حیا معـنـی ندارد. حیا، عذر شرعــی برای ترک واجب (مثل غســل جنـابت) نیســت. به هر حال اگر غســل جنابــت برای کســی امکان ندارد وظیفه اش برای نمـاز و روزه، تیــمـــم بدل از غسـل اســـت.

۲. کسی که معــذور از انــجام غســـل است، مثل فردی که می‌دانــد اگـر از طریق نزدیــکی با همـسرش خود را جنـب کند آبـی برای غســـل کردن نمـــیــ‌ـیابد و یا وقت برای غسل و نمـــاز ندارد جایـز اســـت با همـسـر خود نزدیکی کند به شرطی که قدرت بر تیمم داشــتـه باشـد، و در صورت جنابت و معـــذور بودن از انجــام غســل، برای اعـــمــال مشـــروط به طهارت، تیمم بدل از غســل جنـــابـت میـــ‌کــنـد و با آن تیمـم، داخل مسجـــد شدن و خواندن نماز و مس نوشتهـ‌ـی قرآن کریـــم و بقـــیه‌ی اعــمــالــی که انـــجـام آنهـا مشـــروط به طهــارت از جنابــت اســـت اشـــکـــال ندارد. (البتـه اگـــر عذرش تنــگــی وقت بوده فقـــط کاری را که برای آن تیــمم کرده میتوانـــد انــجـام دهد).

۳. کســی که بعد از خارج شدن منی غســل کرده، اگر پس از غسـل، رطوبتی از او خارج شود که ندانـد منــی است یا چیــز دیـــگـر، در صورتی که پیـــش از غسل و بعد از خروج منـــی، ادرار نکــرده باشــد، آن آب در حکم منـی اســت و بایــد دوباره غســل کند.

۴. اگــر در لبـــاس خود لکه‌ــیـی ببـــیـنــد که نمـیـ‌دانـــد منـی اســت یا چیـــز دیگر، تا یقیـــن نکـــرده که منـــی اســت و از خود اوست غســـل بر او واجب نیـســت.

۵. کســی که غســل جنــابت کرده، نبــایـــد برای نماز وضو بگــیــرد و نمـاز و دیـگر اعــمـــالـی را که بایـــد با وضو انـجــام دهد می‌توانـد با همــیـــن غســل انجام دهـــد.

۶. هرگـــاه بعــد از غســـل جنابت شک کنـد غسلـــش باطل شده اســـت یا نه، لازم نیــست برای نماز وضو بگــیـرد، ولی اگر بخواهــد از باب احــتیــاط وضو بگــیــرد اشکــالـــی ندارد.

۷. کسـی که در تنــگی وقت نماز غسـل می‌ـکنـد، اگـر غســـل را به این نیــت بکند که از جنــابــت خارج شود – نه به نیت خصوص این نماز- غسل او صحـیــح است، اگر چه پس از غســـل بفــهـمد که وقت برای نماز نداشـــتـه است.

روش غسل جنابـــت،ـــغسل ارتـــمــاسی

غســـل‌ــهـای مخصوص بانوان
* خون حیــض
۱. خونی که دختــر قبل از اتـمام نه سالگی می‌ـبـــینــد حیـض نیـســت، هر چند صفـات حیـض را داشته باشد.

۲. لکــه‌ـــهــایـی که زن بعــد از یقـیـــن به پاک شدن می‌بــیــنـد، اگر خون نبـاشــد حکم حیـض را ندارد، و اگر خون باشـــد، هر چنـــد به صورت لکـهـــ‌هــای زرد رنـــگ، و از ده روز تجـــاوز نکنــد، همهـ‌ــی آن لکـــه‌ـهـــا محکوم به حیض است و تشخـیص ایــن موضوع به عهـــدهـ‌ـــی زن است.

۳. زنــهایی که از داروهای ضد حاملــگـی اســتفـاده میــ‌کنند و لکه‌ـــهـای خونی را در ایام عادت و غیر آن می‌بـیـــنند، اگر این لکه‌ـــهـــا واجـــد شرایــط شرعی حیـض نباشـد حکــم حیــض را ندارد، بلکـــه محـکوم به استحـــاضـه اســـت.

۴. زنـــی که دارای عادت ماهـیــانــه معـــینـــی مثلاً هفـــت روز است و به علت گذاشـــتـن دستــگـــاه جلوگیــری از حامـلـگی، هر بار بیـش از ده روز مثلاً دوازده روز خون میـــ‌ـــبــینـد، خونی که در ایـام عادت می‌بـــیــنــد حیـض اسـت و باقــی اســتـحـــاضـــه خواهد بود.

۵. خونی که زن در ایام بارداری می‌بـــیــنــد، اگـــر صفــات و شرایـــط حیـض را داشـتـــه باشــد و یا در زمـــان عادت بوده و سه روز اگـــر چه در باطن استـمــرار داشــته باشد خون حیـــض است، و الـاّ اســتــحاضـــه خواهـد بود.

احـکام حایـــض
۱. تمـــام کارهایــی که بر جنــب حرام است، بر زن حایض نیـز حرام اســـت.

توجه:
نشـــســـتــن زنـها در ایام عادت روی دیوار کوتاهی که بیــن مســجد الحرام و مســـعی (محـــل سعــی میـــان صفـا و مروه) وجود دارد اشـــکـــال ندارد، مگــر این که یقیـن حاصل شود که آن دیوار جزو مسـجد است. (ارتفاع ایـن دیوار نیــم متر و عرض آن یک متــر اســـت).

۲. اگر زن در حال حیض، جنـــب یا در حال جنـابـــت حایــض شود، بعـــد از پاک شدن از حیض، واجـــب اســـت علاوه بر غسـل حیـض، غســـل جنابـــت هم به جا آورد، ولی جایـز اســـت که در مقــام عمـل به غسل جنابـت اکـتفا کند، لیـکن احتیــاط (مستـحـــب) ایــن اســـت که نیــت هر دو غســـل را بنـمـاید.

۳. اگر زنی در حال حیـض غسل جنـابت کند صحــت غســـلــش محل اشکـال است.

۴. زنی که به خاطر نذر روزه‌ــی معــینـــی روزه گرفته اسـت، اگــر در حال روزه، حیــض شود روزه‌ــاش با عادت شدن – هر چنـد در یک جزء از روز باشد – باطــل می‌شود و قضــای آن روز بعـــد از پاک شدن بر او واجب است.

* اســتـحـــاضه
خونی [۱] که زن در سن یائسگــی [۲] میـــ‌ــبینـد اســتـــحــاضه اســت، بنابـــراین زنـی که پدرش هاشمــی نیــســـت، هر چنــد مادرش از سادات باشــد اگــر بعـد از پنـجاه سالــگی خونی را مشاهــده کنـــد محـــکوم به اســـتحـاضه است.

* نفـــاس [۳] (خون زایـمـــان)
زنی که عمـل کورتـاژ (سقط جنـین) را انــجــام داده، بعـــد از سقط جنیـن- هر چند به صورت علقه باشــد- اگـر خونی را مشاهـده کند، محکوم به نفـــاس اســـت.

توجه:
تمــام کارهایـی که بر حایض حرام است بر نفســـا نیـــز حرامــٍ اســت.

=======================================
(۱) خون اســـتـحاضــه: خونی اســـت که در غیــر ایــام حیـــض و نفــاس از رحم زن خارج می شود و مربوط به بکارت و زخم نیســت.

(۲) با توجه به ایــنکــه حضـرت آیت الــله العـظـــمی خامـنـه ای(مدّـــظلــّـهــ‌ــالــعــالـــی) در تعیـــین سن یائسگـــی احـتـــیاط دارند مقـــلــدین معـظـــّــمـــ‌ـٌـله می توانــند در ایــن مسـالـه با رعــایــت شرایط عدول، به مجـتهـــد دیگری رجوع نمـــایند.

(۳) خون نفـــاس: خونی اسـت که بر اثـــر زایمــان نوزاد، به مدت معــیـــنی از رحم زن بیرون میـ‌ـــآیـد.

احکام غسل بعد از رابطه جنسی و خارج شدن منی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.