احکام نماز خواندن با بدن جنب،نجس و آلوده به خون

اجکام بسیاری برای نماز خواندن صحیح وجود دارد اگر شما با بدن نجس به عمد نماز بخوانید نماز شما باطل خواهد شد بدن و لباس شما باید تمیز و پاک باشه خون و نجاسات می تواند برای نماز خواندن شما مورد داشته باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر احکام نماز خواندن با بدن جنب،نجس و آلوده به خون را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

حکم نماز خوانـدن با شیئ نجـــس

در متـــن زیر به پرســش “همـــراه داشـتــن شیئ نجـــس در هنــگام خواندن نمــاز چه حکـمی دارد؟ ” پاسخ داده شده اســـت.

به نقل از کانال تلــگـــرام فتـــاوای رهبـر انــقلــاب، همــراه داشـتــن شیئ نجس در هنـــگام خوانـدن نمـاز چه حکــمـــی دارد؟ اگر نمازگزار دستمـال و امــثـال آن را که با خون نجس شده‌اند، حمـــل کند و یا در جیـب خود بگـــذارد، آیا نمـاز او باطــل اسـت؟ اگر دستـــمال به قدرى کوچک باشد که نتوان عورت را با آن پوشانـد، همراه بودن آن در نماز اشـــکال ندارد.


حکــم نماز خواندن با شیئ نجس از نظـــر رهبـــر انــقـــلاب

خوب اســـت بدانــیـد حکــم نماز خواندن بیــمـاران با لباس نجـس

سؤال: بدن برخى از بیـــمــاران بسـترى در بیـــمارســتان به واسطــه خون گیـرى و مانـند آن نجـــس است، و بعــضى نیز داراى لباس نجــس مى باشــند. در صورتـــى که امکان غسل و دسـتــرســـى به لبــاس پاک نباشـــد، براى اداى نمـاز چگونه بایــد عمــل کنـند؟ پاسـخ:باهـمان حال نماز مى خوانند، و اگر غســل بر آنـها واجب شده باشـد، تیـمّــم مى کنـنـــد.
نمـاز خواندن با لبـاس آلوده به خون بواسیـــر

سؤال: آیا با خون هموروئید (بواسیــر) داخلــى یا خارجى، مى توان نماز خواند؟ پاسخ:در صورتى که زخـمـــهـا در خارج بوده باشد، نمـاز خوانـدن مانعـــى ندارد و ملــحـق به قروح و جروح اســـت; ولى اگر زخم، داخــل باشـد و خون بیـــرون آیـــد، نمـــاز خواندن با آن اشــکــال دارد; مگر در مواردى که عسر و حرج داشتـه باشـــد.

تعـــدد خون کمتر از یک درهم

سؤال: اگر در دو جاى بدن یا لباس، لکـّه خونى، که هر کدام به انـــدازه حدوداً یک درهم اسـت، باشـــد. آیا نماز خواندن با آن اشـــکـــال دارد؟ پاسخ:آرى، اشـــکال دارد.


حکـم نمــاز خواندن با شیئ نجـــس چیـســـت؟

نمـاز خوانـدن با لباس نجس بعـد از تیــمــم بدل از غسـل

سؤال: آیا اگــر با لبـــاس نجــس بعد از تیـمـم بدل از غســـل نماز خوانــده شود باطـــل است یا نه اگـــر باطــل اســت بایـــد اعـــاده شود یا نه؟ پاسخ:باید نماز های بعد را قضـا کنــید.

وجود موی گربـــه در لبــاس نمــازگــزار

سؤال: ۱ـ اگر روی لبــاس نمـــاز گذار مو حیوانــاتـی از قبیـــل گربــه باشد، الف) بعــد از نمــاز بفــهـمد ب) در حین نمــاز ببـینـد ج) روی لبـــاس قبلا مو بوده ونماز گذار لباس را تمیز کرده باشـد ولی شک بر بودن مو داشته باشد د) مدتـها بعـد بفــهمد که مو روی لباس بوده است. لطـــفـا راهنمـایــی بفرمـــاییـــد درایـن شرایط لبـاس نمــاز گذار چه حکــمی دارد.

پاسـخ:اگر قبلـا بفهــمــد که آن مو بر لبــاس قرار دارد و یا شک در برطــرف شدن آن بعد از یقیـــن به قرار گرفـــتن داشــته باشـــد نماز او اشکــال دارد و اگـر در وسط بفــهـمـد اگر از همـــان جا آن را از خود جدا کنــد نمـــازش صحیـح اسـت.

نمــاز خوانـدن با لبـاس نجـــس در حال ضرورت

سؤال: به دلـــیل بیـــمـــاری روده ای گاهی خون از مقعد خارج میــشود که لبـــاس را نجـــس میـــکنـد. اگر لبـاس نداشـته باشـیم یا اصلا جایـــی برای تعویض نباشـد آیـــا میـــتوان با آن لباس نمـاز خوانـد؟

پاسخ:اگــر نتوانـــد خود را تطـهـــیـر کنـد با همــان لبــاس نمــاز می خوانـد.

آگاهی از نجــاسـت لبـــاس بعــد از نمـــاز

سؤال: اگر بعـد از نمـاز متوجه خونی شدن لبــاس شدیــم آیـا نمـاز صحــیح است؟ پاسخ:اشــکالــی ندارد و نمـــاز صحیح اســت.


حکـــم نمــاز خوانـدن با شیئ نجــس و آغــشتـه به خون

یقــین به نجاســت لکـــه مشـــکوک پس از نمــاز

سؤال: لکـــه ای در لبـاسـم دیــدم شک داشــتم نجــاســت اسـت یا نه با همان لبـاس چند روز نماز خواندم بعـــد از چنــد روز یقـــین پیدا کردم نجـاســـت است حکــم نماز هایـــم چیســت؟

پاسـخ:نمـــازتــان صحیــح بوده اسـت.

وجود تارهای ابریـشم در لبـــاس نمــازگـــزار

سؤال: اگــر در لباس نمازگـزار مرد از ابریـشــم (فقــط به صورت خطوط روی پیـــراهن) استفـــاده شود نمـــاز چه حکــمـی دارد؟ پاسـخ:اشـکـــالـــی ندارد.

نجس بودن جوراب بلـنــد در نماز

سؤال: آیـــا نمـــاز خوانـــدن با جوراب بلـــند نجس صحــیــح اســت؟ پاسخ:در صورتـیـــکه به انـدازه ای باشــد که بتوانـد قســمــت عورت پیش و پشــت را به تنهـــایـــی بپوشاند نمـاز در آن جایــز نیسـت در غیر ایـنصورت جایـــز اســت.

اطلـــاع از مقدار خون بعد از نماز

سؤال: اگر نمازی را خوانـدیم و پس از پایـــان نمـــاز متوجه شدیـــم که خون چسبیــده به لباس بیشتـر از میزان معفو اســت چه کار باید انـجــام دهیم؟ پاســـخ:اگـــر خبر ندارید که بدن یا لباس نجــس است و بعد از نمــاز بفهـمیـــد، نماز صحـیـــح اســت، امـــّـا اگر قبـــلــاً باخــبر بوده و فراموش کرده ایـــد و با آن نماز خوانـده ایــد بایــد نماز را اعـــاده کنیـــد، خواه در وسط نماز یادتـــان بیـــایـــد، یا بعد از نماز و اگر وقت نماز گذشــتــه باید قضا کنیـد.

احکام نماز خواندن با بدن جنب،نجس و آلوده به خون

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.