اخاذی پسر بیکار در فضای مجازی با گرفتن فیلم و عکس مستهجن از دختران

پسر بیکاری که با فریب دختران که با آنها ازدواج خواهد نمود عکس های سکسی و فیلم های مستهجن می گرفت و وقتی این دختران را فریب می داد به آنها پیشنهاد رابطه جنسی و نامشروع می داد دختران هم قبول نمی کردند از آنها پول می خواست تا عکس آنها را در فضای مجازی پخشش ننماید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر اخاذی پسر بیکار در فضای مجازی با گرفتن فیلم و عکس مستهجن از دختران را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: همزمــان با گستــرش فضـــای مجازی و شبـــکـــهـــ‌ـــهای اجـــتــمــاعی در کشور، شاهــد افــزایـــش پروندهــ‌ـــهای مرتبـــط با ایـن فضــا هستـــیـــم.بر اساس اعـــلــام پلـــیس فتــا، هتک حیثیــت و اخـــاذیــ‌ـــهـای اینتـرنتـی بخش مهـمـی از پروندهـ‌ها را به خود اخــتــصـاص داده و پلیس و جامــعـــه را درگیــر کرده اسـت. دوستیـــ‌ــهای اینـتـرنــتـی، یکـــی از معـضــلــاتــی اسـت که پایــانی تلـخ را برای دختــران و گاهـی پسران رقــم میــ‌ـزنـــد.

سرقـــت، اخاذی، تهـــدیــد، خودکشـی و قتل پایــانــ‌ـــهـــای متــفـاوتی اســت که در این دوستــیـــ‌ـها رقــم می‌خورد. دلــبسـتـگــیـــ‌ــهـای بهــ‌وجود آمده در دوستـیــ‌هـــای ایــنـــتـــرنتـــی ممــکن استدر دراز مدت باعث سوءاستـــفاده افراد فرصتــ‌ـــطلب شود و در تجـــربــه ایـــن دوستیـ‌هـــا،فرصــتـــی برای انتخــاب و شناخـــت صحــیـح دختر و پســر از یکــدیــگــر به وجود نمــیـــ‌آیـد.اغلـب افراد در ایـن گونه دوستیــ‌ــهـا فقـط ادعـا میــ‌ـــکنـند که ارتـــبــاطـشـان با انـگــیزه ازدواج استو ایــن رابطه بیشتـــر بر عشــقــ‌ورزی کور اسـتوار است و عنـــصر خردورزی و عقـــلـانـــیت در تصــمــیـم گیـری‌ـــهـای ایـــنچـنـــیـنی وجود ندارد.دوستـــیـ‌ـــهـای اینـترنتـی نه تنــها مشــکــلی را از پســران و دختران حل نمـیـ‌ـکنــد،بلکـه اگر هم این روابـط به ازدواج بیــنجامـــد، در زندگی مشـــتــرک سوء ظن و بی‌ـــاعتـمـــادی را برای هر دو طرف به همـــراه دارد.

به گفــتـه، رئیس مرکـز تشخـیـص و پیـشـگــیری پلـــیــس فتای ناجا، عمــر ایـــن دوستـی‌هــا بســیـار کوتاه اســتو آنـچه در پی آن میـــ‌ـــمانــد تعــارض فکـری و احــســـاسـی دختران و پســـران و از دســت دادن اعــتــمـاد به نفـــس و به وجود آمدن بدبـیــنـی در بیـــن آنــهاسـت.

برای پیشــگیری از چنیـن آســیـبـ‌هــایـی باید خانوادهـــ‌هـــا به نقش حیــاتی خود در برابـــر فرزنــدان آگــاه شوندتا بتوانـند الگوهای صحـیـح رفـتـــاری را به فرزنـدان ارائه دهند و آنهــا را در برابــر آسـیـــبـ‌ــهـــای اجتمــاعـــی واکســیـنه کنـــنـــد.


ارتبـــاط در فضـــای مجـــازی

در این‌باره جامــعه، خانواده و سازمانـ‌ـــهـای مسئول میـ‌ــتواننــد با تقویت ارزشــ‌ـهای اخــلـــاقی،
معـــنوی و انــسـانی و سسـت کردن معـیارهــای مادی در نظر جوانان، تقویت و توسعــه مراکز ورزشی و تفریحـــیو برنــامهـــ‌ریــزی صحیــح برای اوقات فراغـــت آنـها، ارائه خدمات رفاهی و اجـــتـــماعــی جهـــت برطــرف کردن کمبودهـــاعاطفی کودکان و نوجوانان و پرورش احـساس عزت نفـس و اعــتـــمــاد به نفس کودک و نوجوان در خانواده و مدرسه جلوی منـزوی شدن آنهـا در اجـــتـــمـاع و روی آوردنـشــان به دوستــی‌ـهـــا را در فضای مجـازی بگیـرنـد.

فریب در بازی اینــترنــتی

برنامـــه رادیویی ردپــای حادثــه که جمــعــه شبـــ‌ـــهــا از رادیو ایـــران پخـــش می‌ـشود،
هفــته گذشتـه به بررسـی پرونده یکی از دوستـــیـــ‌ـــهای ایـــنتــرنــتــی پرداخـــت که دختر دانـشـــ‌ــآموزی را تا مرز خودکشی برده بود.

سرگـــرد علی‌محمــد رجـــبی، کارشـناس پلـــیـــس فتــا در ابـتدای برنـــامـــه گفت:
یکــی از نگرانیـ‌هـای ما در پلـیـس فتا توسعه پروندهــ‌هــای اخـلـاقی و فردی اســت؛
پرونده‌هایی که به حفظ آبـــروی افراد مربوط میـ‌ــشود.متـاســفــانـــه افراد جامـعه با مشـــاهده ایـــن پروندهــ‌هــا با خود می‌ــگوینـــد این اتـفـاقات برای ما نمــیـــ‌افـتـد و ما گرفــتـار نمـی‌ـشویم. این دیــدگــاه شروع ماجـــرا و تشکیــل پروندهـ‌ـهـای دیـگـر در پلیـــس فتــا اســت.
به جای ایـــن نگاه بایــد به هشـــدارهـا توجه کرد و بدانـــیــم یک لحظه غفــلت می‌ـــتوانـد ما را گرفـــتار ماجـــرایـــی مجازی کند.

وی در ادامـه با اشـاره به پرونده دختــر جوانی که قربانی یک مجـرم سایـبــری شده بود، اظـــهـار کرد:
پرونده مربوط به شهر کرمـان اســتـــ‌. شروع ماجرا با نصـــب یک بازی آنــلاین داخلی توسط دخـتـر ۱۷ سالــه در تلـــفــن همراهش بود.بازی‌ـهــای آنــلایــن قابلیـت تبدیل شدن به شبـــکهــ‌های اجـــتــماعـی کوچک را دارنــد و اعضـا میــ‌توانــنـــد با هم ارتبـــاط برقرار کنـند و هم تیـمی شوند. در ایـن بازی دختـر دانـــش‌ـآموز با پسری آشنــا میـ‌ـشود و هم تیــمــی میـــ‌شوند. آنهـا برای ارتبــاط درباره بازی، بیــن هم شمـــاره رد و بدل میـ‌کـنند و در نرمــ‌ـافزار واتســ‌ـاپ در ارتــباط بودنـــد. پسر جوان سعــی میـــ‌ــکـند با حرفــ‌ـهـــا و وعده هایـش اعـــتمـــاد دختـر ۱۷ سالــه را به دســـت بیـــاورد و موفق به ایـــن کار هم می‌ـــشود.پس از جلـب اعــتــمـاد، برای هم عکــس و فیلــمـ‌هــای معمولی ارسال میـــ‌ــکنــندو ایـن عکـــســ‌ـهـا کم کم به عکـــســ‌هــای خصوصی کشیده می‌شود.

ماجرای خودکشــی یک دخـتــر بخـــاطر ارتباط در فضـــای مجــازی

وی افـــزود: چنـــد ماه پس از این ارتـبـــاط، پســـر جوان در تمـــاس با دختــر دانــش‌آموز او را برای ارتبــاط نامـشـروع به خانهـ‌ـــشــان دعوت می‌ـکنــد.در اینـــجـــا، دخـتـر تازه متوجه نیـــت شیـــطـانی پسر میــ‌ــشود. او در ایــن چنـد ماه به رفــتار پســر جوان فکــر نکرده بود و حالا فهمیـــده بودتمام درخواســـت‌ـهــای او با نقشه بوده اسـت. وقتـی به ایــن مرحـله می‌ــرســنــد او از رابـطـــه خســـتـه شده و تصـــمـیم میـ‌ــگـــیرد به دوستـــی خود با پسر جوان پایان دهـد. از پسـر جوان می‌ـخواهد که دیـــگـــر با او تماس نگیرد و عکـســ‌ــهــایـــی که ارسـال کرده را پاک کند،امـا با جوابـی غیـــر قابل انتظار از سوی او رو‌بـــه‌ـــرو می‌ــشود. پسر اخاذ تهـــدیـدش کرد
اگـر برایـــش پول واریز نکـــنــد، عکس و فیـلمـــ‌ــهــای خصوصی او را در فضــای مجازی منــتـشر می‌کــند و برای دوستــان و خانوادهـــ‌ــاش میــ‌ـــفـــرسـتـد.

زنـــدگـــی با پول اخاذی

سرگرد رجبـــی با اشاره به واکنــش دخـــتــر دانـشــ‌آموز ادامـه داد: با توجه به بافــت سنـــتی
منـطقــه و ارتـبـــاط ضعـــیف دختر دانـشـــ‌ــآموز با پدر و مادرش، او تصـمـــیم می‌ـــگیـرد برای خلـــاصــی از ایــن وضعـــیـــت خودکـشــی کند. در حالی که در ابــتـدا اقـدام به خودکشــی کرده بود، تصمـــیـم خود را تغـیـــیر میــ‌ـــدهد و با مراجعه به پلــیــس فتا شکـــایتــی را مطرح می‌ـــکند. بعـــد از شکـایت دخـتـــر دانـشــ‌آموز و با توجه به حســـاســیـــت موضوع، رســیدگـی به پرونده با دستور قضایی آغاز شد. ماموران این پرونده را با اولویت بررسی کردنـــد و مجـــرم که پسـر ۲۳ سالــه‌ـای بود، دستگـیـــر شد. تحـــقیقـات از متـــهــم نشـان داد، او بیـکــار اسـت و با فریـب دخـتران در فضـای مجـازی و اخـــاذی از آنــها هزیــنــه زندگیــ‌اش را تامــیـــن میـــ‌ـکند.
جزئیات خودکـــشی بخاطـــر ارتبـاط در فضـای مجازی

این کارشــنـــاس پلیـــس فتـــا با تاکــید بر ارتـباط قوی والــدیـــن با فرزنـــدانشان خاطــرنـشان کرد:
در این پرونده، خانواده دخـــتـــر دانــشــ‌ـآموز از ماجـــرا با خبـر نشدند و دخـــتـر نوجوان به خاطــر ترســی که از آنـــها داشـــت موضوع را مخفی نگـه داشت. والدین بایــد با فرزنـــدان خود به گونهــ‌ای برخورد کنند که اگـر فرزندان در زنــدگـــی با مشــکلـــی روبه‌ـرو شدنــد مثل یک دوست با آنهـا صحـــبـــت کرده و از والــدیــنشـــان کمک بگیـــرنــد.

والــدیـن جای دوستـان را نگــیرنــد

دکتــر پروین ناظمـــی، روانــ‌ـشــناس و کارشــناس هم دربــاره ریشهـــ‌های وقوع ایـــن ماجـــرا گفـــت:
مشکــلــی در جامعه ما وجود دارد که البــته به نوعی در حال برطرف شدن است،
مقـــایــســـه‌هـایی اسـت که در ذهن پدر و مادر وجود دارد و وضعــیت الان را با دوران نوجوانی
و جوانـــی خودشان مقـایــســـه میـ‌ــکـنـــنـد. موضوع دیـــگـر تعصبـــات خانواده‌ـهــاســت. منظور از ایـــن تعـــصـــبــات، قوانینـی اسـت که فرزندان آموزش میـــ‌دهیم تا رعایـــت کنــنـد. خانواده بایـد به صورتـــی باشد که اگر قوانـــینی زیر پا رفـــت بایـد کج دار مریــز با آنـــهـــا برخورد کرد‌. ایـن تعصبــات سختـــگـیرانـه را کنـــار بگــذاریم و جو امن و صمـیـمی ایــجــاد کنــیـــم. صمـیمی ایـن نیست که خیـــلـی راحـت صحـبت می‌ـــکنـــند.
باید ضمن حفـــظـــ‌شـــان پدر و مادر با آنهـا رفاقت داشــت و کنـارشـان بود. شایـسته نیـســـت
پدر و مادر جای دوست آنها را بگـیـــرنــد و مانـــنــد دوستـان فرزنـــدان با آنها صحـــبت کنـنـد.
آنـــها میــ‌ـتوانـند پشـتوانه عاطـفـــی باشنــد تا اگــر ماجـــرایــی مثـل این پرونده رخ داد، دخـتــران حداقــل بتوانـــنـــد براحـــتی موضوع را به مادران خود بگوینـــد.

اخاذی پسر بیکار در فضای مجازی با گرفتن فیلم و عکس مستهجن از دختران

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.