اختلال دوقطبی،افسردگی و بیماری هایی که شخصیت فرد را تغییر می دهد

بیماری های روانی که موجب می شود شخصیت فرد تغییر پیدا نماید طرز فکر و حتی احساسات شما در این تغییر تحت تاثیر قرار می گیرد و فردی که دچار این بیماری ها می شود دچار فراموشی شده و حتی اطراف یانش را نیز نمی شناسد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر اختلال دوقطبی،افسردگی و بیماری هایی که شخصیت فرد را تغییر می دهد را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: طرز فکر و رفتار و احـــساس شمــاســـت که شما را میـ‌ـــسازد؛ عادتـ‌ها، خصــلـــت‌ـــها و شیوه‌ــی واکنـش شمـــا به دنـــیای اطــرافـ‌ــتـان بخـش بزرگــی از شخصـــیت شما را شکـــل میــ‌دهد.

ممـــکــن اســت خلـــق و خو و برخـــی از عادت‌ـــهـای شما به مرور زمـــان تغییـر کند اما چیزهایـی در وجودتـان هسـت که دســت نخورده باقـی میـ‌ـــماند. یک سری از بیــمـــاریــ‌ــهـــا می‌ــتواننـد شخـصـــیـت شما را تحــت تاثـیــر قرار دهــنــد و وادارتـان کنند طوری رفــتار کنیــد که خارج از شخصیت شمــاست.

آلـــزایـــمـــر

این بیماری روی تفــکر، قضــاوت، حافظــه و تصـمـــیــم گیریـ‌ــتـــان اثــر میـ‌گـذارد و می‌ــتواند باعـــث شود احـســاس پریـشانــی کنیـد و واکنش متــفاوتی نشان دهـــیــد. مثـــلا ممکـن است زود مضـطرب شوید یا به راحـتــی دلـخور شوید. به مرور زمان این بیماری می‌توانــد تاثیـرات جدیـــ‌تـری بگــذارد. یک فرد متواضـع و اهــل فکر ممـکـــن اســت سلـطـــه طلب و پرتوقع شود. یا کسـی که خیـلی نگـــران و مضـطرب بود یا به راحـتی دچـار اسـترس می‌ــشــد ممکن اسـت خونســـرد و بی‌ـــتفــاوت بشود.

زوال عقـل یا اجسـام لویی

بعــد از آلـزایمــر، زوال عقل یا اجــسـام لویی، شایـع‌ـتـــرین نوع از دســت دادن مشــاعـر است. انبـــاشـت پروتئین‌ـــهای غیــرعـــادی به نام اجـسـام لویی در نواحــی از مغز که حافـــظــه، حرکــت و تفــکر را کنترل میـ‌کـــنـنـد شکــل می‌ـــگـــیــرد. بنابرایــن هم از لحــاظ فیـزیکــی روی فرد تاثیر میــ‌ــگذارد و هم از نظـر روانــی. افـرادی که این بیــمــاری را دارند، منفـعلـــ‌‌ــتر شده و نســـبت به علاقـــه منـــدی‌هـــای همــیشــگـی و فعالیت‌هایـی که داشتــند، هیجان و انـگـیـزه‌ــی خود را از دست میــ‌ـــدهــنـد.

بیـــمـــاری پارکیــنـــسون

شایـــد با کمی لرزش در دسـتهـــای‌تـــان شروع شود امــا بیمـــاری پارکــیــنسون میـ‌ـــتواند در نهایـت طرز راه رفـتن، حرف زدن، خوابیدن و طرز فکـــرتان را تحت تاثــیــر قرار بدهــد. حتی به زودی می‌توانــد منـــجر به چیـــزهـــایـــی مثل وسواس نســـبـت به
مســـائل جزئی یا بیــ‌ـــاحـتـیاطـیـــ‌ـــهـــای ناگهانـی شود. بعـدا شایـــد به نظر گیــج و حواس پرت بیـایـیـد یا مثل گذشـته اجتـمـاعی و برونگـــرا نباشـــیـد. تمرکز و توجهــ‌ نیــز کار سختی خواهــد شد.

بیــماری هانـتـــینگـــتون

این بیمــاری است که با آن متولد می‌ـشوید اما معمولا در دهـهـ‌ی 30 یا 40 عمـر خود را نشـــان میـ‌ــدهـــد. ایـــن بیــمــاری به سلول‌ــهـای مغــز آســـیب زده و روی تمـام بخـــشـــ‌های زنــدگـی اثــر می‌گــذارد. ممکن اســت به سخـــتی بتوانید به طور واضــح فکــر کنـــید یا آنـقدر عصــبانی شوید که با مشت به دیوار بکوبیـد و یا چیزهای اسـاســی مثـــل مسواک زدن را فراموش کنـــیــد. حتی ممــکــن اسـت ندانیـد ایـن اتفاق‌ـــها بخاطــر بیمــاری‌تان هستنــد!

مولتی پل اسـکلروزیـس یا MS

در اثــر این بیـــمــاری سیـسـتم ایــمــنی شمـا به اعــصاب مغــز و نخاع حمــلـه میــ‌کـــننـد. بیـــمــاری MS میـــ‌ـتواند مشـکـلـــات مخـتلـــفی ایــجـــاد کند، از مشکــلات مثــانه گرفـــته تا ناتوانی در راه رفــتـــن. در برخـــی موارد میــ‌توانـد موجب احــســاس سرخوشی غیرعــادی شود، یعـــنی شادی فراتر از حد نرمال و غیـر واقعــی. بیمـاری MS می‌تواند باعـــث خنـده یا گریــهـ‌ای شود که خارج از کنترل به نظـــر رســـیـده یا ربطــی به احساس واقعیـــ‌تـان ندارد.

بیـــمـاری تیـروئید

تیــروئید هورمون‌ــهــایـی تولیـد می‌ـکـنـــد که به بدن میــ‌ـگوینـــد با چه سرعتــی کار کنـــد. اگــر این هورمون‌هــا زیـــاد باشـــنـد درسـت مثـــل ایـــن است که کســـی پایش را مدام روی پدال گاز گذاشـتــه اسـت. ممکن است حساس و مضــطـــرب شده و نوسانات خلــقی پیــدا کنــید. اگـــر هم به اندازه‌ی کافی از ایــن هورمون‌هـــا تولیــد نکنـــید، شخصــیـتــ‌ـــتان ممــکـــن اســـت گنگ و بی‌تـفــاوت به نظــر برسـد. شاید فراموشکـار شوید و به سخـــتی بتوانید در مورد چیـزی درست فکر کنـیـــد. بیـــمــاری تیـــروئید اگــر درمـــان نشود، میــ‌ـتوانــد تاثـــیرات ماندگـار روی مغـز بگذارد.

تومور مغزی

وجود یک تومور در لُب جلویی مغز می‌ــتواند روی نواحـی از مغز که شخـــصیـــت، هیـــجـانـات، حل مسئله و حافــظه را کنــترل میـــ‌ــکــننـد اثـــر بگذارد. ایـــن اتــفاق باعث فراموشکـار شدن و پریــشـانـــی میـــ‌ــشود. همچنین میــ‌ـتوانــد نوسانـات خلـــقـــی ایـــجاد کرده و شما را تهاجــمی کنـــد یا حتــی اخـتلال پارانوئید بوجود بیــاورد، مثـلـــا فکر کنیــد کسانــی آمــده‌اند که شما را بدزدند در حالــیـــکـه واقـــعـیـــت ندارد.

برخــی انواع سرطــان

تومور در مغـــز و طنـاب نخــاعــی، تنهـــا چیـــزهـایی نیـــستــند که می‌ــتوانند روی شخـصـــیـــت اثـــر بگذارنـــد. اگـــر تومور سرطانـــی در غدهـ‌ی هیـــپوفیــز داشـــته باشــید که کنـترل کنـــنـدهــ‌ـــی سطـــح هورمون‌ـهــاست، همــین تاثیر را خواهـد گذاشت. آدنوکارســـینوم نیـز عواقـب مشـابــهی به دنبــال دارد. آدنوکارســـیـــنوم می‌ـــتواند در تمام بدن شامل سیـــنـه‌ــهـا، روده‌ بزرگ، ریـــه‌ــهـــا و لوزالــمعـده روی بدهـــد.

سکته مغـزی

وقتـی جریان خون در قسـمتــی از مغــز قطــع میـــ‌شود، سلول‌هــا اکـــسـیژن کافـــی دریافــت نکرده و شروع به مُردن میـ‌کنــند. تاثـــیـری که این اتـــفاق بر شخصــیـت شمــا میــ‌ـگذارد بســـتگــی به طول مدت سکــته‌ مغـزی و جایـــی از مغــز که دچارش شده دارد. ممــکـــن است نتوانیـــد قســمتــ‌هــایـی از بدن‌ــتــان را حرکت بدهیـد و شخصـــیـــتــ‌ــتان را نیـــز تحت تاثـیر قرار بدهـــد. شاید به راحــتی صبــر و تحـــمــل خود را از دســـت بدهیـد، دچار نوسانــات خلـقـی شدید بشوید یا نسبـــت به قبـــل، ناگهانـــی‌تر و وسواســیــ‌ــتر رفــتــار کنـید.

آسیب تروماتیـــک مغز

بعد از یک ضربه‌ی جدی به سر، تغـیــیـــراتی در شخـصیـــت ممکــن اســت علـــائم پنهـانـــی باشنــد که به مرور زمــان روی میــ‌ـدهـــنـد. در موارد شدیدتر، شایـــد فرد دیـــگـری به نظر برسید! یعـــنـی مثـلا چیزهـایـی بگویید یا کارهـــایـــی بکنیـــد که قبـلـا هرگــز نمیــ‌گــفــتـــیــد یا انـــجــام نمــیـــ‌ــدادیـد.

افـسـردگی

حتمــا میــ‌ـدانیـد که افـــســردگــی بر تمـام جنـــبـــهـ‌ـــهـــای زنـدگــی اثـر میــ‌ــگـذارد. افســرگی نه فقط خلق و خو بلکــه طرز فکــر، حافــظه و تصمیم گیـــریــ‌ها را نیز تحت الشـــعـــاع خود قرار میـ‌ـــدهـد. افســـردگی میـ‌ــتواند باعـث شود نگـاهـ‌تان به دنــیای اطـــرافـ‌ـــتـان تغـیـــیر کنـد. این بیــمـاری در زنان و مردان متفاوت اسـت. زنان معمولا احــساس بیـــ‌ارزش بودن، انــدوه و گناه می‌ـکـنــند در حالیـکه مردان دچـار احــساس خستگـــی، خشم و آزردگـــی میــ‌کـنـــند.

اخـــتــلـــال وسواس فکــری – عملـی

ایــن بیـماری (OCD) باعــث می‌ـــشود احســاس اضـطــراب کنــیـد و افــکـــار و تمایـــلاتـی داشــتــه باشیـــد که نتوانیـد کنتـــرل‌ یا متوقفـ‌ـــشان کنــید. مثـلــا ممـکن است دســـتــ‌هایـــ‌ـــتـــان را بارهــا و بارهـا بشوییـد. شاید هم برای انجـــام یک کار ساده آنقـــدر تردید و دقـت به خرج دهید که نتوانیــد تمامش کنید. اگــر کسی انـــتــقـــاد یا سرزنش کنـد ممکـن اســـت بدتر هم بشوید زیرا اضــطراب‌تان را تغـذیـــه میـ‌ــکنـــد.

اخـتـلال دوقطبی

اخـتلال دوقطـبی موجب تغــییراتــی در خلـــق و خو میــ‌ـشود که فراتـر از فراز و نشیـــب‌های معـــمول زندگــیست. وقتی شاد و روبراه هســـتـــید، خوب و تند حرف می‌ــزنیـد و ریسکـ‌ـــهــای بزرگ میـــ‌کــنید. وقتی هم که حال و حوصلـه ندارید یا انـــدوهگــین هســـتـید ممکن است مدام نگران باشیـــد و کم انرژی و احـســـاس بیـــ‌ارزش بودن و پوچی بکنیـد. گاهــی اوقات نیز ممـکـن اســت احـــســاســـ‌ــتـــان ترکـــیـبی از هر دو باشـــد. این تغیــیــرات شدیــد میــ‌ــتوانـند خواب و انرژیـ‌ــتـــان را بهـــم بزننـــد و به سخـــتــی بتوانــیــد درست و واضــح فکر کنـیـد.

اســکــیـــزوفرنی یا روانگسیــخـتـگـــی

این بیــمــاری جدی روانــی می‌تواند باعـث شود صداهـــایـی بشـنوید یا چیـزهایـی ببـیــنـیـــد که وجود ندارنـــد. شاید هم به وجود چیــزهـــایــی باور داشـتــه باشـــیــد که در واقـع وجود خارجــی ندارنـد. ابتـدا ممکـــن اســت فقط ایـنطور به نظـــر برســـد که خیلی آدم اجتمـاعــی نیســتـــیـــد امــا به مرور زمان و با تشـدید بیـــماری علـائمی چون ناتوانــی در جمع و جور کردن افـــکار یا مشکل داشتن در حرف زدن با دیگران بروز می‌کـــنـــنـــد. شایـد هم جوری رفتـــار کنیـــد که دور از شخـــصیت شماســت و قابل پیش بینـی نبوده و کنــترل نشدنــی اســـت.

اختلال دوقطبی،افسردگی و بیماری هایی که شخصیت فرد را تغییر می دهد

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.