اختلال پدوفیلیا نوعی بیماری روانی در افراد کودک آزار

افرادی که اختلال پدوفیلیا دارند این اختلال در رابطه جنسی این افراد تاثیر گذاشته و برای ارضای جنسی خود به سمت کودکان کشیده می شوند و به کودکان تجاوز می نمایند این افراد کودک آزار در یک موسسه باید تحت نظر پزشکان روانشناس قرار گرفته تا حالش خوب شود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر اختلال پدوفیلیا نوعی بیماری روانی در افراد کودک آزار را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایتدانستن: انــحـــرافات جنـــسی دسته ای از اختـلالـــات روانـــی اســـت که رفتارها، توهمـات و خواستـــه های غیـر معمول جنسـی به صورت تحــریــک کنـــنده و عود کننـده در آن وجود دارد. برای ایـنکه این بیـــماری به صورت بالـــیـنــی تشـــخــیـــص داده شود، بایــد علائم حداقل ۶ ماه در فرد وجود داشــتـــه باشد. فرد مجــرم بایـد حداقــل ۱۶ سال سن داشته باشـد و سن وی حداقل ۵ سال بزرگــتــر از سن کودک باشد. در برخــی کشورها این افراد در دادگــاه با جرم کودک آزاری و سو اســـتـفـاده جنـسـی از کودکــان مجـــازات می شوند. پس از معــایـــنـه های بالــینـی مشخص می شود ایــن افــراد به اختـــلـــال پدوفیلیــا مبـتــلــا هســتند.

آزار جنـــسی کودک

معــمولا افراد مبتلـــا به اختلال پدوفیـلیا نمـــی توانــنـد با بزرگــســـالان رابطـــه عاطـــفــی و جنــسـی برقرار کنـــند و از عزت نفس پایینی برخوردارند. در این افـــراد همواره ترس جذب شدن به کودکــان وجود دارد و در نتــیجه قادر به زنــدگی عادی نخواهـند بود. اگـــر اخـتلال پدوفیــلـــیـا به مقاربـــت ختـم شود در مدت کوتاهــی خاتــمـه می یابــد. البتـه معـــمولا بیمـاران مبــتلا به پدوفیـــلیـا فقط کودک را نوازش می کنند و به اندام جنســـی وی دســـت می زننـد. عکـس العـمل کودک ممـکـن اســت فرد را به خشونت و زور وادار کنـــد. کودکان قربـانـی ممکــن اسـت از ترس والـــدین سکوت کنـــند و در نتیـــجـه در آیـنـده دچار مشـــکـــلات فراوانـــی شوند. کودکانی که در محـــیـط های خلوت تنهـا می مانـنـد، بیــشتــر در معـرض خطــر هســتنـد.

علـــت اختلـــال پدوفیـلـــیـا

علــت بروز اخــتـلال پدوفیـــلـــیــا معمولا نامشـخــص است. اگـــر چه اختـــلالـــات بیولوژیـــکـــی مانــنـد عدم تعادل هورمونی می توانــد در برخــی افراد به عنوان علت شناخــته شود اما به طور علــمـــی عوامـــل بیولوژیـکی به عنوان علــت شنـاختــه نمی شوند. در بسیاری از موراد افراد مبـتلا به اختلال پدوفیلیــا در کودکـی مورد آزار و سو اســـتـــفاده جنـــسـی قرار گرفـــتـــه انــد.

در تحقـــیقــات نشـان داده شده اســت، پسرانـی که مورد آزار جنـســـی قرار می گیـرند بیـــشـتر در بزرگـــســالـــی به سو اســـتفاده و آزار جنـــسی کودکـــان روی می آورند. اما دخترانی که در کودکـی مورد آزار جنسی قرار می گیــرند بیــشـــتـــر به رفتارهای خود مخـــرب مانــنـد سومصرف مواد و خود فروشی روی می آورنـد. پدوفیلـــیا بیـــشتر در مردان دیـــده می شود و در زنان نادر اســت. ایــن بیماری ممکـــن است در تمام طول عمـر فرد با او همراه باشـد اما شایـــد علــائم این بیـــمـــاری در دوره های زمـانــی مخــتـــلـــف تغــیـــیر کنــد.

درمان اخـتـــلــال پدوفیـلیـــا

تشخیــص و درمــان افـــراد دارای اختلـــال پدوفیـلیا معمولا سخت است زیرا آن ها به بیماری خود اقرار نمی کننــد. به همــیــن دلـــیــل معمولا بعد از مجازات فرد در دادگاه درخواست مشاوره و درمـــان داده می شود. اسـتفـاده گسترده فرد از پورنوگرافی یکــی از شاخص های تشخـــیـــص فرد مبـتلا به اخــتـلال پدوفیــلـیا اســت. انحــراف جنــسـی معـمولا با اضـــطراب، افـــســـردگی یا اخـتلالــات خلـق و خو و سوء مصـــرف مواد همراه هســتنــد.

پس از تشـــخیــص فرد بیــمـــار، مراحــل درمـــانـــی بایــد آغاز گردد. انواع روش های درمـــانـی شنـاخـتی و رفـتــاری برای درمــان ایـــن مشکل وجود دارد که به آموزش همدلـی و بازسازی الگوهای فکری منحرف می پردازند. در آموزش همــدلـی به بیـــمـــار گفــته می شود تا خود را به جای فرد قربانی قرار دهـــد و احســـاس او را درک کنـد. در درمــان های شنــاخـــت الگوهای فکری منحرف، اشتـــباه بودن رفــتار جنسی با کودکان آموزش داده می شود و به بازســازی الگوهای فکـــری وی پرداختــه می شود.

در برخـــی موارد نیــز درمان های دارویی مانـــنــد داروی سیپروترون، برای سرکوب فعالیت هورمون تســتوسترون در مردان تجویز می شود تا رفـتـــار پرخاشگـرانه و میل جنـــسی آن ها کاهـش یابد. داروهای دیـــگـــری نیــز برای درمان ایــن بیمـــاری اسـتـــفاده می شود که عبــارت اند از: داروهای ضدآنــدروژن برای کاهش میـــل جنسـی، داروی مدروکســـی پروژسترون اسـتات و لوپرلـایداستـات (Lupron) و مهــارکـننــده های باز جذب سروتونیـــن (SSRI ها). ایـن داروها عوارض جانبی مانـنــد کاهش میل جنســی دارند که برای درمان این بیماری موثر است .

در کل درمـــان بیمـــاران مبـــتــلـــا به اخـــتلـــال پدوفیـلیــا بســـیــار سخــت است. قبل از ایــنــکـه درمــانــگر کار خود را آغــاز کنـــد ابتدا بیـــمار باید وجود این بیمــاری را در خود بپذیرد و تمایل به تغـییـــر در وجود وی مشــخص باشد.

اختلال پدوفیلیا نوعی بیماری روانی در افراد کودک آزار

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.