ادرار در مایع منی مردان در حین ارگاسم

مایع منی مردان در حین خارج شدن کمی هم ادرار از آلت تناسلی آنها خارج می شود و بیشتر مردان از این موضوع ناراحت می شوند همیشه در مایع منی مردان ادرار وجود ندارد ولی خیلی از زنان به دلیل سکس دهانی دوست ندارند ادرار وارد دهانشان به همراه مایع منی وارد شود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر ادرار در مایع منی مردان در حین ارگاسم را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: مـشاهده مایع غلـــیـظ و قوام دار در ادرار همـیشـــه به معـنای وجود مایـع منــی در ادرار نیــســـت، گرچـــه گاهـــی ادرار با مایع منـــی همراه اســـت. اما علت بروز این مشــکــل چیست؟ در ایـــن مقـــالـــه با جزئیات بیشتری به ایـن مسئله پرداخــتـه می شود.

مایع منی در ادرار به چه علت وجود دارد و آیــا خطرنـاک اسـت؟

وجود اسـپـــرم در ادرار را فقط آزمـــایـــشــگـــاه می‌ـــتواند تشخیـــص دهـــد. معـمولا خروج هر مایـعــی با رنگ، قوام و غلـــظت شبـیـــه اسپرم را مردان، مایـــع منــی تلقـی میـ‌ــکـــننــد. در صورتـــی که بســـیــاری از این ترشحــات، مایع منی نیــستند.

علت غلیظ بودن مایــع منــی، وجود مقادیر زیاد قنــد فروکتوز* در آن برای تغـــذیه اســپـــرمـ‌هاسـت. ترشحــات شبیـــه مایع منـی به سه شکـــل میـ‌ــتواننـــد در ادرار ظاهر شوند: قبــل از خروج ادرار، مخلوط با ادرار و پس از پایان ادرار. بایــد بدانــید فرآیـــند یک رابــطه زنــاشویی با یک چرخـه جنـــسیمـــشـخـص میـ‌ـــشود که در مردان شامل چهــار مرحـــله است.

* فروکتوز Fructose : یا قنــد میوه یکــی از سه سوخت اصـــلـی بدن است.

اولیـن مرحـــلـــه، برانگـیختــگی جنــســی اســت. در حیـــن ایـــن مرحله، غده پروستـــات شروع به تولیــد مایعی می‌ـــکند که حدود دو‌ سوم حجم منی در مردان را تشکــیـل می‌ـدهد. مردان دارای یک جفـت کیســه منوی یا کیسه منی نیز هستــند که پشــت پروستـات قرار دارنـــد و حدود یک سوم حجــم باقـیــمانده مایـــع منـــی را تولیـد میـ‌کـــننـــد و فقط حدود یک درصد حجــم مایـــع منـی را اســـپرم یا همـان نطفه مردانـــه تشکـــیل میـــ‌ـــدهـد.

هنگـــام انزال مایـع تولیـد شده در غده پروستـــات و کیـــســـهـ‌هــای منوی وارد قســمـــت خلـفـی مجـرای ادرار مرد میــ‌شوند و سپـــس از طریـق دو لوله، اسپـرم تولیـــد شده در بیـضه‌ـــهـــا نیـــز به مجـــرای خلـفـی منـــتقــل شده و جمـــعاً مایع منــی را تشکـیـــل میـــ‌ـدهـنـد. ایــن مایع منـــی از طریـــق مجرای ادراری به بیرون دفع میــ‌شود.

در مردانی که می‌ـخواهنـــد دیگـر صاحب فرزند نشوند، ایـن لوله‌ـــهـــا را با جراحی قطع میــ‌ـکننـــد. ایـــن گونه افــراد مایـع منی بدون اســپرم خواهـــنــد داشت. حجــم مایع منـــی در مردان معـمولا مابـــیـــن دو تا شش میلی لیـــتـر متـفاوت اســت و هر قدر تعـــداد نزدیـــکـیـــ‌هــا بیـــشــتر باشد، از حجم آن کاســته میـــ‌شود، زیرا فرصــت برای باز تولیـد آن انـدک است.

اگـــر مردی وارد مرحـــله برانـگیـــخـــتگی شود بدون ایــن که سایــر مراحـــل رابطـــه زنـــاشویی را کامـــل کند، پروستات مایع منـــی را تولید میــ‌ـــکــنـــد، ولی این مایـع خارج نمــیــ‌ـشود. ممـــکـــن است بعـداً مقداری از این مایع، خود به خود یا حین ادرار خارج شود. همچنـــین حیــن اجـابـــت مزاج به پروستـات فشار وارد شده و باز مقداری مایـــع منی ممـکن اســـت از مجـــرای ادرار خارج شود.

افـرادی که دچار یبوست شدیـــد هستــنـد، ممـکـــن است حتـی بدون برانـگیــخـتگـی نیـــز دچــار خروج منی از مجرای ادراری در حیـــن اجـابــت مزاج شوند. آقـــایـــان در حال نشستـــه در حقیــقت روی پروستات خود میـــ‌ـنشـیـــنــند و نشــستــن طولانـی مدت ممـکـــن است سبــب خروج مایع منــی از مجـــرا قبل از خروج ادرار شود. در ایــن میان اگر علــت احتـقـــان پروستات، التهــاب یا عفونت باشـــد، بیــمار ممکــن است همــراه با خروج مایـع منی از مجــرا در ناحیه بیضه‌ـهـا، کشـالـه ران، کمــر و مقـــعد احـــساس درد کنـد.

ایـن علائم گاه همـــراه با سوزش و تکرر ادرار است، ولی عدهـ‌ـای از بیمـارانــی که دارای الـتهـــاب یا عفونت پروستات هستنـــد، فقط دارای ترشــح از مجـرا هستنـــد. این نوع ترشحات معمولاً به دنــبـال انـزال یا اجـتناب از برانــگــیـخــتــگی بدون رابـــطه زنـــاشویی قطـع می‌ـشود.برای برطــرف کردن احــتـــقان پروستـات، نشســتــن در وان گرم به مدت 10 تا 15 دقـــیقـه در روز خیلــی کمکـ‌کننده اســـت.

ادرار در مایع منی مردان در حین ارگاسم

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.