ارتباط با اجنه و دنیای جن و پری و شیاطین / آیات و احادیث اهل بیت

ارتباط با اجنه و دنیای جن و پری و شیاطین / آیات و احادیث اهل بیت

ارتباط با اجنه و دنیای جن و پری و شیاطین / آیات و احادیث اهل بیت

اولین انــسـانی که خلق شده حضـرت آدم (ع) می باشـــد و همه ی ما از نســـل آن حضــرت هســـتیـم و آن حضرت را ابوالــبـــشر یعــنـــی پدر تمام انسان ها می گوینـــد . آیـا اجـــنّـــه هم این چنـین پدری دارنـــد که دیـگــر اجــنه از نســـل او باشنـــد ؟

بلی ، اجـنـه نیز دارای پدری هســـتند که اولیـن مخلوق جن می باشد و نام او « شومان » است . در روایتی شخصــی از حضرت علی (ع) پرسیـــد : « پدر اجنـه کیست ؟ » حضــرت در جواب آن شخــص فرمودند : « نام پدر اجنــه ، شومان است . »

اجــنـــه از نظـــر خلـقت و ترکیــب همــاننـد انــســانهـــا که دارای شکـــل ها ، نژادهـا و رنــگـــهـــای مختــلـــف هستند ، دارای انواعـــی هسـتـنـد که از جملـــه آنها عبـــارتنــد از :

1. جن : « اذا اراد العـــرب الـــجـنــّ خالصاً » ، وقتــی عرب وجود جن را به تنـــهـــایـــی در نظــر بگیـرد لفظ جن را بکار می برد .

2. عامـر : به گروهی از اجــنـــه گفته می شودکه با مردم نشست و برخـــاست دارنــد و با آنـــان زنـــدگــی می کنـــنـد .

3.شیـطان : به گروه بد ذات و خبیـــث اجنـه گفته می شود .

4.عفـریت : به آن گروه از اجنـــه می گوینـد که دارای مقام و منـــزلت والایــی بوده و از قدرتهای فوق الـــعاده ای بهره منــد هسـتـــنـــد . از امـام صادق (ع) روایـــت شده که فرمودند : « اجــنـــه امیـرانـــی دارنـد که به آنــهـــا عفراء می گویند .»

ارتباط با اجنه و دنیای جن

اگـــر از قدرت تســلتطون به جن ها مطمـیــنــید میتونید حتـی فکر تمــســخر رو هم از ذهنتون بیـــرون کنـــیـــد.

از دخــالت جن ها در زنـدگــیتون نکرانـی ندارید ز برای ارتبـاط با جن ها هنوز هم مصر هستــیـــد.

بایـد با یکی دیـگر از ملـــزومات این ارتباط آشنا بشـــیــد.کســانـــی که قصد ارتبــاط با جن ها رو دارند. بایـد اعصـــاب و قلــب قوی داشــتـه باشنـــد.صحــنـــه های دلـخـــراش و ترسناکـ‌:آشـــفــتشون نکـــنه.و جرات زیادی داشـته باشــند.

جن ها موجوداتـی بی انـــدازه حســـاس هستنـــد.واکثـــرا اخلاق تنـدی دارنـــد. محـبـــت و خشـــمـشون در منتــهـا درجـــه اســت. برای همــیـــن بایــد در مورد جن ها با احتیــاط زیــادی رفتــار کرد.
در علوم خفـــیـه هم پلـه پله و مرحلـه به مرحـــلـه سطح آگاهی و قدرت بالـــا میره.
در شروع هر مرحـــلــه حقایـــق تلـــحـــی در مورد ارتـباط با دنـیـــای {ماورالــطـــبیــعــه}به شمــا گفتـه میــشه و بعـــد شمـا بایــد تصمـــیم بگـیـرید که ادامه بدبد و به مرحــله بالـاتـــر برســـد یا نه.
مطـــالـــب ارتبـــاط با جن.ذره ای از همون حقـــایــق تلـخ هســتـــند.

و میـنویسم تا ایـــن شوق و اشــتـــیاق اولیـه که طبیعــیــه و در همه نو آموزهـای علوم خفــیه هســـت. کمـــی تعـدیـــل بشـــه. شما در هیــچ کتابــی نمـــی توانـــیـــد مطـــالبــی راجع به محــدودییتهـای ارتـــباطــی که جنــهــا ایـجـــاد میـــکـنند پیـــدا کنـی.

تنـــهـــایی در زنــدگی شخـصی. ازدواج برای کســانی که وارد دنــیـای جنهـــا بشن خطرنـاک و سختــه. اولن بخاطر اینـــکــه ممکـنـه مجـــبور به مخـــفـــی کردن تمـام حقـایـــق و مکـــنونات قلـبــی و آگاهــی ها از همراه زندگیـتون باشـــیــد. بعد هم بخاطر ایـنکه هر خطـای کوچکـی که باعـث دلـــخوری یا دشـــمـــنـی جن ها بشه، خطری برای زندگی خانواده و عزیــزان شمــاســـت.خودخواهـــی نیسـت که آدم برای تنها نبودن خودش دیگـــری رو با خطر مرگ روبرو کنــه؟ بگـــذریــم از عوارض دیــگه ی ایـــن وادی که مثــلـا می تونه شما رو دچـار مشـــکلـــی مثل “پرش” کنــه که اون وقت تحـمل کردن موجودی که معلوم نیـسـت خودشه یا در حال “پرش” صبوری زیاد می خواد!

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.