ارگاسم خشک در مردان چه نوع ارگاسمی می باشد

ارگاسم حشک در نزدیکی حالت از اوج لذت جنسی در مردان می باشد همیشه ارگاسم در مردان معلوم و مشخص نمی باشد طبق بررسی های به عمل آمده ارگاسم خشک در بیشتر مردان اتفاق می افتد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر ارگاسم خشک در مردان چه نوع ارگاسمی می باشد را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

حقــایـقـــی شگفـت انگـــیـــز درباره ارگاسم در آقـایـــان
با ایــنــکـــه در تعریـف ارگـــاسم خانـــم‌ـــهــا با اما و اگرهــای زیادی همراه اســـت امـــا بیشــتر ما فکــر می‌ـکـــنـیـم ارگـاسـم آقـــایان خیلی مشـــخــص و سر راســـت اسـت. امـــا همیشه هم ایــنــطور نیـــست. برخــلاف باور عموم، ارگاسم شدن آقــایـــان با انزال آنهــا یکی نیــســت.

اجازه بدهــیـد اول کمی درمورد ارگاســـم برایـــتان توضیــح دهـیم.
ارگاسـم اوج لذت جنسـی حین یک چرخــه واکنش جنــسی اسـت که با آزاد شدن فشــار جنـــســـی، که معمولاً لذتی بیـ‌ـــانـــدازه اسـت، و انقبـــاضات ناحیــه تناسلـی بدن شناخـــتـــه میـ‌شود. ارگـاســـم همـــچـــنیــن میـ‌توانــد با افـــزایش ضربان قلب، فشــارخون، تنفس و اســـپـاسـمــ‌ـــهای احـتـمـالــی در پایـــین‌ـتـــنـــه همـــراه باشـــد. درجـــه ارگـاسم می‌ـــتوانــد برحســب وضعـیت جسمــی و فکـــری فرد متــفاوت باشـــد.

ایـــن در حالـی است که انزال رهــا شدن مایع منی از نوک آلــت تنــاسلـــی مرد است. همــیــشـــه نه امــا اکــثـر اوقات ارگــاســم و انزال در یک زمان اتفــاق میـــ‌ــافتـنــد.

امـا زمــان‌ـــهـایــی که عشـق‌ــبازی با شوهر موجب رســیدن او به اوج لذت جنـسـی میـــ‌ـــشود ولی وقتی به آلـــت تناســلــی او نگــاه میـــ‌کنـــید چیزی از آن خارج نشـده است، چه؟
ارگاسـم خشک می‌ـــتواند عمـدی یا غیـــرعمـــدی اتـفــاق بیفـتد. یک عضلـــه کف لگن که خوب تمریــن داده شده باشـــد، می‌ــتوانـد بدون انـزال به ارگاسم برسد. این عضــلــه به صورت افــقی از استخوان لگــن تا اســتـــخوان دنـبالـچه ادامـــه یافته است و نشـــیمـــنگــاهــی راحـــت برای لگن ایجاد کرده اسـت. ایـن عضـله جریـان ادرار و همچنیــن انقـباضات غیــرارادی حیـــن ارگـــاســـم را کنترل می‌کـــند.

هم مردها و هم زن‌ــهـــا میــ‌ــتواننـــد با منقــبـض کردن ارادی عضـــلـات کف لگن در تمریــنات کگـــل (Kegel)، میانــ‌ـتـنـه خود را قوی کننـــد. به عقـیـــده پزشـکان، تقویت این عضـلـه در بهـبود بدکاری انزال، انزال زودرس و همچـنــیــن ارگاسـم بدون انزال بســـیار موثر اســـت.
انـــجـــام تمـــرینـــات کگل هم برای خانـم‌ـــهـــا و هم آقایان فواید بســیـــار زیــادی در بر دارد – باعث میـ‌ــشود کنتــرل بســیــار بهـتـری بر اندام جنســـی خود داشــتـه باشـیم و لذت جنـســـی ما را چندیـن برابـر می‌کــند. برای آقایون، این تمـــریـــنـات همچنــیــن توانـــایـــی آزاد کردن مایع منــی به فاصـلهـ‌ـــهـــای دورتــر را نیز بالــا می‌ـــبرد.

اگــر مردها درست قبـل از اینـــکه حس می‌ـــکــنند در شرف انزال هستند، این عضلــه را خم کنــنـــد، می‌توانند بدون انـزال، به ارگاســم برســند. دوست داریــد بدانــید چطور مردهـا میـ‌ــتوانــنــد کار کردن این عضــله خود را حس کنـنـــد؟

ایـــن همـان عضلهـــ‌ای اسـت که برای متوقف کردن جریان ادرار از آن اســـتـــفاده میـــ‌کــنـــیـــد و در مواقع عادی می‌ــتوانـید با منــقــبـض کردن و سپـس رها کردن ایــن عضـــلــه آن را تقویت کنـید. ایــن کار را میــ‌ـتوانید به تنـــهایـی یا در کنـــار همســرتــان انـجـــام دهـــید امـــا نیــاز به تنــفس درســت، تمـرین، عزم و اراده و کمـی خودداری دارد.

یکـــی از بزرگـتـریــن فواید داشـــتـن کنتـرل بر اندام جنـسی ایـــن اســـت که میـــ‌ـــتوانـیـد در یک رابــطــه‌ـجــنسی چنـــدین ارگاسم داشتــه باشیــد. بعد از ایــنــکــه انـزال اتـفاق می‌ـــافـتـــد، یک دوره بازســازی و ریـکاوری وجود دارد که در آن مرد قادر به انزال دوباره نیست. البـــتـه توانـایی نعوظ وجود دارد امـا یک دوره وقفـــه وجود دارد که در مردهای مخــتلـــف متفـــاوت اسـت.

پزشـــکـان از واژه «اجــتنابــ‌ـناپـــذیـری انـزال» برای توصیــف نقــطــه بی‌ــبـازگشت اسـتفـــاده میـ‌ـکــنند که در آن مرد به آستانـه هیــجـــان جنسی رســـیـده است و می‌بایسـت انزال داشــته باشــد. اگـــر مردی بتوانـد خود را بطور مداوم به این نقـطــه برســـاند و بعـد برگــردد، می‌ـــتوانـد تا زمــانــی که بالـاخره انزال اتفاق بیفــتـــد، چنـدیــن مرتـبـه انـــقـبـاضات ارگــاسم را تجــربه کند. و وقتی بالــاخره به انزال رســید، بسیـــار شدیـدتر و عمیــق‌تر از زمان عادی خواهد بود. مردانــی که دوره وقفــه یا بازســـازی در آنهــا کوتاه اسـت هم میــ‌توانـند مدت کوتاهـــی بعد از ارگــاسم اولیـه که با انـزال همراه بوده است، به ارگاســـم خشک دسـت پیـدا کنــند. در هر دو مورد، تاثـیـــر آن یکســـان با ارگـاسمــ‌ـــهــای متـعددی اســـت که خانـمـــ‌هـا دارنـد.

انزال برگـــشتی نقــطـه منفـی این ارگـــاســم‌ـــهــای عالی است. این زمــانـی است که مایع منــی به جای ایـــنـکه از محـل عادی خود بیرون بیاید، به سمت عقب به مثانه برمیــ‌گــردد. مرد همـه لذت ارگــاسـم را احساس میـــ‌کند امـا هیـــچ مایعــی از بدن او خارج نمـیــ‌ــشود. بعــد از ایــنـــکه این اتـفـاق میــ‌افتــد، مرد احـــسـاس خواهــد کرد که ادرار او کمـی تیـــره شده اسـت. انـزال برگـــشتــی یکــی از عوارض دیـــابـــت، MS یا مردهـــایی اســـت که جراحی پروستــات انــجام دادهــ‌ـاند. بنـابــرایـــن اگـــر این اتفاق تکرار شد، حتـــمـــاً نزد پزشـــک بروید.

برعــکس آن چطور؟ یعــنـی وقتـــی فرد دچار انزال می‌ـشود اما هنوز به ارگاسم نرسیـده اسـت؟
اکـــثــر ما میـ‌ـدانـیم که ضعف عمـلکـرد جنـســی در مردان میـ‌توانــد منـــجر به انــزال زودرس، انزال دیــررس و ناتوانــی جنـسی شود امـــا به ندرت از انــزال بدون ارگـــاسـم صحــبتی شده است. در مردانـی که از ایـن مشــکـــل رنج می‌برنــد، میل جنـسی و قدرت نعوظ معـــمولاً مانع نیــســـت. فعالـیـت جنسـی ایــن افـــراد عادی اسـت تازمانـیکـه رابطه‌ـجـنـسـی به اوج می‌ـــرسد و مرد اســـپـــرم آزاد می‌کـند و انـــزال اتــفـاق می‌ــافــتـد اما ارگـاسـم را احســـاس نمـیــ‌ـکـــند.

شاید تعـجـــب کنــید اما مغــز مهــمتـرین عضو جنــسی بدن اســت. ارگــاســـم یکی از فرایــندهـای مغز اســت، درحالیکـه انــزال یک واکنـــش کاملــاً جســمــی اسـت. ازایــنرو مغــزتـان در سیستـــم واکنش جنســـی شما نقـــش بسیار مهـمـــی دارد. به همـــیــن دلـــیل اســت که انـزال بدون ارگـــاسم که گاهــی اوقات با آسـیـب عصـب نخـاعـی و ریـکاوری از جراحــی لگـــن مرتبــط دانــســـتـــه می‌ـشود، امــا تحــت عوامل روحی-روانی ایـــجـاد میــ‌ـــشود.

ایـن مشـکـــل با اسـترس، اضطـراب، مصرف داروهای ضدافــســـردگی، مصــرف الـــکل، افــســردگـی، مشــکلــات احساسی، اضطـراب عمـــلــکرد و آســیـبـــ‌ــهای روحی در ارتـــبــاط اســت. چیـزهـــایـی مثل اسـتــرس و افسردگی فشـــار زیـــادی به مغـــز وارد می‌ـکــند و ایـن فشـــار کم‌ــکم به اندام جنـســی میـــ‌ـرسـد. بهــتـرین روش برخورد با ایـــن مشکـــل، مشورت با پزشـــک متــخـصص و از میـــان برداشـتن موانـــع ذهـنــی اســـت که موجب آن شده اسـت.

آقایون، به خاطر داشـته باشیــد که در همــه این حالـــات، باید رابــطهــ‌جـنــســی ایـــمـن داشته باشید و به راحــتـــی با همـــسرتـان در ایـن موارد گفـــتــگو کنیــد. همیشه استـثـــنایـی برای بدن هر فرد وجود دارد. مشکــل هر چه که باشد، چه جسـمی و چه فکـری، به اعــتـقاد پزشکـــان همــیــشـــه بهترین راه درمـــان ورزش و تمـرین کردن است.

ارگاسم خشک در مردان چه نوع ارگاسمی می باشد

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.