متفاوت بودن رسیدن به اوج لذت جنسی در مردان و زنان

اوج لذت جنسی یا ارگاسم در رابطه جنی در زنان و مردان متفاوت می باشد بسیاری از افراد رفتارها و حالت های متشابه ای در ارگاسم دارند اگر کسی استرس یا اضطراب داشته باشد در رسیدن به اوج لذت دچار مشکل می شود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر متفاوت بودن رسیدن به اوج لذت جنسی در مردان و زنان را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن : ارگـــاسم (ارضـا شدن)یک احساس گذرای حداکــثــر لذت است که با برخی تغـیـیرات فیزیولوژیـک در بدن همـــراه اســـت. در مردان ارضا شدن معــمولا با انـــزال همراه اسـت بنـابـراین تشخــیص آن آسان اســـت امـا تشــخـیـص ارضا شدن در زنان گاهی کمـــی مشکـــل اســت. مرحـله ارگاسم یا ارضا شدن به صورت تخــلـــیه ناگـــهانـی فشاری که در مرحـــله برانگیختـــگـــی و کفه به وجود آمـــده درک می شود.زنان و مردان

اوج لذت جنـــســی در مردان و زنـــان

اوج لذت جنـسی حالـت فرح بخـــش روانـــی و جسـمانـی اســت که در اثر تحــریک جنسی به دست می آیـد و با انزال، سرخ شدن یا تشنــج همـراه است. در زنها و مردهــا هنــگــام رسـیـدن به اوج لذت جنــسی و ارضـــا شدن عوارضی بروز می کند. برای مثــال ضربـان قلب بیـشـــتر می شود بدن گرم می شود و گهگـــاه در بدن لرزش هائی بوجود می آیـــد. و به طور معـمول شخـص احـساس سرمـــا می کند ( که الـبتــه ایـن حالـــت معـمولا در شروع عمل جنـسـی و معــاشقـــه رخ می دهـــد).

نشــانـه های فیزیولوژیــک اختـــصـاصی در ارگـــاســـم یا ارضا شدن زنـان :

ارضـــا شدن لذت بخش تریـن مرحـــله احــسـاس جنســـی اسـت. در مرحله ارگـاسم انــقبـــاضات ریــتمیـک و ریـــفـلـاکــســـی در عضلات کف لگن و اطــراف واژن، پرینـه و مقعد و همـیـن طور در رحـــم ایـجاد می شود. ارگاسم یا ارضا شدن از طریـق اثـــر روانـی ( از بین رفتن مرزهــا و جدایـی ) و اثر فیزیولوژیک (آزادسازی اکســـی توسیـن) باعــث نزدیـــکی زوج می شود. تغـــیــیـــر سریـع رنــگ لب های فرج (لبیــا)، انقــبـاض واژن، رحـم و اســـفنــکـتـر مقـعد، رفع احـتـقــان آرئول، افـــزایـش شدت نبـــض واژن و افـــزایش سطح پرولاکـــتــیـــن از نشــانـه های ارگـاســم یا ارضـا شدن در زنـان اســـت.

عوامـل ارضـــا شدن زنــان چیـســت؟

ارضـاع شدن می توانــد طی تحریــک جنــسی مکـــان های متـــنوعی در نواحـــی جنـــسـی یا غیرجنسـی ایــجـــاد شود. کلیتوریــس و دیواره قدامـی واژن شایــع تریــن مکـان های تحــریــک هســتنـد. تحـریک غدد دور مجــرای ادرار، سیــنه، نوک سیــنـه، رویاپردازی یا هیپنوز نیــز منــجـــر به بروز ارگـــاسم می شود.

نشـانه های ارضا شدن زنـان:

زن ها در هنگام ارضا شدن مقداری قطــر رحــمشـــان افـــزایـش یافـته مایعی لزج از آن بیرون می آید. ایـن مایــع غالبا بیـرنـگ است که موجب می شود عمـــل دخول آسانــتر صورت گیـرد. در زن ها قســـمـــت داخلـــی رحـــم کمـــی تنـــگ تر شده، نوک سیـــنه ها کمــی سفـــت می شود. احـــساس گرمـــایـی که به زن دســت می دهـــد برای این اســـت که منی کامـلا گرم وارد بدن زن شود زیـرا سرمـــا اســپـرم ها را می کشـــد و منی با پرش به بیـرون پرتـــاب می شود در زن ها معمولا بعــد انــزال مرد و تمام شدن شهوت او شهوتشــان می خوابـــد.

این نکتـــه بایــد مورد توجه قرار گیــرد که چون در خلال عمــل جنسی به دلیـــل شور و هیجـــان حواس انسان زیـاد متمرکــز به اطـــراف خود نیست بر اثـــر شدت شور جنــسی گه گاه به یکـــدیگر فشـارهائی وارد می کننـد که بعـــد از عمل جنســی درد زیــادی احسـاس می شود. مثلا در بعـضـی موارد پای ایـشان به فرش و مانـند آن مالـــیده می شود و یا بر اثــر فشار زیــاد هنــگام دخول حوالی آلـت تناسلـــی ملتــهب می گردد.

حد و میزان مطـلوب برانگـــیـزش جنـــســـی زن، به انـــدام فیزیولوژیکی و واکـنـشـهـای آموختـه شده به وی بسـتگــی دارد. برای رســـیـدن به اوج لذت جنسـی چه از لحــاظ روانی و چه جسمی، تحـــریــک جنـــســـی لازم اســت. بعـضــی زنان با خیال پردازی و بدون تحــریـــک اندام جنســی به ارگــاسم می رسنــد. درصد کمتـــری تنـــها با لمـــس و باز هم بدون تحـــریک انــدام جنـســی اوج لذت جنـسـی را تجــربه می کننـــد. برخـی هم ارگـاسمــهای خود به خودی دارند و بعـــضـــی ارضــا شدن در خواب را تجـربـــه میکنـنــد. بر خلــاف ایـن اســتثنـــائات اغلـــب زنـها برای رســـیـــدن به اوج لذت جنــسی به تحـــریـک زیاد و طولانـــی مدت اندامــهای جنـــسی نیـــاز دارند.

عوامـل روانی مرتبـط با ارگـاسم زنــان

بعـضی از افــراد ارضا شدن در خواب را تجربـــه میکـنـــند

سن، تحـــصیلـــات، کلـاس اجـــتـــمــاعی، مذهب، شخـصـــیــت و ارتـباطـــات بین فردی عوامـــل روانی اجـتـمــاعـــی هستــند که روی توانـــایی ارگــاســم تاثـــیـر دارنـد.

شایــع تریـن علت روانــی برای اختــلال ارگـاسم پایــش وسواس گونه خویشـــتن در مرحــلـــه تحریـک اسـت که غالبا با اضـــطـراب و افـــکار گیـــج کنـــنــده و منفــی و خودشکـــن همراه اســـت. ایــن زنـان به حدی در مورد رابطــه جنــســی خود نگـران شکســـت هستــنـد که قادر به کســـب آرامش به منـظور بروز بازتـــاب عصــبـــی طبـیعـــی برای ایـــجــاد ارگـاسـم نیــستــنـــد و ناخودآگــاه خودشــان باعـــث مهار این عمـلکـــرد طبــیعـــی می شوند. ایـــن نوع اضطــراب، اضطراب نمایـشـی نامیـده می شود.

عوامل فردی مانـــنـد احسـاس ضعــف عمومی و کمبود احـساس سلـــامـت جسمی، تجارب منـــفـــی جنسـی قبــلی و استــرس های زنــدگـــی، بیـکاری و خصومت های روزانــه، احــساس منـفـــی نســبـت به همـــسـر، کیـــفیــت بد ارتبــاط زن و شوهر، فقدان صمـیمیــت و تفاهــم جنســـی باعــث کاهش ارتـبــاط جنــســی و اخـتـلـــال عملکرد تمام مراحـل جنـسی و همــچـــنــیـــن اخـــتــلال ارگاسم می شود.

اختــلـــالات مربوط به دوران کودکی، اخــتـــلـال در مرحلـــه اجـتــمـاعـــی شدن و وجود یک تفکر غلـــط در مورد رابــطـــه جنســـی و نگرش منـفـــی در مورد لذت جنســـی، جهــت گیـــری جنـسـی یا هویت جنـــسی تاثیــر منفی روی عمـلکرد جنـســـی و ارگاســم در بزرگسالی دارد. ایـن سوابق در دوران کودکـــی مربوط به نگـرش والدیـــن نســـبـــت به رابطـه جنسی است.

وجود سابقه سوءاســتفاده جنـسـی در دوران کودکی و احساسـات منفـــی در مورد تمایـلـات جنــسی، مشـکلـــات ارتـبـــاطی با همــســر و کاهـــش اعتـمــادبـه نفس، احـســاس منفـــی زن در مورد خودش از نظـر شکــل بدن، زیـبـایی و ترس از، از دســت دادن کنـــتـــرل اثـــر عمیـقی بر عمـــلـــکــرد جنسی و به خصوص ارگـاســـم دارد. اضطـــراب نیـز نقش مخـربـــی بر عملکـرد جنسی و به خصوص ارگـــاسم دارد.

برنــامه های متـــعددی برای درمـان اختلـال ارگـاســم پیـــشنــهــاد می شود از جمـله بررســـی و درمان اختـــلــالــات طبــی، روانـــی و سوءمصـــرف مواد، آموزش جنـســـی و ایـجاد مهــارت ارتباط و مهــارت های جنـسی، مشــاوره برای کاهـش اضطراب جنســـی و عمـلـکردی. ورزش ایروبیک منـــظـــم، افزایــش احـــساس مثبـــت، نشاط با کنـــتــرل وزن بدن، ورزش های مفـرح، افزایش صمیـــمـــیت جنـــســـی و تغییر در روش های روتیـن و کلــیشه ای ارتـباط جنـــسی با همسر نیـز به ارگاسـم در زنـــان کمــک می کند.

نشـــانـــه های ارضــا شدن مردان:

در مردهـــا آلــتـــشـان سفت می شود و مردهـــا بعد از ارضا شدن مایعی لزج از آلــتشـــان بیرون میایـــد. مردهــا پس از ارضــا شدن آب دهـان ترشــح و میــزان تنفس افـزایش می یابـد. در مردهـــا بعـــد از انزال بدن سســـت شده و احــســاسـی دسـت می دهد که معمولا چشمانشـــان را می بندند و بلـافـــاصله بعــد از انـزال عمــل ادرار کردن به خوبی صورت نمـی گیـرد. زیرا دریچـــه پروستـــات به شکـل خودکـار کمـــی باز و بســتـــه می شود.

چرخـه واکـنــشـهـــای جنسی می توانـد به چهــار مرحـله تقــسیم شود:

ارگاســـم یا ارضا شدن از طریــق اثــر روانـــی و اثر فیزیولوژیک باعـــث نزدیکـی زوج می شود

تحــریـــک، پلــاتو، اوج لذت جنــســـی و مرحـــلـــه آرامـــش. ایـــن مراحــل تفکـیک پذیـر نیستند. یعــنی یک مرحلـــه، کامـلــا تمـام نمــی شود تا بعـد مرحـــله دیگـری شروع شود. در حقـیــقـــت ایـن مرحـــلــه بنـدی فقـط برای توصیف ترتیب عکس الـــعـــمل جنــســـی اسـت که معـــمولا در یک روند پیوسته واقـعـــی اتفاق می افتــد.

1– مرحلــه انگیزش (تحریـــک):
وقتــی بر اثــر تحـریـــک، خون در انـدام جنـسـی جمع می شود کلیتوریـــس سفت می شود و در همـــان لحظه مهــبـل شروع به ترشح مقـداری ماده لیــز کننـــده می کنـد، همـــچـنـیـن سطــح داخـلی دیوار لوله واژن بر اثر نوعی فرآیـنــد تعـــریـــق، با یک ماده لیز کنـنـــده پوشیـــده می شود. سیـــاهرگ مهـــبـــل گشادتر و پر از خون شده، رنگ مهــبل تیــره تر می شود. در همــین زمــان میزان ضربـان نبض و فشار خون به طور قابــل ملـاحظـه ای بالـــا رفـتــه، در انــدامــهای جنسی حرارت و تورم احـساس شده و برانگیــخـــتـــگی زن از مرحلـــه تحریـک به مرحـــله پلــاتو (دوام برانـگیـخـــتــگی جنــســی) پیـــش می رود.

2- مرحــلـــه پلــاتو (دوام برانـگــیـختگی جنــسی):
بافـــت دیواره یک سوم خارجی واژن به علت پرخون شدن، متورم می شود که در نتـــیــجه، موجب تنـــگی ورودی دهــانـه مهـــبــل می گردد. به ایـــن مرحله سکوی ارگاسـم می گوینـد.

در ایــن مرحـلـــه به نظــر می رســـد (کلیتوریــس) در زیـــر یک کلاهک رفــتـه یا به داخــل کشیــده می شود اما در حقیــقـــت، کلـیـتوریس به عنوان یک گیــرنــده تحــریکات، درجــهـت پاســـخ به تحریک مستــقـیـــم نواحی مجـــاور کمک می کنـــد. رحم، لوله رحــم و تخـــمـــدان بزرگـتر شده و تنـــفــس، ضربــان نبــض و حرکات زن سریـعـتـــر می شود.

3- مرحله اوج لذت جنـــســـی:
لوله واژن به طور ریـــتمـیک شروع به منـقبــض شدن می کند. همـچــنـیــن انـقـــبـاض غیرارادی اسـفــنـــکــتر مقـــعـــد نیـز در ایـن مرحلـه پیـش می آیــد. تعـداد نبـض و میزان فشار خون بالــا می رود. افزایـش انـقباض عضـــلـــات و ممـلو از خون شدن سیاهـرگ موجب رسیـــدن به اوج لذت جنسی می شود. همـــچــنیـن باید در نظر گرفت ارگاسـم یا به طور مثـال عکـس الـعمل طبـــیعـی زانو نمــی توانـد به زور صورت پذیـــرد، این بازتــابـهــا به طور طبــیـعی اتـــفاق می افـتنـد.

4- مرحلـه آرامش:
در ایــن مرحـلـــه، احـتـقـــان یک سوم خارجـــی واژن و احتــقان عروقی تغـــیــیر کرده و از بیــن می رود. ضربان نبـــض کاهـش یافته و بافت ها از تورم خارج می شوند. رنـــگ تیـــره واژن به رنـگ اولیه باز گشته و انـــدام های جنــسی به حالـــت طبیـــعی اولیـــه خود بر می گردنــد. بدن آرام و سست شده و گاهی عرق می کنـــد.

قابـــل ذکر اســـت در پاســخ فیـــزیولوژیـکی زن به تحـــریکــات جنسی، اعـضـاء غیـــر تنـــاسلـی بدن نیـز واکـــنــشـهایی دارنـد از جمـلـــه:تغـــییـــراتی در پســـتـــان، در بعــضی موارد احـساس اجبار در دفــع ادرار در طول آمــیـزش یا پس از آن، افزایش فشـار خون، افــزایــش ضربان قلـــب، افزایـش تعـــداد دم و بازدم و نفســهـــای عمــیـــق، تعـریــق ( ایـن واکـنــش در افراد متفاوت است، در مرحــلـه رســیــدن به آرامــش بعضی احســـاس گرمــای شدیــد می کنــنـد و بعـــضی احــساس سرما. در بسیاری موارد در قســمـت های مختلــف بدن قطـرات عرق جاری می شود.)

متفاوت بودن رسیدن به اوج لذت جنسی در مردان و زنان

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.