ازدواج احسان علیخانی با دختر مورد علاقه خود!!

ازدواج احسان علیخانی در فضای مجازی تبدیل به یک سوژه شده است ولی انگار این مجری خوش تیپ و محبوب ماه عسل قصد ازدواج با هیچ دختری را ندارد و بی شک همه چیز یک شایعه می باشد احسان علیخانی همچنان مجرد می باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر ازدواج احسان علیخانی با دختر مورد علاقه خود!! را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

ازدواج احسـان علـــیـــخـــانــی

هر سال همـــزمـــان و پس از پخش ماه عسـل شایعـــات فراوانی درباره ازدواج احســـان علـیخانی وزندگی شخــصـی او منتشر می شود که به نظــر می رسد تنـــها به خاطـر دیــده شدن سایـــت های خبــری استو هم چنـان خبــری از ازدواج این مجــری نیسـت.

با این حال خود احـــسان علــیخـــانـــی در برنــامه های پیشـــیــن ماه عســـل درباره عدم ازدواج خود گفتـه بود.او در یکی از قســـمـــت های ماه عسـل درباره عدم ازدواج خود گفتــه بود:چرا ازدواجـــهـــای جوانــان امـــروزی دوام ندارد؟
سوژه شدن ازدواج احـــسان علیــخـانـــی در ماه عسل

مهـــمان برنامــه پاسـخ داد: خانم ها مقــصر هســتـــنـد چون زمـانــی که مردها خســتـــه از سر کار به خانه می آیـــند مدام غر می زننــد.علـــیـــخـــانی با توجه به انـــتقادهای زیـاد خانم ها از لحن صحبتــهای خود علیخـــانـی در مورد خانم هادر برنـــامه های قبــلی «ماه عســـل»، لبخــنـد زد و گفت: خانـــم ها به انـــدازه ی کافـــی از ما شاکـــی هســتنـدالبـــته آقـــایون هم یادشان می رود که مشــکــلــات بیرون را داخـــل خانه نیــاورنـد.

بعـد یکـی از مهـــمـــانـان از علیـــخانی پرسیـــد: چرا شمــا ازدواج نمـی کنـیـــد؟ علــیخــانـی پاســخ داد:ما گرفـتـــار کار هســـتــیـــم الـبتــه با دیــدن این بزرگواران فهمیدیــم ما تا سن ٩٢ سالـگـــی برای ازدواج فرصت داریـــم.


سوژه شدن ازدواج احــسـان علیـــخـــانـــی

تکـلـیف ادعای عجــیـب مهـــمان «ماه عســل» چه شد؟

چهارمیــن برنــامـه ماه عســـل سال ۱۳۹۷ با صحبـت های علــیـخانی دربـــاره تکـلـــیـف وضعــیت داروی سرطـان در برنامـه گذشــته شروع شد.

در ابتـدای برنامــه احـــسان علــیـــخـــانی از همکـاری دانـــشــگاه تهـران برای تشخیـــص و تاییـد داروی سرطان مورد ادعای دهـــقان خبر داد.او اعلـــام کرد که مقـرر شد دانشـــگــاه تهران روی ایـــن دارو بررسی کرده و تا زمــانـــاعلـام نتیـجه کاشــف ایــن دارو دهــقان نیــز آن را به کسـی تجویز نکنــد.

علیـــخـــانـی همـــچنیـــن اعلام کرد نتـــیـــجـه تحقـیـــقــات و تایــید ایــن دارو از طریـق برنامـــه ماه عسـل به مردم ایران اعـــلــام خواهد شد.در ادامـــه برنامه زن و شوهری مهـــمـان برنـامه شدند که شوهر او معـتـاد بود و در خانـــه تریـــاک می‌کشـــیـــد.همـــسرش اعـــلـــام کرد که نمـــی‌ـدانسـت تریاک چیســـت و شوهرش به او گفــت:داروست و پس از مدتـی ایـــن دارو هر روز توسط او مصرف میـ‌ــشـــد.

همـســرش او را آقا رضـــا صدا می‌ـــکرد که پس از دقـایــقـی در برنامه مشــخص شد او از ترس او را اینـــگونه خطــاب میـ‌ــکرد.همــسر در ادامـــه گفـــت که من از حضور در ایــن برنـامــه به دنـــبال گریـه و زاری و بیــان گذشتــه نیـسـت بلــکـه قصدم کمـک به خانـم هایــی، چون خودم اســـت.

او در ادامـه گفــت که شوهرش قبل از ازدواج اعتــیـــاد داشـته اسـت. او به انـــدازهـ‌ـای به خود میــ‌ـرسیدکـه از چهـــره اش اعــتـیاد مشخص نباشد و خود نیز از او پذیـرایـــی میـ‌ــکرد واگـر چنــین کاری نمــی‌ـــکرد با مشکلات روبه رو می‌ــشـد.


مهـــمـــان شب دوم احســـان علــیــخــانـی

شوهر گفت که وقتــی مشـکـلـات اعتیـــاد و زندگیـم زیاد شد به سمت مصـرف شیـشـه رفــت،ــدعوا و جر و بجـــث بیــش از همیـشـــه در زندگــی پیدا شد.

همسـر از دلسوزی و ناآگــاهـی خود گفـــت که اگـر با غرور و جسارت در همان دفـعـه اول برخورد می‌کردمبا مشکـل فعلـی مواجـــه نمـــیــ‌شــدیــم. او گفـت که بار‌ــهـا شده اسـت که جدا شده ام،ـامـــا بعــد از یک هفـته برمـی گشتــم.

مشکـــلـــات تا جایی رســـیـــد که شوهر شبــ‌ـــها به زنــش شک میـــ‌کــرد و تهـــمــت میـــ‌ـــزد.ایـــن مشکــلــات به جایی رسـید که دختــر برای بزرگ شدن به خانه بهـزیــســـتی پناه برد.

زن از درگیری پســـر و پدر در یکـــی از تهـــمــت‌ــها خبـر داد. فرزنـد پسر از تهمتـ‌ــهــایی کهــپـدر به مادر میـــ‌ـــزد ناراحـــت شده و با پدر گلـــاویز می‌شود.عمـــاد فرزنـــد پسـر از خانه بیـــرون رفت و نیامــد. مادر به دنبال عمـاد میـ‌ـگردد، امـا چون فرزنــدش را پیـــدا نمیــ‌ـکــند به دادگستـری رفـت.

زن و شوهر در دادگاه برای طلــاق حاضـر شدنــد و او از شوهرش می‌ترسیـد.زن به دنــبـــال بزرگ کردن آرمیـتـا دخـتــرش بود، اما شوهر مخالف بود و در این میــان مرد به دنبال زن در خیـابـــان می‌افتــد.وحشـــت زن به انـــدازهـــ‌ـــای بود که به سوی قاضــی پرونده اش رفـــت. قاضـی او را به بهزیسـتـــی معــرفــی کرد.

زن بیان کرد که بهزیسـتـــی محیـــطی نداشـت که ارمـــیـتـا در آن جا بماند. به مسئول بهزیـــسـتـی گفت که ارمـــیــتـا جایـــش ایـنجـــا نیــســت و از او مراقـبــت کن. فرزند پســر هم اصلــا معــلوم نبود کجا رفــتـه اسـت.


عکـس احـــسان علــیخانی

پدر نیـز تا سه ماه به دنـــبـــال خانواده میــ‌گشـت.

مرد اعــلام کرد که در همان اول فکـــر میــ‌کــردم که زن با مردی اســـت و ازدواج کرده.مرد در جنـــگ با افـکــارش برای گشـــتـن خانواده و آوارگـی در مشهد بیداری در ذهن و قلبشاتـــفاق می‌ـــافــتـــد و به امـــام رضــا (ع) پناه میـبـــرد. صبح تا شب در حرم امــام رضا به راز و نیاز مشــغول بودتـــا ایـن که رفتـــن خانواده برای او عجز و نابودی بود. جرقهـ‌ـــای در او خورد و آن این که با حاج آقا سیدی آشـــنا شد.او گفــت: دخترش در مهـر امـــام رضا بود و سیدی شرط دادن بچه را ترک اعتــیـــاد دانست.

زن شوهرش را دوست داشـت و قرار شد شوهر اعـــتیاد را ترک کنـــد. فرزنـدش عماد نیز در این میان پیـــدا شد.زن گفت که اصلــا امیدی به بازگـشت زندگــی نداشت و کمـک خدا بود که ایــن زندگـی دوباره روبه راه شده است و در کنـــار هم زنـــدگی می‌ـکــنـــنــد.در ادامه شوهر بیان کرد که این که توانـســته ام ترک کنــم و خانواده ام را کنار خود دارمـــدلـــیــلـــش کمـک امام رضــا (ع) اســت. آرمیــتـا در ادامــه برنـامــه در اســتودیو حاضــر شد و در کنـــار پدر و مادر قرار گرفت.

مهـــمان بعدی برنــامـه چهـارم ماه عسل زنی بود که پدرش اعـتـیــاد را تجــربـــه کرد.آرزوی ایـن زن ایــن بود که هیچ دخـــتــری به خاطر پدرش سر افــکــنده نشود.او گفـــت که با پدرش دوست بود و او همـــه چیز را با پدرش بیان می‌کــرد، اما وقتی که برادرش فوت میــ‌ـکـنـدپـدر معــتـاد میـــ‌شود و کسی که طاقت اشـــک دخـتــرش را نداشت اشــک دخــتـــرش را در می‌ــآورد.
تکلیــف مهـــمــان ماه عسل چه شد؟

پدر ۱۰ سال مادر و دخـــتـر و همسرش را ترک می‌ـکـــند.دخـــتر میــگوید ۴ سال در مشهــد به دلــیــل ایــن که همــسرش اهـل مشـهــد بود زندگــی کرد.برایـــم این دوری بســـیار سخت بود به ویژه که مادر هم دور بود.

او از ترک اعتیـــاد پدر در کمـپ گفت و ایــن که هر بار رفـت و دوباره رو به اعتیــاد آورد.دخـتـرش در بار اخـر با او اتـمام حجت کرد و گفـــت که دیـگر طاقت ندارد و کسـی هم جز پدرش ندارد.در نتیـــجه این حرفــ‌ــها پدر تحت تاثـــیر قرار گرفـت و دیگـر به سمت اعتــیــاد برنـگشــت.

او از زخم زبـــانـــ‌ـهای همســایـه‌هــا و اهــل محـل میـــ‌گـفـت و این که بسیـاری از کار‌هــای ناپــســـنددر محل را به پدرش نسبت میـــ‌ـــدادند در حالی که پدرم ذاتا اهــل خیـر و کمک کردن به دیگران بود و دلیــل ایـن تهـمـــت‌ـهــا اعـتـــیـاد بود.

او همــچـنیـن از تلاشـ‌ـهـای مادر برای ترک پدر گفـــت و ایــن که تا جایی تلـاش کرد که دیـــگـر بریـدو خســـته شد و ۱۱ سال اســـت از پدر دور اســـت.

علـیخــانـی گفت که ایـــن کار بزرگی اسـت که یک دختر که ازدواج کرده و دو فرزنــد دارد باز همپــای پدرش که همه دنیا او را طرد کرده انــد ایـــســـتاد و تلاش کرد.دختــر از آرزویش برای بودن پدر و مادر در کنار هم گفــت و ایـــن که سر یک سفــره غذا بخورنـد و این که تکـــیـــه گاه هر دختـری پدرش اســـت.در پایان علـــیخانـی از تمایـــل پدرش شرکت در برنـامه ماه عسل پرسـیـــد که با جواب مثـبت دخـــتر رو به رو شد.

ازدواج احسان علیخانی با دختر مورد علاقه خود!!

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.