ازدواج با چنین فردی هرگز درست نیست

همان هایی که چشم بسته و از روی احساسات عاشق می شوند و بدون توجه به مسائل اصلی ازدواج از جمله اصالت خانوادگی تصمیم به ازدواج میگیرند معتقدند که خودش مهمه نه خانواده اش در ادامه جزئیات بیشتر ازدواج با چنین فردی هرگز درست نیست را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

بـــا فردی که ایـن نقطـه ضعف را دارد ازدواج نکنـیــد!!

به گزارش سایت دانستن: ازدواج های احـــساسی، چشـــم بســتــه، عشق و عاشقــی و … ایــنـهــا دســـتـــه ای از ازدواج هایی اسـت که باعـــث می شود فرد چشمش را روی ملاک های اصـــلی ببندد و فقــط به عشـــقــی که در سرش پرورانده است فکـــر کنــد. یکـی از آن معـــیــارهــای اصـیل در ازدواج اصالــت خانوادگــی است.
حتـمـا شنیـده ایـــد که در ازدواج کردن با دخــتر می گوینــد مادر را ببـین دختر را بگـیــر و برای پســـر هم پدر را ببیـــن پسـر را انـتـخـاب کن! حالـــا فرض کنـید که فرد در خانواده ای بزرگ شده باشــد که نه مادر با اصـــالـتــی دارد و نه پدرِ با اصالتی و به قولی فرد در خانواده ی نجـیـــب و موجهی بزرگ نشده اسـت ؛آیـا از ازدواج با چنـین افرادی بایــد اجــتـــناب کرد؟ اصالـــت خانوادگـی چقـــدر در ازدواج مهم اســـت ؟

یکـی از مسـائلی که در پیوند میان دخـــتـر و پسـر بسـیـار موثر اســت بحــث فرهنــگ خانوادگـیــست که عدم توجه به تفـاوت های فرهــنگـــی در آیــنده مشـــکلات زیادی را به دنــبـال خواهد داشـــت. بحث اصالت خانوادگـی در ازدواج تا جایـی اهمــیــت دارد که اسلـــام تاکــیــد می کنـــد “دربـاره سابـقــه ی خانوادگی همــسـر آیـــنـــده تحقـــیق کنید چرا که اصالت خانوادگــی در زنـــدگـــی جدید و نسل های بعد تاثـیر خواهد گذاشـت.” در اصــالـت خانوادگـی توجه به دو عامل وراثــت و تربـــیــت از اهمیت به سزایی برخوردار است.

معــیـارهـــای اصـــالــت خانوادگی چیست؟

بعــد از تاکیدات فراوان بر داشـــتـن اصالـــت خانوادگـی طرف مقـابل در ازدواج ،نکته حائز اهــمیـت این است که با توجه به چه معــیــارهایــی می توان به اصـالــت خانوادگـــی پی برد. دکـــتر امــیـر حســیـن بانـکـــی پور فرد کارشناس مســائل خانواده معـتقـد است که اصـالت خانوادگــی دو معنـــا دارد:
_ یک معنــایـش این است که اســاسا پاک باشـــند. در اصل خانواده ای اصـــیــل است که در منـــطقه، شهـر، و بلـاد خودشـان خوش نام باشـــنـــد و شهرت به بدنـــامـــی نداشته باشند.
_ دومیـن جنبـــه اصالـت خانوادگـی این اسـت که رابطـه فرد با خانواده اش از هم گســـیختـه نبــاشـد چرا که ممـکـــن اســـت فرد خانواده ی خوش نامی داشتـــه باشد اما هیــچ پیوندی با خانواده اش نداشته باشــد و هیـچ اعتـــقـــادی به باورهای دیـــنــی و مذهـبـــی و حرام و حلـــال و … نداشته باشــد.

خودش مهــمـــه نه خانواده اش!

همــان هایی که چشــم بسته و از روی احساســـات عاشق می شوند و بدون توجه به مســـائل اصــلــی ازدواج از جمـلـــه اصالــت خانوادگـــی تصـمـیـــم به ازدواج میــگـــیرنــد معـــتقدند که خودش مهمـــه نه خانواده اش! اما این حرف تا چه حدی درسـت اســت؟ آیــا اگر کســی در خانواده ی با اصالـــتی بزرگ نشده اســـت و در مقابـــل ،خود فرد هم خانواده اش را تایـــیـد نمی کنــد و زمـــیـــن تا آسمــان با خانواده اش متـــفـــاوت اســـت باید قربانـــی شود و مدام الــعــمـــر بخــاطــر خانواده اش از ازدواج محـروم شود؟
از نظــر دکــتر بانـکــی پور، فرد ممکن است هر فردی نقطه ضعـــفـــی داشـتــه باشـد مثـــلــا یک نفـر بیــمـاری داشـــتـــه باشـــد یا فردی اخلـاق مناسـبـــی نداشــتـــه باشــد و یا زیـبـــا نباشد و … ؛نداشـــتـــن اصالت خانوادگـی هم در واقـــع یک نوع نقـطــه ضعـــف است امـا با ایــن وجود هم نمـــی توانـــیم بگوییــم کســی که نقـطه ضعـــفـی از جمــلـه خانواده بی اصـالتـی دارد پس نبـــایـد ازدواج کنــد . در ازدواج با چنـــیـن فردی ابتــدا بایــد نکات مثـبت فرد را یاد داشـت کنـــیم و در کنـارش نقطـه ضعـــف او را هم در نظر بگیـــریــم و در نهایـت بسنجـــیم که آیـا نکات مثبـــت او به انـــدازه ای اســـت که بتوانیـــم چشــمـــمـــان را بر روی نقطـــه ضعــف های او ببنـــدیم یا نه؟!

اگـــر جوابتـان مثـبت بود حال باید در زمیــنـــه ی نقاط ضعـف از جمـــلـه نداشـتن اصـــالت خانوادگـی با تحقـیـــق کردن به ایـــن نتـیــجه رسـید که فرد با خانواده اش متـفاوت اســت و می توان به او به عنوان همـسر ایــنــده تکیـــه کرد همـچــنیــن بایـــد به ایـن نکــته توجه داشـت که کســـی که چنیــن فردی را می پذیـــرد ممـــکن اسـت خودش نقاط ضعـــف دیــگــری داشتـه باشـــد لذا نبـــایـد دنـــبـال ایده آل باشد.

با تمام این اوصاف و با توجه به رعایت همه ی جوانـــب گفــته شده امـا توصیـــه اکــثـر مشـاوران ازدواج و تاکــید اسلام بر این است که تا جایی که می توانید از ازدواج با خانواده بی اصـــالــت دوری کنیـــد.

ازدواج با چنین فردی هرگز درست نیست

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.