ازدواج هوشمندانه و نکات مهم برای انتخاب همسر

انتخاب همسر در مرحله اول بسیار مهم می باشد فردی که برای خودش همسر انتخاب می نماید باید موارد زیر را در نظر بگیرد تا در آینده دچار مشکل با همسرشان نشوند بیشتر طلاق ها از روی ازدواج های اجباری یا احساسی می باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر ازدواج هوشمندانه و نکات مهم برای انتخاب همسر را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

ازدواج یعنـی همــبــسـتگـــی روانـــی، ذهـــنی و جســمی دو نفر با هم. انــتـخـاب همــسـر و ازدواج جز مهمـــترین تصــمیـــم های زندگی هر فرد اســـت که مســتقـیــما بر آینده وی اثــر می گذارد و ایــن پیوند زناشویی برای هر دو نفـــر از حســاســـیت بالـــایـــی برخوردار اســـت. نکاتــی قبل از ازدواج وجود دارد که اگـــر رعایـــت شود به ازدواجی موفق می انجـامـــد.

آیـــا تعـــریــفـی مشتـــرک از ازدواج دارید؟

به گزارش سایت دانستن: ازدواج یک رابطه حقوقی صمیـمــی است که به تحول خانواده می انـــجـــامـــد. ازدواج همـراه با تفــاهــم منـــجر به احســـاس رضـایـت می شود. علاوه بر ایـــن، ازدواج های سالم محـــیـط غنی و با ثبات برای رشد کودک فراهـــم می آورد. برای ازدواج موفق، هر دو طرف باید از نظــر روان شناخــتـی بالـــغ باشنــد و قبل از ایـــنـکـــه ازدواج کنند، باید درک خوبی از یکــدیــگر داشـتــه باشـــنــد. علــاوه بر ایــن، آنـــهـــا بایـد از لحـــاظ مالـی تامیــن و دارای برنامه بلنــد مدت برای خانواده باشــند.

چقــدر یکدیگــر را درک می کنـــیـــد؟

قبل از ازدواج ، مهـــم اسـت که هر کدام از طرفین درک درسـتی از یکدیــگر داشته باشـــنـــد. علاوه بر شنـاخت و درک نقـاط قوت و شایـسـتــگـــی های یکـــدیـــگر، نقـاط ضعـف ها را نظر مدنظـــر قرار دهـــنـد. ایـــن امــر بسیـار مهم بوده و می توانــد از ناامـــیدی و اخـــتـلـــافـات آتی بکـــاهد.

زوجیـن بایـد با یکدیگـر ارتباط برقـــرار کننـــد. آنهـا بایـد یاد بگیرنـــد که آرامـــش داشـتـــه باشند و در حل مشــکـلـات مشارکـــت کنند.

آیا می توانــید با خانواده و دوستان همـــسر خود ارتباط برقرار کنید؟

علاوه بر ارتــبـاط با همســـرتان، برقراری رابــطـــه خوب با خانواده و دوستـان وی نیز بسیـــار مهـم اســـت. شما بایـستـــی برای شنــاخــت بیشــتر، خانواده و دوستان همســر خود را بپذیریــد و به جمـع آنــان بپـــبوندیـد. این کار می توانــد در آیـــنــده زنــدگـی زنـــاشویی شما را مســتــحــکم کنــد و روابط اجـــتماعی شمــا را بهـــبود بخـشد.

آیــا می توانــید پس از ازدواج همــســـر خوبی باشـیـد؟

امروزه مردان و زنـــان معـمولا نقــش ها و مسئولیـــت های مختـــلفی در زنـدگی اجـتـمـاعــی و خانوادگی دارند. بنــابـراین، ایــن احـــتــمال وجود دارد که فرد انـتــظــارات متـــفـاوتی در مورد نقش شریـک زندگـی خود پس از ازدواج داشتــه باشــد. به همـــیـن خاطر، قبل از ایـــنـکـه ازدواج کنــیــد، مهـــم اســت که در مورد نقـــش ها و مسئولیـــت های همـــسـر خود در خانواده فکر کنـیــد. برنـامـه ریزی دقیــق و صحــبت درمورد ایــن موضوعات می تواند از مشـاجره های غیر ضروری در آیــنــده جلوگیــری کند.

مهـــم اسـت که حجم کار و مسئولیت های خانوادگی در خانواده را تقســـیـم کنیــد.

چگونه باید هزیــنه های خانواده را مدیـریــت کرد؟

قبل از ازدواج مهـــم اسـت که در مورد هزیـــنه های آیــنده در خانواده صحـــبت شود. یک برنـامــه بودجـه مالـــی طراحی کنـید که مقـــرون به صرفــه باشد. این کار می توانـد به شمـا در درک نگـرش ها و ارزش های یکـــدیـگر در مورد مســائل مالی کمـک کند.

بررســـی وضعـیت سلـامت قبــل از ازدواج

برای حفــظ سلـامـــت زوجین و فرزندان آنــان در آیـنــده مهم است که وضعـــیت سلـامـت آنان قبـــل از ازدواج بررســـی شود. در صورت وجود هر گونه اخـتلال ژنتیکی در خانواده، بایـستــی به دنـبـال مشـاوره پزشکـی باشـــیـد.

آگــاهی در مورد رابطه جنـــسـی

رابـــطـــه جنــسی نیاز اســـاســـی هر فرد اسـت. علاوه بر ایـــن، یکـی از راه هایـــی است که هر فرد می تواند احــساسـات خود را بیان کنـد. دربـاره تفاوت های جنــسی از جملـه تفـــاوت های جسـمی بین مردان و زنـان اطـلاعات کســب کنــیـــد تا بتوانیـــد در زنــدگــی زناشویی خود رابطـــه درستی برقرار کنــیــد. همـــچـنیـن در خصوص بچـه دار شدن قبل از ازدواج نظـرهمـســرتـــان را بپرسید. این امـر می توانـد زمــان بچــه دار شدن، تعداد فرزندان و حتـــی جنـــسـیـــت ترجـیــحـی آنـــان را شامل شود. در مورد روش های پیشگیـری از متخصـــصیـــن پزشـکی مشـاوره بگــیرید و با آنهـــا در مورد روش های منــاسـب پیشگـــیـــری برای شمــا و شریک زنـــدگــی تان اطـــلــاعات لازم را دریـــافـــت کنیـــد.

ازدواج هوشمندانه و نکات مهم برای انتخاب همسر

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.