از بین رفتن میل جنسی زنان با این گیاهان دارویی

میل جنسی زنانی که کم می باشد از این داروهای گیاهی استفاده ننمایند چون باعث می شود میل جنسی شان کلا از بین برود و این گیاهان کلا میل جنسی را کم می نمایند ریشه گیاهان بسیار موثرتر از خود گیاه می باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر از بین رفتن میل جنسی زنان با این گیاهان دارویی را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

اگـــرچــه بســـیـــاری از زنـــان ترجـیح می دهـند گیاهـانـی پیـدا کننــد که میــلــی جنـــســیشـان را افــزایش دهد ولی برخی افـراد ترجــیـح می دهــنـد که ایــن میـــل فیزیــکی را کم کنـنــد. شاید بخواهـــیــد بدانـــیــد عوارض جانبـی مصــرف چه گیـاهـانـــی می توانـد میل جنـسـی زنان را کاهـــش دهـــد.میل جنـسی زنــان
آیـا گیــاهــان خاص می توانـنـــد میل جنسی زنــان را کاهـــش دهنـــد؟

گیـــاهـــانــی که میـل جنـــسـی را کاهــش می دهـند به نام آنـافــرودیســیـــک anaphrodisiacs شنــاختــه می شوند. اغلـب ایـــن داروهای گیـــاهی به دلــایل دیـگـری تجویز می شوند ولی یکی از عوارض جانـبی آن ها کاهش دهــنـــده میـل جنسـی اســـت. شنـــاخت گیـاهـانـی که میل جنـسـی را سرکوب می کنند می توانـد در انتخـــاب گیـاهان و مقابـــلـــه با عوارض جانــبـــی شان به شمـــا کمک کنــد. گیـاهـــان دارویی با وجودی که قرن هاست مورد استفاده قرار می گیرند ولی به عنوان یک درمــان دارویی در نظر گرفته نمــی شوند. همـیشـــه قبل از مصـرف هر گیاهی به هر دلـیلی که باشد بهتـر اســـت با یک پزشـک مشورت نمایید.

کاهـش دهـنده میــل جنـسی زنـــان، درخـــت پاکدامن یا پنج انـــگــشـت

درخـت چسـته یا پاکدامــن Chaste tree که به نام پنــج انگـشت و با نام علــمـی Vitex agnus-castus شنـــاخته می شود، در دانشـــنامـه ها و دایرت المعـارف های گیـــاهـــی، یکــی از رایـج تریـن داروهای گیـــاهــی آنافرودیسـیک اسـت. درخــت ایـــن گیـــاه در منـاطـق جنگلی و خشک اروپا و آســـیای غربـــی یافـت می شود و به عنوان درمـــانــی گیــاهـی برای متعـــادل سازی هورمون های مردان و زنــان مورد اسـتفاده قرار می گیرد.

کاهـش دهــنـــده میل جنـــســـی زنـان، نیـلوفر آبی یا نیـمـــفـــه اودوراتـــا

به طور معـــمول به نام نیلوفر آبـــی water lily شناخته می شود. نیـمفــه اودوراتا Nymphea odorata به دلـــیل خواص دارویی زیادی که دارد مورد استــفــاده قرار می گیـــرد. از ایـن گیــاه به عنوان قابض، ضد عفونی کنـــنده و درمـان روده تحـــریک پذیـــر اســـتفــاده می شود. همچنـین به عنوان داروی آرام بخش و ضد افسردگی تجویز می شود. اگـــر تصـــمـــیـم به اســـتفـاده از عصاره نیلوفر آبی داریــد حتــمـا قبل از مصرف با پزشکتان مشورت نمایــید.

کاهـش دهـنده میل جنـــسی زنان، کاریـســا کارانـــداس ال

Carissa Carandas L که به نام توت بنگالی Bengal currant هم شنـاخـــته می شود، یک گیـــاه مشـــتــق شده از خانواده اپوسیـــنـــاســه apocynaceae از گیـاهـان دارویی هندی اســـت. ایــن گیــاه معـمولا برای رفع نارسایـی کبــد، اسهــال، بی اشتهایی و درد گوش مورد اســتفاده قرار می گیــرد. همـچنیـن به عنوان یک داروی ضد ا فسـردگــی هم تجویز می شود.

کاهش دهنده میل جنسی زنان، ریشه شیرین بیان

ریـــشه شیرین بیان roots of the licorice با نام علــمــی Glycyrrhiza glabra یکـی دیـــگـــر از گیـــاهان کاهـش دهـنــده میــل جنسـی اســت. به گزارش دانـشـگاه سن دیـگو کالیـــفرنیـــا University of California San Diego، ریـــشه شیـــریـــن بیان حاوی اجزایـــی است که می توانـنـــد تولید تســتوستــرون را مهار کننـــد و باعـث کاهش میــل جنـــسی در مردان و زنـــان شوند. بر اساس مطالعـات انــجــام شده استفــاده از حدود 25 گرم ریـشه شیرین بیـان تاثیــر کاهش دهـنده میــل جنـسـی بســیار مشــخــصی دارد.
گیـاهان کم کنـــنـده میـل جنـســی :

1- 5/0 تا 1 گرم تخــم سداب را بکوبیـــد. سپـــس در یک لیوان آب جوش ریـــخته و مدت نیم ساعــت بگذارید تا دم بکـشد. سپـــس آن را صاف کرده و روزی سه بار، هر بار یک فنــجــان میـل کنید.

توجه:مصرف مقـــادیــر زیــاد سداب، سمی است.

2- 2 تا 4 گرم تخــم یا میوه پنج انگـــشت را بکوبید. سپس در یک لیوان آب جوش ریــخــتــه و مدت نیـــم ساعت بگـذارید تا دم بکشد. سپـس آن را صاف کرده و روزی سه بار، هر بار یک فنجان میــل کنــید.

3- روزی سه بار و هر بار یک تا دو فنجـان آب انـار ترش میــل کنـید.

4- روزی سه بار و هر بار یک فنـــجـــان آب ترنج (بالــنگ) میل کنـید.

5- حداقــل روزی یک بار، مقـــداری عدس بپـزیـــد و همـراه غذا میـل کنـیــد.

از بین رفتن میل جنسی زنان با این گیاهان دارویی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.