استحکام یک رابطه عاشقانه با این ترفندهای رمانتیک

رابطه عاشقانه ای که تا عمر دارید خراب نمی شود و همیشه در این رابطه خواهید ماند رابطه ای است که همیشه صمیمیت بین طرفین وجود داشته باشد همیشه با هم تفاهم داشتن یکی از ترفندهای رابطه خوب داشتن می باشد در رابطه جنسی با هم هماهنگ و مشترک فکر می نمایید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر استحکام یک رابطه عاشقانه با این ترفندهای رمانتیک را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

ب گزارش سایت دانستن: در ایـن مطلب عوامل و نشـــانــهـ‌هــایــی را به شما می‌ــگوییـــم که با آنهـا میـــ‌ـتوانــیـــد پیــش بینــی کنیــد با طرف مقـــابل‌تـــان زندگـــی شاد و مانــدگاری خواهید داشــت یا خیـر. البــته یادآوری میـ‌ــکنیم که لازم نیست تمـام ایـن نشـانهـــ‌ــها را داشـتــه باشــیـــد تا به ایـــن نتیجـه برسید که رابــطــهــ‌ی شما همــیــشگــی اســـت.

در ابتـــدای رابـــطـــه همه‌ آدمها فکـــر می‌کـــنـــنـــد رابـــطـهـ‌ـــشــان همیشـــگــی خواهـــد بود. زنــدگـی واقـــعی متــاسـفانه یا خوشبختــانــه در گذشت زمان همه چیز را در جای خودش قرار خواهـــد داد. اما راهــهـایـــی وجود دارد که بتوانـید بفــهـــمــیــد آیا رابـطــهـ‌ـی شمــا ماندگــار خواهد بود یا نه.

نشـانــه‌ـهــای ایـــنـــکه رابطـــهـ‌تـــان ماندگـار خواهـد بود

موقعـیت اجـــتـماعـی و خانوادگــی تقــریــبـــا یکـسانی داریـــد

در شروع یک رابــطه ایــن تفـــاوت‌ــها معــمولا نادیـــده گرفـتـــه می‌ـــشوند زیـرا گرم ِ عشـــق و عاشقی هستــیم و متوجه تنـاقضـات و ناهـــمـجوریــ‌هــا نمیـــ‌ـشویم. امـا به این واقـعیت فکــر کنـیـــد که طرف مقـــابـل شما در خانواده‌ای کامــلـا متفـــاوت با خانواده‌ـــی شما بزرگ شده یا حتــی در مورد جزئی‌ـتریـن مســائل زندگــی نیـز نگرش متـفـاوتی با شما دارد و به همـیـن علت همدیـــگـــر را خوب درک نمی‌کــنید. البته کســانــی که میــ‌خواهـند با هم باشـنـــد بایـــد یاد بگیـرند که چطور از همدیــگـــر چیزهایــی یاد بگــیـرنـد و با هم سازش و همــاهــنــگی ایــجـاد کنند امـــا خیلـی بهـــتـر اسـت که از لحاظ خانوادگـی و اجــتـمــاعـــی تا حدودی مشابـه باشــید.

شوخی‌ـهــا و بذلـــه گوییــ‌هــای‌ـتـان مشـابه‌انـــد

اگــر بدانـید شوخی‌ــهای همسرتـان معـمولا در چه موردی اســت و او نیـز عاشـق شوخیـ‌ها و بذلــه گوییــ‌ــهای شمـــا باشـد جالـــب نیست؟ گاهی حس شوخ طبــعـــی کمـــک بسیـار زیادی به یک زنـدگی خانوادگـــی سالـــم میـ‌ـکـــنــد. بنـــابــرایـــن اگر از ایــن جهـت تشـــابـــهات زیـادی با طرف مقـــابـــلـــ‌تـــان داریـــد پس به احـتــمــال 90 درصد زنـدگـــی شاد و موفقی با هم خواهــید داشـــت.

شیوه‌ــهــای تربیــتـــی‌ــتـان در مورد بچهـــ‌ـهــا یکـــسان است

وقتـی یک زوج تصـمـــیم میـ‌ـگـــیـرنــد بچــه دار شوند یعــنـی رابــطـه‌شان به یک ثبـات رسـیـده اســت. اما ایـــنـجــا ممکن اســـت مشکلـات پنهــانی وجود داشـــتـــه باشد؛ مثـلا شاید شمــا فکر کنـــیـــد یک بچه کافــیـــست امـا همـسـرتان اصـــرار داشــتـــه باشـــد که دو فرزنـــد داشته باشـیــد یا ممـکـن اسـت در مورد شیوه‌های تربـیــتـی بچه‌ـــهـــا اخــتـــلـاف نظر داشته باشیـــد. بهـتــر اســـت قبل از جدی شدن رابـــطهـــ‌تــان در این مورد گفـتـگو کنـــیـــد تا بدانـیـد بعـدا چه باید بکـــنـــید.

عقـــایــدتـان در مورد مســائل مالی و اقـــتـصــادی یکــسان اســـت

آنهـایی که عادت نکرده‌اند برنامـهـــ‌ــای برای دخل و خرج خود داشــتـه باشند خیلــی به سخــتی می‌ـتوانــنـد زبـــان مشتــرکـی با آنهایـــی پیــدا کنند که هر خریـــدشـــان را با برنــامـه و تفکر انـــجـــام می‌ــدهند. موضوع مالی و اقــتـصــادی مسئله‌ــی بسـیار حساس و ظریـــفـــی است و به همیـن دلیـل بهــتــر اســـت با کســـی زندگی کنیـــد که نگــرشش در ایـن مورد با شما همسو باشـد، در غیــر اینصورت مسـائل مالی، موضوع بیــشتـر جر و بحـث‌هـــای‌تـــان خواهــد بود.

خیلـــی سخـت است که دو نفـر با الویتــ‌های متـفاوت با هم زندگــی کنــند

در مورد کارهای خانه هم عقـیده هستـــیـد

برای ایــنـــکــه در موقعـــیتـــی قرار نگــیــرید که زندگی‌ـتان به علـت وظایف تقسیـم نشــده به جهـنم تبدیل شود بهــتـر اســت پیش از ازدواج به طور واضـح در ایــن مورد گفــتگو کنیــد. اگـــر یک کمـــال گرا هستیــد که محـیط زنـدگـــی و همـــه‌ی وسایل‌ـتان را منــظم و مرتب نگـه میـ‌ـــدارید امـــا همسرتـان برای پیدا کردن لبــاســ‌ـــها یا وسایلــش در کمد و اتـاقش همــیشـه مشـکل دارد، پس بایـــد در مورد ادامهـــ‌ی ایـــن رابـــطه جدیــ‌تـــر فکر کنیـــد. آیا میـــ‌ـتوانیـــد دعواهـــای پایان ناپـــذیـــر در مورد شلوغی و بهــم ریخـــتــگـی خانه را تاب بیــاوریـــد؟

درمورد رابطه جنســـی و زنـــاشویی عقـایــد مشترک دارید

ایـــن دیــگـــر ساده و مشــخص اســت و نیازی به توضیح ندارد؛ بهـــتر اسـت مدتی صبر کنیــد تا سرخوشیـــ‌ـهـایـــ‌ عاشـــقی از حرارت بیفتـد و سپس ببـیــنــیـــد تمایـلات و نگـاه‌تـــان در مورد مسائل جنــســـی چقـدر با هم جور اســت.

الویتـــ‌ـــهـــای یکـــســانـــی در زنـــدگــی دارید

خیلــی سخت اسـت که دو نفـر با الویت‌ـهـای متفـــاوت با هم زندگـی کننـــد. اگـر همسـر شمــا دوست داشته باشد بیـــشـــتـــر وقت خود را در موسسه‌های خیـریه و … بگذراند و مســافـــرت یا گردش الویتی برایـــش نداشتــه باشد اما شما ترجیـح بدهــیـد از وقت آزاد خود برای تفـریح و استراحــت استــفــاده کنیـد به مشکــلاتــی برخواهـیـــد خورد که به نفـع رابــطهـــ‌ـــتــان نیست. ایـن موضوعی اسـت که پیــش از جدی شدن رابطـــه باید حتـمـــا آن را بررســی کنـــید.

هر دوی شمـا آمـــادهـــ‌ یک آینده‌ـی مشترکیــد

اگر شمـــا برای شروع زنــدگـی مشـــترک و تشـکــیل خانواده آمادهـــ‌ایــد اما طرف مقابل‌ـــتـــان ایـــن زمـان را به تاخـیر میـ‌ـــانـــدازد و بحـــث ازدواج را پیـــش نمـی‌ــکشد، احــتمــالــا بایـد منــتظر شرایط ناامــید کنـــندهـــ‌ـــای باشـیـــد. در شروع یک رابطـه بهتر اســت نگـاه دقــیـقــ‌ــتـــری به طرف مقابـل خود داشـــته باشــیـد و ببـــیـنــید آیا الویتــ‌ـهــا و ارزش‌ـــهـای مشتــرکـی با شمـا دارد، آیـــا همـــان چیز‌هـــایـی را میـــ‌خواهد که شما میــ‌ــخواهــید؟ اگــر جواب مثبت است پس میــ‌توانــید بدون تردیـــد و دلـهـــره رابــطه را شروع کنــیـد.

وقتـی با هم هســـتـیـد به هم ابراز علاقـه می‌ـکـنیـــد و از با هم بودن لذت میــ‌بـــریـــد

وقتـی مدتـهــا از شروع رابطهـ‌ـــتـــان میـ‌گــذرد ممـکن اســت فکــر کنـید دچار یکنواخـتی شدهـــ‌ـــایــد بنـــابراین خیـلی مهم است که برای توجه و ابــراز علاقـه به همدیـگــر بیـــشتــر وقت بگذاریـد. مثـلــا با هم به سینــمــا بروید، یک شام دو نفره‌ی عاشـقـــانه بخورید یا به یک پیــاده روی فرحبخش عصـرانـــه بروید، هر فعالیــتی که هر دوی شمـا را شاد و راضـی کنــد خوب اســـت.

سعـــی نمی‌ــکـنـید یکـــدیگر را تغیـــیـــر دهیـــد

این توصیـه مخــصوصا برای آنهــایی اســت که در شروع آشــنـایی و رابــطه فکــر میــ‌ـــکـــنــند: «من از ایـن ویژگـی او خوشم نمیــ‌آیـــد اما می‌توانم تغـــیـــیـــرش دهــم!» نمـــیــ‌توانـــیـد! شاید بتوانـــید تشویقـــش کنـیـد که تا حدودی تغــیــیر کنــد اما اگـر چیزی هسـت که واقـــعـا دوست ندارید و فکــر میــ‌ـ‌کــنیـــد بعـــدا خواهـــید توانســت تغــییــرش دهــیـد سخت در اشتــبـــاهـــیــد، این رابـــطه را اصلـــا شروع نکـنیــد! چه احسـاسی خواهیـد داشت اگــر یک نفـــر دیگر تلـاش کنـــد شمـــا را به یک آدم دیــگر تبــدیـــل کند؟

استحکام یک رابطه عاشقانه با این ترفندهای رمانتیک

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.