جزئیات زندگی کیهان شناس استیون هاوکینگ در بریتانیا

استیون هاوکینگ دانشمند و فیزیک دان در بریتانیا بود که در سن 76 سالگی درگذشت استیون هاوکینگ نه می توانست حرف بزند و نه راه برود ولی با پیشرفت تکنولوژی توانست فرضیات علمی خود را در مورد فیزیک و کیهان شناسی در قالب چندین کتاب به جهان ارائه نماید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر جزئیات زندگی کیهان شناس استیون هاوکینگ در بریتانیا را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

استـیون هاوکیــنــگ در نخــســتـین روزهای زمـــسـتـان سال 1942 از پدری زیـست شناس و مادری خانه دار در شمـــال شهر لنــدن به دنـیــا آمد.

زنــدگینامـــه: اســتـفان ویلـــیام هاوکیـــنـگ (1942)
اســـتیون هاوکینــگ در نخـــستـین روزهای زمـــستـان سال 1942 از پدری زیـســت شنـاس و مادری خانه دار در شمـال شهر لنـدن به دنـــیا آمـد. وی ۳۰۰ سال بعد از مرگ گالــیــلـــه، در آکـسفورد انگـــلــســـتـان به دنیـا آمــد. خانـه والدیــنــش در شمال لنـدن بود ولی در جریان جنـــگ جهـــانی دوم به منطــقــه امـــنتری نقــل مکان کردنـــد.

برای همیـن در آخریـن هفـته های حامـلگـی، مادرش برای در امان ماندن نوزاد از خطــرات ناشـی از جنــگ، به آکـــسفورد رفــت و اســتفــن در آنــجــا به دنــیـا آمـــد. بعد از آن، خانواده به لندن برگـــشت و در سنت آلـبان در شمال ایـن شهــر ساکـن شد. استـــیون هاوکیــنگ تحـصـیلات ابـــتـدایـی اش را تا 10 سالــگی در مدرسه دخــتـــرانه سنت آلــبان شروع کرد چون آن مدرســه، یکی از بهتریـــن محـــیــط های آموزشــی بود. اما بعـــد از ایـن سن دیگر پســران نمی توانـــســـتـــنـــد در ایــن مدرسه دختـرانـه تحـصیل کنـــنـد. او تحـصــیــلات دانـشـگـــاهـی اش را در “یونیورسیــتـی کالــجـ” آکــســفورد آغــاز کرد.

پدرش اصـرار داشــت که اسـتیون هاوکیـنـگ پزشکـــی بخواند امـــا او ریـــاضیات را ترجـیــح داد و پس از مدت کوتاهــی به فیـــزیک تغــییـــر رشته داد. ‌یـکــی از اســتادان حل تمرین او در آن زمـــان دربــاره قدرت شگـــفـــت انگـــیز ذهنی و تســلـط او به مســـائل مختـــلـف علمــی می گوید که کافـــی بود که در اخبــار روزمره مثـــلــاً در روزنــامه نیویورک تایــمـز بخواند که فیـــزیک دانی، فلان کشـف نظری را انجـــام داده است.

استیون هاوکینگ با بیمـاری از کار افتادگـی سلول های عصبـــی حرکتـی دســت به گریــبان اسـت آنگــاه او با همیـــن سرنـــخ کوچک ایـــن محـاســبـــات و کشفیـــات را دوباره انجام می داد، بدون این که از جایـی کمکی بگیــرد. بعـد از گرفــتـن لیـــسانــس، برای ادامــه تحـصیــل در کیـهــان شناسـی نظــری، وارد کمبـــریج شد. در آن زمان بود که علــائم بیـــماری ALS (از کارافتادگـــی سلول های عصبی حرکـتـی) در اســـتـیون هاوکیــنـگ ظهور کرد. در چنین وضعیتـی بود که او در سال 1965، دکـــتـــرایـــش را گرفــت. پزشـکـان به او گفــتــه بودنـد که تنهــا چند ماه زنـــده می ماند.

اســتیون هاوکینگ در دنیـــای علم به خاطر پژوهش هایش در زمــینه گرانـــش کوانــتـــمـــی مشـهور است.

استـــیون هاوکینگ در دهـــه 1970 با همکاری فیـزیــکـدان برجســته، راجر پنــروز، نشـان داد که سیـاهـچـاله ها واقـعــیتی در کیــهـــان هســـتنــد که بر اســـاس نظـریـــه گرانش انیـــشـتـــین (نسبـیـــت عام)، توجیــه می شوند. نظـریه جدیــد استــیون هاوکیـنـــگ همــچنیـــن پیش بیـــنــی می کرد که سیــاهچاله ها از خود تابـــش می کنـــنـــد که ایـــن تابش الان به “تابـــش هاوکیــنـگ” معــروف است.

استــفـان هاوکیــنـگ چگونه حرف می‌ـــزند
اسـتــفان به ریاضیـــات علــاقه داشت در حالـــی که پدرش پزشـــکـی را ترجـــیـــح می‌ـداد. رشـتـه ریـاضــیــات در آن زمــان در کالــج محل تحــصیــل اسـتفان تدریـــس نمــی‌ـشـــد به همـــیـــن علـــت استفــان فیـــزیک را انـتخـــاب کرد.
بعــد از ۳ سال وی برنده جایــزه اول شد. اسـتفـــان پس از آن به کمـبـــریــج رفت تا به تحقـیقـــات کیهـانـــ‌شناســی بپــردازد.

وی همواره ریاضیـات را دنـــبال کرده؛ امـــا جالـــب ایـــن اســت که او در دوران تحـصـیـــلـات مقدماتــی، دانـــشـــ‌آموزی خیــره و سرکــش بوده اسـت و همواره به جهت برخورداری از سطــح معـلومات علـــمـــی بالـــاتــر نسبـت به همکـلاسـی‌ـــهـای خود سعی داشــت که کتاب‌های درســی را زیـر سوال برده و نواقـــص آنها را به معلــمــان خود گوشزد کنـد.
هاوکینـــگ دانش آموزی بد خط بوده و در عیـن حال اغـلب اوقات با معـــلـمان و سایـر اطـــرافــیان جر و بحث میــ‌کرد.

او برخلـــاف انـــیــشـتین، عاشـق کتـاب های تخیـــلـــی و علـمی اســـت و با الـــهام گرفـــتن از آنـها و پردازش مغزی فوق‌ـالعــاده سریــع خود در دروس دانــشـگـاهی پیشـرفـت کرد تا آنجـا که در دانشــگـاه جزو موفق‌تــرین دانـــشـجویان همدوره خود بود.

به دنـــبــال احساس ناراحـــتیـ‌ــهایـــی در عضــلــات دست و پا، اســـتـــیفــن در ژانویه ۱۹۶۳ یعـــنـی آغـاز 21 سالگــی مجـــبور به مراجــعـه به بیـــمارستان شد و آزمایـشــ‌هـایــی که روی او انـــجام گرفت علـائم بیـمـــاری بسـیـار نادر و درمــان ناپـذیری را نشان داد.

ایـــن بیماری که به نام als شنـــاخـتــه میــ‌شود بخـــشـی از نخاع و مغز و سیســـتــم عصـبی را مورد حمــلـــه قرار میـــ‌دهد و به تدریــج اعــصاب حرکـــتـــی بدن را از بیـن میــ‌ـــبــرد و با تضـــعـیـــف ماهـــیـــچـــهـ‌هــا فلـــج عمومی ایــجـــاد میـ‌ــکـنـــد، بطوریــکــه به مرور توانایی هرگونه حرکـتـی از شخــص سلب میـــ‌شود.
بروز بیـماری باعث ناامــیــدی و انـــدوه عمیقـی در استــفـــان مسـتولی شد. وی ناگــهــان همه آرزوهای خود را بر باد رفـــتــه می دیـد؛ دوره دکـــترا، رویای دانـشمــنـــد شدن، کشـف رمز و راز کیـــهـــان. اما آنــچــه به او قوت قلــب و اعــتـــمــاد به نفس بیشـتـری برای مبــارزه با بیـمـــاری داد، آشنـــایـی با دخـــتـری به نام (جین وایـلد) در همـــان ایـام بود که بعـــدهـــا همـســـرش شد.

جیــن دانــشــجوی دانـشگــاه لنــدن بود اما تحت تأـــثیـر هوش فوق العاده و شخــصــیـت اســتثنــایـی اســـتفــان چنان مجــذوب او شده بود که هر هفـتــه به سراغش میـــ‌آمــد و ساعـتـــی را به گفـــتـــگوی با او میـ‌گـــذرانـد.
آنهـــا پس از چندی رسـمـــا نامــزد شدنـــد و استـفـان تحصــیــلـات دانشـگـــاهی اش را از سر گرفــت زیـرا برای ازدواج با جیـــن می بایــست هرچــه زودتــر دکــتــرای خود را بگیـرد و کار منـــاسـبی پیـــدا کند.

وی طی 2 سال با اشتـــیـــاق و پشتکـــار ایـــن برنــامـــه را عمـــلـی کرد در حالـــیکـــه رشــد بیـــماری را در عضلـاتش شاهد بود و ابـــتـــدا به کمـــک یک عصا و سپـس دو عصا راه میــ‌ـــرفـت.

ازدواجـش با جین در سال ۱۹۶۵ صورت گرفـــت و او چنـان غرق امـــیـد و شادی بود که به پیـــشــ‌ـبـینی 2 سال پیـش پزشـکان در مورد مرگ قریـب الوقوعش نمـــیـ‌انــدیــشیـــد.
جیــن تا سال ۱۹۹۱ از استفــان نگهـداری کرد. در آن سال به دلـــیـل مشکلــات ناشی از شهـرت اســتفان و بدتـــر شدن بیمـــاری او، ایـن دو از یکـدیـــگر جدا شدند.

سپس اســتــفــان که از این ازدواج 3 فرزنـــد داشـت، با یکی از پرســـتـــارانش، الـن میـسون، ازدواج کرد. همـسر اول الن، دیوید میـــسون، سازنــده نخستین دسـتـگاه گویا برای اســـتـیفن بود.
پیشـــ‌ـبــینـــی پزشـــکـــان در مورد بیماری فلـج پیش رونده او نادرست نبود و ایـــن بیمـاری به همـه بدنـش چنـــگ انداخت.

از اواخـر دهه ۶۰ برای نقــل مکـــان از صنـدلـــی چرخــدار استفاده می‌ـکنـد و قدرت تحرک از همه اجزای بدنـــش بجــز دو انـــگـــشـت دسـت چپـش سلــب شده اسـت.

یک شب در ژنو که اســتـــفـــان هاوکیـــنگ تا دیر وقت مشغول کار بود ناگـــهــان راه نفـــس کشیـدنـش گرفت و صورتش کبود شد. بی‌ــدرنگ او را به بیـــمارســتــان رســانـدند و تحـت معــالجـــات اضطراری قرار دادنــد.
معــمولاً مبتلایـــان به بیــمــاری als در مقـابـل سیـــنه پهلو حســاسیت شدیـــدی دارنـد و در صورت ابتــلـای به آن میـ‌ــمـیرنـــد که این خطر برای استـفـــان هاوکینــگ هم پیـــش آمـــده بود و گرفــتن راه تنفــس او ناشی از سیـــنه پهــلو بود.

پس از چنــد روز بســتـــری بودن در بخش مراقبـت‌هــای ویژه بیـــمارســتــان سرانـجـام با اجــازه همسرش تصـــمــیـــم گرفتـه شد که با عمل جراحــی مخـصوص مجرای تنـفـــس او را باز کنــنـــد اما در نتیجــه ایــن عمـل صدای خود را برای همــیـشـــه از دست می داد.

وی گویایـــی خود را از دســت داد، امــا با جایــگــزینـــی کامـپیوتر مخصوص سخــنـگو، ارتـباط او با اطـرافیـــانـش بهـتر از قبل شد. هاوکیــنگ با 2 انگــشـــت می تواند دکمــه های کامـپیوتر بسیار پیــشـرفـتــه ای را فشار دهد که اختصـــاصــأ برای او ساختــه شده اســت و بجـــایـش حرف می زنــد و رابطـه اش را با دنـیـای خارج برقرار میـ‌کنــد، چون اســـتـفان از سال ۱۹۸۵ قدرت گویایی خود را هم از دســـت داده است. استـفـان هاوکینـگ، نابغه فیزیـک جهـــان در دوران معاصر، روی ویلـــچــر گذران عمـر می کنــد و تنـهـــا 2 انـــگـــشـــت از کل اعـــضای بدنـــش قدرت تحرک دارنـد، اما ارزش و اعتبار وی تا آنجــاست که کرسـی دانـــشـــگـــاهـــی را در دانشگـــاه کمبــریج در اخـتیار دارد که بیـش از 200 سال پیش نیوتون دارای آن بوده اسـت.

هـاوکیـــنـگ که به انـیـــشتـــیـن دوم نیز معــروف است، تمام تلـاش خود را به خرج داده تا تئوری تاریــخـــی نسبیـت انـیــشـتــیــن را با افزودن نظریـهـ‌ـهـای مربوط به کوانـتوم تکمـــیـــل کنـــد و در کل معادلـــه ای موثر و قابل قبول برای کل فعـــل و انفعــالــات در عالــم هسـتــی ارائه کنـــد.
وی یکى از بزرگــ‌تــریـن دانـشمــندان معاصــر اسـت که در دپــارتـــمان ریـاضـیـــات کاربردى و فیــزیک نظرى و اســـتاد کرسى لوکازیـــن ریـاضـــیات در دانــشگـاه کمبـریـــج است.

سمتـى که پیـش از این سر آیـزاک نیوتن و بعدها پل دیراک عهـــده دار آن بودنـــد. هاوکیـنـــگ برخلـــاف سایــر همکاران دانشگــاهــى خود در بین عامــه مردم نیـز از شهـرت و محــبوبیـــت بسیارى برخوردار اسـت.
زمــیــنهـ‌ پژوهشــی اصـلـــی وی کیهان‌ـشناسـی و گرانش کوانـــتومی است. از مهـــمــ‌ــتریــن دستـاوردهـای وی مقـــالهـــ‌ـــای است که به رابطــهــ‌ سیـــاهـ‌ــچـــالـه‌ــها و قانون‌های ترمودینـامیـک میـــ‌پــردازد.

طبـــق نظـــریـه هاوکینــگ در سال ۱۹۷۶ سیاه‌ـــچـالـــه نوعی تابــش به نام تابش هاوکینگ از خود بروز میـــ‌ــدهد و ایـــن تابش به دلـــیـل ساخـتار درون سیاهـــ‌ــچــالـه فاقـد اطلــاعات اسـت.

ولی این با قوانـــیـن فیــزیک کوانتمی در تنــاقـــض بود که می‌گوید اطــلــاعـــات هرگـز نمــیـــ‌توانـنــد کاملـا از بیـن بروند. این مسئله با عنوان “پارادوکس اطـــلاعـــات سیاه‌چاله” یکـی از معـماهای فیزیـک مدرن بود. هاوکینــگ ابتــدا میدان گرانــشی شدیـد درون سیــاه چالـه را دلیـــل ایــن امــر می دانـــست.

بر طبـق محـــاسـبـات جدید هاوکیــنـگ، نوسانــات سطح سیــاه چالــه ها می توانند باعـث فرار اطلاعـــات شوند. سیــاه چاله ها همـه اطــلــاعاتی را از هر چه به درون آنهـــا فرو رود، از بین نمـی‌بـــرنـد. در عوض اطـلاعــات تکـه تکــه می شوند. به ایــن ترتــیب اطلاعــات می تواننــد از سیــاه چالــه فرار کنند.

هاوکیــنـگ کرســی ریاضیات “لوکاس” یا “lucasian ” را که در قرن 18 میـــلـــادی به نیوتون متعلق بود، در اخـتیار داشـــت و پس از بازنـشسـتـگی، فعـالیـــت های خود را به عنوان استاد افتخـاری ریــاضـــیات لوکاس ادامه داد.

کرسـی ریــاضیات لوکاس در سال 1663 توسط هنـــری لوکاس که در طول حیــاتــش بالــغ بر 4 هزار کتـــاب منتشر کرده به دانـشــگـاه اعـــطا کرده بود پایه گذاری شد.

دومیـن کرسی دار این پست نیوتون بوده و پاول دیـــراک، متخصص مکانـــیک کوانـــتوم نیز از سال 1932 تا سال 1969 اخـتــیـار دار ایـــن کرســی بوده اسـت و از سال 1979 این کرســـی معتبـر در اختیــار اسـتــفـان هاوکینگ قرار گرفت.

دانشـگاه کمـــبــریــج قبـــلـا اعــلام کرده بود انتــظار دارد هاوکیـــنگ فعـالیتــ‌هـای خود را در کرســـی ریاضـــیـــات کاربردی و فیــزیک نظری به عنوان هدایت کنـنده گروه‌های تحقیقــاتـی کیهـان شنـــاســـی و گرانــشــی ادامه دهـــد.

هاوکینـــگ با وجود ناتوانـی‌ــهــای فیــزیــکــیـ‌اش ناشـــی از بیـــمـاریـــ‌های اختــلالـــات نرونی به دلـــیل ارائه نظــریـــاتـی در باره سیـــاهــچـاله‌هـــای فضـایی و طبـــیعت زمان به شهرت علمــی جهــانی دســـت یافت.
بر اسـاس گزارش ap، هاوکینگ با ارائه نظریــه “hawking radiation” اولیـن شهـرت جهانـی خود را کسب کرد.

وی با ارائه ایـن نظریـه شدت تراکم سیـاهـچالـهـ‌ــها را به شکـــلــی که هیچ جسـمـی توانـــایی گریز از کشش گرانـشــی آن را نخواهــد داشـــت، رد کرده و نشان داد که نور و دیگر امواج قادر به عبور از میـان این سیاهـچـــالـــه ها خواهـنـد بود.

کتاب مهم او ساختار بزرگ مقــایـسه مکان و زمان است که با همکــاری ج اف آر الـــیـــس نوشته اســـت.کتاب «تاریخـــچه زمــان» وی بارها و بارها تجــدید چاپ شده و میلیون‌ها نســخـه از آن به فروش رفتـــه و بدیـــن ترتـــیــب پرفـــروش تریــن کتاب علــمى همـه دوران ها شناخــتــه شد.

کتـــاب تاریخچه زمـان که عنوان فرعى «از انــفجـار بزرگ تا سیــاهـچالـهـــ‌ــها» را بر خود دارد یکـى از مهـــمـــتـــریـــن کتـــاب‌ــها در حوزه کیهان شناســى اســـت که به موضوعاتى همــچون تصویر ما از جهــان، مکان و زمـان، جهـــان در حال گســـترش، اصــل عدم قطـــعیـــت هایــنـــزبـــرگ و پیامـدهـاى آن، نیـروهاى اصــلى و ذره هاى بنیــادین طبیــعت آغـــاز و انـــجام جهــان، وحدت فیزیـک مى پرداخـت.

هاوکیــنـگ بعـدها نیــز براى خواننـدگـان غیرمــتـخـــصص کتـابـــ‌هــایى تالـــیف کرد که از جمـــلـــه آنـها مىــ‌توان به تاریخــچـــه مصور زمان، سیاهچــالــه‌ـهـــا و جهان‌ـهـــاى کوچک اشـــاره کرد.
کتـاب مهـــم دیگری که هاوکینـــگ تالیف کرد جهـان در پوست گردو «the universe in a nutshell» نام دارد. این کتاب نیز در سال ۲۰۰۲ به عنوان برتریـــن کتاب علمـــى، جایــزه آونتــیـس را از آن خود کرد.

هاوکینگ دارای چنـدیـــن درجـــه دکـــتــرای افتـخـــاری و افـتــخارات و جوایز متـــعـــددی اسـت و همـچـنـین عضو انــجـمـن پادشـاهـی بریــتانــیــا و آکــادمـــی علوم ایـــالـات متـحــده آمـــریـکــا است.

وی علـــیــرغــم مسائل و مشکلـات ناشی از بیماری و زنـــدگی نامـــتعــارف شخـــصی خود دارای 3 فرزنـــد و یک نوه اسـت.

هاوکینگ علـــاوه بر فعــالـیت تخصصــی علـمـــی در گستـرش دانـــش، برای عموم مردم به ایـــراد سخـــنــرانـی نیز میـــ‌پردازد. او نمادی از مقـاومت در مقـابـل سخـــتـی‌هـــا و تسـلیـم ناپذیـــری اســت.
عجــیب ترین ساعت دنــیا نیز توسط فیزیـــکدان معـــروف، پروفسور اسـتـــفـــان هاوکینـگ در دانــشگـاه کمبــریـــج به نمــایــش گذاشــتــه شد.

هاوکینـگ سال ها قبـل به عنوان توریـست برای بازدیــد از آثار تاریخـی به ایـــران سفــر کرده بود.

حــقایقی در مورد پروفسور اســـتیون هاوکیــنـــگ

1- نمرات استـــیون هاوکیــنـــگ در مدرسـه بالا نبود

این روزهـا ما اســتــیون هاوکیـــنگ را به عنوان ذهنی درخشان و از نوابغ جامعــه ی بشـری می شناسـیــم به همیــن علـت شایــد متعجـــب شویم زمـانی‌ که بفهمـــیـــم او در دوران مدرســه دانـــش آموز زرنــگـی نبود و از زیــر بار تکــالیـــف خود شانـه خالی می کرد. در ۹ سالگــی، اسـتیون هاوکیـنــگ جزو بدتــریـــنــ‌ دانــش آموزان کلـاس بود و به زحمت توانسـت این دوران را پشت سر بگـذارد. با ایــن وجود از کودکـــی علاقــمــنـد بود بدانـــد دســـتگاه ها چگونه کار می کنــند. دســتگاه هایی مثل رادیو و ساعـــت را باز می کرد تا درون آن ها را ببـیـنـد، اگرچــه در جمع کردن آن ها مهارتــی نداشت. به علت همــین روحیه ی کنجـکـاو با وجود نمرات ضعـیــف، معلمـــانـــش او را انــیشـتـیـــن خطاب می کردند. سرانجــام نمرات ضعـیـف برای استـیون هاوکینگ جوان مشـــکــل ساز شد، پدرش قصد داشت او را به آکسـفورد بفرستد امـا پول کافی نداشــت بنابر ایـــن استــیون هاوکینـگ برای گرفــتن بورس تحـصیـــلی در امتحـانات شرکــت کرد که خوشبــختانــه با گرفـــتـن نمره ی کامـل در درس فیـــزیـک توانسـت در آکـــسـفورد پذیرفتـه شود.

2- اســتیون هاوکیــنـگ به زیســت شنــاســی علاقه مند است

استـیون هاوکیـــنـــگ از کودکی به ریـاضـیات علاقه منـــد بود و می خواســت در ایـــن رشــتـــه تخصــص بگـیرد امـا پدرش فرانک دوست داشـــت او در رشته ی دیگــری مثل پزشـــکـــی ادامـــه تحـصیل دهــد. علاوه بر مخــالـفت پدر مشـکـل دیـــگـــر ایـــن بود که آکسفورد رشـته ی ریاضـــیــات را در حد تخـصصی نداشـــت، بنابـــر این استـــیون هاوکیـــنگ در رشــتـــه ی فیـزیک ایـن دانــشـــگاه به ادامـــه ی تحـصــیـــل پرداخـت، امــا مشـکـل دیگـــری نیز وجود داشت و آن هم ایـــنـکـه فیـزیک به دو گرایـــش رفــتــار ریز ذرات اتمـی و کیــهان شناســـی تقـســیـم می شد. سرانــجـام استــیون هاوکیـنـــگ در کیـهان شنــاسی که به جهــان به عنوان یک کل واحد نگـاه می کنــد، ادامـه ی تحصیــل داد. اگر چه ایـــن رشته در آن زمان چنـــدان رایــج نبود. او فیزیک و زیــسـت شنـــاسی را شبیه هم می داند زیرا در هردو آن ها رفـــتار ذرات کوچک ماهــیــت اجــسام بزرگ را تعــیـــین می کنــد.

3- اسـتیون هاوکینـــگ عضو تیـم قایـــقرانی آکــسـفورد بود

در طول سال اول اقامت در آکســـفورد، اســتـیون هاوکیـنــگ دچار انـــزوا و افسردگی شد و برای حل این مشـــکل تصمـیـم گرفت به عضویت تیـــم قایـقــرانـی این دانشـگاه در آید. حتـــی قبــل از بیمـــار شدن، اســـتــیون هاوکیــنــگ انــدامـــی نحــیــف داشت اما همـیــن سبــکــی وزن باعث شد جایـــی برای او در تیم قایـــق رانی ایــجاد شود، الــبـــته نه به عنوان پاروزن، بلـــکـــه به عنوان هدایــت کنــنده و کنترل فرمـان قایق در ایـن تیــم حضور یافت. از آنـــجا که قایقرانـی در آکـســفورد بســـیار رقابــتـی و مهـم اسـت، استـــیون هاوکیـنـــگ در میان هم تیمی هایش به محـــبوبیـت رســـید اما از طرف دیـگـــر ایـــن ورزش باعث شد زمـانی را که به مطالـعــه اخـــتـــصــاص می داد از دسـت بدهـــد.

4- در ۲۱ سالــگـــی پزشـــکـان به استــیون هاوکیـنگ گفتـــند فقـط چنـــد سال دیــگر زنـده خواهد ماند

هنـگـامـــی که اســتیون هاوکینگ دانشــجوی کارشنـــاســی ارشـد بود، بدنش علائمی از بیمـــاری را نشـــان داد، پس از تعـــطیلـات کریــســـمــس استیون هاوکیــنگ به بیـمـــارســـتـان مراجعه کرد که مشکـل وی، بیـــماری ALS تشخـــیص داده شد، پزشکـــان به او گفتــنــد فقــط چنــد سال زنده خواهـد ماند، اسـتیون هاوکینــگ که از ایـن موضوع شوکه شده بود، در بیـمارســتان با جوانـی مبـتــلــا به سرطـــان خون و در حال مرگ مواجـه شد و دریـافت از این بدتـــر نیــز ممکن اســـت. ۲۱ سالـگی با همـــسر آینــدهـــ‌ـاش، جین وایلد آشنـا شد و این موضوع روحیــه ی مضاعـــف برای مبارزه با بیماری به او داد. هنــگـام که استــیون هاوکیـــنـــگ از جین درخواسـت ازدواج کرد جین به او گفت که آن ها در زیر ابـــر هســته ای افـــتــضـاحــی زنـدگی می کننــد که هر لحــظه ممکـــن است دنیایشان را به پایــان برسـانـد بنـابر این بهتـر اســت از تمـام لحــظـات باقی مانـده ی عمـرشان بهتریـــن استــفاده را بکـنــند.

5- در نظریه جهـــان بیکـران به او کمک شده اسـت

در سال ۱۹۸۳ پروفسور اســـتــیون هاوکینـگ یکـــی از دستاوردهــای بزرگ خود را با مشارکت جیــمز هارتــل به ثبـت رســـاند، نظـریـه ای که طبــق آن جهان هیچ مرزی ندارد. در تلاش برای درک ماهیت و شکــل جهان از مفاهـیـم مکـــانــیـــک کوانـــتومی (مطالــعـه ی رفتـار ذرات ریز) و ترکیـــب آن ها با نسبیـــت عام (نظــریه ی انـــیـــشتیـــن در مورد گرانش و انحنــای فضا-زمــان) آن ها به نظریه ای رسـیدند که طبـق آن جهــان به عنوان یک موجودیـت معــرفـی می شود اما هیــچ محـــدودیت و مرزی ندارد. اسـتیون هاوکینـگ در مورد ایــن نظریه می گوید جهـان را مانــنـــد سطح زمـــین در نظر بگــیریــد، شمـا می توانــیــد در هر جهــتی که می خواهید بدوید امــا هرگز به انتـهای زمـیـــن نخواهـــیـد رســـیـد با ایـن تفـــاوت که سطـــح زمین دو بعــدی اسـت امـا فضـــا چهـار بعـد دارد. فضــا-زمــان را می توانـیــد ماننـــد خطوط عرض جغرافـــیـایی در نظـــر بگـیــریـــد، اگـــر از قطب شمال به سمـت جنوب بروید هر چه فاصله ی شمـا از قطـــب بیشــتـر شود فاصـــله ی ایـــن خطوط از یکـدیگـر بیــشــتـر خواهد شد تا از اســتوا بگـذرید و به سمـت قطــب جنوب بروید. بنابـــر ایـن جهـــان در فضــا-زمـــان محدود شده و در نهایـت دوباره به ساختار ابتدایـــی خود باز خواهـــد گشت، امـــا ایـن اتفاق حداقـل تا ۲۰ میـلـــیـــارد سال دیـــگر رخ نخواهــد داد، امـا آیــا این به معـــنـی بازگــرداندن زمـــان به عقـــب اسـت؟

دوستان جدایــی ناپـذیــر فضا و زمــان

انــیــشــتین نشــان داد که فضـــا و زمـــان نسبــت به یکدیگـــر عوامـلــی نســبی هســتنـــد و فیــزیـــکـدانـان آن را با فضا-زمـان نشــان دادند، قوانیــن ریاضی نشـــان می دهـد که جهـــان در حال انـبساط اســت، بنـابر این زمـان تابــعی از گســترش جهان اسـت.

6- شرطــ‌ بنــدی دربارهـ‌ی سیـاهـــ‌ چالـه‌ــهـا را باخته اســـت

حتماً مثال معــروف درخت هرچه پر بارتــر، افـــتاده تر اســت را شنـــیده ایـد، حتـــی اســـتـــیون هاوکینــگ نابغـــه نیــز اشــتبـــاه می کنـــد، امـا به اشتـباهش اعـــتـــراف می کنــد. سال ۱۹۹۷ استـــیون هاوکینــگ و یکـــی از همکارانـش در مورد سیاه چاله ها شرط بنـدی کردنـــد.

7- اسـتـــیون هاوکیـنگ موفق به کسب جوایـز متعدد و متفـاوتی شده اســـت

پروفسور استیون هاوکینــگ در طول زنـــدگـــی پربـــار علمـی خود موفق به کســب جوایــز فوق العاده ای شده اسـت که در ایـن مقــالــه به تعــدادی از آنـــهــا می پردازیم.

سال ۱۹۷۴ اســـتـیون هاوکیـــنگ به عضویت آکادمـــی سلطنـــتــی علوم انـــگـلـستان که قدمــتـی حدود ۴۰۰ سال دارد، پذیرفــتـه شد و یک سال بعد پاپ پل ششم مدال طلای علوم را به وی اهـدا کرد. اسـتیون هاوکیــنـگ همـچنـــان موفق به دریـافـــت مدال آلــبرت انـــیشتیـن و هیوز از انـجمـن سلطنتی شده است. استـــیون هاوکینـــگ دارنـده مقام های CH “هـــمـنشـیـن افتـــخــاری پادشـاه بریتانـــیـــا”، CBE “ســـردار امپـــراتور بریـتـــانیـــا- یکی از بالـــاتریــن مقام‌ـــهای افــتـــخـــاری دربــار”، FRS “عـــضو انـجـمن پادشــاهی” و FRSA “عـــضو انجمــن پادشــاهــی فنون” فیزیـــکــدان و کیــهـــان شنـــاس نظری و صاحـــب کرســـی لوکاســـین در ریاضــیــات در دانــشگاه کمـــبریج است. کرســـی ای که قبل از او تنها 16 دانشـمـــند دیــگــر صاحـــب آن بوده اند که معــروف ترین آن ها، بزرگ تریــن دانــشمنـد همـــه قرون و اعــصار، سر آیــزاک نیوتون اســـت. یکـی دیگر از دانشــمنـــدان مشـهور صاحـب ایـــن کرسی هم فیـــزیـکـدان برجــستـــه انگلیسی و از بنــیان گذاران مکــانـیــک کوانـتمـــی نوین، پل آدریـن موریـــس دیـراک اسـت.

سال ۱۹۷۹ کرســـی اســتـــادی ریــاضـــیـــات در دانـشـــگـــاه کمبـــریــج را دریافت کرد و به مدت ۳۰ سال این صنــدلـی را نگـــه داشــت، جایــگاهــی که زمانـی به اسحـــاق نیوتن تعلق داشـت. سال ۲۰۰۹ هاوکینــگ از باراک اوباما، رئیس جمـهور آمـریـکـــا مدال آزادی را به عنوان بزرگتریـــن مدال غیـر نظـــامـــی این کشور، دریافت کرد. با وجود تمام ایـــن افتخارات هنوز جایــزهـــ‌ی نوبل به وی اهـدا نشده اســت.

8- اسـتیون هاوکیــنــگ نویســـنـــده ی کتـــاب های کودکان است

یکی از موارد غیر منــتظـــره در رزومه ی کاری اسـتـــیون هاوکیــنگ نویســندگـــی برای کودکان است. سال ۲۰۰۷ استیون هاوکینگ و دختـرش لوسی کتــاب راز کلـیدی جورج را برای کودکـــان منـتشــر کردند. این کتاب درباره ی نوجوانـــی به نام جورج نوشته شده است که پدر و مادرش با تکــنولوژی مخالـــف انـــد. او با همـســایــه اش که فیــزیـکدان است دوست می شود و کامپــیوتری می سازد که پورتالی برای ارتباط با دنــیـاهـــای دیگر به وجود می آورد. بخــش زیـــادی از کتـاب برای آشـنــایی کودکـــان و نوجوانان با مفــاهــیـم علــمی مانــنـــد سیـــاه چالـــه ها و منــشـاء حیـــات نوشته شده اســت که توجه استیون هاوکیــنـــگ را به نســل های آیـنده نشــان می دهـــد. در سال ۲۰۰۹ کتاب دوم از سه گانـه ی ماجراهــای جورج به نام گنـجیــنه ی کیهـــانـــی منـتـــشـــر شد.

9- اســـتیون هاوکیـــنگ به وجود فرازمـــیــنی ها معـــتـقد است

با توجه به سابقـه ی درخشان اســتــیون هاوکیـــنــگ نظـــرات وی در مورد امـکان وجود حیـات فرازمیـــنــی برای مردم بســـیار جالب است. سال 2008 در جشـن ۵۰ سالگــی ناسا، استـیون هاوکیــنگ در سخـنــرانی خود گفــت که با توجه به وسعت جهــان، امکان وجود انواعـــی از حیــات بدوی در فضـــا وجود دارد اگر چه حیــات هوشمــند نادر است. بعد با حالت مزاح گفــت بعـضــی ها اعـــتــقــاد دارنــد ممکـــن است روی زمیـــن حیات هوشمـنـــد به وجود بیــاید. پروفسور اســتـــیون هاوکینــگ گفــت انـــســـان بایـــد در برخورد با بیگــانـه ها بسـیار محـتـــاط باشـد زیرا احتـمـــالـاً حیـــات آن ها مبتــنـی بر DNA نیـــسـت و ما مقــاومتی در برابـــر بیمـــاری های آن ها نداریـــم. همـــچنـین در قســمـــتی از مجــموعه ی جهـان همــراه با اســتــیون هاوکینگ که از کانــال دیـســکـاوری پخـش شد، توضیــح داد که بیگـــانـه ها ممـکن است منابع سیـاره ی خود را به پایان رســـانــده و به دنـبال تسـخیر و استــعــمار سیارات دیگـر باشـــند، همــچــنیـــن آن ها می تواننـد انـــرژی خورشــیـد را متـــمـرکــز کننـــد و با ساخـــتـن کرم چالــه ای از طریـــق فضا-زمـــان حرکـت کنـــند.

10- اسـتیون هاوکینـگ بی وزنی را تجـربه کرده اسـت

سال ۲۰۰۷ زمـــانی که اســتـــیون هاوکیـنگ ۶۵ ساله بود به کمــک شرکـت جاذبــه ی صفـر توانـســـت بی وزنــی را تجربــه کنــد. او پس از ۴ دهــه موفق شد از صنــدلی چرخ داره خود فاصـلـه بگیرد و حتــی توانـــســـت حرکات ژیـمنـــاســتیک انـجام دهد. هواپیـمــای شرکت جاذبه ی صفر، اســتــیون هاوکیـنــگ را تا ارتفــاع زیادی بالــا برد و سپـس به سمــت زمـین سقوط کرد که چنـد بار و هر بار به مدت ۲۵ ثانیـــه تجربــه ی بی وزنــی را برای وی ایـجــاد کرد. همچـنین ریچارد برنسون یک صندلـــی رایـگـــان در فضــاپــیمـــای توریسـتـی ویرجــین گلکـســـی به وی اختصاص داده اسـت.

اما هنگـامـــی که از اســـتـیون هاوکینگ پرسـیـــدند چرا با وجود خطـــرنـــاک بودن، ایـن تجربـــه را قبول کرد اســت، او دلـــیـل کار خود را حمایــت از سفرهـای فضایـی اعــلـام کرد و گفت با توجه به گرم شدن زمین و احــتمال جنــگ هســـتـــه ای و محـــدود بودن منابع در آینـــده، انسان بایـد به فکـر مهـــاجــرت به فضـا باشد. او امیدوار است که اکــتـشـــافات و گردشگـری فضایی خصوصی توسعه پیـدا کنــد و انسـان به دیـــگـر سیـارات سفـــر کرده و از منابــع آن ها برای زنده ماندن استـــفـاده کنــد الــبـتــه اگر تا آن زمان بتوانـد زنـــده بمانــد.

درگـــذشـــت اســتفــان هاوکینگ:
استــفـــان هاوکیـنـگ صبـح روز چهاردهــم مارس ۲۰۱۸ در سن ۷۶ سالـــگی در منزلــش واقـــع در کمـبریج درگـــذشت. خانواده دکتر هاوکیـــنـــگ اعـــلــام کرده انـد که وی در خانــه اش در نزدیــکـــی دانـــشـــگاه کمبریــج مرگ آرامی داشـــتـــه اســت. کمـبـــریـج جایی اسـت که هاوکیـــنگ اکــثر کارهای تحــقیقــاتی خود بر روی پروژه های ساخــتار شکـــنــانــه ای همـــچون سیاه چالـــه ها را در آنــجــا انــجـــام داده اسـت.

جزئیات زندگی کیهان شناس استیون هاوکینگ در بریتانیا

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.