چگونه اسپرم های سالم و باروری داشته باشید

اسپرم بسیار حساس می باشد و مدت زمان عمرش بسیار کوتاه است مردانی که دارای اسپرم سالم و باروری نمی باشند باید این موارد را در زندگی خود رعایت نمایند بیشتر بتوانند در باروری موثر باشند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر چگونه اسپرم های سالم و باروری داشته باشید را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : اســپـرم مردانی که هر روز فعالــیت زنـاشویی دارند،ـــاز کیفـیت بهتری برخوردار اسـت.»این یافتـه،نتـیجه یک تحــقیق جدید است که نشـــان می‌ــدهـد مردانـی که به علـت آسیبــ‌دیـــدگـــی اســپرم،ـتوانایی باروری پایـین‌ـتری دارنــد،منـظور از بهــبود کیــفـــیـت اســپرم در ایـــن تحـقیق،کاهــش تعداد مواد وراثتی آسیـب‌دیــده،عنوان شده اسـت.
محقـقان استـرالــیـایـی در کنـفرانس انــجـمـــن اروپایـــی تولید مثــل انـســانی و جنــیــنـــ‌شنـاســـی گفتــهــ‌اند که پیش از ایــن،ــبه همسران توصیه میـ‌ـــشــد هر دو سه روز یک بار فعـــالــیت زنـــاشویی داشــتـه باشند.دکـتـــر دیوید گریــنــیـــنـگ،ـــسرپـــرست تیـم تحـــقـیقاتـــی،گفـــت که در تحــقـیـــقاتش روی 118 زوج به ایـن نتـیجــه رسـیـده اسـت.به گفـــتـــه او،میزان آســـیـبـ‌ـدیـــدگی اسـپرم در 80 درصد مردانی که مورد آزمــایــش قرار گرفـتــهـــ‌اند،ـبعـد از یک هفــتــه انـــزال روزانـــه، 12 درصــد کاهــش یافــت.در رابـــطـــه با این تحــقـــیــق جدیــد،ـدکـــتر محمـــدرضـا رزاقـــی،جراح و متخـــصص اورولوژی و عضو هیـــات علمی دانــشگــاه علوم پزشـکـی شهــیـد بهـشـــتــی توضیـح میدهــنــد…

آقــای دکــتـــر! درباره این تحقــیق جدیـد محـــقــقـان استرالـیـایی چه نظــری دارید؟
البــته ایـــن یک تحقیــق جدیـــد اسـت و کار بیــشتری بایـــد انجام بگـیـرد تا نتایــج قطعـی‌ـتــر به دســـت آید امـــا تا به حال در کتابـــ‌ـهـــای معـتبـر اورولوژی دربـــاره ارتباط فعالـــیـــت زنــاشویی بیـشتـــر و سلامـت اســـپـــرم چیــزی نوشته نشـده است.ایـــن را میـ‌دانـیم که فعـــالـیـــت زنـــاشویی بیشتــر،احتـمـــال باروری را بیـــشـــتر می‌کــند،ـبه ویژه اگر در حوالی زمان تخــمکـ‌ـــگذاری یا متــنــاســب با ایـن زمان باشد.آمــارها نشــان میـ‌ـدهـــد که مردان چاق معــمولا روابـــط زنـاشویی کمـــتـری دارند و این موضوع تاثــیر زیادی بر باروری آنـــهـــا دارد.اما حالتـــ‌های فعـالـیت زنــاشویی هم موثر اســـت.

تغذیــه چه نقـشــی دارد؟
ویتامـــیـــن C و آنـتیـــ‌اکـــســـیـدانـــ‌ـهـا از نقـص یافـتن اســـپـــرم جلوگیری میـــ‌کـــنند و حرکـت آن را افـزایـــش می‌ــدهـنــد و میزان اســتــرس را در تخمکـــ‌هــا و دســـتگاه تنــاسـلـــی کاهش میــ‌ـــدهـند.کمـــبود روی موجب کاهـش یافتن میزان هورمون تسـتوستــرون و اســـپرم می‌شود.مصرف الکل تا 50 درصــد باعـث کاهـــش قابـــلـــیــت باروری میـ‌ــشود و تولیـد اسپرم را کاهـــش داده و تولید اسپــرمـ‌ـــهای غیرعـــادی و ناهنـــجـــار را افــزایـش می‌دهد.

ورزش هم تاثیری دارد؟
قطعا.ورزش متــعــادل میــ‌توانـد راه خوبی برای تقویت توانـایی باروری باشد.بهـتــریــن ورزشــ‌ـها برای افـزایش سلامت اسپرم،ورزشـــ‌ــهای هوازی سبـک مثــل پیاده‌ـروی،شنـــا و دوچرخـه سواری اسـت.

چه عوامــلـــی سلــامــت اســـپرم را تهدیــد می‌کـــند؟
وجود سابـــقــه عفونت پروستـات یا عفونتــ‌ـــهـای ناحـــیه تنـــاســـلی،سابقه ضربــه به بیضـه‌ـهـــا یا چرخـــش بیــضه‌ـهـــا،ـــابــتلـا به واریکوسل،ــسابـــقــه بلوغ زودرس یا دیــررس،ـتماس با مواد سمی در حیـــن کار نظـــیـر مس، کادمـیوم و جیوه، اکســید اتـــیلـن،کلریــد وینیـل،مواد رادیو اکتـــیو و اشـــعـه،ــمصرف دخانــیات،ـــقرارگیری ناحـیه تناسلـــی در شرایطـی با دمــای بالا،ـــترمــیـم فتـق،ــداروهای مورد اسـتفـاده در درمـان زخـمــ‌ها یا پسوریـازیـس،ــدیـــابت،ـــبیمـــاری سیستـیـک فیـبـــروزیس و آلودگی هوا و میـــزان سرب موجود در هوای تنفــســی.

مشکل اصلـی اســـپــرم‌های غیــرطبیـــعـــی چیـــســـت؟
اگر تعـداد اسپـــرم‌های غیـــرطبـیعـــی خیلی زیـاد باشـد،ــمی‌توانـــد اثـــر منفـی روی باروری داشتـــه باشــد.برخـــی از متخـصصان عقــیـده دارنــد که اسـپـرمــ‌ــهـــای غیـرطـبــیــعــی در عبور از لوله رحمـی و سوراخ کردن دیواره تخمک دچــار مشـکـــل میــ‌شوند.تعـــداد زیـاد اسپـرمــ‌ــها میـ‌ــتواند احــتـمــال باروری را افزایــش دهد و طبــیـعـی بودن آنها نیز نقش حیاتــی در باروری دارد.نتایج تحقـــیقات نشـان داده است که مردان با تعداد کم اســپـــرمـ‌هــا همـــچنـــان می‌توانـــنـد بارور باشــند،ـــبه شرط ایــنــکه درصد اسپـرمـ‌های طبـیـعــی در آنـــ‌ـــهـــا بالــا باشـــد.

آسیــب‌دیــدگـــی اسـپــرمـ‌ها
باور عمومی محـــقــقــان ایـن است که هرچــه اســـپرمـ‌ــها به مدت طولانـــیـــ‌تری در بیضــهـــ‌ـهـا باقی بمـــانـــنـد به خاطـــر شرایـــط محــیــطـــی و دمـــای بدن دچـــار آســـیبــ‌ـدیــدگــی بیـشتری می‌شوند و نابـاروتر میـ‌شوند.
از سوی دیگر،ـــدیوید گریـــنــیــنگ،ـسرپــرست تیـــم تحقـیـقاتـی محقــقـــان استــرالـیـایــی توصیه میـــ‌کـــنــد بهترین راه برای تقویت قدرت بارداری،برقــراری رابـــطـــه هر روزه در دوره تخمـگـــذاری زنـــان اسـت.پزشـکان با جالب دانـسـتـن آزمایـــشـ‌ــهـــای دکتر گریـــنیـــنــگ میـ‌ــگویند ایـــن نتــیــجه شاید برای همـــه مردان مفید نبـاشد.
به گفـــته دکـتر آلن پیـــسی از دانــشــگاه شفـــیلـد در بریتـانیا این توصیــه در مردانــی که تولید اسـپرم پایـیـنی دارنــد،به نتــیـــجــه مطــلوب نمیـ‌ـانــجامد.محققان دانـشـــگاه كالــیـــفرنــیا،ــانـــگشــت اتهام را به سمــت وان‌های پر از آب داغ حمــام،جكوزیـ‌ــها و حوضچـه‌های آب‌ـگــرم گرفتــه‌اند.آنها میـ‌ــگوینـــد حرارت ایــن مكــانــ‌ــهـــا،ـــروی تعـداد و كیـفیت اسپرم‌ـــهـا،حداقـــل تا چنـــد ماه،ـتاثــیـر میـــ‌ــگــذارد و ایــن چیـــزی است كه میـ‌ـتوانــد باروری مردان را كم كنــد.
ایـن محـقـقان مردانی را كه به علـــت ناباروری به این كلـینیـك‌هــا مراجــعـــه كرده بودند،ـبررسـی كردند. آزمایـشــ‌ـــهـــا نشـــان داد در آنـــهــایی كه حداقــل 30 دقـیقه در هفـتــه در وان پر از آب داغ حمــام،ـــقرار می‌گـــرفتـــنـد، هم تعـــداد اسپرمـ‌هـا كم شده و هم شاخصـ‌ـــهای كیـــفـــیـت اسـپــرم آنـهــا پایینــ‌ـــتـر آمـــده بود؛ــشاخـصـ‌ــهـــایـی مثل تحرك،ـاندازه و غیره. بعد از 3 تا 6 ماه خودداری از این گونه حمام‌هـــا،ـدر نیمـی از ایــن مردان تعداد اســـپـــرمـ‌هـــا 5 برابــر شده بود؛ نكـتـــه‌ای كه از نظـــر دانـــشـمـــنـدان، یك تاثیـــر فوق‌الـــعـــاده بود. در این مردان همچنـــیـــن تحــرك اســـپــرم‌ــهــا از 12 درصـــد به 34 درصـــد رسیـــده بود كه ایــن هم قابل توجه بود.نكته جالب ایـنكه 5 نفر از 6 نفـری كه قطـــع این حمامـ‌هــای داغ روی آنـهـا تاثـــیری نگـــذاشـتـه بود،ـــسیـــگاریـ‌هـای قهـــاری بودند و باعـث شدنــد محــققـــان به ایـن نتــیـــجه برسنـد که اثـــر منـــفی سیـگــار بر كیـــفـــیت اسـپـرمـ‌ـهـا آن قدر مهـم هست كه ادامــه ناباروری ایـــن مردان را بتوان به آن نســبت داد.

چگونه اسپرم های سالم و باروری داشته باشید

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.