اس ام اس های با حال و خنده دار چهارشنبه سوری 96

گلچینی از اس ام اس های با حال و خنده دار چهارشنبه سوری 96 را در سایت دانستن قرار داده ایم این متن های خنده دار و با حال بسیار زیبا هستند می توانید از این پیامک های چهارشنبه سوری استفاده نموده و در کانال های تلگرامی خود قرار دهید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر اس ام اس های با حال و خنده دار چهارشنبه سوری 96 را در سایت دانستن خواهید دبد با ما همراه باشید.

اس ام اس های با حال و خنده دار چهارشنبه سوری 96

سوختن غصـــه هات تو آتــیش آرزومه !

۴شنـبـــه سوری بر تو آتــیـش پاره مبارک !

◊◊ـ◊◊ـ◊ـــ◊ـ◊ــ◊◊◊ــ◊◊ــ◊◊ـ◊ــ◊ــ◊ـ◊ــ◊ـــ◊

دســـتـــانـت را به من بده ، تا با هم از رو آتش بپریـمـم!

آنـــان که سوختنـد ، همــه تنـــها بودند !

۴شنــبــــه سوری مبارک !

◊◊ــ◊ـ◊ــ◊ـ◊◊◊◊ـ◊◊◊ــ◊ــ◊◊ـــ◊ـــ◊ـــ◊ـــ◊◊

آتـــیشــی که تو قلبـــم روشن کردی هیچ آتـش نشانــی نمـی تونه خاموش کنه !

” چهــارشنـــبه سوری مبارک”

◊◊ـ◊ـ◊◊ـ◊ـــ◊ـ◊ـــ◊ـ◊ـ◊ـ◊ــ◊ـــ◊ـــ◊ــ◊ــ◊◊◊ـ◊

واســت آتـیــش روشن کردم که اخـر زمـــستونه

چهار شنـبـــه ی اخر سال قلــب من آتـــیـــش بارونه

غمهـاتو آتـیــش میــزنـــم سرخی آتــیـش مال تو

چشم حسودا کور شه از عشـــق میون من و تو

◊◊ـ◊ــ◊ـــ◊ـ◊ـ◊ـ◊ــ◊◊ـ◊ـ◊ــ◊ـ◊ــ◊ـ◊ــ◊ـ◊ـــ◊ـــ◊

انگاری غلـــغـــلـــه ی محــشره چارشنــبه سوری

گوشم از بمب و ترقـــّه کره چارشنـبـه سوری

رســم خیلــی خوبیه اگـــه خرابش نکـنـیـــم

واســه من فشفـشـه یادت نره چارشـــنبـــه سوری

◊◊ـ◊ـ◊◊ـ◊ـــ◊ـــ◊◊ــ◊ــ◊◊ـــ◊◊ــ◊ـ◊◊ـ◊ــ◊◊

بیـا در غروب آخرین سه شنــبه سال برای گردگـیـری

افـکــارمـان آتشی بیافروزیـم کیـنـه ها را بسوزانـیـم

زردی خاطـرات بد را به آتـشو سرخـی عشــق را از

آتـــش بگـــیـریـــم آتش نفرت را در وجودمـان خاموش کنیـم

◊◊ـــ◊◊ــ◊ــ◊ــ◊◊ــ◊ــ◊◊ـــ◊ـــ◊ــ◊ـ◊ــ◊ـــ◊◊ــ◊◊

بیــا در غروب آخـــریــن سه شنبـــه سال برای گردگیــری افـکارمان

آتـشـــی بیـــافروزیـم کیـــنـــه ها را بسوزانـــیــم زردی خاطـــرات بد را به آتش

و سرخـــی عشـق را از آتــش بگــیـریـم آتــش نفرت را در وجودمـان خاموش کنیم

◊◊ــ◊◊◊◊◊ـ◊◊ــ◊ــ◊◊ـ◊ـــ◊ـ◊ـــ◊ـ◊ــ◊◊◊

بهـار را با چهار شنبـــه سوری

تابستــان را با آفتاب سوزانـش

پایـــیز را با رنگهای آتــشـــینـش

و زمـسـتـــان را

با گرمـــا ی دلــنـــشـــیـــن اجاق ها

میشــنـــاسـم

هزار سال اســـت مسـلمان شده ام

امـا هنوز شعـله های زرتــشـــت

در جانم زبانـــه میزند

◊◊ـــ◊ـــ◊ـ◊ـــ◊ـــ◊ـ◊◊ـــ◊ـ◊◊ـ◊ـ◊◊ــ◊◊ــ◊ـــ◊◊

بشد «چارشنـبـــه» هم از بامــداد / بدان باغ که امروز باشــیم شاد

چهـــارشــنـــبه سوری گرامـی باد

◊◊ـــ◊◊◊◊ــ◊ـــ◊◊ـــ◊ــ◊◊◊ـ◊◊ــ◊◊ـ◊◊◊

چهـار شنبـه سوری روز ملــی مبـارزه با آرامــش

اعـــصاب بر شما ترقـه بازان گرامـــی مبارک باد !

ستـاد روانـــی شدگان چهار شنـبه آخـــر سال !

◊◊ــ◊ـ◊ـ◊◊ـــ◊◊ـــ◊ــ◊◊ــ◊ــ◊◊◊ـ◊ـــ◊◊ــ◊ــ◊

چهارشـــنــبه سوری نزدیکه ، یه وقت نری از رو آتـــیش بپـــری

آخه تجــربـه ثابـت کرده اگه جیـگر بره رو آتـیــش کبــاب میـشـه !

◊◊ـــ◊ــ◊ــ◊◊ـــ◊ــ◊ــ◊◊◊ـ◊ــ◊ـــ◊◊◊◊◊◊◊

سلام چهــارشنبه سوری جایــی قرار نذاری کار واجــب باهـات دارم

آحه آتیش کم داریم آتیــش پاره !

◊◊◊◊◊ـــ◊ــ◊◊ــ◊ـ◊◊ـــ◊◊◊ـــ◊ـ◊ـــ◊◊ـــ◊ــ◊

مواظــب باش چهار شنــبه سوری برق چشـــمــات رو با آتیـــش اشـــتـباه نگـیرن . . .

اس ام اس های با حال و خنده دار چهارشنبه سوری 96

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.