اشتباهات رایج دختران مجرد قبل از ازدواج

دختران مجرد در دوران قبل از ازدواج چند اشتباه می نمایند که به ضررشان تمام می شود ملاک و معیارهای ازدواج بیشتر دختران بسیار سخت می باشد با این معیار ها دیگر نمی توانند فردی را انتخاب نموده و با او ازدواج نمایند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر اشتباهات رایج دختران مجرد قبل از ازدواج را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : دخـــتــران زیــادی هســتنـــد که به دلیـل بالــا رفـــتن سنشــان باور دارنـد که زمـــان عاشـق شدن، ازدواج و بچـــهــ‌ـــدار شدن از آنهـا گذشـــته اســـت . درست اســت که زمان ازدواج و بچــه‌ـــدار شدن، پیشـ‌بیــنی شده اســـت، امــا در قرن بیـــســت و یکـــم زندگی ما کمـتر قابــل پیش‌ـــبــیــنــی اســـت، که الــبته ایـن نکتـه مثبتی اسـت.

نه تنهـا دخــتـــران بلکه همه جوان ها بایــد بدانــنــد که هر کس بایـــد به فراخور حال خود معیارهـــایـــش را برگــزیـــنـد. مقــایـسه خود با دیـــگـــران و تعییــن ملاک ها باعـث می شود تا شمـا را از واقع بینـــی دور کند و نتوانیـــد در شرایط خود بهـــتــریـن انتــخــاب را داشتــه باشـــید.

اشتـــباهاتـی است که دختران جوان مرتــکـب می شوند و سبـب می شود که همـــیـــشه تنـها بماند.

متـأســـفانـه عوامــل مخـــتـلـفـــى از جمـــله نبود زمینه اشتــغال، اســکـــان، ادامـــه تحـصیـــل، بالا رفتن هزیــنــه هاى زندگى، دگرگون شدن معــیـارهاى انتخاب همـــســر و … در سال هاى اخیــر سبـب افزایش سن ازدواج و حتـى ناتوانى بسیارى از دخـتــران و پســران براى ازدواج شده اسـت. تجملاتى شدن مراسـم ازدواج که بســـان مانعــى آهـنـــین در مقـــابل جوانان قرار گرفته، آئین هاى توخالـــى و بى هویت، انــتـــظارات نامـعــقول، هزینــه هاى سرسام آور و چشــم و هم چشـمى ها، از دیگر دلــایـلـی است که جوانـان را از ازدواج باز مى دارد.

این فرایـــند در حالـــى اسـت که روزگـــارى دخـــتــران پس از ایـنــکــه به سن بلوغ مى رسـیدند و از چهارده، پانزده سالـــگى مى گذشـتند راهـــىِ خانـــه بخــت شده، کمتـر دختـرى را مى دیـدیـد که از بیـــســـت سال گذشـتـه و هنوز در خانه پدر زندگـــى کند، مگـــر اینـــکه مشـــکلى داشـتـــه باشد. امـــا دختران امـــروز اغــلـــب بلافاصلـــه پس از پایـــان تحـــصیـلات متوسطه، تمــام سعى و تلاش خود را متوجه قبولى در دانـشـــگـــاه مى کنند و در طول تحـــصیــلـات دانــشــگـــاهـــى فقط به پایــان رســانــدن درس مى اندیـــشـــنــد.

پس از ایــن دوران نیز به دنبال یافـتن شغـلـى مناسب راهـى بازار کار مى شوند. با این وجود آیـا فرصتى براى ازدواج در بهــتریــن سال هاى جوانى یک دختــر پیـــش مى آیـد؟ آیـا رخنـــه اى که میـــان زنـــدگى سنتــى با وضع جدید جوامــع ایـــجــاد شده به نفـع دختـــران است؟ اســـاســا کدام شیوه درسـت است، شکـل و شیوه گذشــته یا وضع جدید؟ آیـا میان ایــن دو، راهـى وجود دارد که بیشتر شیوه هاى خوب براى بهـــبود زنـدگـى دختران و زنان به کار گرفـتـــه شود؟ امروزه عوامـلـى اجـتــمـاعـــى، فرهـــنگـــى، اقتصادى و … باعث دگــرگونى در شکل و محـــتواى ازدواج شده، این اقـدام مقدس را از ساده زیـستـــى به سمت تجـمـــل گرایــى، نیـز از سادگـى و صراحـت به عاقـبت انــدیـــشــى مادى و رفاه طلبى سوق داده است!

اشــتـــباه شماره 1: آنها پا به فرار می‌ـگـــذارنـد

بارها و بارها مشاهـــده کردهــ‌ـــایم که دختـران جوان منتـــظـرنــد مرد منـــاسب از آنهـا خواســتـگاری کند. امـا زمــانی که ایــن اتفـاق می‌ــافــتد، آنـــها پا به فرار میـ‌گـــذارنــد و از او دور میـــ‌ـــشوند. به هرحال، اگـــر دخـتـران ما بخواهـــنـد نتـــیـجهـ‌ـــای از روابـط خود بگــیـــرند و امیـد به تشــکـــیل زندگی داشته باشنـد، بایــد این رفـــتـار خود را کنار بگــذارنـــد. هنگامی که شمـــا با مردی مناسب ازدواج می‌ـکــنیـد، ممـکـن است ابـــتدا اظهار علـاقه و توجه او برای شمـا دشوار باشد، چرا که قبل از ایـن تجربه‌ـاش را نداشتهــ‌ایـد. امـــا حالـا زمــان آن رســیـده اســت که ایــن دشواری را تحـمـل کنــیـد.

به خودتـــان اجازه بدهیـد زمینـه را برای آشــنــایـــی و شنــاخت برای ازدواج موفق فراهم کنـــیـد. ایـــن همـــان چیزی اســـت که برای رهــایی از تنهــایـی و ناراحتــی به دنــبــال آن بودیـــد. سعــی کنید از ایـن حس زیــبـا، یعنـی شنـــاخــتــن شخـــصی منــاســـب که واقعـــاً به شمــا علاقـــهــ‌ـمـند است و دوست دارد شمـا را آن‌ـــگونه که هستید بشـــنـــاسد، لذت ببـــرید.

اشــتــبـاه شماره 2: تجـارب خود از افراد را تعـمیم می دهـند

برخـــی از دختـر ها سعــی می کنــنـــد دور کلـیـــه خصوصیــات رفتـاری یک فرد نابـــهنــجـار در زندگـــیـشان خطـی بکشند و در مواجــهه با هر یک از ایـن ویژگی ها در فرد دیگر، نگــاهـــی غیــر اصولی به او خود داشتـه باشنـــد . به عنوان مثـال اگـــر مردی بد اخلـاق همــراه با اعــتقادات دیـنی را در زنــدگی اطــرافیـان خود مشـــاهده کرده انــد و شاهـد آسیـــب های وارده از او به همـــسرش بوده انــد ،تلـــاش میـــکننـــد خواســـتگاری هر شخـص با اعتــقادات دیـــنی را رد کنـند و به او با نگــرشی منفـــی بنـگــرند . در حالـی که نابـهـــنـــجـــاری اخـلاقـــی فرد ربــطــی رفــتارهـــای دیـــنــی او ندارد . اگـــر چه فرد دیندار بایـد در کلیه منـــش های خود اصول دیـــنی را رعـایـــت کند و اخلـاق یکی از شاخه های اصـــلـــی دین است، امـــا نداشــتن اخـــلاق مناسـب در شخصی مذهـــبی نشـان از زیر سئوال بردن اعتـــقــادات دینــی نیــست.

اشــتبـــاه شماره 3: آنهـــا مردان منـــاســـب را نادیـــده میـ‌گیرنــد

ایــن موضوع را بارهـــا و بارهـا دیـده‌ـــایم که وقتـــی یک دخــتر مجرد باور میــ‌‌ـــکــنــد که هیـچ مرد مناسبی برای او وجود ندارد، همه چیـز پیرامونش روی ایــن موضوع صحـــه می‌گـــذارد. ما به همه کسانی که فکر می‌کــنند همـه مردان خوب ازدواج کرده‌ــانــد پیشـنـهاد میـ‌ـــکنــم که ایـن احـســاس را کنــار بگذارند و به جای آن ، به شادی، خوشبــخــتـی و تمــایـــلــشـان توجه کننـد. امید همیشــه منــشـا تلـاش و موفقیــت است . پس بنا را بر این نگـــذارید که با ناامیــدی آیــنـــده خود را بیهوده و یکـنواخـت تصور کنیــد.

اشـتبــاه شمـاره 4: ملاک های خود را با شرایط دیــگران تعیــین می کننـــد

تعـــجــب نکــنـید هنوز هم بســیــارند دختــرانی که ملـــاک ها و معـیـــارهــای خود را برای ازدواج از روی چشـم و هم چشمــی و برای تایــیـــد دیـگـران انتخاب می کنــند . به عنوان مثـال چنــیـن می گوینـــد: “وای ببــین دختـران فامیـل با چه شرایـــطی و چه سطـــح سوادی چه ازدواج هایی کرده انـد، آن وقت من با یک شخــص کم سواد تر از خودم ازدواج کنـم؟ این طوری همیـــشـــه احساس حقـــارت می کنـم. مگــه من چی کم دارم؟”

نه تنهـا دختــران بلکـــه همه جوان ها باید بدانند که هر کس باید به فراخور حال خود معـــیارهـایـــش را برگـــزینــد. مقـــایسه خود با دیـــگـــران و تعیــیــن ملاک ها باعـث می شود تا شما را از واقع بینـــی دور کنــد و نتوانــیـــد در شرایط خود بهـــتـــریـــن انـتـخاب را داشــتـــه باشید.

اشــتبــاه شماره 5: آنـــهــا باور کردهـ‌انـــد که زمان منـاســـب برای آنها تمــام شده اســـت

دخــتران زیـادی هستنــد که به دلـــیل بالــا رفتن سنـــشان باور دارند که زمــان عاشــق شدن، ازدواج و بچهـ‌دار شدن از آنـهـا گذشتـه اســت . درســـت اســـت که زمـان ازدواج و بچهـ‌ــدار شدن، پیـــش‌ـبینـــی شده اســت، اما در قرن بیـسـت و یکـم زنـدگی ما کمتــر قابـل پیشـ‌ــبـیـنی اســـت، که البتــه ایـن نکتــه مثـبــتی است.

دختران زیـادی تا چهل- پنجـاه سالـــگی ازدواج خود را به تاخیـر میـــ‌ـانـــدازند، اما واقعـیت ایــن اسـت که ما هیـــچ‌وقت اسیر اعـــداد و ارقـام نیـســتـیـم. ما هر لحــظه در مناسـبـ‌ـــتـــریـن زمــان زنـــدگی خود هستیـــم. بلــه، درست اســت که بیولوژی بدن همیــشـه ما را همراهی نمــیـــ‌ـکند، اما اگر شمـا واقعاً می‌ــخواهــید صاحب خانواده شوید و بدن شما دیــگــر ایــن اجــازه را به شمـــا نمی‌دهـــد که بچـــهــ‌ــهای خودتان را داشــتـــه باشـــیــد، به این معـنــا نیســـت که این خواستـه شمـــا برآورده‌شـدنی نیست. می‌ـتوانـیــد با پذیرفتـن سرپرستی یک کودک، تشـــکیل خانوادهــ‌ دهیـــد.

اشتــبــاه شمـاره 6: تجربـه را به بدبـــیــنــی تبـــدیــل می کنـــنـــد

برخی دخــتران تجارب خود را از ازدواج و زندگـی دیـگران به نوعی بدبــیــنـــی و احتــیاط فوق الـعاده و غیــر ضروری تبدیــل می کنـنـد و در انــتخـاب و ارزیـابی طرف مقابــل دچـــار سخـت گیری و وسواس می شوند . درست اســـت که کسب تجــربــه لازم و ضروری اســت امـا قرار نیسـت به خاطـر شنـــیـــدن وقایــع آزارنـــده از اطـــراف دچـار استرس در انتخـاب باشیم. تیزبـــیـنی و زیرکـــی متـــعــادل برای یک انتـخاب منـــاسـب کافـــی اســت. لازم نیست از ابتـدا با منفی اندیشی مثــل یک کاراگــاه عمل کنـــیـم .

اشـتباه شماره 7 : آنهـا اجـــازه میـ‌دهــند که کار حسابـی مشغولشـان کنـد

خانــمـــی که وضعـــیـــتـــش در بالـا اشـاره شد به شدت در کارش غرق شده بود و موفقیت در کار را در اولویت همه مسایل دیگر زنــدگــی می دانـــســـت. با وجود زیـــبـــایـــی، جذابـــیـــت و موفقــیت‌هـای فراوان، همه درها برای برقــراری ارتــباط با او بســتـــه بود، چرا که تمـام زنـدگـــیـ‌ــاش در کار خلــاصــه شده بود. مشـــکــلــی که خیلـــی از دخـتـــران مجرد دچارش هسـتـــنـــد. بعضی دختــران فکــر میـــ‌ـکـننـــد اگــر مردی به آنهـا علاقه‌مـــند شده‌ است، حتما مشــکــلی در او وجود دارد. ایـــن افکـــار باعث می‌شود که مردهـای منــاســب زیــادی را از دسـت بدهــنـــد، قبـل از اینـکـه حتی یک‌بار به آنهـــا فرصـــت داده باشـــنــد تا به خواستگـــاری بیــایـــد.

اشتباهات رایج دختران مجرد قبل از ازدواج

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.