آقایان در رابطه جنسی و روابط زناشویی اشتباه می کنند

رابطه جنسی و روابط زناشویی شما گاهی دچار مشکل می شود شما می توانید از این اشتباهات خود تجربه به دست آورده و دیگر آنها را تکرار نکنید چون تکرار اشتباه شما باعث رنجش زن تان خواهد شد مردان هم در زندگی اشتباه می نمایند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر آقایان در رابطه جنسی و روابط زناشویی اشتباه می کنند را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : مردها اصلـا دوست ندارنـد فکر کنـند اشتبـــاه کرده‌ــانــد! و از اینـــکه کســـی بگوید آنــهـا مقـصـرند متـنــفرند. مردهــا حتــی از ایــنـکه پیــش خود فکـر کنـنـــد «ممـــکن اسـت» اشتـــبـــاه کرده باشـــنــد هم بیـــزارنـــد و بیشتـــر از هم از این بدشان میــ‌آیــد که قبل از ایــنـکه خودشـــان بداننـد، یک زن بدانــد آنـــها مرتـکب اشـتــبـاه شده‌ـــانـــد! و جالـب‌تر از همه ایـنکه: یک مرد احســاس میـــ‌کـند شمـــا از قبل هم او را مقصر می‌ـدانـــسـتهــ‌ــایــد، در حالیـــکــه حتــی اصلـا چنین چیـــزی به او نگـفـته‌ــایـد!

بـرای ایـــنـــکـه سر از ایـــن معــمای مردانـــه در بیــاوریم باید به عقب برگردیم و نگـــاهـــی به تربــیت و پرورش پسـر بچه‌هـــا بیندازیــم. مردهـــا جوری تربیــت شده‌انـــد که احــساس می‌کــننـــد نقش و وظیــفــهــ‌ـی آنـها ایـن است که در همـــهـــ‌ـی کارها ماهر باشــند و آن را کاملــا درســت انجام دهند. دنیـــای افـــکـــار و احـــســاســـات درونی یک مرد، معـــمولا نادیده گرفـته میـ‌ــشود. او از دوران بچــگی یاد گرفـــتـــه که ارزش و اعـتـبارش توسط دست آورهــایـش تعیین میـ‌ــ‌ــشود. بنابـراین ایـن پســـر بچـــهـ‌ی مغــرور با این منطق بزرگ می‌ــ‌شود که «برای خوب بودن» بایـــد همـــیشــه هر کاری را کامــلا درسـت انجـــام بدهد.

زن‌هـــا از زمان دخـتر بچـــگی یاد گرفته‌ــاند که در زنـدگی هر چیزی را بهتر کنـــنـــد و بهــبود بدهند.

یک دختر بچـــهـــ‌، نقــش خود را اینــگونه پذیرفـــتـــه است که خودش را زیـبـــاتر کند، خانــه را مرتـــب‌تـر کنــد و برای خانواده و دوستــانـش بهتــر و مهربانــ‌تـر باشــد. اشـتــبــاه کردن برای یک دخـتر بچه، قابــل قبول است و وقتــی بازخورد منـفی میـ‌ـگیرد، احــساس ناراحــتی و افـســـردگی میـ‌کـــند، امـا با تمام وجودش سعی میـ‌ـــکـنـــد هر چه زوتر خودش را تصــحـــیـح کنـد، توصیهــ‌ــهـــا و انـــدرزهـــا را با روی خوش میـ‌ـــپـذیــرد و به همـــیـــن دلیـــل اسـت که بسیاری از زنــها دوست دارند در فعــالـیـتـــ‌ــهــای خود بهــسازی مانـــنـــد مطـالـعه‌ـــی کتـــابـــ‌هـای راهـنـمـا شرکـت کننــد، پیـش مشاور بروند، در سمـــینـــارهای آموزشــی شرکت کنــنــد و … اما مردهــا شرکـــت کردن در فعـــالـــیــتـــ‌ــهـای خود بهـــســازی را مثل این می‌ـدانــنـــد که قبول کننـــد کاری را بلد نیسـتـــند و بنـابراین به انـــدازه‌ی کافی خوب و لایـق نیـــستند!

مردها معــمولا اعـــتماد بنفس خود را موفقـــیتـــ‌ـهـا و دست آوردها پیدا میـــ‌ـــکننـد.

وقتـی یک زن، توانــایی یک مرد را در انـجـام کاری به چالـش می‌ــکـــشـد، مرد خالـــت تدافـعی به خود میـ‌گـــیــرد و بازخوردی که از یک زن گرفـتــه اســـت را نوعی انتـــقــاد و قضاوت تلـقـــی میـــ‌ــکنــد، حتی اگر این زن، از روی مهربـانی و خوش قلـــبـــی نظــرش را گفتــه باشــد و توصیـه ارائه کرده باشد. مثـلا:

زن می‌گوید: چرا یه جا توقف نمی‌ـــکــنـــی و آدرس رو نمی‌ــپــرســی؟!

مرد میـ‌شنود: تو بلـد نیســتی آدرس رو پیـدا کنــی! ما گم شدیم! من اصلــا نمیــ‌تونم به تو تکیه کنـم!

مردها معــمولا نمـی‌ــتوانــند به راحـتــی عذرخواهـــی کنــنـــد. برای مردهـــا گفـتــن ِ «معذرت می‌ـخواهم» یعنـی کاری را اشــتـــبـاه انـــجام داده و آدم بدی است! مردهـــا به ایـن دلیـل که معمولا بایـــد بدانــنـد چه میـ‌ــکــنـــنــد، بازخورد زن یا توصیـهـ‌ـی او را مبـــنـی بر ایــن میـ‌ــدانند که مرد نمـیـــ‌ـــدانـــد چه می‌ـــکــنــد و بنــابـــرایــن مورد اعتــمـــاد زن نیـست.

برای برطرف کردن چنـــیـن سو‌ء تفـاهمی مرد و زن بایـد بنشینــند و صادقانـــه در مورد احســاسات خود حرف بزنـــنـــد. زن بایـــد مراقـــب حرفــ‌ـهــایـی که میـــ‌زنـد باشد و به مرد این اطـمیـنان را بدهـد که قضاوتش نمی‌کـنـد و از او ایـراد نمیـ‌ـگیرد.
چه بایـــد کرد؟

1. در کلـامـ‌ـتـان از واژه‌هـایی استــفاده نکـــنیـد که به مرد احساس گناه بدهد

سرزنـش نکــنـیـــد، محــکوم نکنــید، لقب ندهید، تعـمیــم ندهــیـد و شخـصـــیت و توانایــی‌هــای او را بیــ‌ارزش نکنـــید. فقــط به او بگوییــد چه احـــساسـی دارید. مثلــا نگویید: همـیـــشـه همـــیننطوریـــه! تو هیچ وقت نمیـــ‌دونی کجـــا داریم می‌ـریم! بگویید: عزیـــزم، وقتـی اینطوری سرگـردون میـشــم من نگـــران میـــشم. من می‌دونم که تو کارتو بلـــدی امـــا آدرس که داریم سرراسـت نیــســـت. اگـر یه جا بایــســـتـیــم و از کســی سوال کنـیـم من احـســـاس بهتــری دارم.

نگوییـد: تو بلـد نیسـتــی ایــن کار رو انجــام بدی. به جایش بگوییـــد: وقتـی ایـن کار رو انجــام می‌دی من ناراحــت میـ‌‌شم.

2. بنـشـینـــیـد و حرف بزنــیـــد

مردهـــا عاشق ایــن هســـتـــنـــد که کســی آنــها را درک کنــد. به مردتــان فرصــت بدهـــیــد تا احــساســـاتـــش را در مورد مسئله‌ای ابراز کند. بگذارید بدانــد شمـــا قضاوتش نمیــ‌کــنـــیـد یا نمیـــ‌خواهـــید تصحـیـــحـش کنیــد، بلـکه میــ‌خواهیـد با او همـــکاری کنید.

3. او را حسـابــی تشویق و تحســیـن کنـیــد

مردهـا دوست دارنــد تصــدیـق و تحــسـین شوند، خیـــلی بیـشـتر از آنچـــه که انتظار دارید! شایــد ایـن نیــازش را انکــار کنـد و رفــتــارش جوری باشد که انـگار اهـمـــیـتــی نمـی‌دهد، اما در درون خود واقعا به تحسین و تشویق و تائید شما نیـاز دارد.

آقایان در رابطه جنسی و روابط زناشویی اشتباه می کنند

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.