اطلاعات کامل در مورد وام دانشجویی در سال 97

صـنـــدوق رفـاه دانـــشـــجویان وزارت علوم رقـــم وام های دانـــشـــجویی را در نیمـســـال دوم تحـــصیــلــی 97-96 اعـــلــام کرد. می توانیــد با گفتن جمــله از پیــش آماده «کی دیــده به دانــشجوها وام بدهنـد» بی خیــال بقـیه نوشته شوید و بروید دنبـال کارتان امـا روشی که ما توصیه می کنیــم خواندن ماجــرا اسـت. سامـــانه دانــشــجویی برای ثبــت تقاضــاهـــا تا پایان نیــمــســال تحــصیلی فعـــال است و همه دانـــشجویان از این طریـق می توانـد درخواســـت خود را ثبـت کنـــند. لیــسـت هایی که تاییــد معاونت آنها بعـد از تاریـخ 17 اســفند 96 باشد در سال 97 توسط صندوق رفاه بررسی و پرداخت می شوند.

1. وام های تحـــصیلی: وامــی اسـت که به شکل ماهیانه پرداخـت می شود و رقم آن بین 90 تا 175 هزار تومان در ماه متغـــیــر اســـت. به ایــن ترتــیب که به دانشــجویان مجــرد در مقطـع کاردانــی ماهــی 90 هزار تومان، کارشناسی ماهی 100 هزار تومان، کارشــناســـی ارشـــد 110 هزار تومان و در مقــطـع دکــتـرا ماهـــی 125 هزار تومان وام می دهــند. رقم وام برای دانـشجویان متـاهـل متـفـــاوت است. آنها می توانند در مقطع کاردانی ماهی 115 هزار، کارشـــنـاسـی 125 هزار، کارشـنـاســی ارشـد 150 هزار تومان و در مقـطع دکــترا 175 هزار تومان در ماه وام بگـیرنـــد.

اطلاعات کامل در مورد وام دانشجویی در سال 97

 

2. وام تحصیـــلـی ممتاز و نمونه: این وام به تمام مشمولان طبــق قانون صنـــدوق رفاه تعـلـــق می گیرد و رقم آن حداکثر تا دو برابــر مبلـــغ سقـــف وام تحـصـیــلـی تعـیــین شده اســـت.

3. وام مســـکن: رقم این وام را براســـاس شهر محل سکونت دانشـجویان تعیین کرده انـــد. بر ایــن اساس اگــر مجـرد باشــیـد و ساکـن تهـران به شما ماهـی 150 هزار تومان وام می دهــنـد. مجـــردهــا در پنج شهـــر بزرگ ماهی 125 هزار تومان و مجردهای ساکن در بقـــیــه شهـــرهـــا ماهی 100 هزار تومان وام می گیـرنـــد. برای متـــاهــل ها رقم وام بیشـــتر اســت. در تهـران ماهی 250 هزار تومان، در پنــج شهر بزرگ کشور ماهـی 200 هزار تومان و در بقـــیـه شهـرها رقم وام مسکن متاهــل ها 170 هزار تومان است.

جزیــیــات دقـیـــق مبـــلغ وام دانـــشجویان

4. وام ضروری: وامــی که در موارد خاص به کلـــیـه مشـــمولان طبـــق قانون صنـدوق رفاه پرداخـــت می شود و رقـــم آن 600 هزار تومان است.

5. وام ضروری برای خریـد کتــاب تخصـــصـــی: دانـشـــجویان رشتـه کارشـنــاســـی ارشد می توانـنـد برای خریــد کتاب های تخصــصی 500 هزار تومان وام بگـــیرنــد در حالــی که رقم وام برای مقـــطع دکــترای تخـصـصی به شرط بورسیـه نبودن معـادل 800 هزار تومان تعـــیــین شده است.

6. وام ضروری ممتاز نمونه: دانـشــجویان کارشناســی می توانند با درخواسـت وام ضروری ممـتـــاز نمونه یک میــلیون تومان دریــافت کنـند. رقـم وام برای دانشــجویان کارشناسـی ارشـــد و دکــتــرا یک میـــلـــیون و 200 هزار تومان اســت.

7. وام ضروری مبتکـر: وامـــی که اســمـش همـه چیــز را درباره آن توضیـح می دهـــد. رقـــم ایـــن وام دو میـلیون تومان است.

8. وام ضروری قهرمــان ورزشــی: رقـم این وام یک میلــیون تومان است.

9. وام ضروری روشنــدل: رقم ایـــن وام در مقطع کاردانــی و کارشنـــاسی دو میلـــیون تومان تعـییـــن شده اما دانـشـــجویان تحصـــیـلـات تکــمیــلـــی می تواننـــد سه میلـیون تومان وام بگــیــرند.

10. وام حوادث غیــرمتــرقـبـــه: رقم ایــن وام دو میـــلیون تومان ذکـر شده است.

11. وام ودیـعه مســکن: دانشجویان کاردانـی و کارشـنـاسی در تهـران می توانند با اســتـفـــاده از این بنـد پنج میـلـیون وام بگـــیــرنــد و اگر در مقطـــع تحــصـــیـــلـــات تکـمــیلی مشغول هســـتـند رقـم وام به 10 میلـــیون می رســد. در پنج شهر بزرگ کشور هم به دانـشــجویان کاردانـی- کارشـناســـی و تحصــیــلات تکمیـلی به ترتـــیب چهار و هشـت میــلـــیون تومان تعـــلـق می گیرد. رقـــم ایـــن وام در سایــر شهــرهـــای کشور به ترتــیـــب سه و شش میلـیون تومان اســـت. این وام به متـاهـل ها پرداخـت می شود.

12. وام ودیـعـــه مسکـــن مجــردی: رقم ایــن وام برای تمام متـقـــاضـــیــان صرف نظر از مقـطــع تحــصیلــی در تهران دو میلیون و 500 هزار، در پنــج شهـــر بزرگ کشور دو میلیون و در بقـیه شهـرها یک میلیون و 500 هزار تومان اســـت.

13. وام ودیـــعـــه مســـکن دانــشجویان متاهل غیــرایـرانی: ایـن دســـتـه از دانـشــجویان نیز می توانند تا سقف پنـج میـــلیون تومان وام بگــیــرند.

14. وام زیـارت عتبـــات عالـیــات کشور عراق: دانــشجویان متاهل می تواننــد یک میـــلــیون و 500 هزار تومان و دانـــشـــجویان مجــرد می توانـــنــد یک میلیون تومان وام بگیــرنـــد.

15. وام ازدواج: رقم این وام دو میـــلـیون تومان اسـت.

16. وام شهـریـه: در کاردانـــی و کارشنــاســـی رقم وام 300 هزار تومان، برای کارشناسـی ارشـــد ناپــیوستـه یک میـلــیون و 150 هزار تومان، کارشناســی ارشـد پیوستــه 700 هزار تومان، دکتـــرای حرفه ای یک میـــلیون و 150 هزار تومان و برای دکـــتـــرای تخـــصــصـــی پیوستــه و دکترای تخصصـی ناپیوستـه به ترتـــیب 500 هزار و دو میلـــیون 500 هزار تومان است.

17. وام شهریه غیـرانـــتفــاعــی: در مقطع کاردانی و کارشــناســی، کارشـنــاســی ارشد ناپــیوسته و دکترای تخصصی ناپیوسته پرداخت می شود و رقــم وام به ترتیــب 300 هزار، یک میـلـیون و 150 هزار و دو میــلـیون و 500 هزار تومان اســت.

18. شهــریه دانـشگـــاه آزاد: دانــشـــجویان کاردانــی و کارشـنـــاســـی دانشــگـاه آزاد می توانــند 500 هزار تومان وام بگـیرنــد. دانـشــجویان کارشنـاســی ارشد ناپـیوستــه یک میــلـــیون و 150 هزار تومان و دانــشــجویان دکتـرای حرفـه ای و دکـــتـــری تخصــصـی پیوستــه به ترتـــیــب امــکـــان برخورداری از وام یک میـــلیون و 150 هزار تومان و دو میـــلــیون و 500 هزار تومانی را دارنـد.

19. وام ویژه دکـــتــری: رقـم وام برای دانـشجویان تحـــصیـــلــی ویژه دکتری 600 هزار تومان و وام ضروری ویژه دکتری سه میلیون تومان در نظر گرفته شده اسـت.

اطلاعات کامل در مورد وام دانشجویی در سال 97

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.