اطلاعات کامل در مورد وام دانشجویی در سال ۹۷

صـنـــدوق رفـاه دانـــشـــجویان وزارت علوم رقـــم وام های دانـــشـــجویی را در نیمـســـال دوم تحـــصیــلــی ۹۷-۹۶ اعـــلــام کرد. می توانیــد با گفتن جمــله از پیــش آماده «کی دیــده به دانــشجوها وام بدهنـد» بی خیــال بقـیه نوشته شوید و بروید دنبـال کارتان امـا روشی که ما توصیه می کنیــم خواندن ماجــرا اسـت. سامـــانه دانــشــجویی برای ثبــت تقاضــاهـــا تا پایان نیــمــســال تحــصیلی فعـــال است و همه دانـــشجویان از این طریـق می توانـد درخواســـت خود را ثبـت کنـــند. لیــسـت هایی که تاییــد معاونت آنها بعـد از تاریـخ ۱۷ اســفند ۹۶ باشد در سال ۹۷ توسط صندوق رفاه بررسی و پرداخت می شوند.

۱٫ وام های تحـــصیلی: وامــی اسـت که به شکل ماهیانه پرداخـت می شود و رقم آن بین ۹۰ تا ۱۷۵ هزار تومان در ماه متغـــیــر اســـت. به ایــن ترتــیب که به دانشــجویان مجــرد در مقطـع کاردانــی ماهــی ۹۰ هزار تومان، کارشناسی ماهی ۱۰۰ هزار تومان، کارشــناســـی ارشـــد ۱۱۰ هزار تومان و در مقــطـع دکــتـرا ماهـــی ۱۲۵ هزار تومان وام می دهــند. رقم وام برای دانـشجویان متـاهـل متـفـــاوت است. آنها می توانند در مقطع کاردانی ماهی ۱۱۵ هزار، کارشـــنـاسـی ۱۲۵ هزار، کارشـنـاســی ارشـد ۱۵۰ هزار تومان و در مقـطع دکــترا ۱۷۵ هزار تومان در ماه وام بگـیرنـــد.

اطلاعات کامل در مورد وام دانشجویی در سال ۹۷

 

۲٫ وام تحصیـــلـی ممتاز و نمونه: این وام به تمام مشمولان طبــق قانون صنـــدوق رفاه تعـلـــق می گیرد و رقم آن حداکثر تا دو برابــر مبلـــغ سقـــف وام تحـصـیــلـی تعـیــین شده اســـت.

۳٫ وام مســـکن: رقم این وام را براســـاس شهر محل سکونت دانشـجویان تعیین کرده انـــد. بر ایــن اساس اگــر مجـرد باشــیـد و ساکـن تهـران به شما ماهـی ۱۵۰ هزار تومان وام می دهــنـد. مجـــردهــا در پنج شهـــر بزرگ ماهی ۱۲۵ هزار تومان و مجردهای ساکن در بقـــیــه شهـــرهـــا ماهی ۱۰۰ هزار تومان وام می گیـرنـــد. برای متـــاهــل ها رقم وام بیشـــتر اســت. در تهـران ماهی ۲۵۰ هزار تومان، در پنــج شهر بزرگ کشور ماهـی ۲۰۰ هزار تومان و در بقـــیـه شهـرها رقم وام مسکن متاهــل ها ۱۷۰ هزار تومان است.

جزیــیــات دقـیـــق مبـــلغ وام دانـــشجویان

۴٫ وام ضروری: وامــی که در موارد خاص به کلـــیـه مشـــمولان طبـــق قانون صنـدوق رفاه پرداخـــت می شود و رقـــم آن ۶۰۰ هزار تومان است.

۵٫ وام ضروری برای خریـد کتــاب تخصـــصـــی: دانـشـــجویان رشتـه کارشـنــاســـی ارشد می توانـنـد برای خریــد کتاب های تخصــصی ۵۰۰ هزار تومان وام بگـــیرنــد در حالــی که رقم وام برای مقـــطع دکــترای تخـصـصی به شرط بورسیـه نبودن معـادل ۸۰۰ هزار تومان تعـــیــین شده است.

۶٫ وام ضروری ممتاز نمونه: دانـشــجویان کارشناســی می توانند با درخواسـت وام ضروری ممـتـــاز نمونه یک میــلیون تومان دریــافت کنـند. رقـم وام برای دانشــجویان کارشناسـی ارشـــد و دکــتــرا یک میـــلـــیون و ۲۰۰ هزار تومان اســت.

۷٫ وام ضروری مبتکـر: وامـــی که اســمـش همـه چیــز را درباره آن توضیـح می دهـــد. رقـــم ایـــن وام دو میـلیون تومان است.

۸٫ وام ضروری قهرمــان ورزشــی: رقـم این وام یک میلــیون تومان است.

۹٫ وام ضروری روشنــدل: رقم ایـــن وام در مقطع کاردانــی و کارشنـــاسی دو میلـــیون تومان تعـییـــن شده اما دانـشـــجویان تحصـــیـلـات تکــمیــلـــی می تواننـــد سه میلـیون تومان وام بگــیــرند.

۱۰٫ وام حوادث غیــرمتــرقـبـــه: رقم ایــن وام دو میـــلیون تومان ذکـر شده است.

۱۱٫ وام ودیـعه مســکن: دانشجویان کاردانـی و کارشـنـاسی در تهـران می توانند با اســتـفـــاده از این بنـد پنج میـلـیون وام بگـــیــرنــد و اگر در مقطـــع تحــصـــیـــلـــات تکـمــیلی مشغول هســـتـند رقـم وام به ۱۰ میلـــیون می رســد. در پنج شهر بزرگ کشور هم به دانـشــجویان کاردانـی- کارشـناســـی و تحصــیــلات تکمیـلی به ترتـــیب چهار و هشـت میــلـــیون تومان تعـــلـق می گیرد. رقـــم ایـــن وام در سایــر شهــرهـــای کشور به ترتــیـــب سه و شش میلـیون تومان اســـت. این وام به متـاهـل ها پرداخـت می شود.

۱۲٫ وام ودیـعـــه مسکـــن مجــردی: رقم ایــن وام برای تمام متـقـــاضـــیــان صرف نظر از مقـطــع تحــصیلــی در تهران دو میلیون و ۵۰۰ هزار، در پنــج شهـــر بزرگ کشور دو میلیون و در بقـیه شهـرها یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اســـت.

۱۳٫ وام ودیـــعـــه مســـکن دانــشجویان متاهل غیــرایـرانی: ایـن دســـتـه از دانـشــجویان نیز می توانند تا سقف پنـج میـــلیون تومان وام بگــیــرند.

۱۴٫ وام زیـارت عتبـــات عالـیــات کشور عراق: دانــشجویان متاهل می تواننــد یک میـــلــیون و ۵۰۰ هزار تومان و دانـــشـــجویان مجــرد می توانـــنــد یک میلیون تومان وام بگیــرنـــد.

۱۵٫ وام ازدواج: رقم این وام دو میـــلـیون تومان اسـت.

۱۶٫ وام شهـریـه: در کاردانـــی و کارشنــاســـی رقم وام ۳۰۰ هزار تومان، برای کارشناسـی ارشـــد ناپــیوستـه یک میـلــیون و ۱۵۰ هزار تومان، کارشناســی ارشـد پیوستــه ۷۰۰ هزار تومان، دکتـــرای حرفه ای یک میـــلیون و ۱۵۰ هزار تومان و برای دکـــتـــرای تخـــصــصـــی پیوستــه و دکترای تخصصـی ناپیوستـه به ترتـــیب ۵۰۰ هزار و دو میلـــیون ۵۰۰ هزار تومان است.

۱۷٫ وام شهریه غیـرانـــتفــاعــی: در مقطع کاردانی و کارشــناســی، کارشـنــاســی ارشد ناپــیوسته و دکترای تخصصی ناپیوسته پرداخت می شود و رقــم وام به ترتیــب ۳۰۰ هزار، یک میـلـیون و ۱۵۰ هزار و دو میــلـیون و ۵۰۰ هزار تومان اســت.

۱۸٫ شهــریه دانـشگـــاه آزاد: دانــشـــجویان کاردانــی و کارشـنـــاســـی دانشــگـاه آزاد می توانــند ۵۰۰ هزار تومان وام بگـیرنــد. دانـشــجویان کارشنـاســی ارشد ناپـیوستــه یک میــلـــیون و ۱۵۰ هزار تومان و دانــشــجویان دکتـرای حرفـه ای و دکـــتـــری تخصــصـی پیوستــه به ترتـــیــب امــکـــان برخورداری از وام یک میـــلیون و ۱۵۰ هزار تومان و دو میـــلــیون و ۵۰۰ هزار تومانی را دارنـد.

۱۹٫ وام ویژه دکـــتــری: رقـم وام برای دانـشجویان تحـــصیـــلــی ویژه دکتری ۶۰۰ هزار تومان و وام ضروری ویژه دکتری سه میلیون تومان در نظر گرفته شده اسـت.

اطلاعات کامل در مورد وام دانشجویی در سال ۹۷

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.