اعتماد به نفس خود را با این عادت ها تقویت نمایید

اعتماد به نفس داشتن در کارها باعث می شود ما باید چند عادت را همیشه در زندگی خود به کار ببریم تا بتوانیم در کارهایمان موفق باشیم اعتماد به نفس باعث می شود همیشه خوشحال و شاد زندگی نمایید و احساس خوبی نسبت به خودتان داشته باشید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر اعتماد به نفس خود را با این عادت ها تقویت نمایید را در سایت دانستن خواهید خواند با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: همه ما در زنــدگـی با برخـــی از ترسـها و ناامنیــ‌ـــهـــا مواجـه هســتـیــم. اما، نداشــتـن اعــتمــاد به نفــس بســیار بدتــر از تمــام ایـنـهاسـت. دلــایـــل متعــددی برای عدم اعتـماد به نفــس در شخـــص وجود دارد. یکی از دلایـــل احـــتـــمــالـــی ایـــنـــســت که ما برای کشـف پتانـــســیـلــ‌های خود و خطـرپذیـری در جوانـــی هیچ انــگیـزهــ‌ای نداریـم. دلایــل هرچـــه باشـنــد، خبـــر خوب ایـنست که عادتهـای بسیــاری وجود دارنـد که میـ‌ـــتوانند در تقویت اعـتماد به نفـس و خوشحـــالـــی بیـشتر به ما کمک کننـــد. ما تعـــدادی از این عادتها را برای شما بازگو می کنیم.

بدانـــیـــد و باور کنــیـــد که شما یک انســـان زیـبا هســـتــیـد

هرکـاری که بتوانیــم در این زمینـه انــجـام دهیـم، اعـــتمـاد به نفـــس ما را بالا میــ‌ـــبـرد. اگـر ایــن حقـــیــقـت را نپذیریـد، هر کلـک یا روش دیـگــری را نیـز بکار ببـــریـــد، همـــچــنان ترسو و بیــ‌ـــاراده باقی خواهـیـــد ماند. در مقابـل، کســب اعــتماد به نفـــس برای شما آسانـــتر خواهـــد بود اگر در درجـه اول، باور کنـــید که زیـبــا و جذاب هستید. پیــدا کردن این باور بدان معنـــا نیست که خود را فریـب دهـــیـــد. بلکــه بدان معـناست که اطــمیـنان داشتـه باشـید که شمـا موجودی منحصــربـه فرد هســـتـــید که می‌توانـیـد به روش متـمایـــز خود در جامعه ظاهــر شوید و سهــم خود را ایفا کنیـد.

همیشــه با لبــاســـهـای زیــبـــا خانــه را ترک کنــیــد

یک بار از یکـی از هنــرپیشــهـــ‌های مشـهور شنیدم که هرگـز خانه را بدون پوشیــدن بهتــریــن لبـــاسـهـــایش ترک نمیـ‌ــکنــد. چون هرگــز نمــیـ‌ــدانـد که آن روز در خیــابان یا سر کار با چه کســی برخورد خواهــد کرد. به همـین ترتــیــب، من نیـز فکــر میـــ‌کنم یکی از کلیدهای تقویت اعـتــماد به نفـــس پوشیـــدن بهــتریــن لباسهــا هنـگــام ترک خانـــه است. پوشیدن لبـــاسـهای زیبـا و برازنده و تراشـــیدن ریــش و زدن عطــر و ادکلن احسـاسی متفاوت و شگفـتـ‌ـانـگــیـــز را در شمــا نســبــت به خود خلـــق خواهد کرد.

پوسچر (وضعیـــت بدنی) خود را بررســی کنـیـــد

پوسچر یا وضعـــیـت بدنی شما هنگـام نشـسـتـن، ایستادن و راه رفـــتن تأـــثیـــری عظیــم بر اعـــتمـاد به نفـس شمــا دارد. شل و ول و تکـیـــده بودن، نه تنها تأثــیری منـفــی بر سلامـتـــی دارد، بلــکه بر اخلــاق و نگـرش شمـــا نسبت به خود نیـــز تأثـیر دارد. بر اسـاس مطالـعات، پوسچـر بد، شمـا را ناراحــت و مضــطرب خواهد کرد. ترس و ناراحــتـی می‌توانــد به احســاس ناامــنــی منــتـهـــی شود که مخرب اعــتـمــاد به نفـس است. به همین دلیــل، درسـت نشســـتن، درست راه رفــتـــن و درســت ایـــستادن را تبـــدیل به یک عادت برای خود کنـــیــد. به این معـــنـــا که چانه همـیـشـه بالا، سیـــنــه بیرون، شانـه‌ـهـا و پشــت صاف و شکـم داخـــل باشد.

توانـایــیـــ‌ـــهای خود را افزایش دهید

ارتقــا توانایــیـــ‌ـهــای فردی و حرفـهـ‌ای یک روش عالـی برای افزایـــش اعـــتماد به نفس است. اینــکار را میـــ‌ــتوانیـد با پیــدا کردن فرصــتـهایـــی برای یادگـیـری و پیـشـــرفــت بیشتــر انـجــام دهـیـــد. برای مثال، اگـــر میــ‌خواهیــد یک عکـــاس توانـــا باشیــد، می‌ــتوانید تکنیکـ‌هـای عکــاســی را مطالعـــه و تمـــرین کنـیـــد. نیازی نیـست یکـباره تکــنیکـ‌هـــای پیـشــرفته را یاد بگـیـریـد. ایــنـــکـــار را مرحـلــه به مرحلـه انجام دهـیــد. یادگـرفـــتـن مهــارتــهای جدیـــد با هم شمـا را سردرگـــم خواهـد کرد و اعـتــمــاد به نفس خود را نیز کم میکـنـد.

همـــیشه دنـــبـال اهـــداف دســـتــ‌ـیافــتنــی باشید

ایــن نکـــته تا حدودی با نکــته قبـلـــی در ارتباط اسـت. اغلـــب اوقات، افـــراد به دنــبال اهداف دســت نیافــتـــنـی هســـتـند و در آخــر تنهـــا ناامــیـدی اسـت که نصیـبـشان می‌شود. بجای اینـــکــار، سعـی کنیـــد به دنــبــال اهــداف دستــ‌یافتـنـــیـــ‌ـــتــر باشیــد. بار دیــگر، کلــیــد موفقـــیــت در رســیـــدن به اهداف، مرحلـهـــ‌ به مرحله پیـــش رفتـن است. آنچــه مهم است، پیـشــرفت مستــمر اســت، نه مقـــدار آن. در نهـایـــت، اعــتمـــاد و اطـــمــینـان بیـــشتـری به خود خواهــیـــد داشــت و قادر به انجام کارهـــای بیـشـتر خواهــیــد بود.

افـکار شمــا تأـثـیـر بزرگی بر احساس شمــا دارنـد

داوطلـــب شوید

برای تقویت اعتــماد به نفس در خود، چه راهـــی بهـتـــر از قرار گرفـتـن در خط مقـــدم اسـت. اگــر می‌ـــخواهـید در برخورد با دیـــگــر افراد اعتماد به نفس بیـشتـری داشتـــه باشیـد، داوطلـب شدن یک راه خوب اســت؛ چراکــه یک فرصــت منــاسب است برای آشــنـا شدن با افرادی که سوابـــق و تخـــصصهای مخـــتلف دارنـــد. نه تنـها احـســـاس خجــالت را در شما از بین می‌ـــبــرد، بلکــه فرصتیســـت برای شمـــا تا یک تجـــربه مفید کسب کنــیــد و با ایــن کار احـســاس خوبی به شمــا دست خواهــد داد.

ورزش کنـیـد

گذران مدت زمــانـــی در باشگـاه سه الی چهـــار بار در هفته برای پیدا کردن یک احســاس خوب و ظاهر زیبا کافیـست. یقـــیــنـاً افــرادی که ورزش می‌کـــنند، از افـــرادی که با ورزش میانـــهـــ‌ـای ندارنـــد، اعـتماد به نفس بیـشـتری دارنــد، چون ظاهـر بهتـــری دارنـــد. گذشتـه از ایــن، ورزش ترشـــح انـــدورفــین مغز – که یک ماده شمیـایـــی «احساس خوب» دهنـده اســت – را افزایـــش میــ‌دهد.

فکـــر و عملتان مثبــت باشــد

. وقتـــی ذهـن شمـا مدام پراز افـکار منفـی اســت، همـیشــه و به همه چیز اعــتراض دارید. از طرفی، افـــکـار منـفـی ترس را به قلب شمـــا القـــا خواهـــنـد کرد و اعتمـــاد به نفـــس شما را درو خواهـند کرد. ذهن بســیار قدرتمند اســـت و آنچـه روی آن تمـرکـــز داریــد، نه تنـــهـا عواطـــف، بلـــکـــه موقعـــیت های شما را نیـز تحـــت تأـثیـــر قرار خواهـد داد. به همـــین دلــیــل، دانـــســتـن چگونگـی کنــتـرل افــکــار بسیـــار حیـاتی اســت. به خود بیـاموزیـد که چگونه افـکــار منفــی را با افـکار مثــبــت جایـگـزیـــن کنید و به زبـــان خود بیاموزید که به جای نفریـن، دعــا کنـد. هرچـه بیــشــتـــر این تکـــنــیــک‌ـــهـــا را عمـلـــی کنید، اعــتماد به نفس شمـا بالـــاتر خواهـد رفت.

اعتماد به نفس خود را با این عادت ها تقویت نمایید

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.