اعتیاد به رابطه جنسی و پورن نوعی بیماری روانی

رابطه جنسی متعادل و معمولی طبیعی می باشد ولی بیش فعالی جنسی نوعی بیماری جنسی بشمار می رود اختلالات روانی DSM نام بیماری جنسی می باشد که در بیشتر مردان این بیماری موجب خود ارضایی تماشای فیلم های پورن و مستهجن می باشد بیشتر افراد اگر رابطه جنسی را ترک نمایند بیمار می شوند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر اعتیاد به رابطه جنسی و پورن نوعی بیماری روانی را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: : از مارک توین، نویسنــده آمـریکـایی بارها نقـــل شده که گفتـه ترک سیگار برایش آسـان بوده چرا که او ۱۰۰ بار ایـن کار را انجــام داده اسـت. این نویســـنـده امـــا به علــت سرطـــان ریه درگـذشـــت.

ما موجودیــت به موادی مثــل نیکوتیـن، الــکل و دیـگر مخــدرات و آســیب‌هــای ناشی از آن را در جامـعه می‌ـــپـــذیــریــم. اما وقتی حرف از اعــتـیاد به روابــط جنــســی در میــان می‌آیـــد، برخی کارشـــنـاســـان آن را به عنوان یک پدیــده واقــعـی نمـــی‌ـپـذیرند.

اعتیـــاد به روابـط جنسی در حال حاضـــر به عنوان یک بیـماری با تشخـیص بالیـنــی شناخته نمی‌شود. به ایــن معنا که تاکـنون آمار رسمـــی از تعداد افــرادی که برای دریافـت کمــک و درمــان در این مورد به خدمــات ملــی بهـداشت بریـتانیــا مراجـــعـــه کرده باشـند، وجود ندارد.

وبســـایــتــی در بریــتـــانیا که به افرادی با مشـکــل اعتیاد به روابط جنســی و پورن مشورت می‌ـدهد، از سال ۲۰۱۳ به ایـــن طرف، از ۲۱ هزار نفر در بریـــتانــیـا که از ایـن سایت درخواســت کمک کردهـ‌اند، نظرســـنجی کرده اســـت.

از افـرادی که به این سایـــت مراجعه کرده‌ـانـــد، ۹۱ درصـــد مرد بودنــد و فقــط ۱۰ درصـــد آنـهـــا به خاطــر این مشکــل به پزشک مراجــعــه کرده بودنــد.

اعتیــاد به روابــط جنسـی قرار بود در نسخه جدید کتاب راهـنــمای تشـــخـــیصــی و آمـــاری اخـتـلالات روانـی ( DSM) که یک راهــنمـــای مهـم تشــخیصـــی در بریــتـانــیا و آمریـــکـا است، گنـجـــانـده شود امــا به دلـیـــل فقدان شواهــد کافی، از آن صرف نظر شد.

اما اکـــنون پیشـــنـــهاد شده که اختلال “رفتــار جنسـی اجـباری” در راهنمای “طبقه‌ــبــندی بیـن‌ـالــمـــللـــی بیـــماریـــ‌ـها” ( ICD) گنــجـــانـــده شود. ایـن کتاب راهنـــما را سازمـــان جهـانـــی بهـــداشــت تهــیـه می‌کـــند.

قمار که قبـــلــا مشمول دستهـــ‌ـبندی “رفــتارهــای اجبـــاری” شده بود، در سال ۲۰۱۳ پس از به دســت آمـدن شواهــد جدید یکـــجا با “اختـــلــال غذا خوردن” به طور رسمـــی به عنوان “اعـــتیـاد” شنـــاختـه شد.

پژوهشـگران دریـــافـــتنــد که بافـت فعـالیــت مغــز افراد “معـتاد” به تمــاشای پورن مشابه فعـالـیت مغزی افراد معــتـــاد به مواد مخـــدر در زمـانی اسـت که مواد مورد نظـر شان به آنهـا نشـــان داده شود.

نتـیجه پژوهشی که در سال ٢٠ــ١٤ منــتشــر شده نشـــان می‌دهد که فعـالیت مغز افـــراد “معتـــاد” به تماشـــای پورن مشابـه فعــالـیت مغـزی افراد معـتـاد به مواد مخـدر است، در زمانی اسـت که ماده مورد نظـرشـــان به آنـــها نشـــان داده شود.

در آن زمان، دکتر ولریــا وون، پژوهشـگر ارشـــد این تحـــقــیق در دانـشـگــاه کمبـریج به بی‌ـبـیـ‌ـــسی گفــت: “ایـن نخـستــیـــن مطالعـه‌ـای اســت که به افرادی با چنــیـن اخــتــلــالـی پرداخـــتــه و فعـالیــت مغـزی آنــها را بررســی کرده، اما فکـــر نمــیـ‌کــنـــم که در این مرحـله به حد کافـــی در ایــن باره بدانیـــم و بتوانــیم صریحــا بگوییـم که ایـــن اعتیاد است.”

باور داشتن و نداشـتـــن به این که کسـی میـ‌ــتوانــد معـــتــاد به روابـــط جنــسی شود به طور گسـتـرده‌ای بســـتـگــی به تعــریــف ما از اعـتــیــاد دارد و اعتیاد، تعـریـــفــی که رسما پذیـرفته شده باشد، ندارد.

اعتـیـاد، وابسـتگی فیـزیولوژیـــک به چیـزی است که ترک آن باعـث آســـیـــب جسمانــی شود. بنــابرایـن به گفـــتـه فریـــدریک توئتس، استـــادیـار افـــتـخـــاری دانــشـگـــاه آزاد بریتانیـــا، روابـط جنــســی “نمـیـ‌ــتوانــد اعتـــیـاد باشد”.

امـــا به باور او تعریــفـــی گسـتــردهـــ‌ـتر از اعـــتـیـاد میـ‌توانـــد مفیــدتــر باشـــد.

پاداش‌

دکـــتـــر توئتس می‌ـگوید دو ویژگی کلیـدی برای تشــخیـص اعـتــیـــاد وجود دارد: تلاش برای رسیـدن به لذت یا پاداش و اختـلـــاف رفــتـار. بسـیـاری‌ از کارشــنـاســان معتقــدند که طلـــب پاداش، اعتیاد را از “رفتار وسواســـی اجـــبـاری” متـــمایـز میــ‌کنـد، امـا شباهـت‌ـهـــای فراوانی میان این دو وجود دارد.

به گفتـــه او افــراد معــتـــاد در پی لذتــی کوتاهــ‌مـــدت هستــنــد ولو این که زیــان درازمــدت داشتــه باشــد.امــا هیچ لذتـــی از کارهایـی که مبتـــلـایان به اختلــال رفـتار وسواسی جبری میــ‌ــکـــنــند حاصـــل نمی‌ـشود.

اما، وقتی ما همـه در پی لذت هســتـیـــم، چه چیــزی طلـب پاداشــ‌ ما را از جستـجوی لذت افراد معتــاد، متمـــایـز می‌کـــنــد؟

از نظــر هریت گرود، دکـتــر روانـــشــناس، رفــتــاری اعـتــیـــاد تلقــی میــ‌ـشود که به حدی برســد که به فرد و اطــرافـیان او آسیب برسانــد.

به گفـــته او اعـتـیــاد به غذا و قمار به عنوان بیمــاریـ‌های قابـــل تشـــخیــص شناخته شدهــ‌ـاند، اما اعتیــاد به سکــس از جملـه آنهــا نیسـت چون آگاهـــی عمومی به مدت کافی دربـــاره آن وجود نداشـته است.

دکــتـــر گرود میــ‌ـــگوید ایــن به آن معنـــاســت که افـــراد بیـشــتـــری برای درخواســت کمــک بالینی و درمــان اعتیـاد به غذا و قمار به مراکز درمانی مراجعـــه کردهـــ‌اند و ایـن شواهـد بیشــتری را به خاطـر وجود ایـن بیماری‌ــها فراهم کرد.

دکــتر ابـگـیـل سن، روانــشناس بالینی معتـقـــد اســـت که رفتــارهای جنـــســی می‌توانـنــد اعتـــیـــادآور باشـد امـــا به باور او اگـــر روابط جنسی راهی برای مقـابـلـــه با افـــسردگی، اضـطراب یا ضربه روحی باشــد، در ایـــن صورت ایـن روابــط مشکـــل ثانوی به حســـاب می‌آیـــد.

به باور او به رسمیت شنـــاختن “اعتـــیاد به سکــس” و گذاشـتن نام “اعتـــیاد” لزوما کمـک‌ــکنــنده نیــست، بخصوص برای افرادی که از روابـــط جنسـی برای مقابله با مسائل دیــگــر استفــاده میــ‌کنـــند.

افــسانه اعتیــاد جنـســـی؟

بســیـــاری اعـتیاد جنـــسی را به عنوان یک بیماری واقــعــی قبول ندارنـــد.

دیوید لی، درمــانگــر جنــســـی می‌ــگوید رفتـارهایــی که معــمولا به عنوان اعــتیاد جنــسی از آن یاد میـ‌ـــشود، در واقـع علـــائم درمانـ‌ــنشـــده اخـتلال خلقـی و اضطـــراب است که شواهــد کافــی برای درمـــان آن وجود ندارد:

:”معـادل خوانــدن رابطــه جنسی و خودارضـایی با الکـل و موادمـــخــدر مضحــک اسـت. افـــرادی که به الــکـــل اعـــتیـــاد دارند، ممـکــن اســت در صورت ترک آن بمیرنـــد.”

“اعـــتـــیـاد جنــسـی بیـشتــر بستگــی دارد به برداشــتـــ‌ـهایـــی که از ارزش‌هـــای اخــلـاقـی دربــاره رابــطـه سالـم وجود دارد؛ یعـنـــی اگر بیشتر رابــطه جنسـی داشـــتـه باشی یا رابـطـه متفاوت از برداشت درمـانـــگـــر داشــته باشـی، معـتـــاد جنــسـی هســـتی.”

دلایــل بی‌میلی جنــسی چیست؟

تمــاشای پورن در سن کم احتمال دیدگاهـ‌ جنســـیــتـــ‌ـزده را در مردان ‘افزایـــش’ میـ‌ـدهد.

رابـــطـه جنسی غیرعـــادی، خوب؟ بد؟ زشــت؟

در مقـــالـــهـــ‌ـای تحـــقـیـــقــی که برای گنجـــانــدن رفــتـار جنســـی اجــبـــاری در نســـخـــه آینـــده “طبقـهـ‌ــبـندی بینــ‌ـالملــلی بیـــماریــ‌ـها” تهیه شده، گروهی از پژوهشگـــران از جمله دکـتـــر وون علاقه داشتند از همـــیـن کار بگذرنـد.

آنـهـــا میـــ‌ــگوینــد، این تشخیــص نبــاید برای توصیـف “علاقـه و رفتار جنســـی زیــاد” اسـتـــفاده شود و نبــاید بر اساس ” قضـاوت‌ اخـلاقــی یا مردود شمــردن تکــانه‌ـــهــای جنسـی” باشد.

اما کســـانــی که میـــ‌خواهـــنـد ایــن عارضــه به رســمــیت شنــاخــته شود و اسمــی روی آن گذاشــته شود، میــ‌ــخواهند مطمئن شوند افـــرادی که از آن رنج می‌ــبــرنــد، بتواننــد کمـک دریافت کنند؛ چه ایـن رفتـــار اعـتیادآمیـــز خود مشکل اصــلـــی باشد چه علــائمی از مشکـل دیــگـری باشد.

اعتیاد به رابطه جنسی و پورن نوعی بیماری روانی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.