اعدام سه مردی که به یک نوعروس تجاوز نمودند

یک زن جوان و زیبای کرجی به بازداشتگاه کرج مراجعه نموده و از سه مرد شکایت نمود که به وی آزار و اذیت جنسی رسانده و به او تجاوز نموده اند قاضی این پرونده به بررسی و شکایت از این سه مرد را در کرج آغاز نمود و ادعای زن جوان را ثابت نمود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر سه مردی که به یک نوعروس تجاوز نمودند را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : دو مرد شرور که با همــدســـتــی رانـــنـده‌ـــای، نوعروسی را ربوده و مورد آزار و اذیــت قرار داده بودنـــد با تائید حکـم اعــدامشـان در یکـ‌ـقــدمی چوبه دار قرار گرفتــنـــد. سه متهــم پرونده در مجــموع به ۷۵ سال زنــدان محـکوم شدنـــد.

اوایل دی سال گذشتـــه زنی جوان با حضور در شعـبـــه اول بازپرسـی دادســرای جنایـــی کرج
از سه مرد به اتهام آدم‌ــربایــی، سرقــت و آزار و اذیـت شکـایت کرد.

شاکی به بازپرس ایوب ابـــراهـــیـمیان گفــت: دو ماه اســت ازدواج کردهـــ‌ـام. بعدازظـهـر روز حادثــه در یکـــی از میـادین کرج منتــظــر تاکسی بودم که خودرویی مقـابـــلـــم توقف کرد. مردی به عنوان مسـافــر در صندلـــی عقـب نشــستــه بود و من خواسـتـم جلو بنــشیـنـــم که راننده مدعـــی شد صنــدلــی جلو خراب اسـت.
همان موقع زنی هم به عنوان مســافر سوار همـان خودرو شد و بعد از طی مسافــتی پیاده شد.
دقایــقی پس از پیـاده شدن او، مرد مســـافــر به سمـتم حمــله کرد. با او درگیـــر شدم تا از خودرو پیاده شوم امـــا نشـــد.
شمـــارش معــکوس برای اعدام آزارگـــران نوعروس

وی ادامه داد: او سرم را به زیــر صنـــدلی برد. در میانه راه صدای مرد مسـافر را شنـیــدم
که تلـفــنی با فردی حرف می‌زد و نشـانــی محــلــی در اطـــراف شهـــر را به او می‌ــداد و می‌خواســت به آنجـا بیــایــد.
با گریه و التمـــاس از آنها خواستم رهــایم کنـنـــد، امـــا بی‌ــفـــایـــده بود. پس از رسیدن به مقــصد،
آنـها مرا به زور از خودرو پیاده کردنـد. راننده به کمــک مسـافر قلابــی، گردنـــبند، انـــگــشـــتـــر، کارت بانکــی و پول‌ـهــایـم را برداشت.
مردی دیگـــر هم در آنـــجـا به آنهـــا اضـافـــه شد. آنــها کتـــکم زدنــد و دو نفــرشان مرا بیــ‌ـــرحــمانه مورد آزار و اذیـت قرار دادند،
بعــد رهایــم کردنـد و رفتـنـد. در آن وضعـیـت کیـفم را گشتـــم و گوشی‌ام را پیـــدا کردمــ‌.
با خانوادهـــ‌ام تماس گرفتم و به کمـک راننده عبوری به خانه رفــتــم و بعد به اداره پلـیــس و دادسرا آمـــدم.

ماموران اداره مبـارزه با جرایم جنایـــی پلـــیــس آگاهـی استان الــبـــرز، با چهـرهـــ‌ــنــگاری از سه متـهم پرونده،
مشـخــصات خودرو و عکــسـ‌های آنـهـا را در اختیـــار گشــتــ‌های انـــتظامی قرار دادند و تیمـــ‌هـای عمـــلــیاتی در جسـتـ‌وجوی متـهــمـان بودند.

سرانـجـــام چنــد روز پیــش کارآگــاهـان پلـیــس آگـاهی مطــلع شدنــد مقـــداری پول از کارت بانـکــی شاکـی برداشــت شده است.
با بررســی موضوع، معـــلوم شد این تراکنـش بانکی مربوط به یک جایـگـــاه سوخت بوده است.
ماموران با حضور در آنـــجا و بررسی دوربیــنـــ‌ــهـــا، توانــســتـنـد چهره متـــهـــمـــان و خودروی آنها را شنـاسـایــی کنـنــد.
در ادامه رانــنــده ۴۵ سالــه خودرو شناسـایـــی و دسـتـگیــر شد.

متـــهم میــانسال در بازجویی به افـــســـر تحــقــیـق گفت: دوستم نقشه این آدمـ‌ربــایــی را طراحی کرد.
فقط میـ‌ـــخواســتیــم پول و طلاهــای زن مســافــر را سرقــت کنیـــم و قرار نبود بلـــایـی سرش بیـایــد.
طراح ایـــن آدمـ‌ـربــایی همراه دوست دیـــگـــرش زن جوان را مورد آزار و اذیت قراردادنـــد و من کاری به شاکی نداشـتم.
اموال سرقــتـی را هم میــان یکـــدیگـر تقـســیــم کردیم. همزمـــان با اعـــتــراف متـهم میـانسال،
دو همدست فراریــ‌اش که هردو دارای سوابق کیفــری بودنـــد هم بازداشـت شدنـد
. یکـی از آنـــهــا به آدم‌ربـایی، سرقت و آزار و اذیت شاکی و دیـگری به سرقـــت وآزارو اذیـــت زن جوان اعـــتــراف کرد.

هر سه متهـم روانه زنـــدان شدنـد و چنــدی پیـــش پرونده آنـــهـــا به شعبه اول دادگاه کیـفـری اسـتـان الـبــرز ارسال شد
و متهــمـــان از زندان به دادگـاه منـــتـقـل و محـــاکــمـــه شدند. آنهـا در جریان تحــقیقـات قضــایـــی به جرایم سیــاهشان اعـــتراف کردنـــد.
اعدام آزارگران نوعروس کرجی

با تجدیـــد قرار قانونی، متــهـــمان به زنـدان بازگــشـتنــد و قضات دادگاه وارد شور شدند
متــهـم ردیـف اول و سوم به خاطر آزار و اذیت نوعروس به اعدام در ملـــأ‌ـــعـــام و همدست
دیگـر آنهــا به خاطــر معاونت در زنای به عنف به تحــمـــل ۲۵ سال حبـــس محــکوم شد.

متـهـمـان ردیف اول و دوم همـــچنــین بابــت مشارکـــت در آدمـ‌ـربایـــی هر‌کدام به تحـــمــل ۱۵ سال حبـس
و به خاطر مشــارکـت در سرقت مقرون به آزار هر کدام به تحـمل ۱۰ سال حبــس
و تحــمل ۷۴ ضربـــه شلـاق محـــکوم شدند. با اعتــراض متهمان پرونده آنـــهـا به دیوان‌ـعـــالـــی کشور ارسـال شد
که قضــات شعبه ۲۷ دیوان عالـــی کشور چنـــدروز پیـش اعــتراض ایـن سه مرد شرور را رد کرده و مجازاتشـــان را تائید کردنـد.

پرونده آنـــها برای اجــرا به واحد اجرای احــکـــام دادگــســتـــری اســـتان البـرز ارســـال و شمارش مرگ برای دو شرور آزارگر آغاز شد.

اعدام سه مردی که به یک نوعروس تجاوز نمودند + تصاویر

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.