اعدام قاتل بنیتا در انظار عمومی بزودی

قاتل دختر 8 ماهه به نام بنیتا چند روز دیگر در ملاعام اعدام خواهد شد این قاتل که خودروی پدر بنیتا را دزدیده بود دختر 8 ماهه را از پنجره خودرو به بیرون رها کرد تا او از گرسنگی و تشنگی فوت نماید و با بررسی پلیس این راننده قاتل دستگیر شد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر اعدام قاتل بنیتا در انظار عمومی بزودی را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن : هـم از آن خانه رفتند هم از آن محلــه . دیـگـر از آن پرایـد نقـــرهـــ‌ـای هم خبری نیـســت.آن را هم فروختـنـــد. می‌ـخواســتـــند فرار کننـد از خاطرات و یاد بنیتـــای ٨ ماهه، امـــا نشـــد. هر گوشه خانه یادآور خاطـــرات زنـدگـی کوتاه بنیـــتا بود. حالا هر لحظـــه فکر دختـر نوپایشــان آنـــها را آرام نمـــی‌ـگـذارد.

چه کسی فکـــر میــ‌کرد قصه تلـــخ گمــشــدن بنیــتـا تا این حد تراژیـک باشـــد. آرزوهای رنـــگارنـــگ پدر و مادرش زود رنگ باخـت. ذهنشان آشفـــتـــه و خوابــ‌هـــایشان پریـــشان است. دیـگـر نمی‌ـخـــنــدند. پدر و مادر بنـــیتــا،از آن صبـح پنــجـشنبـــه تلخ تا امروز زنــدگیشــان دیگر رنگـــی ندارد. ٧ ماه استبدون شنیـدن صدای خنده‌های بنیــتـا صبـــح را شب می‌ـکنـــند. روزگـــارشان هر روز تلـــخ‌ـــتــر از گذشته می‌ـــشود.زمان، یاد بنـیـــتا را از ذهــنـــشان پاک نکرده اســت. بنیتــایی که وابــسته مادرش بود و حتـــی یک لحظه هم از او جدا نمی‌ـــشد.


پدر بنیـتــا

حالا ٧ ماه از جدایــی ایـن مادر و دخـتــر می‌گذرد و مادر هر روز دلـتنگـــ‌ـــتــر از گذشـــتــه میـــ‌ــشود.
بنـــیتای ٨ ماهه صبـح روز پنجـــشــنـبه، ٢٩ تیـرماه بود که گرفتـــار نقــشـه یک سارق شد
و به همراه خودروی پدرش ربوده شد. سارقـی که قصـــدش دزدیدن ایــن خودروی روشن بود،
در راه با یک بچـه در ماشینــش مواجه شد و درنــهــایت ایـــن دختــربــچـه کوچک و بیـــ‌دفـاع را گوشهــ‌ای از خیـابـــان،آن هم در گرمــای تابستـــان رهـا کرد. همـدست این سارق هم در همـــان محل سرقت حضور داشــتو شاهــد ربوده شدن ایـن کودک بود. بنــیـــتا تنــهـا در خودرو مانـد و خانوادهـــ‌اش یک هفتـه از او خبــری نداشــتـــنــد.

تا این‌ـکه ۶ روز بعد، راز سرنوشت تلــخ و دردنــاک بنیـــتـــا فاش و مشخص شدکه ایـــن کودک، گرما، گرسـنــگی و تشـنگــی را تاب نیـــاورده و جان خود را از دست داده اسـت.مرگ تلــخ بنیتـا دل مردم را به درد آورد. ماجـرای عجـــیبـــی که هیچـ‌کـس نمـی‌توانست آن را باور کنـد.
کودک ٨ ماهه در جهــنـــم داغ جان داد و هیـچــ‌کـــس نتوانست به او کمک کنـد.
جزئیات گفتــگو با پدر بنـــیـتـا

حالا عامـــل اصــلی مرگ بنـیتـا در آستانــه اعــدام قرار دارد و همدسـتـــش هم قرار است
دوباره به‌زودی دادگاهی شود. حکم قصاص برای قاتل بنـــیـتــا روز ٢۵ شهـــریور ماه صادر شد
و روز ٢٨ آذر ماه نیــز به تأـییــد قضات دیوان عالـــی کشور رســیـــد.
در ایــن روزهـایـــی که هر لحـظــه به اجرای حکـــم قاتل بنیـــتا نزدیـک میــ‌ـشویم، حســن قلـعهــ‌نویی پدر بنیتا در گفتـ‌وگو با «شهروند» از لحــظـــهــ‌ـهــای سخـت بدون کودکش می‌گوید و ماجـــرای ایــن روزهای خود را روایت می‌ـــکـند:

در این ٧ ماه، روزگــارتـــان چطور گذشت؟

معـمولا میــ‌گوینـد زمان همه چیز را حل می‌ـــکــند. روزهـــای اول همـه می‌گفـتنـد، به مرور زمـــان حالـتـــان بهتـر می‌شود،
امـا برای ما همه چیز برعکـس بود. روز به روز که میــ‌ــگذرد، نه‌تـــنهـا حالــمان بهـتر نمـی‌شود،
بلکـه هر لحظه بیــشـــتـر دلتـنـــگ دخـــتــرمـــان میـ‌ـشویم. خندهـــ‌ـــهـــای بنیتـــا از جلوی چشمــانـمـان کنار نمیـــ‌رود.
سعــی می‌ـکنیــم فراموش کنیــم. ولی مگــر می‌ـــشود، هر روز بیـــشـتـــر عذاب می‌ـکـــشــیـــم
. هیـــچ موی مشــکـی روی سر من نیـست. تمــام موهایم سفــیـد شده اســت. هر روز برای بنــیتا اشـک میـــ‌ـریـزیم. روزگارمـــان اصلا خوب نیـست.

حال مادر بنـیـتا چطور اســـت؟

بنـــیــتا به شدت وابـــسـتـه مادرش بود. همـیشـــه فقط در بغـــل مادرش آرام میــ‌گـــرفـت.
حتی وقتـ‌ــهایـی که همــسرم در آشـــپزخانه بود و غذا درست میـــ‌ــکـــرد، بنــیتــا گریــه می‌ـکــرد
و دلــش میــ‌خواست به بغـل او برود. زمـــانیـکه میـهـــمـان داشتـــیم از بغل مادرش پاییـن نمـیــ‌ــآمـــد.حالـا تصور کنید حال همـــســـرم چطور اســـت. ایــن وابستگی آنــ‌قـــدر زیاد بود که همــسرم مرتب به یاد بنیتا میــ‌ــافتد.به یاد لحــظهــ‌ـــهـایی که گریه میـــ‌کــرد و میـــ‌ـخواست به بغل مادرش برود.همـــه ایـــنها همســـرم را از پا انداخــته و تحـمـل زندگی را برایش سخت کرده است.

حکم قصـاص قاتــل بنیـتا تأیــید شده؛ قصد ندارید رضــایت بدهـــید؟

ما به هیـچــ‌ـعــنوان رضــایت نمیــ‌دهیــم. ٧ماه اســت داریـم عذاب میـــ‌ـکـشیـم
و بایـــد باعث و بانـی آن مجــازات شود. آنــهـــا دخـــتـــر کوچک و بیـ‌ـدفـــاعم را نابود کردنـد.
باعـــث شدنـــد به بدتــریـن شکــل جان بدهـــد. مگـر میـــ‌شود رضایت داد.
اصلــا نمی‌ــتوانـم قدرت چنیـن بخششی را داشتـــه باشـــم. می‌ـخواهــم متهــم هرچـه زودتـر اعـــدام شود و به سزای اعمالــش برسد.

در ایــن مدت کسی از خانواده قاتل با شما تمــاس نگرفـــتـه و تلاشی برای جلب رضـــایت نکـرده اســت؟

هیچکـس برای جلب رضـــایــت سراغ ما نیامــده اســت.نه از خانواده متهــم و نه از طرف مردم؛ تنها یک بار وکیـــل متـــهـــم با من تمـاس گرفــت و خواســـتــار رضـــایت شد، ولی من گفــتم دیــگـر با من تمـــاس نگـیــرد.حتی نمی‌ـــخواهــم در باره رضایــت فکر کنـــم. من و همـســـرم تنهـــا خواســتـه‌ـمان مجـازات هردو متهـم اســـت.

در مورد متـهـم ردیــف دوم هم درخواست قصاص دارید؟

او هم بایـــد اعدام شود. او هم به اندازه متــهم ردیـف اول مجـــرم است.در کشتـــه شدن دخـتـــرم نقـش اســـاسی دارد. او لحـظــه ربوده شدن دختـــرم، همـــانـــجـــا حضور داشــته
و تمـام فریـادها و اشـک‌ـــهای من و همــسـرم را دیـــده اســـت، اما هیـــچ تلاشی برای نجات دخـــترم نکـرد.ما تا آخریـن لحظه از اعـدام متـــهم ردیـــف دوم هم منصرف نمـیـــ‌ـــشویم.
گفــتـگو با پدر بنیـــتـا در آســـتانـه اجـرای حکم

می‌دانید برای اعدام متهمـــان باید تفــاضل دیه را پرداخـت کنید؟

هیـــچ پولی ندارم که پرداخت کنــم. ما حتی پول وکیـــل هم نداشتـــیــم. یک وکیل دعــاوی گرفـــتیمکه به صورت رایـــگان از پرونده ما دفـــاع کرد. خیــلـــی هم تلاش کرد و در همـه مراحــل کمــکـمان کرد. ولی او هم دیـگـر نیســت و پول وکیــل هم نداریم. در کل زنــدگـیـــمـــان سخت اســـت. من یک کارگــر ساده‌ام و قدرت پرداخـت هیـچ پولی را هم ندارم.گفتـــگو با پدر بنیتـــا

هنوز در همـان خانـه زنـدگی میـ‌کنــیـــد؟

بعـد از مرگ بنیتا اصلـا نتوانــستیــم پایمــان را در آن خانه بگـذاریـم. چند وقت بعـــد اسبـــابـــ‌کـشی کردیـم و به محــلــه جدیــد رفتـــیم. حتـــی از آن محـلــه هم بدمان میــ‌ـــآمد. آن خودرو را هم فروختـــم.نمـیــ‌ـتوانـــستـم به آن ماشیـــن نگاه کنـــم. ماشـــینـــی که محـــل دفـــن و جان دادن دخـتــرم شد.
آن را فروختــم و پول پیــش خانه‌ام را بیــشـتــر کردم. الان هیـچ خودرویی ندارم.
مستاجرم و هرچه پول در میــ‌ـآورم بایـــد اجــاره خانــه بدهــم. هیچـ‌کس نمـی‌توانــد درک کنـــد
که زندگی من و همـسرم بعــد از ایـــن حادثــه چقـــدر سخـت شده؛ اشـکــ‌هـــایــمـان تمامی ندارد.با ایــنــ‌کـه از آن خانـه رفـــتـهــ‌ـایـــم، با ایـنــ‌ـــکــه خودرویمان را فروختـــهـ‌ایــم، امـا باز هم یاد بنـــیتـا همــراه ما است.
زنــدگی بدون او سخـــت اســـت. برای همـــیــن باعـــث همـــه اینــها باید اعــدام شود. تا آنها مجازات نشوند ما هم آرام نمیــ‌ـگــیــریم.

اعدام قاتل بنیتا در انظار عمومی بزودی + تصاویر

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.