افزایش سن،بیماری کبد و درمان بیماری های مختلف با ویتامین D

ویتامین D نقش عمدی در پیشگیری از بیماری در بدن دارد مصرف ویتامین D در بدن باعث جلوگیری از پیری زودرس در افراد می شود و بیشتر افراد در اثر کمبود این ویتامین بیماری های مختلفی را در بدن تجربه می نمایند که اگر روزانه ویتامین کافی بدن تامین شود شما از این بیماری های خطرناک ایمن خواهید شد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر افزایش سن،بیماری کبد و درمان بیماری های مختلف با ویتامین D را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن : ویتامـــیـن D یکـی از مواد مغــذی ضروری و مهم برای حفـــظ سلــامـت بدن انســـان اســت.ایـن ماده بهــ‌ــعـــنوان قدرتمنـدتـــرین ابرویتـــامـین ضدویروس جهان در نظر گرفـته می‌شود. جدا از موارد دیگـــر، بدن انسـان اساســـا برای حفـــظ و نگهـــداری از دنـدان‌ها و اسـتـخوانـــ‌ــهـا، تقویت سیـــســـتـم ایـمنی و تولید و تنـــظـــیـــم سطوح انــسولیـن به ویتـــامـیـــن D نیاز دارد.همچـنــیـن، ویتامــین D در پیـشـــگـیـــری از برخی بیـــمـاری‌ـــهــای ویرانـــگـر مانـند سرطان، بیمـاری پارکـــیـــنسون، امـــ‌.اس، بیـماری قلــبــی، دیابــت و سکته مغـــزی نقش دارد.

شایــد فرض کنـــید اگـــر مواد غذایـی سرشار از ویتـــامـین D مصرف کنــیــد، به انـــدازه کافــی زیـر نور خورشـیــد وقت بگذرانیـــد و مکـمــل ویتــامیــن D مصــرف کنیـــد، ایـن ماده مغـــذی مهم به میزان کافی در بدن شمـــا وجود خواهـــد داشـت.امـــا متــاســـفــانــه، لزوما ایــنــ‌ـگونه نیـــســت.اگر هر چیـــزی را که به ویتــامــیــن D مربوط میـــ‌ـــشود را نیز به‌ـخوبی مدنظـــر قرار دهـید، همـچـنـان برخـــی عوامل پنهان وجود دارنـد که میــ‌ــتوانــند سطوح ایــن ویتـامیــن را به کمـــتر از آن چیزی که بایـد باشـــد، کاهـش دهــنــد.

قرار گرفتـن در معرض BPA

مواد شیمیــایـی مخـــل فعـــالــیت غدد درون‌ـــریز تقــریبـــا همه جا هسـتـــنـد و پرهـــیــز از آنـها می‌ـــتوانـــد دشوار باشد. امــا شمـــا میـ‌توانیــد با نوشیــدن آب از محـصولات شیشـــهـــ‌ای بهـــ‌ـجای محــصولات پلاسـتیکـــی، بررســـی برچـــســب تمـام محصولات مراقـــبــت شخصــی، پرهــیــز از مواد شیــمــیـــایــی مخصوص چمــن و علفــ‌ـــهـــای هرز، پرهیـز از غذاهای کنسـروی و خریـد جارو برقــی با کیفیـت بالا که به‌خوبی گرد و خاک، یکی از بزرگــ‌تریـــن منابع مواد شیمـــیــایی مخــل غدد درون ریز در خانـــه، را جمع می‌کــنـــد مواجــهــه با آنـهــا را کاهش دهـیـــد.

وزن بیـــش‌ـتـــر

هرچه وزن شما بیـــشتــر باشــد، به ویتـامیـن D بیـــشتری نیــز نیــاز داریــد. ایـــن به‌دلیــل آن اسـت که اضـــافه وزن فراهمیـ‌ زیــســتی ویتـــامیـــن D را کاهش میـ‌ــدهد، از اینــ‌رو بدن در سالم نگـه داشتـن شمـا و پیـــشـــگیـــری از بیمـــاریــ‌ها با مسیـری دشوارتر مواجـــه میـــ‌ـــشود.ایــن در شرایـطـــی اســت که مصرف ویتامـین D بیـــشــتر میـ‌ــتوانـــد حتـــی به برنـامــه‌ــهـــای کاهـــش وزن نیز کمـــک کند. مطالـعهــ‌ـای که در سال 2015 با حضور افـراد دارای اضـــافـه وزن و چاق که کمبود ویتــامـــین D نیز داشتـــند، انـــجام شد نشــان داد که با آغـاز مصــرف مکـــمـــل ویتــامــین D، وزن آنهـــا نیز در مســـیــر کاهش هرچه بیـــشتـر قرار گرفتـــه اســت.

بیماری کبد

افـــراد مبــتلــا به بیمـاری کبـدی، به‌ــعـــنوان مثــال، به انــدازه کافی صفـرا تولیـــد نمیـ‌ــکــننـد، که ایــن ماده به بدن در پردازش ویتــامــیـن D کمــک میــ‌ـــکنــد.افراد مبـــتـــلا به بیماری کلـــیوی نیـز بهــ‌ــطور معــمول با سطوح کم ویتامیــن D مواجــه هسـتـند. در حقـیقـــت، هرچه بیمــاری وخیمـ‌تر میــ‌شود، سطوح ویتـــامـیــن D نیــز در آنهـا بیـــشتر کاهــش میـــ‌ــیـــابد.

افزایـــش سن

به‌گـفــتـــه پژوهشگران، با افزایـش سن انسان، توانایـی بدن نیز برای جذب ویتـــامـیـــن D کمـــتر می‌ــشود. بهــ‌ـعــنوان مثال، فردی که بیش از 70 سال سن دارد هنگـــامـیـــ‌ که برای مدت زمــانی مشــابه با فردی جوان در معـرض نور خورشـــیـــد قرار بگیـرد 30‌درصـد ویتامیـــن D کمتـــر تولید میـــ‌ــکـــند. افـراد پیرتـر از سطوح مواد کمتـــری در پوست خود برخوردار هستــنــد که پیـشـ‌سـاز ویتامـیـــن D را به ویتـامـین D واقعـی قابـل اســتـفـاده در بدن تبــدیـــل می‌کنـنـــد.

اگر ویتــامـین D مورد نیـاز خود را از طریق غذا یا مکـمـل تامیــن می‌ـکـــنیـــد، سلـــامـــت ضعـیـــف روده می‌ـــتواند از جذب موثر ایـن ماده مغذی پیــشگـیری کند. شیـره‌های معــده، ترشـحات لوزالمــعده، صفــرای کبـد و سلـــامـــت روده همگی بر ایـن که بدن چه کاری با ویتـامـــیـنـ‌ـها انجام می‌ــدهد، تاثـــیرگذار هســـتنـد. زمانـی که این موارد عمـلــکــرد درستـــی نداشـــته باشنـد، شمــا ممکـــن اســـت به آن اندازه که میـ‌خواهـــیــد ویتـــامــیـــنـ‌ـــهــا را مصــرف کنـیــد، امـا بدن در استــفاده از بیـــشــتــر آنهـــا ناتوان باشد.یک مثال خوب در ایـن زمـــینه افراد مبـــتلـا به اخـــتـلـالـــات روده و گوارش ماننــد بیـــمـاری سلـــیاک، پانکـــراتـــیت مزمن، سندرم روده تحـریـــک پذیــر و بیــمــاری کرون هســتـند که در جذب ویتامیــن D عمــلـکــرد ضعـیـــفـی دارند.

برای بهبود سلـــامــت روده و جذب ویتـــامین D، شمـا باید دوز کافـی از پروبیوتیــک‌ها را در روز مصرف کنید که می‌ــتوانـد از شمــا در برابــر اثـرات قرار گرفتن در معرض BPA نیــز محافظـت کنــد. پروبیوتیـک‌ـــها را می‌توانــیـد از طریــق رژیــم غذایــی یا مصـــرف مکـــمـــل دریافت کنـید.اگر به‌واسطـه هر یک از ایـن سارقان پنهــان ویتامـــیــن D در معـــرض خطــر کمـــبود ایـــن ماده مغـذی قرار داریــد، بهـــ‌ــطور مرتــب سطوح ایـــن ویتـــامـــیـن را بررسی کنـــید. اگــر با کمـبود مواجـــه هستـــید می‌توانیـد میــزان مصرف روزانـه ویتــامـــین D خود را افــزایـش دهیـــد تا میــزانی که توسط بدن جذب نمـــیـ‌ــشود را جبران کنـــد.

دریـافـــت 5,000 واحـد بینـ‌ــالمـــلــلی ویتامیــن D در روز توصیـه شده است. شایـد میزان زیادی به‌نظـر برســد، اما شمــا میـ‌توانـید بدون تجـــربـه عوارض جانــبـی تا 10,000 واحــد بیـنـ‌ـــالـــمـــللــی در روز ویتــامــیـن D مصرف کنیـــد. اگـــر از مکـــمــل استفـــاده می‌ــکـــنــید نمونه‌ــهای ویتـامــیــن D3 طبـــیعـــی (Cholecalciferol) و نه نمونه‌ـــهــای ویتامـیــن D2 مصــنوعی (Ergocalciferol) را خریـــداری کنـــید.از منــابــع غذایـــی خوب برای ویتـــامین D نیز میـــ‌توان به روغن ماهـی، ماهــی‌هــای آبـــسرد، محصولات لبــنـــی و کره اشاره کرد.

افزایش سن،بیماری کبد و درمان بیماری های مختلف با ویتامین D

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.