افسردگی را با این مواد غذایی درمان نمایید

افسردگی بیماری می باشد که بیشتر افراد در طول زندگی خود به این بیماری مبتلا می شوند و راه درمان را دوست دارند بدانند کمبود مواد غذایی در بیشتر افراد افسردگی ایجاد می نماید و باعث می شود در اثر این کمبود انسان دچار خستگی و افسردگی شوند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر افسردگی را با این مواد غذایی درمان نمایید را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

بـرای درمـــان افســردگی علــاوه بر مراجـــعـه به پزشــک و مصرف دارو آنچه مهــم است تغــذیـــه سالـــم اســـت که در ادامـــه به چند نکـتــه مهم در مورد تغذیــه سالم و موثر بر درمـان افسـردگی اشـــاره می کنـیـــم.

افســـردگــی یکی از بیمـاری‌ـــهای شایع در جوامـع امروزی محـسوب شده و معــمولا در اکـــثـــر کشورها ازجمـله ایـران بهـ‌ــصورت کم و بیــش دیده می‌ـشود؛ بیـمـاریـــ‌ـــای که درصورت عدمـ‌درمــان بهـ‌ـــموقع میــ‌ـتوانــد مشـــکــلات بسیاری را برای فرد ایـجـــاد کند و زندگی او را تحت‌الـشــعاع خود قرار دهـد.

بیـــش از 350میـــلـیون نفـر در سراسـر جهـان از افـسردگی رنــج می‌بـرنـــد و بســـیــاری از کســـانی که بیمـاری در آنها تشـخـــیـص داده میـ‌ـــشود، مصــرف داروهای تجویزشده، دیـگر روش‌هـای درمانــی را برای مقابـــلــه با افــســردگی دنبـــال می‌کـــنــنـــد. امــا برای درمـــان افســردگی علـاوه بر مراجـــعــه به پزشکــان متـخـصـــص (روانپــزشـــکـــان و روانــکاوان) می‌توان از رژیــم غذایـــی مناسبـــی هم بهره برد؛ شاید از ایـــن جمله تعجب کرده باشید اما باید بدانـــید که مواد غذایــیـ‌ای وجود دارد که میــ‌ـتواند در درمـــان افــســردگــی مؤثـر باشد.

ثابـت شده که کمــبود موادمـغـــذی ضروری، برای سلــامـت روان، نقشـــی تعـییــنـــ‌کــنـنده دارد و ممــکــن اســـت منجــر به افسردگـی شود. محققان ثابت کردهـ‌اند آنـــهـایی که از رژیم غذایـــی مدیـترانه‌ــ‌ــای شامــل آجیــل، بنشــن، میوه‌جــات و سبزیــجـات، اســـتــفـاده میــ‌کـــنـند، احـــتـمـــال ابـــتلا به افـــسـردگـــی‌ـــشــان کمــتر از کسانــی اســـت که تغــذیـهـــ‌ـــشــان دربرگیـرنـــده شیریـنـــیـ‌ـجات فراوان و انواع گوشت اســت.

تحـقیـقــی طی یک دوره 10سالــه در آمریکــا روی ۱۵۰۹۳ نفر انـــجـام شده نشـــان می‌ــدهـد رژیم غذایی فرد، تأثـیر زیــادی روی سلـــامت روان و شادی دارد.آلـمودنا سانچـز- ویلــهــ‌ـــگـاس که سرپــرستــی ایـن تحقـیـــقـات را برعهده داشـــتــه اســـت، گفته: ما می‌ــخواستـــیم بفـهـــمیم تغـذیه چه نقـــشی روی سلـامــت روان دارد چون باور داریــم عادات غذایی خاصـــی میـ‌ـتوانـــنـد از روان ما محــافــظت کنـند. ایـــن عادات تغــذیــه همـگـــی فوایــدی برای جسم دارنــد و حالـــا ما دریافــته‌ـایــم که روی سلــامت روان هم میــ‌ــتوانــنـــد اثـــرات مثــبت داشتــه باشنـــد.

نقــش محافظت‌ـــکـنـندگـی آنـــها برمی‌ـــگردد به ویژگیــ‌هــای تغذیــهـ‌ای‌ـــشان، یعنی آجـــیـــل، بنشـن، میوه‌ها و سبـزیـ‌ــها میـ‌ــتوانند ریسک افســـردگـی را کاهـش دهند. به گفـــتــه او، بعد از تغــیـیـر رژیـم غذایــی شرکـتــ‌کنـــنـــدگـــان در این تحـــقیـق، طولی نکشیـد که آنهـــا متوجه تغـیـیــراتـــی در وضعـــیت شادیــ‌ــشــان شدنــد.

افـــسـردگـی و اثر آن بر اشتـــها

یکــی از نکـــات مهم دیگــری که بایــد در ارتـبـــاط با افـســـردگی و رژیـم غذایــی خود بدانیـــد افزایــش و یا کاهش اشتـــهاسـت؛ موضوعی که الــبتــه در افـــراد مخــتلف اثـــرات متنـاقـضی می‌توانــد داشتــه باشـــد. شایـد این جمله را از برخی افـراد شنـــیـــده باشـــید که میــ‌ـــگوینـــد وقتی افــسرده میـــ‌ـشوند اشتـــهـــایشــان زیــاد می‌شود یا برعـــکــس اشـتــهایشـان کاهــش پیــدا می‌کنـد. ایـــن موضوع از سوی کارشنـاسـان علمــی پزشکی تأـیــیـد شده اســت که افسـردگـــی روی تغذیه افـراد اثـر میـ‌گــذارد، بنـــابراین پزشکان به افراد توصیـه می‌ـــکـــننــد که وقتــی دچـار افســردگـی می‌ـشوند باید به تغذیـــه خود دقـــت کنـــنـد؛ وعدهـ‌ـــهای غذایـــی منـظـــمـی داشـته باشـــنـد، حتــی اگــر احـــساس گرســنگــی نمیــ‌کـــنند، سعـی کنـــند چیـــزی بخورند، مثـل میوه.

درمان افــسـردگی با مواد معدنی

علــاوه بر رژیـم غذایـی خاص، استــفــاده از برخـی مواد معدنــی هم می‌توانـد اثرات مثبتـــی روی کاهـش افـــسـردگـــی داشـــتــه باشـد. سودمنـدی منـیـزیم در سلامــت استخوان، سطوح انرژی و حتـی اضــطــراب ثابــت شده است و اکـــنون به لطـــف پژوهشـی جدید که در مجلــه سایــنـــســ‌دیـــلی انتـــشار یافته، مشخص شده است که ایـــن ماده معــدنـی در مبـــارزه با افـسردگـــی نیـز مؤثـــر عمـل می‌کـند. پژوهشگـــران دانـشگاه ورمونت، طی پژوهش خود به بررسی نقـــش قرصـــ‌های خوراکـــی منـیـــزیــم که بدون نسخـــه قابـــل خریــداری هســتــنـد و ایــنــکــه چگونه می‌توانند بهــ‌ـطور بالـــقوه افسردگی خفـیف تا متوسط را درمــان کننـــد، پرداخــتـند. طی یک بازه زمانـی 6هفتـــهـــ‌ــای، آنـها هر روز به بیش از 100بزرگـــسال که افســردگی خفــیف تا متوسط در آنها تشخـــیص داده شده بود 248میلـــی گرم منـیـــزیـم دادنـد.

پژوهشـگــران هر 2 هفـــته به بررســی علائم افــسردگـی شرکــتـــ‌ــکـــنـنــدگـــان میـ‌ــپـــرداخــتـند. در پایـــان این پژوهش، پژوهشگران دریـافتند افـرادی که مکـمــل خوراکی منـــیــزیــم دریافت کرده بودنـد بهبود در علائم افـســردگی و اضــطـراب را نشان داده‌ـــانـــد. در حقیـقـت، برخی از شرکـــت‌ــکـننـــدگـان تنـــهـا پس از گذشــت 2هفتــه بهــبود علـــائم را تجربه کردند. در نهایت، پژوهشــگــران به این نکـتـه اشاره کردنـــد که اثــرات منـــیزیـم در درمان افسـردگی میـــ‌ـتوانــد به اندازه داروهای ضد‌افســـردگــی مفـید باشد.

افسردگی را با این مواد غذایی درمان نمایید

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.