التهاب بینی بعد از عمل زیبایی در افراد

التهاب بینی بعد از عمل زیبایی در همه افراد شایع می باشد فقط باید برای کاهش درد و ورم کمی صبر داشته باشید تا زودتر حالتان بهتر شود و این التهاب و ورم 10 روز تا یک هفته طول میکشد تا ورم بینی و دردش کمتر شود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر التهاب بینی بعد از عمل زیبایی در افراد را  در سایت دانستن خوهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: ورم بیــنی بعداز عمل جراحـــی زیبــایی عارضه ای اســـت مشـتــرک میان یکایک افرادی که تجربه عمل جراحی بیــنـی (رینوپلــاستــی) داشته اند. متاسـفـانـه هیــچ راهکار سریـعـی برای کاهش ورم بینی بعد از عمــل جراحــی زیبــایـی وجود ندارد، با این حال هر روز نســبت به روز قبـل درد کمتـــری احســاس خواهــیــدکــرد و از میزان ورم کاســـتـه خواهــدشــد.

بیـــمـــاران عموما قادرانــد تا علــیرغـــم وجود ورم، نتایج زیبایـی به دست آمــده را به محض برداشــتن اســـپــلـیـــنـــت (محافـظ) یک هفتـه پس از عمل ببـیـــننــد. جمله مشهور در رابــطه با این موضوع این اسـت که «اگــر در همـــان نگاه اول، عالـی به نظـــر نرسـیـد، احـتمالــا هیچ گاه چنـــین نخواهدشـد.»

معـــمولا بدن برای کامل کردن واکــنش های اصـلاحــی و جبـــرانــی درگـیـر در روند بهبود و جذب بخـــش اعـظـم ورم بینی بعـــد از عمل جراحـی زیــبـایــی به زمانی 100 روزه نیـاز دارد. هنـگـــامــی که جایی از بدن (در نتـیــجــه جراحــی یا آســـیـب) زخـــم می شود، بافـت های درگیـر باید سه مرحـــلـه التــیــام بخش را بگذرانـند. اگـرچــه تخمــین شمـار دقــیق روزهــایی که بیـــنـــی ورم دارد غیـرمــمکن است، زمان بنـدی زیـــر هر مرحلـه الـتیـام را به تفـصیـل شرح می دهـد و ضمـنــا احـســـاس متــداول و معــمولی را شرح می دهــد که احتمـالـــا شمـا نیز پس از عمـــل جراحی بیــنــی تجربـه خواهیدکرد.

همــان طور که یک ضرب المثـل قدیـمی می گوید: «گر صبـــر کنــی ز غوره حلوا سازم»، آفرینش هرچـیزی نیـازمند زمان اسـت و غالـبـا برای دســـتاوردهـــای بزرگ بایـــد زمـان بسیار بیشـتری نیـــز صرف کرد. الـــبـتـه یک بیـــنی فوق العـــاده یک روزه خلـق می شود؛ امـــا برای رونمــایـی ایـــن شاهــکـار بایـــد هفـتــه ها یا حتـی ماه ها صبــر کرد تا تمــامورم بینـی بعد از عمل جراحـــی زیــبــایــی از بیـــن برود. مطالعه سه مرحـــلـه الـتـیــام بخش در درک هرچــه بهتر ایـن مطـلـــب راهــگـــشا خواهدبود.

مراحـل کاهـش ورم بیــنی بعــد از جراحی

مرحلـــه الــتـهــاب: یک تا هفـــت روز پس از عمل

به مجـــرد ایجاد جراحــت یا انـجــام جراحی، مرحلـه التـــهـاب دوره التــیام ورم بیـــنی بعد از عمل جراحی زیبایــی آغاز می شود و به مدت یک تا شش روز دیگــر ادامه دارد. در طول این دوره، داغ یا گرم شدن، قرمز یا سرخ شدن زخــم عادی اسـت و تورم و دردناک بودن نواحی اطـراف منطقـــه جراحـی نیـــز دور از انـــتظار نیـسـت. درست است که انتظــار مقداری ورم و قرمزی می رود اما به خاطـــر داشــته باشــیـد که زیــادبودن شدت درد و ورم می توانــد نشـانه عفونت یا عوارض دیگر باشــد. هرچنـــد پس از انـجـــام عمل های جراحــی زیبایــی بینــی انتظارش نمی رود اما چنانچه با خروج موادی چرک ماننـــد از بیـــنــی، افــزایش یافتن درد، تب و ورم بیش از حد، مواجــه شدیـــد که همـــگــی نشـانـــه بالـقوه عفونت است، حتـــما با جراح خود تماس بگیـــرید.

مرحلــه تکثیـر: یک تا شش هفـــتـه پس از عمـــل

معـــمولا یک هفتــه پس از عمل، زخم به طور مسـتمر الـــتـیام می یابـــد و مرحلـه التهـــاب به مرحـله تکــثـیر کاهــش ورم بیــنــی بعد از عمل جراحــی زیبـــایـی، تقریـبا سه یا چهـــار هفـته طول می کشــد. بدن در طول این مدت کلـاژن (بافت هم بنــد) در اطراف زخـــم و درون بیـــنـــی تولیـــد می کنـد. احـتمــلـا متوجه خواهـیدشـــد که برش ها و بافـت های بیـنــی در حال ضخـیم شدن است. بعضـی زخـــم ها مقـــدار ناچـیـــزی ترشـح تقریــبا زردرنگ نیـــز دارد. زخــم همچـــنان دردناک و نســـبتا سفــت اســـت و هنوز احساس کشش یا سوزش در محل زخـــم آزاردهــنــده است. ایـن علـــائم خفــیـف، پایدار خواهـــدبود یا هر روز با سرعــتی یکنواخت بهبود می یابد.

همـــگـــام با شروع عمـلــکـرد دوباره اعــصاب در ناحیــه عمـــل شده، برخی بیماران ممـــکـن اسـت احـســاس های عجــیــبی در بافـت عمــل شده تجـربه کنـــند. ایـن امــر به رغم ناراحت کنــنده بودن، عموما نشانــه مثبتی دال بر ایـــن نکته است که حس عصـــبـی مجــددا به آن ناحـــیه بازگــشـتــه اسـت. به مرور زمــان این احــساس های آزاردهـنـده از بیــن خواهـدرفـت.

مرحـلـــه ترمــیـم: شش ماه تا یک سال پس از جراحـی

مرحلـه ترمـــیم، آخـرنی مرحـلــه فرایـــنـــد الــتـــیام و کاهش ورم بینـــی بعــد از عمـل جراحــی زیبایــی اســـت که بسـته به مقیـــاس عمل جراحی ترمـــیــمـــی و ضرورت داشــتــن یا نداشــتــن پیوند ساختـاری متغیر اســـت و از شش ماه تا یک سال به طول می انــجــامـد. مرحلــه ترمــیـم با تجـــزیه کلـاژن اضافی (یا بافـــت هم بند) شروع می شود و در طول آن، زخــم قرمز برجسته به زخــم سفــیـــد صاف کوچک تغـــیــیـر می کند و بافــت چوب مانـــنـد سخـــت، جای خود را به بیـــنـی حســاس، قابــل انــعطـــاف و نرم می دهـــد.

براســـاس زمـان بندی فوق، اکثـــر بیـــمــاران بیشتـــریـن مقـدار ورم بیـنــی بعـــد از عمـــل جراحـی زیـبایی را در طول هفتــه نخـــســـت خواهـــندداشــت. عموما بخش اعــظم کبودشدگـــی و ورم بیـــنی بعـد از عمــل جراحـــی زیـبـایــی در پایان هفـــتــه دوم تا سوم، تا حدی از بیــن خواهدرفــت که در نگـــاهـی سرسری به چشم نخواهدآمد. با این وجود، درنـظر داشـــتـه باشد که در نظـــر بیـــمار، بینی اش تا 3 یا 4 ماه متورم و پف آلود خواهدبود. معمولا یک سال تمـــام زمان می برد تا ورم باقیـمـــانــده بیـنی بعـد از عمل جراحـی زیـبـــایی بخوابـــد و نتـــایـج نهایی قابـــل مشاهده شود.

توصیـه ها

توصیــه های زیـر به شمـــا کمک می کند تا میــزان ورم بیـنـی بعــد از عمل جراحی زیـــبایی را به حداقـــل برســـانیــد و فرآیـــنـد بهــبود را سرعــت ببخـشــید:

• از استـعمـال دخـانــیــات اجـــتناب کنـید.

• آب فراوان بنوشیـــد. کم شدن آب بدن موجب می شود تا آب را در بدن نگـه داریــد، پس کافی بودن میــزان آب بدن اهمــیت دارد.

• تا 48 ساعت پس از عمــل هیـچ نوع نوشیدنـــی الـــکلی مصـــرف نکــنید.

• دســتورات پزشک در مورد پانـســـمان ها و بانــدپیـــچی ها را به دقـــت انـجـــام دهـید.

• 48 ساعــت پس از عمـل را فقط استـراحـــت کنیـــد و از کسی بخواهیـد تا 24 ساعت اول را در کنـارتـــان باشد. همـچـنـیـن 1 تا 2 هفتــه پس از عمـل، از انـــجـــام فعالیــت های جسمـی شدیـــد و ورزش های سنــگیـــن خودداری کنیـد.

• به صورت نیــمـــه نشــستـه و با زاویه سی درجـــه بخوابیــد یا برای دو تا سه هفــته نخــســـت چند بالش را زیــر سر بگـذاریـد.

• چند روز اول برای کاهش ورم بینی از کمــپــرس های یخ یا نخودفـــرنـگـــی یخ زده اســـتفـاده کنــیـــد. از زیاد گرم کردم ناحــیه جراحـی به شدت پرهـــیـــز کنـیـــد. غالــبـا جراح توصیـه می کنـد تا تزریـق کورتیـــزون در ناحـــیه های متورم انـجام شود. انتـــظار یک روند بهــبود تدریـــجی را داشته باشیــد.

• میـــزان ورم بینـی بعد از عمل جراحـی زیبــایـی و مدت زمــان باقــی ماندن آن بر روی صورت به عوامل بی شماری نیـــز بســـتگـــی دارد که به سرعـت التــیــام یافـــتن بدن ارتـــباطی ندارد. مهــارت و تکـــنـــیــک به کار برده شده توسط جراح در عمــل جراحی ترمیـمـــی بیـنی، روش باز در مقـابل روش بســتـه، شکســـتـــن استـخوان های بیـــنی، تعــداد جراحـــی های بیــنی قبلـی و استــفاده از پیوندهــای ساخــتاری از جمله عوامل جراحــی زیـبـــایــی را دسـتــخوش دگـرگونی می سازد امــا به هیـــچ وجه مانع انجــام عمـــل جراحــی ترمـــیمـــی بینـی نمـی شود.

ما غالـبا از فرآیــنـــد الــتیـــامـی که بدن پس از آسیب دیـدن طی می کنــد آگاه نیـــســتـــیم. معمولا به محض توقف درد، این باور در ما شکـل می گیـــرد که فرآیــند الـتـیـــام کامـــل شده است. اما همان گونه که از زمـان بندی شرح داده شده در فوق متوجه شدیـــد، ایـن فرآیـنـد تا زمــان خوابــیـــدن کامل ورم ها کامـل نیست. معمولا بیماران عمل جراحی ترمیــمی بیـــنــی به دلیل تاخیــر در دیـدن نتایــج نهـــایـــی، دچـار نگرانی می شوند.

شناخـــت دقیـق برنامــه ی الـتـیام بدن غیرممـــکـــن اســت و به همیـن دلـیــل پزشک صرفــا بازه ای تخــمینــی را برای طول دوره رفـــع شدن کامـل ورم بیـــنـی بعـــد از عمـل جراحـی زیبـایـــی اعـلام می کند. در صورت داشـتن هرگونه سوال یا نگـــرانی حتــمـا با جراح خود تمــاس بگـیرید و در مورد مســـائل پیش آمـــده صحبت کنیـــد.

• بی تردید سپــری کردن دوره بهـــبودی ورم بینـــی بعد از عمــل جراحـــی زیبــایی، صبـر و انـــعطــاف پذیـری زیـــادی می طلـبد اما از یاد نبـــریــد که نتــیـجـه اش سرمـــایــه ای اســـت که اگر به خوبی به کار انـــداخته شود، سودهای مادام العمری را نصیــب سرمایه گذار خواهـــدکـــرد.

التهاب بینی بعد از عمل زیبایی در افراد

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.