امتحان کردن شوهر نامزد یا عشقتان با این سوالات مهم و البته ساده

امتحان کردن شوهر نامزد یا عشقتان با این سوالات مهم و البته ساده

امتحان کردن شوهر نامزد یا عشقتان با این سوالات مهم و البته ساده

زنان می توانـنـد شک کردن به همسر خود را مخـفـی کنند. بهـتـــرین روش این اسـت که به جای شک کردن در بهتریـــن موقعیت از او سوالاتــی بپرسیـد تا اگر نامـزدتـان در حال خیـــانـــت به شمــا نبــاشـد، رابـطـــه اتان از بیـــن برود. در ایــنـــجــا 4 سوال آماده کرده ایـم که می توانــیـــد در زمـــان مناسـبــی از همـسـر یا نامــزدتـــان بپـرســیـد.

4 سوال مهمـی که بایـد از نامزدتـــان بپرسید

در رابــطـــه هر زوجیـــنــی، زمـانـــی فرا می رسد که یکی از زوجین تصمیـم می گیــرد شریــک زنــدگـــی خود را امـــتـــحــان کنـــد. اســـتـــرس شغـلـــی، مشـــکـلـــات خانوادگی و مســائل مالی همه دلــایــلــی محـــسوب می شوند که باعث به وجود آمـدن مشــکــلـات دیـــگـر در رابطه زوجیـــن می شوند.

بسیاری از افــراد می دانند که چگونه با این مشکلـــات دسـت و پنجه نرم کننـد و به دنبـــال حل آنهـا می روند. وقتی یک یا هر دو زوج نمـــی توانـنـد از پس این مشـکلات بر بیـــاینـد، کم کم چیـزهـای منـــفـی در این رابطه اتـــفــاق می افــتـــد.

یکــی از ایـن چیزهــای منــفـــی که در بسیــاری از روابـــط اتـفاق می افـــتـد، خیـانـت اســـت. بســـیاری از ازدواج ها به خاطـــر خیــانت به طلـاق منـجــر می شود. باید به این نکـــتـه اشـاره کرد که خیانـــت به معنـای داشتــن رابـــطـــه جنســـی با فرد دیـــگــر نیـــست، بلـکـه هر گونه تمـــاس تلفنی، اس ام اس یا داشتن رابـطه از طریـــق رسانه های اجــتــمـاعـی یا هر گونه رابـطه از طریـــق اینتـرنـت نیز خیانت محسوب می شود.

در بســیــاری از مواقع، زنان می توانند شک کردن به همسر خود را مخـفی کننـــد. بهـتریـــن روش ایـن اســت که به جای شک کردن در بهــتریــن موقعـــیت از او سوالـــاتـــی بپـــرسید تا اگـــر نامــزدتان در حال خیـانت به شما نبــاشد، رابطـه اتـان از بیـن برود.

در ایـــنجا 4 سوال آمـاده کرده ایـــم که می توانیـد در زمان منـاســبی از همـسر یا نامزدتــان بپـرسـیــد:

سوال 1 : چرا وقتـی با دوستـان و یا خانواده ات هسـتــی نمـی خواهـی من در کنـــارت باشم؟

اگر هنوز نامـــزدتان شما را به دوستــان خود معرفــی نکــرده اســت، می توانـیـد ایـــن سوال را از او بپـرســیـد. وقتــی مردی شمــا را وارد روابط اجتـــمـــاعی خودش نمی کند و ترجـیح می دهد به تنـهـــایـــی در این روابط حضور داشته باشد، بایـد به ایــن رابطــه شک داشتــه باشـــید.

سوال 2 : چرا مرا با خودت هیـــچ جایـــی نمی بری؟

این یکی از سوالـات مهمـی است که بایــد حتمــا از او بپــرسیــد. اگـر مردی واقــعـــا شمــا را دوست داشتـه باشــد، از ایــنکــه کنـارش باشیــد خجالـت نمــی کشــد و شمـا را هر جایــی که خواســتـیـد می برد. اگــر قبــلــا نامزد و یا همــسـرتان دائم شمـــا را برای صرف شام یا ناهـار به بیرون می برد، امـــا به طور ناگـهـانــی ایـن کار را ترک کرد، احتمــالا فرصــت خوبی برای او پیــش آمـــده است تا با فرد دیــگری برای صرف شام یا ناهـار به بیـرون برود. جواب ایــن سوال می توانـد پرچم قرمزی برای شمـا باشــد.

سوال 3 : آیا وقتــی از من دور هستی به من فکــر می کنـی؟

اگـر مردی عاشق شمـا باشـد، هر لحــظه به شمــا فکــر خواهد کرد. می توانـــید ایــن سوال را زمـــانــی از او بپـرسـید که او برای مدتی از شمـا دور بوده اسـت. هیــچ دلیـــلـی وجود ندارد که مرد عاشـق از پاسخ دادن به این سوال طفره برود. پاسخ او، صمـــیـمـــت اش را نسبـــت به شمـــا نشان خواهــد داد.

سوال 4 : چرا ما عشــق خود را در جای دیـــگری ابــراز نمی کنیم؟

صمـیمـت، ابــزاری برای بیــان عشـــق بیـــن دو نفر است. صمـــیمیت، نه تنـــهــا عشــق دو نفـــر را به هم پیوند می زنـد، بلــکــه قطــعــا بایــد یکــی از چیزهایـی باشـــد که زوجین در رابـطه خود به آن پایبــند باشنـــد و عشــق و صمـیمــت خود را به هم ابــراز کنـــنــد. اگــر مرد شما به طور ناگهانــی دیـــگـــر با شمـا صمــیــمـی نیســت، احـــتـمالـــا پای فرد دیگــری در میــان اســت و بیــشتر توجه اش به اوست.

نتــیجـــه گیری : به طور آشکــارا، سوالــات بســیــاری وجود دارنــد که زنان می توانـنـد در هنگـام شک کردن به همـــســـر خود، از آنهـا بپرســـنـــد. همـه ایــن سوالـــات را نمـــی توانـیــم در این مقـالــه بگـنـــجانـیـــم. شاید همـیـــن 4 سوال برای شمــا کافـی باشــد تا بتوانیـــد شک و تردید خود را از بیـــن ببــرید و بتوانیــد بهتـــر تصمیـم بگــیـــریــد.

حتی اگـر سوالـــی را پرســیــدیــد و پاسخــی شنیدیـــد که کمـــتر به واقعـــیـت نزدیــک می باشد، بایـد خود را در آن موقعـــیت قرار دهـیـد تا بفـهمیـــد که چرا این رابـطـه دچار مشـکــل شد. اگر فهـمیدیـــد که مرد شمــا در حال خیـانت به شمــاست، بهــتــریـــن کار پایــان دادن به این رابـــطه است.

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.