انتخاب مدل بوت مردانه و زنانه مناسب در زمستان

بوت های مناسب برای گرم نگه داشتن پا در زمستان مفید می باشند بسیاری از مردان و زنان نمی توانند مدل بوت های زمستانی متناسبی را برای خودشان انتخاب نمایند و در تهیه بوت دچار مشکل می شوند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر انتخاب مدل بوت مردانه و زنانه مناسب در زمستان را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : یک جفــت کفش و یا بوت زمســتــانی کمک می کنند که حتی در سرمایـه سخـت زمــسـتـان، پاهایــمان گرم بماننــد. اگر قصـــد خرید بوت دارید، این مطــلــب را بخوانـیــد.

1. مد و عملـــکرد

پوشیدن کفـش منـــاسب، معمولا در ظاهر کلــی افراد نقش بســیـــار مهـمـی دارد. بســـیاری از خانم ها در روزهای سرد زمــســـتـــان، بوت می خرنـــد و اکثـر آنهـــا مطــابق مد، بوت مورد نظــرشـــان را تهـــیـــه می کنـنــد. امــا هنگـــام خرید بوت زمستــانی ماننـــد هر محصول دیــگـــر بایــد بدانـید که بوت را برای چه منظوری خریداری می کنـید و آب و هوای منــطــقـه شما در فصــل زمستـــان چگونه اســـت. مثلـــا اگــر در منطقـه ای بسـیار سرد و پر از برف زنـدگـی می کنــید، بایـــد بوت هایی خریداری کنـید که پاهـــایتان را کامـلا گرم نگــه دارند. از طرفـــی اگـر شما اهـل پیـاده روی در برف های سرد کوهستــانـی هســتــید، قطـــعـــا به بوتی نیاز دارد که مناسب ایـن کار باشد. معمولا بوت های سبک و کاملــا گرم، منــاسب تان است. بدیـــن ترتیــب هنــگام پیـاده روی در برف، احساس خستـگی نمی کنــید و پاهـایتـــان هم گرم می ماند.

2. بوت های ساق بلنـــد و ساق کوتاه

این دو مدل بوت، هر یک مزایـــا و معایـبی دارند. پرفایـــده تریـن مزیــت بوت های ساق بلند، حفـــاظت پا از روزهــای به شدت بارانــی و همـچـنین برف های عمــیق است و در عیـن حال پاهــایتـــان را تا ساق پا گرم و محـفوظ نگه می دارند. از طرفـــی بوت های ساق بلنــد مناسب پیاده روی در مسـیـرهای برفـــی نیستنـد و پاهــا را به شدت خســته می کنـــنـد. بوت های ساق کوتاه به دلیل این که با آن ها می توانــیـــد راحــت تر راه بروید بسیــار بهتــر هستـنــد. بنابــراین اگـــر منـطـــقــه شمـا پربـاران و برف نیـست، بوت های سابـق کوتاه مناســـب پا هســتنـد. برخی از بوت های ساق کوتاه را حتـــی می توان کوتاه تر کرد و سابــق آنــهــا را در مواقـــعی که باران و برف کمی شدت می گیـــرد، بلنـــدتــر از قبـــل نمود. الـــبتـه بهتـــر اسـت بوت هایـی انـتخـــاب کنیـــد که بتوانید دمپـــای شلوار را درون آن فرو برده تا از خیـــس شدن آنـهــا جلوگیری شود.

3. راحتی کفــش و بوت

هنگـــام خرید بوت و کفش های زمستانـی باید به راحــتـــی و کارآیی آن نیــز توجه کنید. جنــس بوت و کفش انـــتخابی تان بایـــد به گونه ای باشـد که پاهایتــان وقتــی در آن قرار می گیرد، گرم و راحـــت باشـد. همـــچـــنیـــن ضخامـت و جنس ته کفش نیـز بایـد باکــیـــفیت باشـــد. بوت های گرم و راحـــت معــمولا عایـق های خوب و سبـــکی دارند که باعث می شوند بوت با وجود سبــکـی، بسیـــار گرم هم باشد. در ضمن فراموش نکــنـــید که جنس کفش و یا بوت خریـــداری شده بایــد از نوع ضد آب باشد.

 

4. جنس بوت

بوت هایـــی از جنس جیـــر پس از مدتی استـــفـاده، نیــاز به بازسازی ویژگی های مربوط به ضدآب دارنـــد، در حالی که بوت های لاستیکـــی تا پایان عمـر محـــصول، ضدآب باقــی می مانـــنـد. همچــنــیـــن بوت های با مچ خز مصـــنوعی نیـــز مقـاوم در بربـر آب هسـتند. ایــن بوت ها نه تنهـا درزهای آن چنـــان بسته و محکـم هســتـنــد که موجب گرم ماندن پاهـــا می شوند، بلکـــه جلوی نفوذ باران و برف به درون بوت را هم می گیــرند.

5. راحـــتـــی بوت

برخــی از خانم ها موقع خرید کفـش و بوت های زمـستانی، راحـــتـی را فدای سبک و مدل بوت می کنــنـــد. اما یادتان باشـد که روزهای سرد زمــستان، داشـــتـــن بوت و یا کفــش زمستانی راحت، پیاده روی در سرمــا را نیــز برایــتان جذاب می کنـد. الـــبـتـه بوت های بســیـــاری هستنـــد که در عیــن راحــتی، بسیار شیـــک و زیبـا هستــنـــد. در هر حال به کیــفیـت بوت بیـش از مدل آن اهــمیت بدهـیـد.

6. اندازه بوت

بعضـــی از بوت ها در قسـمـت کف و پنجـه پا، باریک تر هستــند. در حالی که برخــی دیـــگــر بسـیار جادار هستــند و کمــی بزرگ به نظر می آیــند. همــچنـین داخـل برخی از بوت ها کفـــی اضافــی نیز قرار می گرد. بنابراین ممــکـــن است با وجود بزرگـی کامـــلـــا انـــدازه پایـتان نباشـند. بنابرایــن موقع خرید بوت مراقب باشـید به گونه ای باشد که به پایتــان فشار نیاورد و یا خیــلــی راحت و گشــاد نبـاشـد. الـــبـتــه اگـر بوتی انــتـخاب کنیــد که کمی جادارتر باشـــد، می توانـــیـــد به راحتـــی جوراب های گرم و ضخــیم بپوشیـــد.

 

7. بندهـای بوت

نوع بنـدهـــای بوت روی انـــدازه آن تاثـــیـر می گذارد و اگــر می خواهید به راحـــتــی بوت هایـــتـــان را به پا کرده و یا درآوریـد، بوته ایـــی بخرید که بندهـای بلنـــد داشـــته باشـنـد. پوشیدن و درآوردن برخـــی از بوت های دارای بنـدهای بســیـــار بلـــنــد و راحتــی برای باز و بسـتـه کردن، بی دردســـر هســتـنـد. امـا گاهی محــکم بسـتـــن بنـدها تا بالای پا بسیـــار سخـــت اسـت. هنـگـــام خرید بوت بنددار، بایـــد مراقب باشید که قسمـــت قوزک پا کامـلا در کفـش راحت قرار بگــیرد و زیاد گشـاد و یا برعــکس تنــگ نبـــاشد.

8. وزن بوت

هنــگام خریــد بوت به موضوع دیگری که بایـــد توجه کنــید، وزن آن است. تمــام بوت های زمســتانـــی معمولا نســبــت به کفـش های معــمولی، سنگین تر هستـنــد امــا از نظـر وزن با یکــدیگـر متـــفاوت انــد. بایـد بوتی را انـــتـخاب کنـیـد که بسیار سبــک بوده و حتـــی اگر تمــام روز هم آن را پوشیـده باشـیـــد، احســـاس خستـــگی نکــنـید.

انتخاب مدل بوت مردانه و زنانه مناسب در زمستان

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.