اندازه آلت تناسلی مردان در نزدیکی و تاثیرش در لذت جنسی

آلت تناسای مردان اگر اندازه اش از جالت طبیعی کوچکتر باشد زنان در حالت نزدیکی و سکس چندان لذت نخواهند برد و همچنان مردان هم نمی توانند ارضا شوند کوتاه بودن آلت تناسلی در مردان نوعی بیماری جنسی می باشد و باید برای درمان کوتاهی آلت تناسلی به پزشک مراجعه نمایند در ادامه اندازه آلت تناسلی مردان در نزدیکی و تاثیرش در لذت جنسی را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن : یـــکی از معــضلاتی که همــیـــشـه ذهـــن آقایـان را مشـغول میـــکــنـد و آرامـــش روحی روانی را از آنــهــا سلب میـنـمـاید موضوع انـــدازه الت تنـــاســلـی و چگونگی افــزایـش طول و قطـــر آن می باشـد.

متــاســـفانــه باور غلطی در جامـعه وجود دارد که لذت رابطــه جنســـی را در طول و قطـــر الـــت تنـاسـلـــی دیـده و به نوعی این مسئله را نشانه قدرت مردانگی تصور می کنــد.

اندازه آلــت تنــاسلـــی اقـایان در حالـت نعوظ بیـــن ۱۰ تا ۱۸ سانتیمـتـر و بطور متوسط بیـــن ۱۲ تا ۱۵ سانــتـیمتـر می باشــد.

الـبـته هســتـند کسانـــی که اندازه الــت ایــشان از این حدود کمتر یا بیـــشتـــر اســـت.

طول مجــرای تنــاسـلـــی زنان نیز در حالت برانگیـــخـــتگــی بیـن ۱۰ تا ۱۲ سانتیـمتـــر می باشـــد.

تاثـــیر طول آلــت مردانـــه در لذت جنــسی زنـان یکــی از موضوعات نگـران کنـنـــده امــروزه در بیـن مردان است.

بزرگ کردن آلـت مردانـــه با اســتفـــاده از دستـــگـاه های کشـــنــده مانـند لارجربـاکــس و .. و نیز مکــنـــده های وکیوم که خون را در خلـــاء به آلــت سرازیر میـکـــنــند بســیـار تبـلیغ میـــشود

و خالــی از نتیجـه هم نیـســـت . آنچه در مورد افـزایش طول آلـــت مردانــه، قابـل توجه اســـت میــزان بســیـار بالای برگـشت پذیری انــدازه افـــزایــش یافـته طول آلت اســـت .

با رفـع کشش های پیوسته و یا مکش حالـت به وضع اولیــه باز خواهـــد گشـــت .

از مانـــدگارترین روش های افزایـش طول آلــت و انــدازه الـت تناسلی استفـاده توام تقویت کننـــده بنیـادی و ریشـه قوای جنـســـی با روغن های فیــزیوتراپـی آلـــت است .

این نوع مصرف موجب بالــارفـــتن هم قطــر و هم طول آلـت و بزرگ کردن آلـــت تنـاســـلی بشیوه مانــدگـــارتر میشود .

نقش تقویت جنــســـی در افــزایش اندازه آلـــت بسـیار مهم اسـت ولی آگـــاهــی عمومی در آن مورد وجود ندارد .

توجیـه قضیـه بسیـــار آسان و ساده است . با وجود ضعــف در سیــستــم جنســـی و تنـاسـلی و کمـبود عنـاصـــر لازم و ترکــیـبات مورد نیـــاز قوه جنـسی درگـــیر ضعف های خود اســـت .

در این شرایــط اســت که نمی تواند به کاری اضـــافــی همانـــنـــد بافـــت سازی و بزرگـتر شدن بپــردازد با حل و رفـع کامل کمبودهـا آلـت می تواند ظرفیـــت های لازم و قدرت واقعی خود را در خون پذیری و افــزایش سایز نشان دهــد .

گیــاهـان داروئی بهـتـــریـن منابــع تقویت جنـــسـی بشکـل کامل و اساســی اســت .
انــدازه معـــمولی طول آلت مردانــه چنــد سانت اســـت ؟

اگـــر فکر می کنیـد که سایز آلـت جنـســـی شما کم تر از سایز متوسط آلـت جنـــسـی در جهان است، معـمولا اشـــتـبـاه می کنـــیـد،

چراکه تحقـــیــقــات نشـان می دهـد، بیشتــر افـــرادیــکــه فکر می کنند آلـــت جنسیشان کوتاه است، در واقــع سایز نرمـــالی دارنــد.

انـــدازه معـمول آلـت جنـــسـی در حال نعوظ معــمولا بیـــن ۵ تا ۶ اینچ در درازا و بین ۴ تا ۵ ایــنچ در محیط می باشـد.

در زمیــنــه آلـــت جنــسـی شل مقدایـــر متـــفـاوت زیـــادی وجود دارد. بعـضی اوقات افراد آلــت جنســـیشان کوتاه تر از ایـن حد اســت، افرادیکه آلــتــشــان در حالـــت نعوظ کوتاه تر از ۳ ایـنــج هسـت دچـــار بیــماری ای به نام میـکـــرو پنیـس هسـتنـــد.

بعضــی اوقات بیماری پیـرونی یا جراحی پروستات می توانـــد علت آلت تنــاسلــی کوچک باشد.

برخی از دلـایــلـی که افـراد بخاطر آن فکر می کنند آلتـشان کوتاه تر از حد معمول اسـت به شرح زیر است:

شما از بالا آلـــت جنسی خود را می بیـــنیـــد و معـــمولا از ایــن زاویه، آلــت کوچکتر به نظـر می رســد.
بعـــضی اوقات بیـــماری روانی باعـث این مشکــل می شود، حتـی در ایـن زمینــه بیـمــاری روانـی خاصــی بنـام اخــتـــلــال بدشکــلی آلــت تناسـلی وجود دارد.

ارتـــباط طول آلت مردانه و لذت جنســی زنـــان

از نظـر فیـزولوژیـکی ( جســمـــانــی ) بزرگـــی طول و قطر آلــت تنــاســلـــی تاثیری در لذت جنـسـی برای خانم ها ندارد ،

بدین ترتـــیــب برای زنــان فرقی ندارد آلـت تناسلی ۱۳ سالــنـــتیمتـر باشــد یا ۱۸ سانـتـــیمـتر ، همـچـنــیـن برای مردان نیز انـدازه آلــت تنـاســلی تاثـیــری در لذت جنـســی آنـــهـا ندارد.

بطور کلی بد نیـــسـت بدانیـــد اکـثر خانـم ها احـساس خاصی در دخول جنســـی تجربـه نمیـکنـنــد چرا که ۷۰ درصـــد خانم ها از طریق لمـس و تحریک ناحـیه کلــیـتوریس احــسـاس لذت میکننـد نه از طریـــق دخول.

هستـــند خانــمهایی که تحــت تاثیـر فیـــلـم های پورنو بر ایـــن باورند که اندازه آلـــت تنــاســـلـی در لذت جنـــسی نقــش آفرین اسـت اما خانم هایـــی که تجربه رابـطـــه جنـــسی با همـســر خود را دارنـــد به خوبی آگـــاهی دارند انـدازه آلــت تنـاسلی هیـچ تاثـــیری در لذت جنســـی ندارد،

خانـــم ها قدرت و توانـــایـی جنسـی مردان را به اندازه آلت تنـاســلـی آنها مرتـــبـــط نمـیدانند بلـکــه مهــارت آقــایـــان در به ارگاسـم رساندن خانـم ها اســت که میتوانــد قدرت جنـسی یک مرد را اثــبــات کند.

همـچـــنیـن آقـایـان توجه داشـــتـــه باشـــند اندازه آلـت تنــاسـلــی به ژنــتـــیک و منـــطـــقـــه زنـــدگـی نیـــز مرتـبط اسـت و هیچ ارتـباطــی با جثه فرد ، رنـــگ پوست و امثـــالـــهـم ندارد بعنوان مثـال میـــانـــگیــن انــدازه آلت تنـــاســـلـــی مردان ایـــرانـی حدود ۱۴ تا ۱۶ سانتــیمـــتــر میبــاشد.
بطور کلی هیــچ نظریه علـــمی مبـــنـــی بر اثــبـــات تاثیـــر طول آلــت مردانــه در لذت جنســـی زنان وجود ندارد و تنـهـا یک باور روانــی میباشد و برای اکـــثر خانم ها بی اهـــمیــت میبـــاشـــد

مهمتـر از طول آلت تنـاسلی آقایان رفتـارهـــایـی است که موقع انـجـــام رابطه جنسی انـــجـام میدهــنــد و اکــثـر آقـایان احـســاس میـــکننــد هرچـقدر اندازه آلت تناسلیـــشـــان بزرگـــتــر باشـــد قدرت و مهــارت جنسی بیـــشــتـری دارنـد.

منبع: دانشــنـامـه سلــامت. مقـالات پزشــکــی سلـــامت. لذت زنـــدگی

دکـــتر سیـــد حسیــن دهــقـان منـشـــادی
فوق تخصص غدد و متـابولیســـم-رشد کودکان

پمپ آلــت اســـتوانـــه‌ای اسـت که بر روی آلـت نصب می‌ـــشود همـــراه با یک پمــپ دسـتی یا موتوری برای ایجـاد یک خلـاء نسبی در اطراف آلت به منظور مکــش برای کشـــیـدن خون به داخل آلت.

طرح‌ـهـــای مخـتلـــفی از پمـپــ‌ـــهای آلـت به وسیـــله کارخانــهـــ‌هـای سازنـــده پمــپ آلت تناســـلـی ارائه شده اســـت.

هنـــگـامی که فضـای خلاء افـزایش پیـدا میـ‌ـــکــنـــد؛ فشار داخل رگ‌ـهــای خونی آلت تنـاسـلـی نیـــز افــزایش میـــ‌یابد؛ خلاء بیــش از انــدازه موجب آسیب‌ـهـای عروقی می‌ــشود.

پمـپـ‌هـای آلت ممـــکـــن اســـت برای غلبـــه موقت بر اخـتلـــال نعوظ مورد اسـتــفـاده قرار گیرد؛ امــا علاجـــی صورت نمی‌گیـرد:

یک حلقه همــانـند شریــان‌ــبنـد بایـد برای حفظ خون محصور شده در آلـت به کار رود؛ در غیـر ایـــنــصورت نعوظ فوراً فروکش می‌ــکـنـد.

پمـــپـــ‌ــهـا حتـی اگـــر آســیـــب عصبی یا عروقی مانـع از نعوظ طبــیعــی باشـــد ممــکن اســـت اثـربخـش باشـنـد؛

امـــا استـفـــاده طولانی مدت و بیــش از انـدازه (ساعت‌ـــهـا) منجر به آسـیب‌هـای دائمی خواهد شد بطوری که پمپـاژ افراطی میـ‌تواند موجب ترکـیــدن رگ‌ـهـــای خونی و پدید آمدن حالـت تاول مانـــند بشود.

اثـربخــشـــی پمپ آلــت برای افزایش حجم دائمی آلـــت توسط آقـایــان کاظم، حسیـنی و علـــیزاده مورد بررســـی قرار گرفـــت.

آنـــ‌ــهـا ۳۷ مرد با آلتـــی کوتاه‌تر از ۱۰ سانــتیــ‌ـمـــتــر را مورد مطــالـــعـه قرار دادنـد و تغـــیـــیر قابــل توجهــی در طول آلـــت آن‌ـهـا پس از اسـتفــاده از پمپ آلـــت برای ۶ ماه مشاهده نکردنــد

اگرچه در ادامــه ۳۰ درصــد با ایـــن متــد رضایتــمـندی مشاهده شد. در نتـیـــجـه مقـــاله ایـــن گونه اظـهار شد که درمان با فضــای خلـــاء متـد مؤثــری برای افــزایـــش طول آلت نیســـت؛

اما برای بعـــضــی مردان رضایتمــندی جســـمی ایـجـاد میـــ‌کـــند.

در ایــالات متحده آمـــریــکا، پمپـــ‌های آلت می‌توانــند با مراقـــبت‌هــای پزشـــکـــی پوشش داده شوند اگــر ضرورت پزشکــی وجود داشـته باشـــد.

پمـــپـــ‌ها در درمـان موفقیــتـ‌ـآمـیز مردان مبتـــلا به بیــمـاری پیرونی که موجب کوتاهی غیرمـــعمول و انحــراف آلت تناسـلــی میــ‌شود؛

مورد اسـتفاده قرار گرفت. مطـالــعه‌ای بر روی ۳۱ بیــمار که بوسیــله دپـــارتمـان اورولوژی در بیـــمارسـتان سنت پیتــر و انستــیتو اورولوژی در لنـــدن انـــجام شد به ایـن نتیـجــه رسیـــد که به لحـــاظ بالیـنی و آمـــاری بهــبود قابــل توجهـی در طول آلت، زاویه انحــنا، و درد پس از ۱۲ هفتـــه اســـتفاده از پمـــپ خلــاء ایجـــاد شد.

در ایـن مطـالـعه، افــراد مورد مطالــعه دارای پیــرونی دو جلـــسه ده دقـیــقهـ‌ـــای در هر روز برای دوازده هفتــه از پمـــپ اســـتـــفــاده کردنـد.

در تقـــریبـــاً یک سوم افــراد تحـت مطـــالـــعه به طور میانـگین ۰٫۵ سانتـیـــ‌ـمـــتر (۰٫۲۰ ایـنــچ) افـزایــش طول آلــت مشاهده شد. این افزایش اندازه در ایـــن مطـــالعـه یک عارضه جانــبـــی غیرمنـــتظـره بود و نه یکــی از اهداف در نظـــر گرفــتـــه‌ـشده برای آن.
اکــستنـــدر

دســـتــگاه اکستـنـــدر مگـنت دار یا کشنده آلت وسیلهـــ‌ــای است که بر اســـاس کشــش عمـــل میـــ‌کـــنـــد.

ایـــن وسیله متشــکـل از یک حلـقهٔ پلـاســتـــیکی اســت که به دو میـلهـٔ دینامیکی متـــصـل اسـت. در بالای ایــن دو میــله یک ساپورت پلاستیــکـــی همراه نوار سیـلــیکونی تعـــبـیـــه شده اســـت.

نوار سیــلــیکونی گلـــانـس آلـت (کلــاهـــک آلــت) را در قسمــت خاص خود نگـــه میـ‌ــدارد.

دستـگــاه اکســـتنـدر یک نیروی تدریجــی و مداوم حدود ۶۰۰ تا ۱۵۰۰ gr/cm2 را به مقــطع آلت وارد می‌ـــکند

که ایــن نیروی کشــش باعــث تحریـــک در جهـــت تطـابق و رشـــد لیگــمانـ‌ــهای نگهـــدارنــده و corpus cavernosum و بقیـه بافـت‌ـهـای آلـت می‌ـشود.

اندازه آلت تناسلی مردان در نزدیکی و تاثیرش در لذت جنسی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.