انواع آفت دهان،علت آفت دهان و داروهای آفت دهان

آفت دهان در افراد کمی شایع می باشد و همگی این زخم های دهانی علل و عوامل مختلفی دارد آفت دهان انواع مختلفی دارد باید دلایل زخم های دهان را بشناسید تا زودتر بتوانید آفت دهان را بر طرف نمایید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر انواع آفت دهان،علت آفت دهان و داروهای آفت دهان را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: آفـت دهـان به غیـــر از نواحـی دهـــان، لب و گونه ها در نواحی دسـتگاه تنــاســلـی مردانه و زنـانـه هم تشکـــیـل می شود. علـــت آفــت دهــان هرچنـــد هنوز کشف نشده است امـــا راه هایــی برای تسکیـــن آن وجود دارد. آفــت مکــرر معـــمولا در اکــثـر اوقات آزار جزئی می رســـاند، اما آفـــت می توانــد در بعضــی از افراد نشانـه ای از بیـماری مهمی باشد.

در چه کسانی احـتـمال ابـــتلا به آفـــت بیشـــتر است

هر فردی ممــکـــن اسـت دچار آفـت شود، ۲۰ درصد از جمعـیــت جهـان، یک بار یا بیـشــتـر دچــار آف دهـان می شوند. علت آفت دهان معمولا در دوران کودکـی و یا کهـــنســـالـی روی می دهـــد و بیــشـتر در زنـــان دیــده می شود. جالــب اســت بدانـــیـد که اگرچه دود سیگـــار بسیـاری از مشـکـلـــات پوستـــی و دهـــانـی را بدتـــر می کند امـا ممـکن است، از دهـان در برابر آفـت ها محــافـظـــت کنـد.

زخـم های دهانی یا آفت دهـان انواع و دلـایل مخــتـلـــفی دارند. علت آفـت دهـان هنوز شنـاخـتـــه نشــده اما از متـــداول تریــن زخم هاســت که طی دوره زمـــانی تکرار می شود. ایـــن آفت ها معمولا بدون هیــچ درمانـــی ۱۰ الــی ۱۴ روز طول می کشد تا بهـبود یابــد. شسـت و شوی دهـــان و برخـــی داروها درد شمــا را تسکین می دهنـد و به زخـــم شمــا کمــک می کنــد تا سریـــعـــتــر بهـبود یابـــد.

انواع آفـت

علت آفت دهـــان زخــم های کوچکی است یکـی از ایـــن آفـــت ها، آفت دهـــان کوچک (میـــنور) است که رایــج ترین نوع آفـت است به طوری که در هر ۱۰ نفر از مبـــتلـــایــان به آفـــت ۸ نفر دچـــار ایـن نوع زخـــم هسـتنـد. ایـــن زخم ها کوچک، دایــره ای شکل و بیضوی هســـتــند و کمتر از ۱۰ میــلـی متــر طول دارد. آفــت های مینور، رنـگـــی متـمـــایــل به زرد دارنـــد امـــا ناحــیـــه اطراف آفـــت متورم و قرمز رنگ است.

در ناحـیه آفـــت فقــط یک آفت ممـکــن است پیـشــرفتـه شود، امـــا به طور همزمـان نهایت پنــج آفت در دهان روی می دهد. علت آفــت دهـان هرچـــه باشد بیــن ۷ تا ۱۰ روز طول می کشـد تا درمان شود و اثــری از خود باقی نگــذارد. ایــن آفت های دهــانی معمولا دردنـاک نیـــسـتنـــد.

در آفت ماژور از هر ۱۰ مورد مبتلا به آفت یک مورد به آفت ماژور مبتلـــا می شوند. ایــن بافـــت ها به ۱۰ میـــلـی متر قطـــر و بعــضا بیـشتـــر می شوند. معمولا فقـط یک یا دو آفت در لحـــظـــه ظاهــر می شود. هر زخــم دهـانی بین ۲ هفـتــه تا چنــدین ماه زمــان می برد تا درمان شود اما پس از درمان از خود اثری باقـی می گذارد. این زخم ها ممکـن است دردنــاک باشـد و در جویدن غذا مشـــکـــل ساز شود.

زخـم ویروس هرپـس (تبخـال) در هر ۱۰ مورد، یک مورد مبـــتلـــا به این نوع آفت هسـتـند، ایـن نوع آفـــت ها به سرهـای نوک سوزنـــی معروف هسـتــنــد و ۱ الــی ۲ میلــی متر طول دارند. ممکـن اســت چنـــدین آفـــت همـزمـان در دهــان رخ دهـد و حتی ممـــکــن اســت تعدادی از ایــن آفــت ها به یکدیـــگر متـصـــل شده و شکـلـــی نامنظـــم به خود بگـــیرنـد. ایـــن نوع آفـــت های هرپس بیــن یک هفـــتــه الــی دو ماه طول می کشد. برخلــاف نامــی که دارند این نوع آفـــت ها ارتبـاطــی با تبـــخـــال ندارند.

علت آفـــت دهــان

علـــت آفت دهــان هنوز مشخــص نیـــست. ایـن نوع زخم دهـانی عفونی نیـــسـتــند و آفت دهـان واگـــیــردار نیــسـت. در بسیاری از موارد این نوع زخــم ها بدون هیچ دلیـل ظاهری در افـــرادی که تن سالــمــی دارنـد روی می دهــد. در بعضی از موارد آفــت ها به علت برخــی بیماری ها روی می دهـــد.

علــت آفـت دهـان عبارت انـد از:

آسـیب قرار گرفتن نامناســـب پروتزهـای دنــدانی، خراشی که بر اثر کشـــیـدن شدیــد مسواک روی می دهــد.
تغیـــیـــرات هورمونی در بعــضــی از زنـان زخـم های دهـــان قبـل از قاعدگـی روی می دهد. در بعـضی دیگر از زنان زخـــم آفــت های دهـانـی بعـــد از یائسگـــی روی می دهــند.
ترک دخـــانیـات در بعضــی از افراد پس از ترک دخـــانـیــات دچار آفـــت های دهانـــی می شوند.
فقر آهـــن و برخی دیـگر از ویتامـــین ها نظــیـــر B12 و اســید فولیک ممـکـن اسـت دلــیـلی بر ایجــاد زخـــم های دهـــانی محــسوب شود.
به ندرت حساســـیت های غذایی علت آفت دهان است.
آفت های دهــانــی در بعــضی از خانواده ها وجود دارد. بنابراین عامــل ژنــتـــیک ممکن اسـت علت آفـــت دهـــان در ایــن خانواده ها باشــد.
در بعضــی از افراد استرس و اضطــراب علـــت آفـت دهـــان است.

برخـــی از داروها می تواند منجـــربه ایـجاد زخــم آفت شوند:

نیـکوراندیـــل
داروهای ضد الـــتـــهـابـی نظیــر ایــبوپروفن
جایگزین های خوراکــی نیـــکوتیـــن تراپی
برخی قرص های مشــخـــص که باید در دهان ابتــدا حل شوند مثل آســپیـریـن
برخی مواد مخـدر نظـیـــر کوکائین

در هر ۱۰ مورد از زخـــم آفت یک مورد مبــتلا به ویروس هرپـس (تبــخال) هسـتـند ایـن نوع آفت ها به سرهای نوک سوزنی معـــروف هستــنـد

اهداف درمــان های آفـــت دهــان معــمولا روی تسـکـیــن درد، تسریـع روند بهبودی آفـــت متـــمرکــز اســـت. و هیــچ گونه درمـــانی وجود ندارد که باعـث جلوگیـــری از ایـــجـاد مجـــدد آفت دهان شود. بنـابرایــن هیـــچ درمانی برای زخـــم آفت لازم نیـــست. دردی که بر اثـر آفت به بوجود می آیــد معـــمولا خفـیـــف اسـت. به ویژه در آفــت نوع مینور این درد بسـیار خفیف اسـت.
اقدامــات عمومی به هنـگـــام بروز زخــم دهــانـــی

پرهــیز از مصرف مواد غذایــی پر ادویه، آب میوه های اسیدی و غذاهـــای شور (نظـیـــر چیـپــس) که باعث بدتـر شدن درد شمـــا می شوند. با اسـتفاده از یک نی نوشیدنی ها را بنوشیــد تا از تماس مایــعات با آفت دهان جلوگیــری شود. (برای نوشیدنــی های داغ از نی اســـتفـــاده نکــنــیـــد چون باعـــث سوختن گلوی شما می شود).

هرپـس دهان

از مسواک نرم اســتفاده کنید. اگــر پروتزهـای دنـــدان شما نامنـــاســـب قرار گرفتــه اند به دنـدان پزشـــک مراجعه کنـــیـــد. اگر شمـا به دارویی مشــکوک هســتیـــد که شایـد علت آفت دهـــان شمـا شده باشــد بهـــتر اســـت آن را تغیــیــر دهید.

برای مثال اگـر شمـــا از جایگزین های دهانـــی نیــکوتیـن نظــیــر آدامس نیکوتین دار اسـتـفـاده می کنـــیـــد و به آفت دهانی مبـــتــلا شده اید، استـفـاده از نوع دیـــگر درمان نظــیــر برچـــسب های نیکوتیـن دار و یا اسـپری ها می تواند مشــکل شما را رفع کنــد.

دهـــان شویه های نمــکـی (شور) : نصــف قاشـــق چای خوری نمک در یک لیوان پر از آب گرم حل کرده و در دهان خود بچرخـانـید و تخلــیــه کنــید. ایــن روش را در هر زمـانی که نیـــاز داشتـــه باشـید می توانـیــد تکرار کنید. آب نمــکی که دهان خود را با آن شست و شو داده ایـد را نخوریـد.

داروهایـــی که اثـرات آفت دهــان را کاهـش می دهـند

دهــانــشوی کلرهــگــزیدیـن
مســـکـن های استـــروئیدی
خمــیر های محــافظـــتی و تسکـــیـن دهـنــده
اســپـــری یا دهان شوی بنــزیـدامین
محــصولاتـی که دارای عوامـل بی حس کننده موقتــی (سر کننــده های موضعی) به نام لیـدوکائین
ژل کولیـــن سالیــســیــلـات
آفـــتـــین ژل از بهتــرین داروهای درمان آفـت دهان اسـت که توسط پزشـک دنتـــال ایـرانــی ثبـــت شده و در ایران نیــز تولیـد می شود.

درمان آفـــت دهــان با نارگیـل

شمــا می توانــید تمـــامـــی موارد گفـتـــه شده در لیسـت بالـا را بدون نسخـــه از داروخانـه تهـــیه کنـــید. پزشـــک شمـا ممکــن است در صورت عدم نتـــیـجـــه گیــری و مفـــیـــد واقـــع شدن موارد ذکـــر شده در قســمـــت قبل و شدیدتـر شدن درد آفت دهـان به شمـا پیــشــنـهــاد استـفـاده از دیــگر روش های درمـانی را کنـد. ایـن درمان ها عبـــارتـــنـد از:
قرص های مســـکن درمان آفـت دهـان

اسـپری های تنفسی اســـتــروئیدی نظیـــر بکـــلومتـازون که معــمولا برای آسم استـــفـــاده می شود و می تواند برای درمــان شما مفـــید واقـــع شود.
قرص های قابـل حل که حاوی بتامـــتازون اسـتـروئیدی هستنـــد و می توان آن را در آب حل کرد و از محلول به دست آمــده برای شســت و شوی دهـــان اســـتــفـــاده کرده و علـت آفت دهان را از بیـن برد.
قرص های استـروئیدی
آنــتـی بیوتیک ها نظیـر داکســـی سایکـلیـــن
درمـان های خانــگــی آفــت دهـــان و زخــم های دهانی

دو درمـــان خانــگـــی برای آفـــت های دهانـــی

۱- استـــفاده از روغن نارگـیل در درمان آفت دهــان

مقـداری از روغن نارگــیـل برای از بیــن بردن علــت آفـت دهـــان موثر اسـت ایـن روغن را با استفاده از پنبــه به صورت ضربه ای و آرام روی زخـم دهان بزنــید و سپــس روی زخــم نگه دارید. ایـــن روش را چنـــد مرتـــبــه در طول روز تکرار کنیـــد.

همـچنـیـن شمــا می توانیــد از این روغن بر روی زخــم و آفـــت دهـــان قبـــل از خواب اسـتــفــاده کنــیـــد. در این صورت علـــت آفـت دهان را از بین خواهـــیـــد برد.

روغن نارگــیـــل درمان طبیـــعی برای آفت و زخم دهـــان اســـت چون ترکیـــبات زیـــاد ضد میــکــروبی (زنــجـیـره متوسط اســـیـــد های چرب) دارد. همچـــنیـن نارگـیـل خواص ضد الــتهــابی و ضد دردی دارد. این خواص تورم و درد آفـت و زخـم دهان شما را کاهش می دهـد.

۲- اســـتـــفاده از شیـــر نارگـیل در درمان آفت دهـــان

شیـر نارگیل را قرقره کرده و دهـــان خود را برای چنــد دقـــیـــقه با آن شســـت و شو دهــیـــد و سپس دهان خود را با آب تمـیز شست و شو دهـیـــد. این روش را ۳ الـــی ۴ مرتــبـه در روز تکرار کنـیـــد.

شیــر نارگـــیــل تازه درمــان خانگی بی نظیری برای زخم و آفـت دهان اســت. شیـر نارگیل خواص تسـکین دهـنـدگی دارد و می توانـد درد شما را کاهـش دهــد. شمـــا با اســـتـفاده از ایــن روش دردتان را سریــعا کاهــش داده و می توانیـد به حالت طبـیــعـــی غذا بخوریــد.

انواع آفت دهان،علت آفت دهان و داروهای آفت دهان

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.