انواع آمپی سیلین و نحوه درست مصرف نمودن این قرص

آمپی سیلین به سه حالت در دارو خانه موجود می باشذ شربت آمپی سیلین،قرص کپسول آمپی سیلین ، آمپول آمپی سیلین که هر کدام را پزشک مختصص برای شما تجویز نماید این دارو معمولا برای عفونت خوب می باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر انواع آمپی سیلین و نحوه درست مصرف نمودن این قرص را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: ایـــن دارو به شکل های شربت , آمپول و کپـــسول موجود می باشد . بد نیــســـت بدانــید اگر به پنی سیـلـین حساسـیت داریــد , از آمــپـــی سیــلـــیـن هم اســـتفــاده نکــنیـد . از عوارض این دارو می توان اســـهـال , تب و کهیـــر را نام برد . اگر سابقـــه بیــماری کلـــیــه, داریـد حتــمــا قبـل از مصــرف ایــن دارو با پزشک خود مشورت کنید و سپس این دارو را مصرف کنــیـــد .
آمــپی سیلیــن

ایـــن دارو در درمــان عفونت های مجاری ادرار، عفونت گوش میانــی، برونشـیــت مزمـــن، سالـمونلوز مهــاجـــم وسوزاک مصـرف می شود.

مکـــانـیـسم اثر

مکانیسـم اثر: به یک یا چنـــد پروتئین PBP متـصـل شده و مرحلـــه ترانــس پپتــیـداسیون نهــایی سنتــز پپـــتیدوگلـیکـــان در دیواره, سلولی باکتــریایـــی را مهـار می کنـد، در نتـــیـجـــه از بیوسنتـــز دیواره سلولی جلوگیری می کند. با توقف چیــنـــش دیواره سلولی، باکتــری ها به تدریج در اثـر فعالـــیـــت آنـزیـــم های اتولیتـیـک دیواره سلولی (اتولیــزیـن ها و موریـــن هیدرولازهــا) لیــز می شوند.


آمـــپی سیـلــیـــن به صورت آمـــپول

فارماکوکیــنتیـک

۳۵-۵۰ درصــد دارو از راه خوراکـی جذب می شود و پس از ۲-۵/۱ ساعت غلـظــت سرمـی دارو به اوج می رســد. در تزریــق عضلـانـــی ۱ ساعـــت بعد غلــظت دارو به اوج می رسـد. نیمـه عمر دارو ۵/۱ -۱ ساعـــت اسـت که در صورت , عیب کار کلــیه تا ۱۹ ساعـــت هم ممــکـــن اســـت افــزایش یابــد. ۹۰-۷۵ درصد دارو به صورت تغــییر نیافـــتــه از راه کلـــیـــه دفــع می شود.

منــع مصرف

در صورت وجود سابـــقه آلـــرژیک به پنــی سیلــیــن ها نباید مصرف شود.

عوارض جانبـی

واکـــنش های حساســیتی شامل کهــیـر، تب، آنژیوادم، شوک آنـافــیلاکتــیک در بیمارانـــی که دچـار حساسیـت مفرط می شوند، با مصــرف ایـــن دارو گزارش شده اسـت. همچنین، سایر عوارض جانبی این دارو تهوع، اسهـال، بثورات جلدی می با شنــد.
تداخــلات دارویی آمپـــی سیلــیـن

تداخــلــات دارویی

مصـرف همــزمـان آمـپـــی سیـــلـیـــن با داروهای خوراکــی جلوگیـری کنــنـده از بارداری حاوی استـــروژن، ممکن اســت اثــر ایــن داروه, ا را کاهـش دهــد ومنجـــر به بارداری ناخواســـتـــه شود. مصـرف همــزمــان پنی سیلین ها با متوترکسـات منـجر به, کاهـش کلیرانس متوترکســـات و درنـــتـــیجه مســـمومیت با ایـن دارو می شود.


آمپــی سیلیـــن به شکل شربت

هشدار ها

در بیمـــاران مبـــتـلـــا به عیب کار کلـــیـــه، در بیمـــاران مبتــلا به تب گلاندولار ولوسمــی لنـفاتـــیک مزمـن، و سابـــقــه بیـماری های گوارشـی, به ویژه کولیت وابـسته به آنــتی بیوتیک باید با احـــتیاط فراوان تجویز شود.

توصیه های دارویی

۱- آمـــپــی سیــلین را باید با معـده خالـی مصرف کرد. ۲- در بیماران مبتلا به عیـب کار کلـــیــه به کاهش مقــدار مصـرف دارو نیازی نیــسـت، مگر اینـکـه عیـــب کار کلـــیه شدید باشـد. ۳- در صورت بروز اســـهـــال، بدون مشورت پزشک از مصرف هر گونه داروی ضد اســهال بایـد خودداری کرد.

۴- در هنــگـام مصرف آمپی سیــلـــیـن، از سایـــر روش های جلوگیـری از بارداری نیـز بایــد اسـتفـــاده نمود. ۵- در صورتـــی که یک نوبت مصـرف دارو فراموش شود، به محض یادآوردن آن نوبت باید مصرف شود، ولی اگر تقریـــبــاً, زمان مصـرف بعـدی فرا رسیــده باشــد، از مصـــرف آن نوبت خودداری کرده ومقدار مصـــرف بعــدی نیـز نباید دوبرابـر گردد.

توجهـات بیــمـار – خانواده:

بهتـــر است کپسول آمپی سیـــلـــین با معــده خالی (یک ساعت قبل و یا ۲ ساعت بعد از غذا ) همراه با یک لیوان آب , مصرف شود. دوره درمـان با دارو بایـد کامل شود.
مصــرف آمـپــی سیلین هنـگــام پیشــگیـری از بارداری

توصیـــه می شود هنـگام مصـــرف آمـپی سیــلـیــن از شیوه های غیـــر هورمونی برای جلوگیـری از بارداری اســـتـفـاده شود. در صورت بروز علـائم عفونت ثانویه (رویش زوائد خزه مانـــند و سیــاه رنگ بر روی زبـــان، خارش و ترشــح واژینــال، مدفوع شل و آلـــرژی) به پزشــک خود اطلــاع دهیـــد.

توجهات پزشــکی – پرســـتـــاری:

محلول تزریــقـــی آمـپی سیلـین را باید حداکثــر تا یکـــساعـــت بعـــد از تهـــیــه آن تزریق نمود. در تزریـق وریـدی آمـــپـــی سیلـیــن، انـفوزیون بایــد به آهستـــگـی و در خلـــال ۱۰ تا ۱۵ دقیقه صورت گیـــرد زیرا تزریـــق سریــع دارو, ممکـن اســت منـــجـــر به تشـــنـج بیمــار شود.


آمـــپی سیلیــن به شکـــل کپسول

برای تزریـق وریدی می توان دارو را در ۵۰ میلـــی لیـتر و یا بیـــشتر از سرم دکـســـتروز، دکـستـروز سالـــیــن و یا رینــگـر لاکـــتات رقــیـــق کرد. ایــن دارو نباید با داروی دیگـری مخلوط شود.

بررســی پایــه و دوره ای عمـلـــکرد کلـــیـه و کبـــد و همـاتولوژیـک در صورت مصرف طولانی مدت دارو توصیــه می شود.

شرایـط نگهــداری دارو:

سوسپـــانــســـیون خوراکــی آمپی سیـلــیـن را می توان تا ۱۴ روز در یخــچــال نگهداری نمود. از یخ زدن دارو جلوگیـــری نمـایــیــد. کپـــسول و ویال آمپـی سیلـیــن باید در درجـه حرارت ۱۵ تا ۳۰ درجــه سانتیگراد نگـهــداری شود.

مصـرف در بارداری و شیـردهــی:

آمپــی سیـلــین بهـــتـر اسـت در بارداری و شیردهی اســـتـفــاده نشود. آمـپـــی سیلیـــن در بارداری جز داروهای گروه B می باشـــد.
ترشح آمـــپـی سیـلــین در شیـــر مادر

آمـپی سیلیـن به سرعت در شیر مادر ترشـــح می شود و بی خطـــر بودن آن در دوران شیردهی به اثبـات نرسـیده اســت. تجویز این دارو در دوران شیردهـــی بایـــد با احـتیـاط صورت گیرد.

انواع آمپی سیلین و نحوه درست مصرف نمودن این قرص

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.