انواع اختلالات فوبیا | ترس از چیزهای که واقعیت ندارند

فوبیا به ترس شدید و دائمی گفته می شود که بیشتر افراد از این اختلالات رنج می برند ترسیدن از موضوع خاصی که واقعیت ندارد یا اگر واقعیت دارد خیلی به ندرت اتفاق می افتد یا حداقل یک بار برای یک فرد این اتفاق افتاده است این می شود اختلالات فوبیای در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر انواع اختلالات فوبیا | ترس از چیزهای که واقعیت ندارند را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: فوبیا به ترسـی شدیـــد از نوع بیــمارگونه و پایدار اطـــلـــاق می شود که باعــث اختــلـال در زنـــدگی روزمره ی فرد شود. ترس از مرگ، تاریــکـــی، ارتـفـاع، فضاهای بسـتـــه و بسیاری موارد دیگری که احتـمالا تا به حال در مورد آن ها شنــیــده اید از انواع رایـــج فوبیـــا هستنــد. اما موارد عجـــیـــبـــی هم در فهرسـت بلــنـدبــالای انواع ایـــن اخـــتلـــال وجود دارد.

اراکـیـــبوتیروفوبیــا Arachibutyrophobia : ترس از چسبــیـدن کره بادام زمــینـــی به سقـــف دهان

این حالت برای همه احسـاس ناخوشایـنــدی اسـت امـــا ترس از چسبـــیــدن کره ی بادام زمینی به سقف دهان برای برخی افراد یک فوبیای واقعی اسـت. بعضــی از ایــن افراد مشـــکــلــی با مقــدار کمــی از آن ندارنــد امـا تعدادی از آن ها به کلی از خوردن محـــصولاتـی که در آن ها بادام زمــینــی وجود دارد مثـل سس ها و بســتنـی های کره ی بادام زمـــیـــنی، پرهـیــز می کنند. ایـــن مسأـــلــه می توانـد ریـشـــه در فوبیـــایی وسیـــع تر مثـــل ترس از بافـــت های چســـبنـــده و خفقان آور داشته باشـــد، یا می توانـد مستــقلـا رخ دهــد.

آلیومفوبیا Alliumphobia : ترس از سیــر

نان سیـر مورد علاقه ی شمـا می تواند شخــصی که ترسـی غیر معـمول از سیــر دارد را دچـــار حمـلــات عصـبـــی کنـد. افـــراد مبتــلا به این فوبیا تنــهــا از مزه ی این سبزی بیــزار نیستــند، بلــکه ممـــکـــن اســت در مواجـــهـه با سیر یا سبزیـــجـات تنـد دیگری مثـــل پیاز و پیــازچـــه شروع به لرزیـدن کنـــنـــد یا حتـی احســـاس کنــند قادر به نفـــس کشـــیدن نیستــنــد.

فوبوفوبیا Phobophobia : ترس از داشـتن فوبیا

متاسفـانه کســانــی که از ترس از دچــار شدن به یک فوبیا رنج می برنــد درگــیــر مبارزه ای می شوند که نتیــجـــه ای جز شکـست ندارد.

سســکوپدلوفوبیا Sesquipedalophobia : ترس از کلمـات طولانی

قطـــعا کســانـی که به ایــن فوبیـا دچــار هســتنـد علـاقه ای به شنیــدن نام طولانی بیـــمـــاری شان ندارند چون ترسـی بیـمــارگونه از کلـمـــات طولانــی دارند.

آلبوتوفوبیـــا Ablutophobia : ترس از حمــام کردن و تمــیز کردن

اگر با کسی مواجه شدید که بوی ناخوشاینــدی می داد عجولانه قضـاوت نکنیــد؛ ممـــکـــن است آن شخص ترس از حمـام کردن و تمــیـــز کردن داشـــتــه باشـــد؛ مسالــه ای که بیـــشـتر در میـان زنــان و کودکــان شایع اســت. این فوبیا اغـلـــب ریـــشه در ضربه ای روحی در گذشـتـه ی فرد دارد و می تواند منجر به انزوای اجــتـــماعـــی او شود.

دکـــستـــروفوبیـــا Dextrophobia : ترس از حضور چیــزی در سمت راست بدن

در ایــن حالت که شکــلی از اخـتـــلال وسواس فکـری-عملی اســت، فرد نمـی توانـــد حضور چیزی را در سمت راست بدن خود تحـــمـــل کند. برای مثـال، این مســـأـله می توانــد رانــندگــی در خیـابــان را با وجود ماشـــیـن های دیــگــری که در سمت راســت در حرکـــت هستـنـــد بسـیار دشوار کنـــد. عکـــس ایــن حالــت یعــنـی لووفوبیـا (Levophobia) به ترس از حضور چیــزی در سمت چپ بدن اطلاق می شود.

سایدروفوبیـا Siderophobia : ترس از ستاره ها

شمــا هم احـتـــمالـــا از تمـاشای ستــاره ها لذت می بریــد امـــا همــه ی افراد چنــیــن احســاسی ندارنـــد. اشــخـاص مبتلا به این فوبیا، دچار ترس از ستــاره ها هستـنــد و احتـــمالـــا شب ها پنـــجــره هایشـــان را با پرده می پوشانــنــد تا عظمت و کنـتــرل ناپذیـری جهان، آن ها را در خود غرق نکـند.

آریـــتــموبیـا Arithmophobia : ترس از اعـــداد

شایـد در دوران مدرســـه از درس ریـــاضــی بیـزار بودیـد، اما افـرادی که دچــار ترس از اعــداد هستنــد ممکـن اســت یک جدول ضرب باعث اضطـرابــی جدی در آن ها شود.

لوگوفوبیـــا Logophobia : ترس از یادگـــیری خواندن

افــرادی که دچــار ترس از کلــمـــات هستـــند در انـــجــام مکـالمات عمــلکرد خوبی دارنــد، اما آن ها با دیدن کلــمـات ممـــکن اسـت به سختی نفس بکشـنـــد، دچـار لرزش یا حالت پارانوئید شوند. اغـــلب افراد مبــتــلــا به ایـــن فوبیــا قادر به خواندن نیسـتند و از تلــاش برای یادگیری آن امتنـــاع می کنند.

پلوتوفوبیا Plutophobia : ترس از پول

شاید بعـضـی از ما بدمـــان نیـــاید چنیــن مشکلـــی داشـــته باشــیـم! این فوبیا می تواند به شکـــل ترس از خود پول، ثروتمـــند شدن یا افراد ثروتمــند باشد.

ایدیوفوبیا Ideophobia : ترس از ایده ها

افـــراد مبــتــلـا به ایـــن فوببــا، دچار سوء ظن نســـبت به ایـده ها هســتـــند یا از آن ها ترس دارنــد. شایـــد به همـــیـــن دلیل اسـت که همکـــار رقـــابت جوی شمـا همــیـــشه با ایده هایـتــان مخـــالـفــت می کند.

جلـــیوفوبیــا Geliophobia : ترس از خنـده

ایـن فوبیـــا را با جلوتوفوبیا (Gelotophobia) که ترس از تمسخــر شدن اسـت اشــتــبــاه نگیریـــد. افـــرادی که دچار ترس از خنــده هستـنـــد، از صدای خنده ی آرام و بلند دیگـران بیزارنـــد. بعـضـی از این افراد در ایـــن حالــت کمـی احـســـاس ناخوشایـــنـــدی دارنـد امــا تعدادی از آن ها به نفس نفـس می افتــنـــد.

اومفلوفوبیـــا Omphalophobia : ترس از ناف

افـرادی که دچـــار ترس از ناف هســتند سعی می کنــند حتــی در حمام از لمس ناف شان خودداری کننـــد و ممکـــن است ناف خود را با نوار پانـــسمان بپوشانـنــد یا از رفتــن به مکـــان هایـی مثـــل استخـــرهای عمومی پرهیز می کنــنــد تا ناف دیـــگران را نبیــنـنــد.

زانتوفوبیا Xanthophobia : ترس از رنــگ زرد

تاکــسـی های زرد رنــگ می توانند احــسـاس بســـیـار ناخوشاینــدی در افراد مبـتـلا به ایـــن فوبیا به وجود آورند. ایـن فوبیـــا به ترس از رنــگ زرد یا واژه ی آن اطلــاق می شود.

الوتروفوبیا Eleutherophobia : ترس از آزادی

افـرادی که دچــار ترس از آزادی هســـتـند عموما نمـــی توانـند کاری را بدون دســتور گرفـــتن از دیـــگـران انـجــام دهـــنـد و ایـن فوبیا موجب می شود فرد بیــشتــر مایــل به پیروی باشد تا رهـــبــری. ایـن افــراد احــتمالـــا از مسئولیت های بیـــشـتـــری که به دنبال آزادی بیـــشتـــر به وجود می آید ترس دارنــد.

چتوفوبیـــا Chaetophobia : ترس از مو

تفــاوتی ندارد موهای خود شخـص باشد یا دیــگــران؛ افراد مبـتـلــا به ایــن فوبیا، دچـار ترس از مو هســتـــنــد. آن ها احتمـالا از فرو بردن انگـشتـــان شان در داخل موهایـــشــان بیزارنـــد یا از دیــدن یک مشـــت مو بر روی زمـیــن میــخــکوب می شوند.

اوکتوفوبیـا Octophobia : ترس از عدد هشـت

کارشناسـان معـتقـــدند ترس از عدد هشـت می تواند ریــشـــه در خرافـات داشـته باشد چرا که با چرخش هشـــت انـگــلـــیـســـی به یک سمـــت، ایـــن عدد تبـدیل به علـامت بی نهایـــت می شود. این فوبیــا می توانـــد به شکل ترس از سمـــبــل عدد هشت یا ترکـــیـــبـات این عدد باشد.

سیمـتـــروفوبیـــا Symmetrophobia : ترس از تقارن

کســانی که دچـار ایــن فوبیـــا هستــنـــد احـــتـمــالــا از دیدن یک دایـــره ی بی عیـب و نقص خوششان نمـــی آید. ایـن افـراد احـتـمالا تقارن را حد کمـــال یا زیبـــایـی بیش از انــدازه ای می دانـنــد که لیـاقت برخورداری از آن را دارند. عکـس ایـــن حالـــت یعـــنی اسیمتــروفوبیا (Asymmetriphobia) به ترس از اشــیـاء نامـــتــقــارن اطــلاق می شود.

کاتـــایزوفوبیـا Kathisophobia : ترس از نشـــســتـــن

بسیاری از ما همـــیشـه به دنــبــال صنـدلــی راحــتـــی برای نشـســـتـن هســـتــیـم، اما افـــرادی وجود دارند که دچـــار ترس از نشستـــن هســـتند.

آروفوبیا Aurophobia : ترس از طلا

یک گردنـبنـد طلای مجـــلــل هر کسـی را به وجد نمـــی آورد، به ویژه کســـانی که ترس از طلـــا دارند. این افراد با دیــدن طلا می توانــند دچــار حمـــلـه های اضـــطـرابی به همراه حالــت تهوع، تعـریـــق یا تپش قلب نامـــنظم شوند.

نوستوفوبیــا Nostophobia : ترس از بازگـشت به خانـــه

در نظــر بســـیــاری از ما خانـــه مکانــی دوست داشــتنـــی اسـت، اما کسـانـی هم وجود دارنــد که دچـــار ترس از بازگـــشـت به خانـه هستـند. احتمالا این افراد در خانه مورد بد رفـــتـاری قرار گرفـتـه اند یا در صورت تجـــربـــه ی یک شکـــسـت، ترس از شرم ناشی از آن را دارند.

کالـجـیـنفوبیـا Caligynephobia : ترس از زنان زیبـا

ایـــن ترس که با عنوان ونوستـــرافوبیا (Venustraphobia) هم شنـــاخــتـــه می شود، فراتـــر از احـــســاس اضـطراب یا وحشــت در نزدیکی یک شخــص زیـــبـــا اســت. افراد مبتـــلـا به این فوبیـا با دبدن زنان جذاب، دچـــار احـــساس درد در ناحیـه ی قفـــســه ی سینه یا احســاس کرخی می شوند و یا حتی ممکــن اســـت بیهوش شوند.

انواع اختلالات فوبیا | ترس از چیزهای که واقعیت ندارند

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.