انواع افکار وسواسی و چگونگی درمان وسواس

وسواس نوعی بیماری می باشد که برخی از افراد به این بیماری دچار می باشند وسواس انواع مختلفی دارد که بیشتر افراد که وسواس دارند همیشه با رفتارهای عجیب از خود بروز می نمایند برخی از افراددر موقع تمیز کردن یک مکان حس می کنند که تمیز نشد و دوباره آنجا را تمیز می نمایند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر انواع افکار وسواسی و چگونگی درمان وسواس را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن : اخـــتـــلـــال وسواس قهری ، نوعی اخـــتلال اضــطــرابــی اســـت که درپی آن ،افــکار ورفتارهای تکــرار شونده ناخوشایــند و ایـده ها و احـســاســـات ( شدیـدا وسواس گونه) به وجود آمــده و باعــث می شود تا فرد ی که دچــار ایـن اخـتـلـــال است، اعمالی را به طور تکـــراری (اجبـــاری)، انـــجـام دهد.

اخــتلــال وسواس قهری یا اجـــبـــاری، شامل افـکـار، تصاویر و یا آرزوهای ناخواسـتـــه و ناراحت کننده ای می شود که ذهن کودک ، نوجوان یا بزرگـــســـال را تحـــریـــک کرده و موجب اضــطــراب یا ناراحـــتی زیادی می شود که در پی آن فرد، تلاش می کند رفتـارها یا اعـــمـــال ذهـنی خود را به صورت اجـــباری، انجـام دهد.

 

هراس و یا ناراحتـی در مورد تماس با خاک، آلودگــی، میـــکـــروب ها، مواد چسبنـــده یا مواد شیمیــایـی (به عنوان مثال، پاک کنــنده های خانــگـــی)، یا حس بیـمــار شدن پس از دست زدن به مواد “کثـــیفــ” یا “آلودهـــ” و یا ترس از آسیب رسانـــدن به خود یا دیگــران، ذهن ایـن گونه افـراد را مشغول می کند.

به عنوان مثال، ایــن افــراد هنـــگـام تمــیـز کردن اشیاء، با فکـر تمـــیــز نشــدن آن، تصور می کنــند که هنوز بر روی آن میکـروب هایـی وجود داشـته وسبب بیـــمــاری خود و یا اطـــرافـیـان می شود. مسـیـر رفـــتاری ایــن افراد ، تکــرار و تمـرکز بر آن اسـت. امـا بایـد اضافه کرد که ایـن کار، زنـدگـــی روزمره را مختـل نمی کنــد و ممکن است خســتـــه کننده و چرخــه ای باشد.

افـــکار افرادی که مبتـــلا به وسواس قهری هســـتـنــد، بر روشی مداوم و ناخواستـه متـــمـرکــز بوده و رفــتارشان تهاجـــمی نبوده و ممـــکـن اســـت حتـی در برخی نیــز، سبـــب آزار دیگران نشود.

بسیـاری از افـــراد مبــتلــا به وسواس قهـــری، می دانند یا معـــتــقـــدنـــد که رفـتـــار وسواس گونه آنـهــا درست نیسـت؛ اما ممــکـن است دیــگران تصور درستـــی از آن ها نداشته باشــنــد. حتـی اگـــر آنـــهـا بداننـد که رفتــارشان درسـت نیـــسـت، باز هم زمــان زیـــادی را صرف تمرکز بر رفـع وسواس فکری یا توقف فعالـیـت های اجـبـــاری خود می کنـند.

نیـــاز به آزمایش فرد و مشــاهـده وسواس یا اجــبار او دارد که ممـکــن اســـت زمان زیادی به طول انـجــامـــد.( بیــش از یک ساعـت در روز) همـــیـــن موضوع ،باعث ناراحــتـی شدیـــد و کاهــش فعـالــیــت اجتمــاعی یا عمـلــکـــرد های دیگــر می شود.

علــائم وسواس فکری،ــدر دوران کودکـی، نوجوانی و معــمولا به طور زود رس آغــاز می شود؛ متوسط ​​سن شروع علـائم ۱۹ سالـــگی اسـت.

البتـــه می توان گفـت که رفتارهای تکـــراری؛ همـــان اعمـــال ذهنـــی فرد اســـت که وی، در پاســخ به وسواس انـجــام می دهد. در موارد شدیــدتر، تکرار بیش از اندازه و مداوم کار ها، ممکـن اســت در تمام طول روز صورت گیرد ودر ایـــن گونه مواقع، روال عادی زندگـــی، مختل می شود.

عواقــب ناخوشایـنــدی که در ایــن رفـــتـــار وجود دارد، شامل محکومیت اجـبــاری و غیر منـطقـی اسـت. اگـر چه رفـتار اجـــباری، ممـــکــن است کمی از نگــرانـــی های فرد را کاهش دهد، اما ایــن چرخه ،دوباره و دوباره تکــرار شده و مشـکل ایجــاد می کنـــد.

علـائم وسواس فکری در کودکــان

احـســاســـات جســـمی: ​​ـبــیـمــاری های معـــده ، سرگیـجـــه، ناراحــتی قلــبــی، تنـفـــس کنــد، سر درد، تنـــش های عضــلـــانی، احساس جدا شدن از بدن.

احــساســـات: اضـطــراب، نگرانـی، ترس، غم و انـدوه، خشــم، شرم، گناه

رفـتـار: از پدر و مادر می خواهـنـــد تا کاغـــذ توالت بسـیار مرغوبی تهـیـــه کرده و یا دسـت ها و پاهــا را بشوینـــد. تکـرار عبـارات خاص
مشـــکوک شدن به ایــنـــکـه چیـزی به درســـتـی انجام شده اســت. اجـــتناب از دســت زدن به دســتــگــیـــره ها، دستـه ها و غیـره .

نمونه هایـــی از وسواس قهـری ( اجــبـــاری)

تمیز کردن بیــش از انــدازه به منظور کاهش ترس از سرایت میکروب ها، خاک و دیـــگـــر مواد: در ایــن مورد ، حتی برخـی از آنــها چنــدیــن ساعت را صرف شســتشو می کنند و یا محیـــط اطـراف خود را تمیز می کننـد.

تکـرار کارهـا به منـــظور از بین بردن اضطـــراب

بعضـــی از این افـراد، نام یا عبـــارتـــی را چنـــدین بار تکــرار می کننـــد. آنــها می دانند که این گونه تکرارها در حقیــقــت ، آن ها را در برابر آسیـب های احتمالی محافظــت نمـــی کننـــد، اما تصور آن ها بر این است که در صورت تکـرار نکـردن، خطر ترس وجود خواهـــد داشت.

ترس از آســیب رسـاندن به خود یا دیـــگـران

به عنوان مثال، فراموش کردن قفـل کردن درب یا خاموش کردن اجاق گاز، برخــی از ایــن افـراد، بارهــا و بارهـا منزل و قفـل ها و دیگــر موارد را بررســی می کنــنـــد.

راهــهای درمــان وسواس قهـری چیـــســت؟

نظـم خاص به منظور کاهـــش ناراحـتی

بعضـی از این افـراد دوست دارند اشیاء ای مانــند کتاب ها را در یک نظـم خاص قرار دهـــنــد یا اقلام خانگـی را به ترتیـب و یا به روشی متــقارن مرتـب کنـــنـــد.
مجـــازات های روحی برای پاسخ به افکــاروسواســی مزاحم

شست و شوی توالـــت (به عنوان مثــال، پاک کردن بیش از حد)
مسواک زدن دندان (به عنوان مثـــال، مسواک زدن هر دنـــدان در یک نظم خاص)
حمـــام وسواس گونه به عنوان مثـــال، شسـتـــن هر قسـمت از بدن به صورت جداگانه ( تمیز کردن اجبـاری)

تکــرار این نوع اعــمـال تا جایـی پیش می رود که اطمیـــنان حاصـل شود، همـــه چیـــز امن اســـت. تنـــظـــیــم اجبـــاری که شامل تنظــیـم اقــلام در روش هایی خاص است. مانـــنـــد قفـــســه مخـــصوص مدرسه یا کیـــسـه کتـــاب. به عنوان مثال، یک کودک مبـــتلــا به وسواس قهـری ، ممـکـــن است تمام کفش ها را در گنــجه طوری قرار دهد که همه آنـــها رو به جلو بوده و همـاهـنگـــی رنگ نیز داشـــته باشــد.

انواع افــکــار وسواسی

در بعـــضــی موارد، عوامـلی سبـب بروز یا تشـدید اختـــلــال وسواس قهــری می شود. مواردی مانـنـــد: اخــتــلـال در بدن (تصورزشــت بودن)، هیـپوخانــدریـــازی (مشکوک شدن به بیماری های جسمی)، تریــچتــیـلومیا (کشـــیدن مو)، برخی از اختـلالات غذا خوردن اخـــتلـــالــات مبــتنـــی بر بیــماری های عصـبـی مانـــند سندرم تورات، اختـلال دیـسمورفیــک بدن – اخـــتـــلــال هارینــگ و اختلال پوستــی.

تقارن لوازم و روش خاص رفتــاری، از ویژگی های خاص ایــن گونه افـــراد اسـت. به عنوان مثال، توجه به رنگ، انـدازه یا شکــل خاص. کودکان و نوجوانــانـــی که دچار ایـن نوع وسواس قهـری هستند، یا مضـطـــرب می شوند، زیـــرا «تنـــها در تصورات خود دچـــار وسواس هســتند »، یا با نوعی اعتقــاد خرافات گونه تصور می کنـند اتـــفــاق بدی رخ می دهــد (به عنوان مثــال، اگر کفـش های من به درستــی مرتب نشــده باشنــد، مادر من خواهــد مرد!).

اغلب، محـــتوای وسوسه های فکری بسیـــار عجیب و غریـب است. به عنوان مثال، یک کودک مبـتلـا به وسواس فکـــری، ممکــن اسـت تمـام اســـباب بازی های خود را به ترتیـــب و از کوچکتـریـن تا بزرگتــریـن مرتـب کنـد، در غیــر این صورت اتفاق بدی برای اعضـای خانواده اش می افــتـد.

اکـثر کودکان و نوجوانـــان آگـــاه هستـــنــد که این افکـــار، عجیـــب هستـــنـــد؛ با این حال، اگــر فرزنـــد شمـــا چنـین تصوری ندارد،تعجــب نکــنیــد. اکـــثـر کودکــان فکر نمی کنـنـــد که اعمال آن ها غیر طبیـعــی و نادرسـت اسـت.

نیاز به کمال برای اکـثر کودکـــان مهـم اســت ؛امـــا در برخی کودکان مبــتلا به وسواس قهـــری ، قدرت واقـعـی مشاهـده نمـــی شود.

به عنوان مثــال، فرزنـد شمـــا ممـــکــن اســـت قادر به انجـــام تکـالـیف خود نباشد یا ایــنکـه قادر به مرتــب کردن کتابــهایـش نباشـد. اما کودکان سالـــم ، زمـــانـــی که کاری ، به درســتـــی انجــام نمی شود ، تلــاش می کنــنـد تا آن کار را به روشی صحـــیح انـجـام دهنــد.

افکــار ممــنوعه در هنـــگــام ورود به نوجوانـــی و بلوغ جنســی ایـــجــاد می شود. اکــثـــر نوجوانــان مبــتــلـــا به وسواس قهــری، در ایـن زمـــان در مورد جنســـیت و هویت جنسی خود فکــر می کننـــد.

در برخـی موارد، ایــن افراد به طور ناخواسته و با تصـــاویر ذهـنـی بی دلـــیل ، تصور می کنـــنـــد که درگیـــر شدن در رفـتـــار جنـســـی، سبب بروز ناراحتـــی و حتـی اضطـــراب در آنهـا می شود. به همـیـن دلـــیـــل سعی می کنـنـد تا از این شرایط دور شوند.

سن بروز وسواس قهــری

گاهی اوقات می توان گفـت که بروز وسواس قهــری می توانـد زودتـر باشــد. مثلـــا بیـــن سنین هفـــت تا سالــگــی۱۲ در واقع نیمی از بزرگسالان مبــتلا به وسواس قهـری می گویند، که علـائم آن ها از زمـــان کودکی، آغــاز شده اســـت.

بیــماری وسواس قهری ، در مورد پســر بچه ها رایج تر از دختـــرهـــا است. اما به طور معـــکوس، در بزرگــســـالــی، ایــجـاد اختـــلال وسواس فکـــری، در زنـان به مراتــب بیشتر از مردان اسـت.

علائم وسواس فکــری در طول زمـان می توانـــد تغیــیـــر کنـــد. به عنوان مثــال، یک کودک مبتـــلــا به وسواس ، ممـکــن اســـت در آغـاز، از شستشوی بیش از اندازه ، اجتنـاب کند؛ اما در طول زمــان، این رفـتـــار به طور اجباری تغییر کرده و میـــل او به این کار رفـته رفته بیـشــتـر می شود. درمورد کودکان و بهبود وضعیت آن ها، والدین می توانـنـــد ، به آن ها اطمینــان دهــنــد که تمـام کارها به خوبی انــجـام گرفــتـه است.

انواع افکار وسواسی و چگونگی درمان وسواس

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.