سوزاک،کلامدیا و انواع بیماری های آمیزشی و مقاربتی

بیماری های آمیزشی و مقاربتی بسیار خطرناک می باشد و افرادی که شریک جنسی زیادی دارند باید مراقب سلامتی در قسمت آلت تناسلی خود باشند خود اگر با یکی از این بیماری های آمیزشی که بسیار رایج است دچار شوند با مشکلات زیادی در زندگی خود مواجه خواهند شد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر سوزاک،کلامدیا و انواع بیماری های آمیزشی و مقاربتی را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن : مـــتاسفانه این روزهـــا شیوع بیـــمـــاریـها و عفونت هایی که از طریـق ارتباطات جنسی منتــقل می شوند بســـیار گســـتـــرده شــــده اســـت و تمــام افـرادی که از نظـــر جنـســـی فعــال هســـتنــد در معــرض خطـــرات ناشی از ایــن بیــمــاریــها قرار دارنـد. بـرخــــی از آنــــها با درد، زخــم و ترشـــحـات زیاد همـراه هســـتنـد امـا ســایر آنهــا بدون هیچ گونه نشـــانــه ای بوده و برای مدت زمـــان طـولانــی بـــه صورت نهـــفته باقـی مانــده و ممـکن است ســهـوا بـه دیگران منـــتـــقل شوند. تعـدادی از بیــمـــاری ها قابـــل درمــان بـوده و بــــرخـی دیــــگـــر درمـان نـاپــذیــرنـد. کسانــی که مـی خـواهــنـد برای اولیــن بار با فردی ارتــباط جنســـی برقرار کنـــنـد بایـد مراقـــب باشـــنـد و از خود محافظــت کنند. بهتر اســـت پیــــش از انجــام هرگونه رابــطـــه ای کلـــیه آزمایـــشـهای پزشـکی را انـــجـام دهـــیـــد تـــا از سـلامــت فردی خود و شخص مقـابل آگاهـی لازم را بدســـت آورید.
در ایــن بخـــش برای بالــا بردن اطـــلاعـات شما در مورد مســـائل جنـــســـی و بیــماری هایـــی که سلــامــت جنســـی شما را به خطر می اندازنـــد لیـســـتـی از شایـع تریـن بیمــاری های مقــاربتــی را به طور خلـاصــه فراهـــم آورده ایــم. شمـا را آگـــاه می کنیــم که این قبــیل بیـــماریهــا چگونه منــتـــقــل می شوند،درمانـــی هر یک به چه صورت انـجـام می پذیرد.

الف)) بیـــماری های آمـــیـــزشی درمــان پذیر

۱-سوزاک
روش انتقـال: از طریــق ارتبـــاط دهـــانـــی، مهـــبلی، مقـــعدی و همـــچــنـــیــن از طریق مادر آلوده به فرزنــد در هنــگـــام بارداری
علــائم:
برای مردان: ترشحـــات زردرنگ و غلــیـظ آلت تنـــاسـلی، احــسـاس سوزش به هنگام دفـــع ادرار
برای خانـم ها: افـزایش ترشـــحـات مهــبلــی، سوزش به هنـــگام خروج ادرار و خونریـزی های نا مرتــب قاعــدگی
درمــان: آنتــی بیوتیـک ها

۲-سفـــیـــلیس
روش انــتـقال: ارتـــباط دهـــانی، مهبـــلی، مقــعـدی و یا از طریـــق لمـس کردن قسـمـت های عفونی
علائم: پس از گذشت مدت زمـان ۲ تا ۴ هفته پس از ابــتلـا به بیـمــاری زخم های شدیــد گرد و بی دردی در محل عفونی شده پدیـد می آیــنـــد
درمان: پنــیسیـلــیــن

۳-کلــامــدیــا
روش انتـقال: ارتــبــاط دهـانـــی، مهــبلـی، مقــعـــدی
علــائم:
در مردان: احــسـاس درد به هنگــام خروج ادرار، ترشـحات آلتــی و بروز گلو درد در صورت وجود ارتبـاط دهانی
در زنــان: نیــز دفع ادرار همراه با درد شدید، ترشـحــات مهبـلـــی و گلو درد در صورت ارتبـاط دهــانی
درمان: آنـتی بیوتیــک ها

ب ))بیـــماری های آمیـزشـی غیـــرقابـل درمــان..

۱-ویروس تبخـــال انســانـی (HSV) نوع اول
روش انــتـقـال: لمـــس کردن، بوسیــدن و یا برقراری تماس جنسـی با نقاط حامل ویروس مثل جوش ها و خراش ها. ارتــبـــاط دهانی
علائم: زخم های سرد و جوش های خیلـــی گرم که بر روی لب ها ، داخل حفـــره دهان، گلو و در موارد نادر بر روی آلت تناســلی ظاهــر می شود.
درمان: دارو هایـــی برای درمـان موضعـــی تجویز می شوند مثــل آسایکلویر و یا والاکــسیـــکلویر. به خاطـــر داشـــته باشید که این روش های درمـــانـــی تنهـــا رشد بیـــماری را متوقف و یا کند می کنـــند ولی بیـــماری به طور کامل درمـــان نمی شود و از بیـن نمـی رود.

۲-ویروس تبـخال دســتـگــاه تنـاســـلی(HSV) نوع دوم
روش انـــتقال: ارتـباط دهانــی، مهبـــلی و یا مقـــعــدی. ایـن بیــماری
ممـکن است در ارتـــبـــاط دهـانی منـــتقـل شود
علائم: ایـــجاد برآمـدگــی های قرمز رنگ و دردنــاک در اطـــراف آلت
تنـاسلی، پایـین باســن و رانــها. البــتـه ممــکــن اســت این برآمدگی ها در خانم ها درون مهبل و رحم نیـــز پدیـــد آیـنـــد. دفـع ادرار همـراه با درد شدید، تب، درد و ورم سیـنــه ها و سایـــر غدد از دیگـــر نشانه های این بیـمـــاری می باشـنـد.
درمـــان: داروهای تجویز شده توسط پزشـــک معالـــج از قبـیـل آسـایکـلویر، فامـســـیا کلویر و والــاکـــسی سایــکلویر. به خاطـــر داشـته باشیـد که مصرف ایــن داروها تنـــها رشـد ایـــن بیمـــاری را متوقف می کنــنـد و به منزله نوعی درمــان قطـعی جوش های آلـت تناسلــی به شمار نمـی روند.

۳- ویروس هپــاتــیــت: E,D,C,B,A روش انتقـال: ارتــباط جنـــسی به ویژه ارتـــباط مقـعدی (و یا تمـاس با مدفوع آلوده) که بیشتر مربوط به نوع A اســـت، تزریــق خون آلوده ( به ویژه در نوع C,B ).
علائم: نشـانـه های این بیماری تقــریبا شبیـه به آنـــفلونزاســت و در موارد شدیدتـــر با تب، دردهای شکمــی، استـفـــراغ، یرقان (زردی پوست و چشـم ها) همــراه است
درمـان: استراحــت مطـلــق، مصرف مایعات و گاهـــی اوقات نیـز مصـرف آنتــی بیوتیک برای جلوگیـری از بروز باکـــتری های نهـــفتـه. برای هپـاتـــیـــت B نوعی واکـــســـن درست شده اسـت امــا بایـد توجه داشــت که واکــســـنـهـا تنهـــا از ابـــتـلا به بیمـاری جلوگیری می کنـند و نوعی روش درمـانـی به حســاب نمـی آینـد.

۴-زگـیل آلــت تنــاســلی (برآمــدگــی ویروسی در انـــســـان یا HPV)
روش انتقال: از طریـق ارتـــبــاط جنـســـی و یا تماس با حوله و لباس های آلوده.
علـائم:
برای مردان: ظاهر شدن زگـــیـــل های بدون درد (معــمولا شبیــه به گل کلـــم) بر روی قضـــیب، پوست ختــنه گاه، بیـضـه ها و مجرای پیـشاب داخلـــی.
در خانم ها: ایـن زگیل ها بر روی فرج و لب های آن، دیواره مهــبـل و داخل رحــم ظاهـر می شوند. همـچنیــن این امکـــان وجود دارد که زگیـل ها در اطـــراف مقعد و یا حتی در روده نیز هم در مردان و هم زنـان پدید آیـــنـد
درمان: زگــیــل ها را می توان از طریــق انــجـماد، سوزانـدن و جراحــی لیـزیک بر داشــت. اما هیـــچ تضــمیـــنی برای عدم رشـــد مجــدد آنـها وجود ندارد

۵-ایـدز (سنـــدرم اکتـسـابی فقـــدان ایــمنــی بدن) و HIV (ویروس انــسانـی کمبود مصونیـت بدن)
روش انتــقـال: ارتباط جنـسی، تزریق خون آلوده، و همچنـــین انتقــال بیـمــاری از مادر آلوده به جنین در طول زمان بارداری، وضع حمـل و یا شیر دادن به نوزاد.
علائم: HIV نشــانــه هایی شبــیــه به آنفلونزای خفـیــف را دارد و ممـــکن اســـت پیـش از ایـــنـکـه ایدز آشکار شود برای سال های متــمادی نهـــفــته باقی بماند. نشـــانه های ایـــدز نیز شامل تب، کاهـــش وزن، خستـــگـــی بیــش از انـدازه، اســهـال و عفونت هایی که در برخی موارد نادر منـــجر به بروز سرطان می شوند ( مثـل تومور سرطـــانـی کاپوسیـز) و ذات الـریـــه می باشد.
درمـــان: مخلوطی از داروهای ضد ویروس و آنــهایـی که رشـــد سلول های بیــمـــاری را متوقف می کنـنــد و سایــر داروها.

سوزاک،کلامدیا و انواع بیماری های آمیزشی و مقاربتی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.